REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany w 2022 roku (projekt)

Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany w 2022 roku (projekt)
Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany w 2022 roku (projekt)

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 4 maja 2022 r. opublikowany został projekt (z 19 kwietnia 2022 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, celem tego projektu jest uelastycznienie procedury dotyczącej organizacji egzaminów na doradcę podatkowego w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. pandemia COVID-19. Do rozporządzenia wprowadzone mają być też przepisy, których zadaniem jest uregulowanie kwestii dostosowywania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb kandydatów na doradców podatkowych, będących osobami niepełnosprawnymi. Dodatkowo wprowadzone będą zmiany w organizacji i przeprowadzaniu egzaminu oraz funkcjonowaniu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, będące efektem dotychczasowych doświadczeń, m.in. polegające elektronicznej formie zawiadomień o egzaminie.

Odwołanie i informowanie o odwołaniu części pisemnej lub ustnej egzaminu

Zmiany w przepisach polegają na wprowadzeniu mechanizmu, który pozwoli sprawnie informować kandydatów na doradców podatkowych o odwołaniu części pisemnej lub ustnej egzaminu, w przypadku gdy Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej tak zarządzi w związku ze szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu (informacja będzie publikowana w BIP i przekazywana indywidualnie kandydatom).

Autopromocja

Wyznaczanie członków Komisji Egzaminacyjnej do bieżących prac, np. prac końcowych nad opracowaniem wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych

Projektowane regulacje przewidują możliwość wyznaczenia przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej członków Komisji Egzaminacyjnej do realizacji jej bieżących prac. Będą to pojedyncze, określone zadania, wskazane przez Przewodniczącego. Celem regulacji jest usprawnienie pracy Komisji, poprzez możliwość rozdysponowania bieżących, a także cyklicznych jej zadań, pomiędzy poszczególnych członków. Chodzi tu przede wszystkim o przygotowywanie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do jego publikacji, co polegać będzie jedynie na zestawieniu i opracowaniu pod względem redakcyjnym wykazu jako całości. Ponadto, Przewodniczący Komisji będzie mógł powierzyć członkom Komisji Egzaminacyjnej także inne bieżące prace czy zadania z zakresu właściwości Komisji. Z uwagi na fakt, że członkom Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie m.in. za ułożenie pytań, w tym wypadku nie przewidziano wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji. Członkom Komisji będzie natomiast przysługiwał – tak jak obecnie – ewentualny zwrot kosztów podróży na podstawie obowiązującego art. 23 ust. 4 ustawy. Ze względu jednak na fakt, że większość prac prowadzonych jest elektroniczne, zwrot kosztów podróży może być jedynie sporadyczny.

Dostosowywanie warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb kandydatów na doradców podatkowych będących osobami niepełnosprawnymi

Zmiana przewidziana w projekcie rozporządzenia reguluje kwestię składania wniosków o przeprowadzenie egzaminu w warunkach dostosowanych do niepełnosprawności kandydata na doradcę podatkowego oraz uzyskiwania od Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej informacji o możliwym sposobie rozwiązania testu lub zadania egzaminacyjnego uwzględniającym określoną niepełnosprawność kandydata.

Składanie kolejnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu w trakcie trwającej procedury egzaminacyjnej

Z uwagi na pojawiające się wśród kandydatów zainteresowanie składaniem kolejnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego mimo, że kandydat jest w trakcie takiej procedury, tzn. uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu, przysługuje mu prawo przystępowania do części ustnej egzaminu i nie upłynął mu roczny termin na przystąpienie do części ustnej, zaproponowano uregulowanie tego rodzaju sytuacji. Z uwagi na fakt, że nie sposób dopuścić do egzaminu na doradcę podatkowego kandydata, który został już wcześniej do niego dopuszczony i jest w trakcie procedury egzaminacyjnej, w projektowanej regulacji przewidziano, że kandydat zakwalifikowany do egzaminu na doradcę podatkowego, któremu nie upłynął roczny termin na przystąpienie do części ustnej egzaminu, może złożyć kolejny wniosek o dopuszczenie do egzaminu dopiero po upływie tego terminu, w przypadku jeżeli nie uzyska w tym czasie pozytywnego wyniku z egzaminu.

