REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory formularzy PIT do rozliczenia dochodów z 2021 roku

Nowe wzory formularzy PIT do rozliczenia dochodów z 2021 roku
Nowe wzory formularzy PIT do rozliczenia dochodów z 2021 roku

REKLAMA

REKLAMA

Nowe wzory formularzy PIT. Do rozliczenia uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2021 r. będą miały zastosowanie nowe formularze zeznań i informacji podatkowych PIT. Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nowe wzory formularzy podatkowych oznaczonych symbolami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/PM, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ i PIT/SE. Jest już gotowy projekt rozporządzenia określającego nowe wzory tych formularzy. Aktualnie projekt jest poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań i informacji podatkowych PIT

Nowe rozporządzenie zastąpi aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2434 oraz z 2020 r. poz. 2418).

REKLAMA

Autopromocja

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak wzory zawarte w tym nowym rozporządzeniu będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2021 r. Jeżeli zdarzy się, że przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostanie złożone według dotychczasowego wzoru, to w takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

PIT 2021/2022 - wzory formularzy PIT

Nowe rozporządzenie określi wzory następujących formularzy podatkowych PIT:

1) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39

2) załączników do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B),
b) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR),
c) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D),
d) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS),
e) informacji o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym (PIT/IP),
f) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M),
g) informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy, za rok podatkowy (PIT/MIT),
h) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),
i) informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy (PIT/PM),
j) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z),
k) informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia,
l) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podatku (stratę), wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZ),
m) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub – 3 – na podstawie decyzji o wsparciu (PIT/SE).

Jakie zmiany w formularzach PIT?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia, dla potrzeb rozliczenia rocznego za 2021 r. ww. wzory wymagają modyfikacji polegającej na uwzględnieniu zmian przepisów, które determinują sposób rozliczenia dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wzory formularzy projektowane niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany wprowadzone:

1. ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123). Polegają one między innymi na:

- rozszerzeniu zakres zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (tzw. zerowy PIT dla młodych). Od 1 stycznia 2021 r. wolne od podatku są zarówno przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, a także przychody z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Konsekwencją tej zmiany jest dodanie kolejnego wiersza w części D zeznania PIT-36 i w części C PIT-37 przeznaczonego do wpisania przychodów z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, które są objęte zakresem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Dodatkowo w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 dodano po jednej nowej pozycji w wierszu „Inne źródła (…)” w częściach ”DOCHODY I STRATY PODATNIKA” oraz „DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA”. Pozycje te przeznaczone są do wpisania kwoty przychodów z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, które nie są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT;

- rozszerzeniu zakresu odliczenia darowizn przekazywanych na przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 52n ustawy PIT oraz art. 57b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz przekazanych w formie tabletów i laptopów, o których mowa w art. 52x ustawy PIT oraz art. 57e ustawy o ryczałcie. W odniesieniu do darowizn przekazanych w 2021 r. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% darowizny albo 100% darowizny (nie ma odliczenia w wysokości 200% darowizny). Zmiana ta wymaga modyfikacji załącznika PIT/O poprzez zmianę opisu po tytule części D „INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ O OBDAROWANYCH”.

- wprowadzeniu nowego podmiotu, na którym ciążą w określonych przypadkach obowiązki płatnika - spółki nieruchomościowej, w związku z dochodem uzyskanym przez podatników z przeniesienia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa oraz praw o podobnym charakterze w tej spółce. Opisane zasady opodatkowania znalazły odzwierciedlenie w projektowanym formularzu PIT-38 oraz PIT-36.

2. ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163). Ustawa ta dodała art. 52ja w ustawie PIT regulujący tzw. ulgę e-Toll.

REKLAMA

Ulga polega na odliczeniu od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, ustalonego za 2021 r. poniesionych w tym roku:
- wydatków na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
- opłat z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
- opłat z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

Odliczenie od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej stosuje się, jeżeli dochód ten został ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Maksymalnie można odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba tych systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 r. (art. 52ja ust. 6 ustawy PIT). Zmiany weszły w życie 29 czerwca 2021 r.

Konsekwencją wprowadzenia tej ulgi jest modyfikacja załącznika PIT/O poprzez dodanie w przypisie nr 5 do wiersza 8 w części B informacji o sposobie odliczenia tej ulgi.

3. ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551). Ustawa dodała lit. e w pkt 9 w ust. 1 w art. 26 ustawy PIT, wskazując nowy cel darowizn uprawniających do ulgi.

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy PIT stanowi podstawę prawną do odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Odliczenie darowizn ze wszystkich tytułów, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9, jest limitowane. Ulga z tego tytułu odliczana jest w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Zatem odliczenie darowizn przekazanych na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, jest również objęte tym limitem. Zmiana weszła w życie z dniem 8 września 2021 r. Konsekwencją wprowadzenia tej ulgi jest modyfikacja załącznika PIT/O w części B poprzez dodanie nowego tytułu odliczenia darowizn w wierszu pierwszym tej części.

Dodatkowo w projekcie rozporządzenia są wprowadzane zmiany mające na celu uproszczenie rozliczenia tzw. ulgi na złe długi.

W formularzach podatkowych służących rozliczeniu dochodów (strat) osiągniętych w 2020 r., tj. PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, w załączniku PIT/IP oraz w nowym załączniku PIT/WZ po raz pierwszy uwzględniono stosowanie tej ulgi. Praktyka pokazała jednak, że formularze te wymagają zmian.

Projektowane wzory formularzy zawierają również zmiany o charakterze porządkowym i dostosowawczym.

Polegają one na:
- usunięciu w zeznaniach w części „Informacje Dodatkowe” check-box informującego o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT. Rezygnacja taka w trakcie roku możliwa była tylko w 2020 roku,
- uzupełnieniu danych dotyczących rachunków o pole na wskazanie waluty, w której prowadzony jest rachunek. Jest to konsekwencja zmian wprowadzonych w NIP-ach w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1404),
- ujednoliceniu terminologii używanej w poszczególnych formularzach. Przykładowo, we wszystkich formularzach wskazuje się na „odliczenia” zamiast „kwotę odliczeń”; „podstawę obliczenia podatku” zamiast „podstawę opodatkowania”, „podatek” zamiast „kwotę podatku”,
- uaktualnieniu powołanych publikatorów aktów prawnych.

Szczegółowy zakres zmian i nowe wzory formularzy można znaleźć w omawianym projekcie nowego rozporządzenia.

PIT za 2022 rok - wzory formularzy podatkowych PIT będą publikowane tylko na stronie internetowej resortu finansów

Warto też wskazać, że zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowaną w ramach tzw. Polskiego Ładu) uchwaloną 1 października 2021 r. (proces legislacyjny tej ustawy jeszcze się nie zakończył), odformalizowane zostaną zasady określania wzorów formularzy PIT.
Zamiast ich określania w drodze rozporządzeń będą one udostępniane na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadal będzie określał te wzory, z tym, że ich ogłoszenie nie będzie dokonywane w Dzienniku Ustaw lecz poprzez publikację na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Tak jak do tej pory z wzorów tych będzie można korzystać składając je w wersji elektronicznej albo (w przypadkach, gdy jest to możliwe) drukując i składając w formie papierowej.

Paweł Huczko

Źródło: Projekt (z 4 października 2021 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA