REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urlop wypoczynkowy – ile dni, urlop proporcjonalny, wynagrodzenie za urlop, świadczenie urlopowe 2022. Najważniejsze informacje dla pracownika i pracodawcy

MDDP Outsourcing
Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac
Urlop wypoczynkowy – ile dni, urlop proporcjonalny, wynagrodzenie za urlop, świadczenie urlopowe. Najważniejsze informacje dla pracownika i pracodawcy
Urlop wypoczynkowy – ile dni, urlop proporcjonalny, wynagrodzenie za urlop, świadczenie urlopowe. Najważniejsze informacje dla pracownika i pracodawcy

REKLAMA

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Wybierając się na wypoczynek, warto poznać swoje uprawnienia w tym zakresie. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik za czas urlopu? Jakie dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego można dostać? Czym jest świadczenie urlopowe? Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2022 roku?
rozwiń >

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego

Płatny, coroczny urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi - prawa do urlopu nie można się zrzec. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy można natomiast podzielić na części, przy czym co najmniej jedna część nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlopu udziela się wyłącznie na dni robocze, czyli takie, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu.

W przypadku, gdy urlop należny za dany rok kalendarzowy nie zostanie w tym roku wykorzystany, pracodawca zobowiązany jest udzielić go nie później niż do dnia 30 września następnego roku.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Długość urlopu wypoczynkowego ustala pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy, jednakże jego minimalny, roczny wymiar powinien wynosić:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że pracownik, który podejmuje pierwszą pracę, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Urlop w pełnym wymiarze udzielany na zasadach ogólnych zacznie mu przysługiwać dopiero po przepracowaniu pierwszego roku kalendarzowego.

Jak ustalić 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego? Przyjmując, że mowa tu o pierwszym zatrudnieniu pracownika, powinien mu przysługiwać urlop w rocznym wymiarze 20 dni. Należy ten wymiar należy podzielić przez 12 miesięcy i pomnożyć przez jeden miesiąc, co daje wynik 1,666 dnia urlopowego. W praktyce często zaokrągla się tę liczbę do 1,67 dnia.

Autopromocja

ZFŚS 2023. Komentarz

Kup książkę:

ZFŚS 2023. Komentarz

1,67 dnia urlopu należy pomnożyć przez obowiązującą pracownika dobową normę czasu pracy, tj.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1,67 dnia urlopu x 8 godzin = 13,36 godzin.

0,36 godziny mnoży się przez 60 minut = 21,6 minut. Często pracodawcy zaokrąglają taki wynik do pełnych minut – na przykład 22.

Autopromocja

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

Kup książkę:

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

W rezultacie pracownik ma prawo w każdym miesiącu pierwszego roku pracy do 13 godzin i 22 minut urlopu wypoczynkowego.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Staż pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego

Do okresu zatrudnienia (stażu pracy), od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się:

 • okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy – Kodeks pracy, art. 1541,
 • w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy, okres niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem stosunku pracy – Kodeks pracy, art. 1541,
 • okres edukacji –  Kodeks pracy, art. 155,
 • okres, za który pracownikowi przywróconemu do pracy przyznano odszkodowanie –  Kodeks pracy, art. 51,
 • okres, o który skrócono okres wypowiedzenia –  Kodeks pracy, art. 361,
 • okres urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi pracodawcami – Kodeks pracy, art. 1741,
 • okres urlopu wychowawczego – Kodeks pracy, art. 1865,
 • okres zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 86,
 • czynną służbę wojskową –  Kodeks pracy, art. 301,
 • okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej – Kodeks pracy, art. 302,
 • okres pobierania zasiłku i stypendium podczas odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 79,
 • okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym –  Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, art. 1.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależny jest wymiar urlopu, nie zalicza się natomiast:

 • okresu urlopu bezpłatnego,
 • okresów pracy na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • okresów prowadzenia działalności gospodarczej.

Urlop należny - proporcjonalny

Urlop należny za dany rok ustala się w zależności od wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy – jego długość wylicza się stosując odpowiednią zasadę proporcjonalności. Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego:

 • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi,
 • niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
 • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Podstawowe zasady zostały zobrazowane w poniższej tabeli 1.