Rezygnacja z formy komunikacji prowadzonej za pomocą telefaksu

Zmiana polega na rezygnacji z niewykorzystywanej w praktyce od lat formy składania przez kandydatów wniosków do Komisji Egzaminacyjnej za pomocą telefaksu. Wieloletnia praktyka w organizacji egzaminu pokazała, że rozwiązanie to nie jest stosowane, kandydaci nie składają wniosków za pośrednictwem telefaksu. Zdecydowana większość kandydatów preferuje składanie wniosków drogą elektroniczną (e-mail), pozostali pisemnie (listownie). Z powyższych względów, zrezygnowano też z wysyłania zawiadomień o egzaminie ustnym za pomocą telefaksu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Składanie wniosków dotyczących części ustnej egzaminu

W zmienianych regulacjach § 11 ust. 2 i § 12 ust. 3 rozporządzenia przewidziano, że podstawową formą składania wniosków o wyznaczenie terminu części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ponownego terminu części ustnej egzaminu, jest droga elektroniczna. Wieloletnia praktyka w organizowaniu egzaminu na doradcę podatkowego wyraźnie wskazuje, że niemal wszystkie wnioski w tych sprawach wpływają do Komisji Egzaminacyjnej drogą e-mail.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że nadal możliwe będzie składanie przez kandydatów powyższych wniosków w formie pisemnej - w celu potwierdzenia dotychczasowej praktyki wynikającej z konieczności sprawnej i efektywnej organizacji egzaminów - zaproponowano przyjęcie regulacji uznającej termin złożenia wniosku za zachowany, jeżeli wniosek w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kandydat deklaruje chęć zdawania części ustnej egzaminu wpłynie do Komisji Egzaminacyjnej.

W przypadku wniosku o dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie terminu części ustnej egzaminu (§ 11a ust. 1 rozporządzenia), składanego przez absolwenta uczelni z którą Komisja Egzaminacyjna zawarła umowę, dla którego forma pisemna (listowna) jest zastrzeżona ze względu na wymagane dodatkowo oświadczenia i dokumenty, również zaproponowano wprowadzenie analogicznej regulacji uznającej termin złożenia takiego wniosku za zachowany, jeżeli w powyższym terminie wpłynie do Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkie te wnioski składane są do 15 dnia miesiąca, a dotyczą wyznaczenia terminu części ustnej egzaminu w następnym miesiącu, a zatem w krótkim czasie, w którym konieczne jest zorganizowanie egzaminu dla wszystkich kandydatów, którzy złożyli wnioski i powiadomienie ich o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wprowadzenie możliwości powiadamiana kandydatów na doradców podatkowych o części pisemnej egzaminu drogą elektroniczną

Przewidziana została możliwość powiadamiana kandydatów na doradców podatkowych o terminie i miejscu części pisemnej egzaminu oraz o indywidualnym numerze kandydata nadanym na potrzeby egzaminu, drogą elektroniczną (e-mail). Przepisy rozporządzenia zakładały dotychczas jedynie pisemne przekazywanie powyższych informacji kandydatowi. Zmiana polega za zastosowaniu w tym przypadku rozwiązania funkcjonującego przy organizacji części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego. Umożliwienie kandydatom uzyskania elektronicznie informacji o egzaminie sprawi, że wcześniej poznają termin oraz miejsce egzaminu i będą mogli odpowiednio zorganizować obowiązki zawodowe i naukę. Rozwiązanie to usprawni też organizację egzaminu. W konsekwencji, ze względów organizacyjnych, zaproponowano też regulację stanowiącą o skuteczności doręczenia zawiadomienia wysłanego drogą elektroniczną, z chwilą jego wysłania.

Warunki zwrotu opłaty za egzamin

Zgodnie z art. 26 pkt 2 ustawy, Minister Finansów określi w rozporządzeniu szczegółowe warunki dokonywania zwrotu opłaty egzaminacyjnej. Projektowana regulacja odnosząca się do zwrotu opłaty związanego z niestawiennictwem na egzaminie z przyczyn niezawinionych przez kandydata przewiduje, że zwrot ten będzie możliwy tylko raz. Oznacza to, że warunkiem uzyskania zwrotu opłaty jest nieskorzystanie dotychczas przez kandydata z możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej. Zwrot opłaty będzie możliwy, jeżeli kandydat nie uzyskał dotychczas zwrotu opłaty za egzamin. Zaproponowane rozwiązanie nie ogranicza kandydata w przystępowaniu do egzaminu na doradcę podatkowego, do którego będzie mógł nadal przystąpić w kolejnym terminie (jeżeli złoży taki wniosek), a jedynie powoduje, że za kolejny zorganizowany dla niego egzamin będzie musiał zapłacić – tj. wnieść opłatę jak za egzamin poprawkowy. Regulowana kwestia ma na celu zaprzestanie wielokrotnego, powtarzającego się i wieloletniego przekładania przez kandydatów zorganizowanego na ich wniosek egzaminu, w ramach de facto jednej opłaty egzaminacyjnej. W odniesieniu do części ustnej egzaminu od lat obowiązuje regulacja dopuszczająca jedynie jednokrotną możliwość zmiany terminu tej części egzaminu.

