REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Mały ZUS Plus 2023 - limit przychodów

Mały ZUS Plus 2023 - limit przychodów
Mały ZUS Plus 2023 - limit przychodów
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mały ZUS Plus 2023. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie planuje obecnie zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących działalność gospodarczą. W szczególności nie jest planowana waloryzacja (podniesienie) limitu przychodów (120 tys. zł) w preferencji Mały ZUS Plus. Taką informację przekazał Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w odpowiedzi z 7 grudnia 2022 r. na interpelację poselską.

Mały ZUS Plus 2023 - limit przychodów, zasady

W interpelacji poselskiej nr 37420 z 17 listopada 2022 r. zapytano ministra rodziny i polityki społecznej, czy rozpatruje wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rewaloryzację, podniesienie kwoty limitu przychodów 120 tys. zł wskazanej w programie Mały ZUS Plus?

Posłowie wskazali, że od 1 lutego 2020 roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. programu Mały ZUS Plus. Niższe preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać z tej preferencji, przedsiębiorca musi spełnić dwa podstawowe warunki:

Autopromocja
 1. Działalność gospodarcza była w poprzednim roku kalendarzowym prowadzona przez nie mniej niż 60 dni.
 2. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł.

Natomiast nie można korzystać z Małego ZUS-u Plus:

 • w pierwszym roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia (tzw. Mały ZUS),
 • jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca prowadził działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
 • jeżeli przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT – ci przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji przychodu,
 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca korzystał z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy

Warto też wskazać, że Mały ZUS obejmuje wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne a nie dotyczy składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Posłowie zwrócili uwagę, że limit przychodowy 120 000 złotych pozwalający na korzystanie z preferencji Mały ZUS Plus nie został od 2020 roku zrewaloryzowany i dlatego będzie też obowiązywał w 2023 roku. Kwota 120 000 złotych jest limitem przychodowym (bez możliwości odliczenia kosztów), a więc suma faktur wystawiona przez przedsiębiorcę w 2022 roku nie może przekroczyć tej kwoty

Aktualnie w sytuacji wysokiej inflacji i podwyżek cen wielu kosztów prowadzenia działalności, realna wartość limitu 120 000 złotych istotnie zmniejszyła się od 2020 roku. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W takim przypadku wielu przedsiębiorców utraci możliwość korzystania z tej preferencji. Jak wskazali posłowie w interpelacji, część przedsiębiorców korzystających w 2022 roku z preferencji Mały ZUS Plus może w 2023 roku zawiesić lub zlikwidować swoją działalność , a być może przenieść ją do szarej strefy.

Odpowiedzi na tę interpelację udzielił 7 grudnia 2022 r. (z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

QUIZ: Mały ZUS Plus 2023 - co o nim wiesz?

Obowiązkowe ubezpieczenia społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Obowiązek ubezpieczeń społecznych jest uregulowany przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1009, ze zm.). Osoby prowadzące pozarolniczą działalność (w tym gospodarczą) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Z tego tytułu spoczywa na nich obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i podlegające z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, mogą – na swój wniosek – zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Co do zasady, podstawę wymiaru składek dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Mały ZUS - preferencja dla rozpoczynających działalność

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozwalają osobom, rozpoczynającym prowadzenie pozarolniczej działalności, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach tj. od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba prowadząca działalność może zadeklarować jako podstawę wymiaru składek kwotę wyższą od obowiązującego minimum – zwłaszcza w okresach osiągania wyższych dochodów. Ma jednak prawo opłacać także w takich okresach składki od ustalonej najniższej podstawy wymiaru.

Aby płacić te niższe składki na ubezpieczenia społeczne, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

 • nie prowadzić teraz ani w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej - innej pozarolniczej działalności,
 • nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowałeś na etacie i wykonywałeś czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Co istotne, te dwa warunki trzeba spełniać nie tylko pierwszego dnia działalności, ale całego 24-miesięcznego okresu korzystania z obniżonych składek na ZUS.

