REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Katarzyna Ropiak

REKLAMA

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego


Przy wyliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi uwzględniamy jego przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Tak stanowi art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej ustawy zasiłkowej).

REKLAMA

Autopromocja

Zobacz: tekst jednolity ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zobacz wskaźnik: Zasiłek chorobowy

Może się zdarzyć, że w przeciągu tych 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie pracownik był nieobecny w pracy i z tego powodu nie osiągnął pełnego wynagrodzenia za dany miesiąc. Jeśli była to nieobecność usprawiedliwiona, to zgodnie z art. 38 ustawy zasiłkowej:

- wyłączamy z naszego wyliczenia miesiąc, w którym pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- w przypadku, gdy pracownik przepracował w danym miesiącu co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy, to przy wyliczaniu podstawy wymiaru zasiłku przyjmujemy wynagrodzenie za ten miesiąc po uzupełnieniu (ustalamy, jakie wynagrodzenie pracownik by otrzymał, gdyby przepracował cały miesiąc).

Jak wynika z komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej (ustęp 152) dostępnego na stronie internetowej ZUS, urlop wypoczynkowy oraz 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (na podstawie art. 188 Kodeksu pracy) traktowane są na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę.


Uzupełnianie wynagrodzenia


Składniki stałe

Sposób uzupełniania wynagrodzenia za miesiące uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku zależy od zasad wynagradzania. W przypadku wynagrodzenie przyznawanego w stałej miesięcznej wysokości, zgodnie z art. 37 ustawy zasiłkowej, przyjęlibyśmy wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę.

Ważne!
Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS wynagrodzenie określone w stawce godzinowej traktuje się jak wynagrodzenie stałe (ustęp 147 komentarza do ustawy zasiłkowej).

Składniki zmienne

REKLAMA

Inaczej uzupełnia się wynagrodzenie miesięczne zmienne (np. akordowe, prowizyjne). W takim przypadku kwotę uzyskaną przez pracownika za przepracowane dni robocze dzielimy przez liczbę dni przepracowanych i mnożymy przez liczbę dni obowiązujących do przepracowania w danym miesiącu.

Jeżeli pracownik nie osiągnął w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia, do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmujemy kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej za ten miesiąc pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku w zakładzie pracy, w którym przysługuje zasiłek.

Uzupełnieniu podlega nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także inne składniki, takie jak premie, nagrody, dodatki, jeśli w myśli przepisów wewnątrzzakładowych składniki te są proporcjonalnie umniejszane za okresy pobierania świadczeń chorobowych.

Przykład 1

Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w styczniu 2011 roku. Pracownik wynagradzany jest w systemie akordowym, dodatkowo otrzymuje comiesięczną nagrodę umniejszaną proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2010 roku, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

- W maju 2010 pracownik przepracował 9 z obowiązujących w danym zakładzie pracy 20 dni roboczych. Za ten okres otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 1500 zł oraz nagrodę w wysokości 70 zł (kwoty po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika).

- Od 4 do 11 maja (6 dni roboczych) pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 900 zł (po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne).

- Ponadto od 15 do 21 maja pracownik był nieobecny w pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem (5 dni roboczych).

Dni przepracowane i dni urlopu wypoczynkowego w maju 2010 łącznie wynoszą 15 dni roboczych, czyli co najmniej połowę obowiązujących dni do przepracowania, dlatego ten miesiąc brany jest pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie otrzymane w tym miesiącu należy uzupełnić o 5 dni nieobecności usprawiedliwionej z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, według wyliczenia:

(1500 zł + 70 zł + 900 zł)/ 15 x 20 = 3253,33 zł.

Wynagrodzenie uzupełniamy jedynie w przypadku nieobecności usprawiedliwionej. W przypadku nieobecności z przyczyn nieusprawiedliwionych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie osiągnięte w danym miesiącu bez uzupełnienia. Jeśli w jednym miesiącu pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych (np. choroba, opieka nad chorym członkiem rodziny) jak i z przyczyn nieusprawiedliwionych, to uzupełniając wynagrodzenie za ten miesiąc, do liczby dni, którą pracownik był zobowiązany przepracować, nie wliczamy dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy (por ustęp 151 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Przykład 2

Wracając do sytuacji z przykładu 1 załóżmy, że pracownik był nieobecny w pracy także 31 maja i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Pracownik przepracował zatem 8 dni, za które otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 1250 zł oraz nagrodę w wysokości 65 zł (kwoty po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne).

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w maju przyjmujemy wynagrodzenie uzupełnione według wyliczenia:

(1250 zł + 65 zł + 900 zł)/15 x 19 = 2425, 67 zł.


Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy


Zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. W przypadku zmiennych składników wynagrodzenia trudno jest określić dokładnie, jakie wynagrodzenie pracownik uzyskałby, gdyby pracował w tym czasie. W takim przypadku liczymy, zgodnie ze wspomnianym artykułem Kodeksu pracy, przeciętne wynagrodzenie z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady, w jaki sposób należy wyznaczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy opisane są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U.97.2.14).