Tabela 1. Zasady proporcjonalnego obliczania urlopu wypoczynkowego:

Przypadki proporcjonalnego wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego

Sposób ustalania należnego urlopu

Przykłady wyliczeń:

Niepełny wymiar czasu pracy

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, jako podstawę przyjmując roczny wymiar urlopu

Obliczenia dla 1/4 etatu:

Przy wymiarze urlopu 20 dni: 20 x 1/4 = 5 dni

Przy wymiarze urlopu 26 dni: 26 x 1/4 = 6,55 (po zaokrągleniu 7 dni)

Zakończenie zatrudnienia pracownika w trakcie roku kalendarzowego

Za ten rok pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy

Umowa na okres próbny od 01.01.2022 do 31.03.2022

Przy wymiarze urlopu 20 dni:
20 : 12 = 1,666 x 3 = 4,98 dni (po zaokrągleniu 5 dni)
Przy wymiarze urlopu 26 dni:
26 : 12 = 2,166 x 3 = 6,54 dnia (po zaokrągleniu 7 dni)

Zatrudnienie pracownika w trakcie roku kalendarzowego

Za ten rok pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy, chyba że u poprzedniego pracodawcy pracownik wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż przysługujący

Założenia:
'- zatrudnienie pracownika u nowego pracodawcy: od 1.07.2022,
'- poprzednie zatrudnienie: 01.01.2022 - 30.06.2022
'- roczny wymiar urlopu: 20 dni
'- urlop wykorzystany u poprzedniego pracodawcy: 16 dni

Obliczenia:
Urlop należny u obecnego pracodawcy
20 : 12 x 6 = 10 dni
Urlop należny u poprzedniego pracodawcy
20 : 12 x 6 = 10 dni

10 + 10 = 20 dni

Urlop należny u obecnego pracodawcy: 20 – 16 (dni urlopu wykorzystane u poprzedniego pracodawcy) = 4 dni

Źródło: opracowanie własne

Przesunięcie terminu urlopu

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop na późniejszy termin. Dotyczy to w szczególności następujących zdarzeń:

 • czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
 • powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach pasywnej rezerwy, stawienie się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie albo stawienie się do pełnienia służby w aktywnej rezerwie, na czas do 3 miesięcy,
 • urlop macierzyński.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko w przypadku, gdy jego obecności w firmie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (takie jak np. awaria systemów czy urządzeń lub niezapowiedziana wcześniej kontrola organów państwowych). Warto jednocześnie podkreślić, że pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu, takich jak np. koszty zakwaterowania, przejazdu czy opłaty związane z wycieczką wykupioną w biurze podróży.

Co istotne, odwołanie z urlopu należy traktować jako polecenie służbowe, a zatem odmowa jego wykonania może być uznana za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i w konsekwencji stanowić postawę do rozwiązania stosunku pracy.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Przysługujące pracownikom należności za urlop wypoczynkowy określa Kodeks pracy oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Co do zasady, wynagrodzenie za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym powinno być takie samo (lub możliwie najbardziej zbliżone do takiego), jakie pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

Obliczając wynagrodzenie urlopowe należy zatem brać pod uwagę zarówno jego stałe składniki (takie jak stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze) – w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, jak i elementy zmienne (przykładowo należności za nadgodziny, pracę w porze nocnej czy miesięczne prowizje), wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W sytuacji, gdy można mówić o znacznych wahaniach wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, mogą być one uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Zastosowanie tej reguły powinno jednak znajdować odzwierciedlenie w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.

Dopłaty do wypoczynku pracownika – z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Każdy pracodawca może zdecydować o wypłacaniu swoim pracownikom dodatkowych świadczeń mających na celu dofinansowanie wypoczynku, nie jest to jednak obligatoryjne. Ponadto, w sytuacji, gdy takie dofinansowania będą pochodzić ze środków obrotowych pracodawcy, będą one stanowić dla pracowników przychód podlegający zarówno opodatkowaniu, jak i oskładkowaniu.

Istnieje również możliwość dofinansowania wczasów zgodnie z przepisami Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa ta pozwala na realizację tego typu wypłat z uwzględnieniem całkowitego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku PIT do rocznego limitu w wysokości 2000 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe tylko pod warunkiem, iż owe świadczenia będą przyznawane w oparciu o wymagane ustawą kryteria socjalne i w konkretnej wysokości zdefiniowanej przez pracodawcę w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży – z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku dzieci, o ile regulamin ZFŚS obowiązujący u danego pracodawcy gwarantuje takie świadczenie. Będzie ono w całości zwolnione z opodatkowania PIT niezależnie od wysokości, jeśli zostaną spełnione następujące kryteria:

 • wypoczynek zostanie zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie (taki jak np. biuro turystyczne czy inny podmiot prowadzący działalność w formie domu wczasowego czy pensjonatu), jak również m.in. podmiot zajmujący się statutowo tego rodzaju działalnością (np. stowarzyszenie, organizacja charytatywna, fundacja, szkoła),
 • wypoczynek będzie mieć formę wczasów, kolonii czy obozu, a może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
 • dopłata będzie dotyczyć wypoczynku dzieci lub młodzieży, które nie ukończyły 18 lat.

