Kategorie

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników
Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane przez lekarzy, zarówno w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA. Od dnia 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Prezentujemy wyjaśnienia ZUS w tym zakresie kierowane do płatników.

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066), znowelizowane zostały m.in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), które wprowadzają możliwość wystawiania od 1 stycznia 2016 r. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w formie dokumentu elektronicznego.  

Reklama

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej "lekarzem", zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA.

W razie wystawienia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA lekarz informuje ubezpieczonego o konieczności doręczenia zaświadczenia lekarskiego odpowiednio płatnikowi składek lub płatnikowi zasiłku w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W stosunku do zaświadczeń lekarskich wystawianych na drukach ZUS ZLA nadal będzie miała zastosowanie zasada obniżania wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego o 25% za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy orzeczonej tym zaświadczeniem. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku zaświadczeń lekarskich wystawianych w trybie obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Formy zaświadczenia lekarskiego

Od 1 stycznia 2016 r. lekarz będzie miał możliwość wystawienia:

 1. zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, po jego wystawieniu lekarz może sporządzić wydruk zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA),
 2. zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS.

Zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA)

a) wystawianie zaświadczeń lekarskich e-ZLA

Reklama

Dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny będzie zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA), uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład  Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualność i prawidłowość udostępnionych przez ZUS danych, lekarz potwierdza u ubezpieczonego. W przypadku gdy dane ubezpieczonego są nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne lekarz jest zobowiązany do uzyskania brakujących lub aktualnych danych od ubezpieczonego. Dotyczy to w szczególności faktu pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym u danego płatnika składek. Jeżeli cały okres niezdolności do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu ubezpieczenia, a z danych udostępnionych lekarzowi wynika, że ubezpieczenie chorobowe trwa - osoba, której jest wystawiane zaświadczenie lekarskie e-ZLA powinna poinformować lekarza o ustaniu ubezpieczenia. Po wprowadzeniu tej informacji do systemu teleinformatycznego, zaświadczenie e-ZLA nie zostanie udostępnione na profilu informacyjnym byłego płatnika składek.

Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

ZUS udostępnia zaświadczenie lekarskie e-ZLA płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, bez podawania numeru statystycznego choroby. Informacja ta zostanie przekazana także ubezpieczonemu posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Profil informacyjny płatnika składek są zobowiązani utworzyć płatnicy składek obowiązani do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, tj. płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób.

Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego w formie pisemnej do dnia 31 grudnia 2015 r., a nowych ubezpieczonych w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczenia mu przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Informacja, czy płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek, będzie udostępniania lekarzowi na jego profilu.

W przypadku, gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym lekarza wynika, że płatnik składek nie ma profilu informacyjnego płatnika składek, lekarz przekazuje ubezpieczonemu wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Płatnik składek, który mimo braku obowiązku posiadania profilu informacyjnego płatnika składek, utworzy taki profil, w terminie 7 dni od dnia utworzenia tego profilu informuje ubezpieczonego (w formie pisemnej) o ustaniu obowiązku dostarczania mu przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

b) błąd w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA

W przypadku, gdy w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA został popełniony błąd, lekarz w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu albo otrzymania informacji o stwierdzeniu błędu stwierdza nieważność wystawionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Lekarz przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS:

 1. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wktórym został popełniony błąd, albo
 2. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wktórym został popełniony błąd oraz nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA, zawierające identyfikator i datę jego wystawienia, po sprostowaniu tego błędu,

uwierzytelnione z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku, gdy przekazanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA i ewentualnie nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w terminie 3 dni roboczych  nie jest możliwe, lekarz przekazuje informację lub zaświadczenie lekarskie e-ZLA nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyny uniemożliwiających przekazanie tej informacji lub zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, lekarz przekazuje także, w formie pisemnej, ubezpieczonemu.

Jeżeli z informacji udostępnionej na profilu lekarza wynika, że płatnik składek ubezpieczonego nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS, informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym błąd został popełniony albo tę informację wraz z wydrukiem nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, lekarz przekazuje ubezpieczonemu, informując ubezpieczonego o obowiązku dostarczenia tych dokumentów płatnikowi składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, albo informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd oraz nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA udostępnia bezpłatnie na profilu informacyjnym płatnika składek:

 1. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wktórym został popełniony błąd, płatnikowi składek wskazanemu wzaświadczeniu lekarskim
  e-ZLA, w którym został popełniony błąd,
 2. nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby) płatnikowi składek wskazanemu w nowym zaświadczeniu lekarskim e-ZLA.

Przy ustalaniu, czy zaświadczenie lekarskie e-ZLA wystawione w miejsce zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd zostało wystawione zgodnie z zasadami orzekania, brana jest pod uwagę data wystawienia zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd.

Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do zasiłku (np. błąd dotyczy okresu niezdolności do pracy, zaświadczenie lekarskie zostało błędnie wystawione innemu ubezpieczonemu) lub jego wysokość (np. błędnie został wpisany okres pobytu w szpitalu czy kod literowy), Zakład z urzędu wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości.