Zmiany w zakresie kolejności kwalifikowania kandydatów do egzaminu

W rozporządzeniu przewidziano – ze względów organizacyjnych – możliwość wyłączenia od zasady wyznaczania kandydatom terminów egzaminu zgodnie z kolejnością złożonych wniosków, w odniesieniu do kandydatów, którym upływa roczny termin na przystąpienie do części ustnej egzaminu – tylko wobec terminów części ustnej egzaminu, a w przypadku kandydatów posiadających uprawnienia zawodowe określone w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, uprawniające do przystępowania do egzaminu o ograniczonym zakresie tematycznym – wobec terminów części pisemnej i ustnej egzaminu.

Ponadto, dotychczasowy wymóg uzyskania zgody kandydata na „dopisanie” go do części pisemnej egzaminu, na którą się zgłosił po terminie, został zastąpiony regulacją dopuszczającą warunkowe kwalifikowanie kandydata, z zastrzeżeniem, że się temu nie sprzeciwi.

Warunki zmiany terminu części pisemnej egzaminu

W projektowanej regulacji przewidziano, że zmiana terminu części pisemnej egzaminu – analogicznie jak zmiana terminu części ustnej egzaminu - będzie przysługiwała tylko raz. Oznacza to, że zmiana terminu egzaminu będzie możliwa, jeżeli kandydat dotychczas nie uzyskał takiej zmiany. Zaproponowane rozwiązanie nie ogranicza kandydata w przystępowaniu do egzaminu na doradcę podatkowego, do którego będzie mógł nadal przystąpić w innym terminie, a jedynie powoduje, że za kolejną zmianę terminu egzaminu, będzie musiał wnieść opłatę jak za egzamin poprawkowy.

Wyłączenie członka Komisji Egzaminacyjnej z udziału w składzie egzaminacyjnym

Mając na względzie zapewnienie jak największego obiektywizmu egzaminu na doradcę podatkowego zaproponowano wprowadzenie regulacji nakazującej członkowi Komisji Egzaminacyjnej wyłączenie się z udziału w składzie egzaminacyjnym na czas przeprowadzania egzaminu wobec kandydata, z którym pozostaje w stosunku osobistym lub stosunku innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności członka Komisji Egzaminacyjnej.

Wykluczenie z egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego

Zmiana polega na uzupełnieniu przypadków stanowiących podstawę wykluczenia z egzaminu o sytuacje posługiwania się przez kandydata niedozwolonymi urządzeniami (m.in. telefony, smartfony). Wprowadzono także regulację, na wzór obowiązujących w odniesieniu do egzaminów radcowskiego i adwokackiego, określającą sposób wykluczenia z egzaminu, które będzie następowało poprzez odnotowane w protokole przebiegu egzaminu oraz na pracy egzaminacyjnej. W konsekwencji, w celu uniknięcia niejasności, zmieniono brzmienie § 8 pkt 3 rozporządzenia, w którym zastąpiono wyrażenie „podejmowanie decyzji o wykluczeniu” sformułowaniem „wykluczanie”.

Kryteria oceny zadania egzaminacyjnego i uzasadnienie tej oceny

W celu zwiększenia obiektywizmu oceny zadań egzaminacyjnych z części pisemnej egzaminu wprowadzono ogólne kryteria tej oceny. Dodatkowo, wprowadzono wymóg sporządzenia przez skład egzaminacyjny krótkiego uzasadnienia do oceny zadania, niezależnie od faktu czy przyznana została ocena pozytywna czy negatywna.

