REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory formularzy PIT do rozliczenia dochodów z 2021 roku

Nowe wzory formularzy PIT do rozliczenia dochodów z 2021 roku
Nowe wzory formularzy PIT do rozliczenia dochodów z 2021 roku

REKLAMA

REKLAMA

Nowe wzory formularzy PIT. Do rozliczenia uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2021 r. będą miały zastosowanie nowe formularze zeznań i informacji podatkowych PIT. Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nowe wzory formularzy podatkowych oznaczonych symbolami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/PM, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ i PIT/SE. Jest już gotowy projekt rozporządzenia określającego nowe wzory tych formularzy. Aktualnie projekt jest poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań i informacji podatkowych PIT

Nowe rozporządzenie zastąpi aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2434 oraz z 2020 r. poz. 2418).

Autopromocja

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak wzory zawarte w tym nowym rozporządzeniu będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2021 r. Jeżeli zdarzy się, że przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostanie złożone według dotychczasowego wzoru, to w takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

PIT 2021/2022 - wzory formularzy PIT

Nowe rozporządzenie określi wzory następujących formularzy podatkowych PIT:

1) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39

2) załączników do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B),
b) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR),
c) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D),
d) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS),
e) informacji o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym (PIT/IP),
f) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M),
g) informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy, za rok podatkowy (PIT/MIT),
h) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),
i) informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy (PIT/PM),
j) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z),
k) informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia,
l) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podatku (stratę), wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZ),
m) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub – 3 – na podstawie decyzji o wsparciu (PIT/SE).

Jakie zmiany w formularzach PIT?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia, dla potrzeb rozliczenia rocznego za 2021 r. ww. wzory wymagają modyfikacji polegającej na uwzględnieniu zmian przepisów, które determinują sposób rozliczenia dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wzory formularzy projektowane niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany wprowadzone:

1. ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123). Polegają one między innymi na:

- rozszerzeniu zakres zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (tzw. zerowy PIT dla młodych). Od 1 stycznia 2021 r. wolne od podatku są zarówno przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, a także przychody z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Konsekwencją tej zmiany jest dodanie kolejnego wiersza w części D zeznania PIT-36 i w części C PIT-37 przeznaczonego do wpisania przychodów z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, które są objęte zakresem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Dodatkowo w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 dodano po jednej nowej pozycji w wierszu „Inne źródła (…)” w częściach ”DOCHODY I STRATY PODATNIKA” oraz „DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA”. Pozycje te przeznaczone są do wpisania kwoty przychodów z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, które nie są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT;

- rozszerzeniu zakresu odliczenia darowizn przekazywanych na przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 52n ustawy PIT oraz art. 57b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz przekazanych w formie tabletów i laptopów, o których mowa w art. 52x ustawy PIT oraz art. 57e ustawy o ryczałcie. W odniesieniu do darowizn przekazanych w 2021 r. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% darowizny albo 100% darowizny (nie ma odliczenia w wysokości 200% darowizny). Zmiana ta wymaga modyfikacji załącznika PIT/O poprzez zmianę opisu po tytule części D „INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ O OBDAROWANYCH”.

- wprowadzeniu nowego podmiotu, na którym ciążą w określonych przypadkach obowiązki płatnika - spółki nieruchomościowej, w związku z dochodem uzyskanym przez podatników z przeniesienia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa oraz praw o podobnym charakterze w tej spółce. Opisane zasady opodatkowania znalazły odzwierciedlenie w projektowanym formularzu PIT-38 oraz PIT-36.

2. ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163). Ustawa ta dodała art. 52ja w ustawie PIT regulujący tzw. ulgę e-Toll.

Ulga polega na odliczeniu od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, ustalonego za 2021 r. poniesionych w tym roku:
- wydatków na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
- opłat z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
- opłat z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

Odliczenie od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej stosuje się, jeżeli dochód ten został ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Autopromocja

Maksymalnie można odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba tych systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 r. (art. 52ja ust. 6 ustawy PIT). Zmiany weszły w życie 29 czerwca 2021 r.

Konsekwencją wprowadzenia tej ulgi jest modyfikacja załącznika PIT/O poprzez dodanie w przypisie nr 5 do wiersza 8 w części B informacji o sposobie odliczenia tej ulgi.

3. ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551). Ustawa dodała lit. e w pkt 9 w ust. 1 w art. 26 ustawy PIT, wskazując nowy cel darowizn uprawniających do ulgi.

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy PIT stanowi podstawę prawną do odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Odliczenie darowizn ze wszystkich tytułów, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9, jest limitowane. Ulga z tego tytułu odliczana jest w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Zatem odliczenie darowizn przekazanych na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, jest również objęte tym limitem. Zmiana weszła w życie z dniem 8 września 2021 r. Konsekwencją wprowadzenia tej ulgi jest modyfikacja załącznika PIT/O w części B poprzez dodanie nowego tytułu odliczenia darowizn w wierszu pierwszym tej części.

Dodatkowo w projekcie rozporządzenia są wprowadzane zmiany mające na celu uproszczenie rozliczenia tzw. ulgi na złe długi.

W formularzach podatkowych służących rozliczeniu dochodów (strat) osiągniętych w 2020 r., tj. PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, w załączniku PIT/IP oraz w nowym załączniku PIT/WZ po raz pierwszy uwzględniono stosowanie tej ulgi. Praktyka pokazała jednak, że formularze te wymagają zmian.

Projektowane wzory formularzy zawierają również zmiany o charakterze porządkowym i dostosowawczym.

Polegają one na:
- usunięciu w zeznaniach w części „Informacje Dodatkowe” check-box informującego o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT. Rezygnacja taka w trakcie roku możliwa była tylko w 2020 roku,
- uzupełnieniu danych dotyczących rachunków o pole na wskazanie waluty, w której prowadzony jest rachunek. Jest to konsekwencja zmian wprowadzonych w NIP-ach w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1404),
- ujednoliceniu terminologii używanej w poszczególnych formularzach. Przykładowo, we wszystkich formularzach wskazuje się na „odliczenia” zamiast „kwotę odliczeń”; „podstawę obliczenia podatku” zamiast „podstawę opodatkowania”, „podatek” zamiast „kwotę podatku”,
- uaktualnieniu powołanych publikatorów aktów prawnych.

Szczegółowy zakres zmian i nowe wzory formularzy można znaleźć w omawianym projekcie nowego rozporządzenia.

PIT za 2022 rok - wzory formularzy podatkowych PIT będą publikowane tylko na stronie internetowej resortu finansów

Warto też wskazać, że zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowaną w ramach tzw. Polskiego Ładu) uchwaloną 1 października 2021 r. (proces legislacyjny tej ustawy jeszcze się nie zakończył), odformalizowane zostaną zasady określania wzorów formularzy PIT.
Zamiast ich określania w drodze rozporządzeń będą one udostępniane na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadal będzie określał te wzory, z tym, że ich ogłoszenie nie będzie dokonywane w Dzienniku Ustaw lecz poprzez publikację na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Tak jak do tej pory z wzorów tych będzie można korzystać składając je w wersji elektronicznej albo (w przypadkach, gdy jest to możliwe) drukując i składając w formie papierowej.

Paweł Huczko

Źródło: Projekt (z 4 października 2021 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Rozerwany
    2021-11-01 19:49:55
    Stabilność zawsze w cenie...
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

REKLAMA