Podstawa wymiaru

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego wliczają się zmienne składniki wynagradzania przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (np. stawka godzinowa, akord, prowizje, wynagrodzenie za nadgodziny, itp.) w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu bądź 12 miesięcy w przypadku znacznego wahania wysokości tych składników (§ 8 ww. rozporządzenia urlopowego).

Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (np. premie kwartalne) wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 rozporządzenia urlopowego). Składniki wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc nie uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Wynagrodzenie urlopowe

W dalszej kolejności dzielimy podstawę wymiaru przez liczbę przepracowanych przez pracownika godzin w przeciągu tych 3 miesięcy (bądź 12 miesięcy) branych pod uwagę przy obliczaniu podstawy wymiaru.

Ostatni krok to pomnożenie ustalonego wynagrodzenia za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Wyłączenia

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego wliczamy premie regulaminowe. Jeśli ich wysokość nie jest stała w każdym miesiącu i przysługuje za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, taki rodzaj premii wliczany jest do podstawy wymiaru w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlop.

Premie jednorazowe bądź nagrody za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcia wyłączone są z podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Wyłączeniu podlegają także premie uznaniowe, niemające regulaminowego charakteru, których wysokość zależy od uznania pracodawcy, nawet jeśli przyznawane są periodycznie.

Składniki wynagrodzenia, których nie uwzględniamy przy wyznaczaniu wynagrodzenia urlopowego wymienione są w § 6 ww. rozporządzenia. Oprócz nagród uznaniowych są to m.in.:

- wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,

- nagrody jubileuszowe,

- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,

- odprawy emerytalne i rentowe,

- kwoty wyrównania wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- i inne.

Przykład 3

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy przebywał na urlopie od 4 do 7 kwietnia 2011 roku. Wynagradzany jest w systemie akordowych, dodatkowo wypłacane są premie regulaminowe. W styczniu pracownik otrzymał premię roczną za 2010 rok oraz dodatkową nagrodę uznaniową.

Do wyliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego przyjmujemy okres styczeń-marzec 2011. W poszczególnych miesiącach sytuacja przedstawiała się następująco:

- styczeń: pracownik otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 2250,12 zł, premię regulaminową w wysokości 200,00 zł, premię roczną za 2010 rok w wysokości 8 000,00 zł oraz dodatkową premię uznaniową w wysokości 500,00 zł. Pracownik przybywał 4 dni na urlopie wypoczynkowym i za ten okres otrzymał wynagrodzenie urlopowe w wysokości 452,64 zł;

- luty: pracownik otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 3010,00 zł oraz premię regulaminową w wysokości 315,00 zł. Pracownik przepracował cały miesiąc;

- marzec: pracownik otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 2915,68 zł oraz premię regulaminową w wysokości 290,00 zł. Pracownik przez dwa dni był nieobecny w pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem i z tego tytułu otrzymała zasiłek opiekuńczy w wysokości 280,00 zł.

Wynagrodzenie urlopowe za 4 dni kwietnia 2011 r. obliczamy następująco:

Krok 1: sumujemy wynagrodzenie wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia urlopu z wyłączeniem wynagrodzenia za urlop, zasiłku opiekuńczego, premii rocznej i premii uznaniowej: 2250,12 zł+200,00 zł+3010,00 zł +315,00 zł+2915,68 zł+290,00 zł=8980,80 zł

Krok 2: wyznaczenie ilości godzin przepracowanych w okresie od stycznia do marca 2011: w styczniu pracownik zobowiązany był przepracować 20 dni roboczych, z czego 4 dni był na urlopie wypoczynkowym, przepracował zatem 16 dni, tj. 128 godzin. W lutym pracownik przepracował 20 dni, tj. 160 godzin. W marcu pracownik przepracował 21 dni (168 godzin) z obowiązujących go 23 dni roboczych do przepracowania. Łącznie pracownik przepracował w tych 3 miesiącach 456 godzin.

Krok 3: wyznaczamy stawkę za 1 godzinę przepracowaną: 8980,80 zł/456=19,69 zł

Krok 4: mnożymy tak wyznaczoną stawkę przez godziny liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu, tj. 32 godzin x 19,69 zł = 630,08 zł.

Za dni urlopu 4-7.04.2011 pracownik otrzyma 630,08 zł.

Katarzyna Ropiak

Konsultant

Departament Outsourcingu Rachunkowości

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

REKLAMA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

REKLAMA

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

Plany KAS: nowe e-usługi dla podatników 2024-2028. Co jeszcze w tym roku?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma szeroko zakrojone plany wdrażania swoich nowych elektronicznych usług dla podatników. Chce o tych planach informować z wyprzedzeniem. W opublikowanej 5 lipca 2024 r. prezentacji znalazły się plany na lata 2024-2028. Niektóre już konkretnie omówione a niektóre wskazane hasłowo.

REKLAMA