Warto wiedzieć, że oprócz dopłaty do samego wypoczynku, zwolnione z podatku jest także dofinansowanie kosztów dojazdu.

Świadczenie urlopowe 2022

Świadczenie urlopowe stanowi kolejną, możliwą formą dofinansowania wypoczynku pracowników. Podstawą do jego wypłaty są przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a w praktyce jest ono alternatywą dla dopłat do wczasów finansowanych z funduszu.

Najważniejsze fakty:

 • Świadczenie mogą wypłacać jedynie pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniali na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniali w przeliczeniu na pełne etaty nie więcej niż 50 pracowników i nie utworzyli ZFŚS.
 • Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego – z uwzględnieniem rodzaju zatrudnienia pracownika.
 • Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 • Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.
 • Świadczenie urlopowe nie podlega oskładkowaniu ubezpieczeniem społecznym pracowników. Jest natomiast opodatkowane podatkiem PIT.
 • Pracodawcy tworzący ZFŚS nie mają możliwości wypłaty świadczeń urlopowych.

Wysokość świadczeń urlopowych w 2022 roku prezentuje Tabela 2. przedstawiona poniżej.

Tabela 2. Wysokość świadczenia urlopowego w 2022 r.:

Rodzaj zatrudnienia

Wymiar czasu pracy

Rok nauki

Kwota świadczenia urlopowego (brutto)

Pracownik zatrudniony w normalnych warunkach

pełen etat

nd.

1 662,97 zł

3/4 etatu

nd.

1 247,23 zł

1/2 etatu

nd.

831,49 zł

1/4 etatu

nd.

415,74 zł

Pracownik zatrudniony w szczególnych warunkach lub wykonujący pracę o szczególnym charakterze

pełen etat

nd.

2 217,29 zł

3/4 etatu

nd.

1 662,97 zł

1/2 etatu

nd.

1 108,65 zł

1/4 etatu

nd.

554,32 zł

Pracownik młodociany

nd.

I rok nauki

221,73 zł

nd.

II rok nauki

266,07 zł

nd.

III rok nauki

310,42 zł

Źródło: opracowanie własne

Dofinansowania do wypoczynku a koszty podatkowe pracodawcy

Za koszt podatkowy pracodawcy mogą być uznane wyłącznie świadczenia wypłacone zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Tę zgodność realizowanych wypłat z ustawą powinni mieć na uwadze szczególnie Ci pracodawcy, którzy np. wypłacają świadczenia urlopowe w kwotach wyższych niż ustawowy limit lub tacy, którzy nie mają obowiązku wypłaty takich świadczeń. W przypadku tych pierwszych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu można jedynie wartość mieszczącą się w limicie. Jeśli natomiast pracodawca wypłaca świadczenia, do wypłaty których nie ma ustawowej obligacji i wlicza je do kosztów uzyskania przychodu, może spotkać się z odmiennym stanowiskiem organów skarbowych, albowiem ich stanowiska nie są w tym zakresie jednolicie korzystne dla firm.

Barbara Kochańska-Mierzejewska, Senior Manager obszaru Payroll w MDDP Outsourcing

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14 z późn. zmianami,
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2022 poz. 690,
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, Dz.U. 1990 nr 54 poz. 310,
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U. 2022 poz. 923,
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2021 poz. 1128 z późn. zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 z późn. zmianami,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zmianami.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

  Podatek od kota. Kiedy i dlaczego musisz zapłacić?

  W Polsce, choć nie istnieje podatek od posiadania kota (w przeciwieństwie do podatku od posiadania psa), to jednak przy zakupie droższego kota musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, znanego jako PCC. Ta kwestia budzi wiele emocji i pytań wśród miłośników czworonogów. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć ten temat, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

  Lokaty bankowe 2023. 6% nominalnego zysku – 3% realnej straty

  Posiadacze rocznych lokat bankowych, kończących się w 2023 roku dostają nominalne zyski ale realnie (uwzględniając inflację i podatek) ponieśli stratę z takiej formy oszczędzania.

  Rentowności obligacji wybranych państw (tabela). Aktualne dane, z początku października

  Zestawienie rentowności obligacji wybranych państw. Wartości podane zostały w formie tabeli. Które z obligacji dają najwięcej zarobić?

  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  REKLAMA