W przypadku gdy do wypłaty zasiłku zobowiązany jest płatnik składek, decyzja dotycząca prawa do zasiłku lub zmiany jego wysokości, jest wydawana na wniosek ubezpieczonego lub płatnika składek.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest przekazywany ubezpieczonemu:

 1. w przypadku, gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym lekarza wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS,
 2. na żądanie ubezpieczonego nawet, jeżeli płatnik składek ma profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.

Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS  otrzymuje wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA bezpośrednio od ubezpieczonego (także wtedy, gdy płatnik składek nie jest płatnikiem zasiłku). Nie dotyczy to ubezpieczonych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 2 lit. b-e ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących, duchownych, osób, których niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osób podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego niemającego siedziby w Polsce, którzy dokumenty do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku składają w ZUS.

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.

Sporządzenie wydruku jest możliwe tylko po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, podpisaniu i wysłaniu do ZUS.


Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

a) wystawianie zaświadczeń lekarskich na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

Zaświadczenie lekarskie na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego wystawiane jest w przypadku, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA nie jest możliwe, w szczególności w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej u ubezpieczonego) lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W takich sytuacjach, lekarz będzie miał możliwość skorzystania z formularzy mających postać zaświadczenia lekarskiego, uprzednio wydrukowanych z systemu teleinformatycznego. Każdy wydrukowany przez lekarza ze swojego profilu formularz będzie miał identyfikator (serię i numer) i będzie zarejestrowany w systemie.

Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, nie zawiera numeru statystycznego choroby ubezpieczonego.

Ubezpieczony jest zobowiązany przekazać lekarzowi dane i informacje w zakresie niezbędnym do wystawienia ww. zaświadczenia lekarskiego.

W dniu badania lekarz przekazuje ubezpieczonemu ww. zaświadczenie lekarskie, które jest wypełnione przez lekarza, opatrzone jego pieczątką i podpisem. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest zobowiązany przekazać płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.

Po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego lekarz jest zobowiązany do wprowadzenia tego zaświadczenia lekarskiego do systemu teleinformatycznego i przekazania zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenia lekarskiego e-ZLA) na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA powinno zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu lekarskim na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego oraz numer statystyczny choroby ubezpieczonego. Jeżeli przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w tym terminie nie będzie możliwe (np. w przypadku braku dostępu do Internetu), lekarz będzie zobowiązany do przekazania zaświadczenia lekarskiego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

b) błąd w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

Jeżeli w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, błąd został stwierdzony w dniu badania w obecności ubezpieczonego, lekarz informuje ubezpieczonego o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, oraz przekazuje ubezpieczonemu nowe zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego. Lekarz przesyła informację o stwierdzeniu nieważności formularza zaświadczenia lekarskiego w systemie teleinformatycznym Zakładu.

Kontrola prawidłowości wystawiania zwolnień lekarskich

W przypadku, gdy podczas kontroli lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy orzeczonej w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA, wówczas wystawi zaświadczenie lekarskie e-ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Ww. zaświadczenie będzie udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek, a gdy płatnik składek nie ma profilu informacyjnego - wydruk zaświadczenia wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS otrzyma ubezpieczony i będzie zobowiązany dostarczyć go płatnikowi składek. Tak jak dotychczas będzie w takim przypadku wydawana przez ZUS decyzja o braku prawa do zasiłku chorobowego.

Dokumentowanie prawa do zasiłków

Dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby

 1. zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA),
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego - zaświadczenie to jest dokumentem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku przez płatnika składek lub ZUS, nawet jeśli nie ma jeszcze udostępnionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w ZUS i na profilu płatnika składek, tj. zanim lekarz wprowadzi to zaświadczenie do systemu,
 3. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, który lekarz jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu, jeżeli płatnik składek nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS lub
  na wniosek ubezpieczonego, nawet jeżeli płatnik składek ma profil na PUE ZUS.

W przypadku gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS dokumentami stanowiącymi podstawę uzyskania zasiłku chorobowego - poza zaświadczeniami, o których mowa wyżej są m. in.:

 1. zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, złożone przez płatnika składek do ZUS w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawcza ZUS (poprzez profil płatnika na PUE ZUS) - w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami (ZUS Z-3) i ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyjątkiem osób wykonujących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących oraz duchownych (ZUS Z-3a),
 2. zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b, złożone przez płatnika składek do ZUS w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczna skrzynkę podawczą ZUS (poprzez profil płatnika na PUE ZUS) - w przypadku ubezpieczonych będących osobami wykonującymi pozarolniczą działalność, osobami z nimi współpracującymi oraz duchownymi,
 3. wniosek o zasiłek chorobowy złożony na druku ZAS-53 - przekazany do ZUS przez ubezpieczonego w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczna skrzynkę podawcza ZUS (poprzez profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS) lub wniosek o zasiłek chorobowy w innej formie.