Zatem z możliwości płacenia niższych składek na ZUS nie można skorzystać, jeżeli aktualnie lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przedsiębiorca:

 • prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • wykonywał działalność twórczą lub artystyczną,
 • prowadził działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo takiej, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • był wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • prowadził publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie Prawa oświatowego.

Z obniżonych składek nie może korzystać osoba współpracująca z przedsiębiorcą (np. członek rodziny lub osoba współpracująca na podstawie umowy). Składki za osobę współpracującą przedsiębiorca ma obowiązek płacić zawsze od kwoty nie niższej od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Autopromocja

Mały ZUS Plus

Od 2019 r. osoby fizyczne prowadzące firmę na własny rachunek – po spełnieniu określonych warunków – mogły opłacać składki ZUS, których wysokość uzależniona była od kwoty uzyskiwanego przez nie przychodu z tytułu działalności gospodarczej. Powyższa regulacja uległa zmianie i od 1 lutego 2020 r. osoby prowadzące działalność mogą opłacać składki w wysokości uwzględniającej zarówno przychody, jak i dochody z tytułu działalności gospodarczej. Aby skorzystać z omawianej preferencji w danym roku, przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, a jego przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona ona była przez cały rok, nie może przekroczyć kwoty 120 000 złotych.

Zgodnie z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących tzw. „małą działalność gospodarczą plus”, których roczny przychód z tej działalności uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawę wymiaru składek ww. ubezpieczeni ustalają na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Tak obliczona podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 18c ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uprawnionych do korzystania z ulgi „Mały ZUS Plus” jest uzależniona od dochodu, a nie od przychodu. Powyższe zostało zmienione ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z tym, im niższy przeciętny miesięczny dochód przedsiębiorcy w roku ubiegłym, tym niższą zapłaci składkę na ubezpieczenia społeczne w roku bieżącym.

Utrzymany został natomiast limit przychodowy kwalifikujący przedsiębiorcę do skorzystania z ulgi.

Jak wskazał minister Szwed, podczas projektowania ulgi Mały ZUS Plus w 2019 r., przyjęto założenie, że rozwiązanie to ma obejmować przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skalę. Ulga jest kierowana do osób, dla których koszty ubezpieczeniowe stanowią bardzo poważne obciążenie finansowe względem uzyskiwanych przypływów pieniężnych. Dlatego też, wprowadzono limit przychodowy kwalifikujący przedsiębiorcę do skorzystania z ulgi. Dodał, że kryterium przychodowe, jako względnie obiektywne, jest powszechnie stosowane w różnego rodzaju innych ulgach czy rozwiązaniach kierowanych do przedsiębiorców działających na mniejszą skalę, m.in. w przypadku statusu małego podatnika w PIT i CIT.

Odnosząc się do proponowanych zmian (tj. waloryzacji limitu 120 tys. zł przychodów w preferencji składkowej Mały ZUS Plus) minister Szwed poinformował, że obecnie nie jest planowana zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących działalność gospodarczą. Zdaniem ministra Obecny system uwzględnia specyfikę sytuacji osób rozpoczynających działalność, jak również osób osiągających ze swojej działalności niewysokie przychody.

Dodatkowo minister Szwed podkreślił, że rozważając możliwość wprowadzenia kolejnych preferencji dla osób prowadzących pozarolniczą działalność powinno się mieć na uwadze zarówno względy finansowe (wpływ na stan finansów publicznych i funduszy celowych – FUS i Fundusz Pracy), wpływ na rynek pracy jak i aspekty ogólnospołeczne, w tym wysokość otrzymywanych świadczeń, adekwatnych do opłacanych niskich składek.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Rejestracja spółki z o.o.
  2022-12-15 15:22:29
  Profesjonalna pomoc w REJESTRACJI SPÓŁEK! Zapraszamy --> rejestracja-spolki-zoo pl
  2
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

REKLAMA