Wymóg uzasadnienia wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej

Zaproponowano regulację przewidującą konieczność sporządzenia przez kandydata uzasadnienia do wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej. Dokonanie ponownej oceny ma bowiem na celu ponowną weryfikację pracy w zestawieniu z zastrzeżeniami podniesionymi przez kandydata co do otrzymanej oceny.

Termin wejścia w życie zmian

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów proponowane rozwiązania (np. uwzględnianie próśb kandydatów niepełnosprawnych o zorganizowanie egzaminu w sposób uwzględniających ich niepełnosprawność), a większość rozwiązań jest korzystna dla kandydatów, którzy powinni być zainteresowani możliwością ich jak najwcześniejszego wykorzystania (np. możliwość wcześniejszego uzyskania informacji o terminie i miejscu części pisemnej egzaminu dzięki wprowadzeniu drogi elektronicznej wysyłania zawiadomień o egzaminie).

Przepisy przejściowe

Z uwagi na trwający obecnie stan zagrożenia epidemiologicznego, zaproponowano (§ 2 projektu) aby regulacja dotycząca możliwości odwołania części pisemnej lub ustnej egzaminu, ze względu na okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu, a także obowiązek zamieszczania informacji w tym przedmiocie w BIP, mogły być stosowane do terminów egzaminu wyznaczonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a przeprowadzanych począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Ze względów organizacyjnych, mających na celu usprawnienie organizacji egzaminu na doradcę podatkowego, przewidziano że regulacja określająca przypadki, w których terminy egzaminów mogą być wyznaczane niezależnie od kolejności wpływu wniosków, znajdzie zastosowanie do terminów egzaminu wyznaczonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a przeprowadzanych począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Osoby niepełnosprawne, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego, będą mogły złożyć wniosek o dostosowanie sposobu przeprowadzenia tego egzaminu do ich niepełnosprawności (wniosek, o którym mowa w projektowanym § 10 ust. 5 niniejszego rozporządzenia), jednakże nie później niż 21 dni przed wyznaczonym tym osobom terminem egzaminu. Składając taki wniosek, osoby te będą obowiązane dołączyć dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. (§ 3 projektu)

Przepis § 4 projektu przewiduje, że złożony i nierozpatrzony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, kolejny wniosek o dopuszczenie do egzaminu kandydata zakwalifikowanego do egzaminu na doradcę podatkowego, któremu nie upłynął roczny termin na przystąpienie do części ustnej egzaminu, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy, Komisja Egzaminacyjna pozostawia bez rozpatrzenia. Brak jest podstaw do rozpatrzenia kolejnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu, w sytuacji gdy kandydat został już wcześniej do niego dopuszczony i jest w trakcie procedury egzaminacyjnej,

Z uwagi na wyznaczone na maj 2022 r. egzaminy pisemne na doradcę podatkowego, chcąc uniknąć ewentualnych wątpliwości i różnicowania o stosowanych wobec kandydatów przystępujących do tych egzaminów warunków zwrotu opłaty egzaminacyjnej i zmiany terminu części pisemnej egzaminu, w przepisach przejściowych (§ 5 projektu) zaproponowano regulację nakazującą stosowanie nowych warunków dot. zwrotu opłaty egzaminacyjnej i zmiany terminu części pisemnej egzaminu do egzaminu na doradcę podatkowego, którego termin zostanie wyznaczony dopiero po wejściu w życie rozporządzenia. Oznacza to też, że dotychczasowe wnioski kandydatów o zwrot opłaty i zmianę terminu egzaminu, dotyczące egzaminów pisemnych przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz wyznaczonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia a przeprowadzanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu – na nowych warunkach – możliwości zmiany terminu bądź zwrotu opłaty.

Z uwagi na wyznaczone na maj 2022 r. egzaminy pisemne, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości i różnicowania sytuacji kandydatów przystępujących do egzaminu w poszczególnych dniach tego miesiąca, zaproponowano przepis przejściowy (§ 6 projektu) przewidujący, że nowe regulacje dot. oceny rozwiązania zadania egzaminacyjnego (kryteria oceny i uzasadnienie) oraz wymóg sporządzenia uzasadnienia do wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej, stosuje się do oceny rozwiązania zadania egzaminacyjnego i wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej sporządzanych w związku z częścią pisemną egzaminu, której termin zostanie wyznaczony po wejściu w życie rozporządzenia.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  "Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

  Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  REKLAMA