Dokumentem stanowiącym podstawę uzyskania zasiłku opiekuńczego - poza zaświadczeniami, o których mowa wyżej  - jest m. in. wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15, złożony  w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS (poprzez profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS).

Zasiłek chorobowy wypłaca płatnik składek

Ubezpieczony, któremu zasiłki wypłaca płatnik składek (zarówno posiadający jak i nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS) nie ma obowiązku dostarczania do płatnika składek wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie).

Płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS

Dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego  jest:

 1. zaświadczenie lekarskie e-ZLA udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek (ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania płatnikowi składek wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, nawet jeśli otrzymał od lekarza), albo
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, dostarczone płatnikowi składek przez ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony ma informacje, że zaświadczenie lekarskie zostało już wprowadzone do systemu (zostało zelektronizowane) i udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek.

Płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS

Ubezpieczony wnioskujący o zasiłek chorobowy jest zobowiązany złożyć płatnikowi składek:  

 1. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, albo
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Zasiłek chorobowy w czasie ubezpieczenia wypłaca ZUS (z wyłączeniem osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób zatrudnionych u pracodawców zagranicznych - patrz poniżej)

Płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się na podstawie:

w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - płatnik składek po udostępnieniu na profilu informacyjnym płatnika zaświadczenia lekarskiego e-ZLA ubezpieczonego wystawia i przekazuje do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy,

w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego - po otrzymaniu od ubezpieczonego takiego zaświadczenia lekarskiego , płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając to zaświadczenie, chyba że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnionego do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnionego do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie), nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając to zaświadczenie, chyba że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika.

Ubezpieczony nie ma obowiązku składać płatnikowi składek lub ZUS wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie), jako wniosek traktowane jest wystawione przez płatnika składek ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a.

Ubezpieczony nie ma także obowiązku przekazywania płatnikowi składek lub ZUS wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA otrzymanego na swój wniosek od lekarza. Jeżeli dokument taki zostanie przez ubezpieczonego przekazany płatnikowi składek, płatnik składek nie przekazuje tego dokumentu do ZUS.

Ubezpieczony składa płatnikowi składek lub ZUS zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, chyba że ma informację, że zaświadczenie lekarskie zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika (zostało zelektronizowane).

Płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się na podstawie:

w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - po otrzymaniu od ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy

w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego - po otrzymaniu od ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając zaświadczenie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do. pkt 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć płatnikowi składek wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania płatnikowi składek lub ZUS wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie); jako wniosek traktowane jest ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a wystawione przez płatnika składek.

Płatnik składek nie ma obowiązku przekazania do ZUS wydruku zaświadczenia lekarskiego e- ZLA.


Zasiłek chorobowy osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, osobom z nimi współpracującym oraz duchownym wypłaca ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonym będącym osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, osobami z nimi współpracującymi lub duchownymi, zarówno przy wniosku pierwszorazowym, jak i kolejnym, wszczyna się na podstawie:

 1. ZAS-53 lub wniosku w innej formie, albo
 2. wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA - zamiast wniosku o zasiłek chorobowy, ubezpieczony może złożyć wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, o ile otrzymał go od lekarza, albo
 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, albo
 4. ZUS Z-3b - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy płatnik składek wypełnia w ZUS Z-3b tylko dane do pkt. 1.

Zasiłek chorobowy osobom uprawnionym do zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osobom podlegającym ubezpieczeniu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy niemającego siedziby w Polsce wypłaca ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący osobom uprawnionym do zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osobom podlegającym ubezpieczeniu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy niemającego siedziby w Polsce, zarówno przy wniosku pierwszorazowym, jak i kolejnym, wszczyna się na podstawie:

 1. ZAS-53 lub wniosku w innej formie - przekazanego do ZUS przez ubezpieczonego, albo
 2. wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA - zamiast wniosku o zasiłek chorobowy, ubezpieczony może złożyć wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, o ile otrzymał go od lekarza, albo
 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Jeżeli jest to pierwsze zaświadczenie lekarskie, ZUS występuje do płatnika składek o wystawienie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a.

Postępowanie o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub chorym innym członkiem rodziny

Jeżeli podmiotem uprawnionym do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest płatnik składek stosuje się odpowiednio zasady przedstawione w części dotyczącej zasiłku chorobowego. Dodatkowo ubezpieczony składa płatnikowi składek wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15.

Jeżeli podmiotem uprawnionym do wypłaty zasiłku jest ZUS, stosuje się odpowiednio zasady przedstawione w części dotyczącej zasiłku chorobowego, z tym, że osoba występująca o zasiłek opiekuńczy nie składa wniosku ZAS-53. Dodatkowym dokumentem przy ubieganiu się o ten zasiłek jest wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15. W przypadku ubiegania się o zasiłek opiekuńczy na kolejny nieprzerwany okres z tytułu konieczności sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny wniosek ZUS Z-15 wypełnia się tylko do pkt.1, jeżeli nie zmieniły się podane we wcześniejszym wniosku okoliczności.

Departament Zasiłków ZUS

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.