Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników
Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane przez lekarzy, zarówno w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA. Od dnia 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Prezentujemy wyjaśnienia ZUS w tym zakresie kierowane do płatników.

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066), znowelizowane zostały m.in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), które wprowadzają możliwość wystawiania od 1 stycznia 2016 r. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w formie dokumentu elektronicznego.  

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej "lekarzem", zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA.

W razie wystawienia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA lekarz informuje ubezpieczonego o konieczności doręczenia zaświadczenia lekarskiego odpowiednio płatnikowi składek lub płatnikowi zasiłku w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W stosunku do zaświadczeń lekarskich wystawianych na drukach ZUS ZLA nadal będzie miała zastosowanie zasada obniżania wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego o 25% za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy orzeczonej tym zaświadczeniem. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku zaświadczeń lekarskich wystawianych w trybie obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Formy zaświadczenia lekarskiego

Od 1 stycznia 2016 r. lekarz będzie miał możliwość wystawienia:

 1. zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, po jego wystawieniu lekarz może sporządzić wydruk zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA),
 2. zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS.

Zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA)

a) wystawianie zaświadczeń lekarskich e-ZLA

Dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny będzie zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA), uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład  Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualność i prawidłowość udostępnionych przez ZUS danych, lekarz potwierdza u ubezpieczonego. W przypadku gdy dane ubezpieczonego są nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne lekarz jest zobowiązany do uzyskania brakujących lub aktualnych danych od ubezpieczonego. Dotyczy to w szczególności faktu pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym u danego płatnika składek. Jeżeli cały okres niezdolności do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu ubezpieczenia, a z danych udostępnionych lekarzowi wynika, że ubezpieczenie chorobowe trwa - osoba, której jest wystawiane zaświadczenie lekarskie e-ZLA powinna poinformować lekarza o ustaniu ubezpieczenia. Po wprowadzeniu tej informacji do systemu teleinformatycznego, zaświadczenie e-ZLA nie zostanie udostępnione na profilu informacyjnym byłego płatnika składek.

Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

ZUS udostępnia zaświadczenie lekarskie e-ZLA płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, bez podawania numeru statystycznego choroby. Informacja ta zostanie przekazana także ubezpieczonemu posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Profil informacyjny płatnika składek są zobowiązani utworzyć płatnicy składek obowiązani do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, tj. płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób.

Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego w formie pisemnej do dnia 31 grudnia 2015 r., a nowych ubezpieczonych w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczenia mu przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Informacja, czy płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek, będzie udostępniania lekarzowi na jego profilu.

W przypadku, gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym lekarza wynika, że płatnik składek nie ma profilu informacyjnego płatnika składek, lekarz przekazuje ubezpieczonemu wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Płatnik składek, który mimo braku obowiązku posiadania profilu informacyjnego płatnika składek, utworzy taki profil, w terminie 7 dni od dnia utworzenia tego profilu informuje ubezpieczonego (w formie pisemnej) o ustaniu obowiązku dostarczania mu przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

b) błąd w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA

W przypadku, gdy w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA został popełniony błąd, lekarz w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu albo otrzymania informacji o stwierdzeniu błędu stwierdza nieważność wystawionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Lekarz przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS:

 1. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wktórym został popełniony błąd, albo
 2. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wktórym został popełniony błąd oraz nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA, zawierające identyfikator i datę jego wystawienia, po sprostowaniu tego błędu,

uwierzytelnione z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku, gdy przekazanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA i ewentualnie nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w terminie 3 dni roboczych  nie jest możliwe, lekarz przekazuje informację lub zaświadczenie lekarskie e-ZLA nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyny uniemożliwiających przekazanie tej informacji lub zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, lekarz przekazuje także, w formie pisemnej, ubezpieczonemu.

Jeżeli z informacji udostępnionej na profilu lekarza wynika, że płatnik składek ubezpieczonego nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS, informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym błąd został popełniony albo tę informację wraz z wydrukiem nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, lekarz przekazuje ubezpieczonemu, informując ubezpieczonego o obowiązku dostarczenia tych dokumentów płatnikowi składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, albo informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd oraz nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA udostępnia bezpłatnie na profilu informacyjnym płatnika składek:

 1. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wktórym został popełniony błąd, płatnikowi składek wskazanemu wzaświadczeniu lekarskim
  e-ZLA, w którym został popełniony błąd,
 2. nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby) płatnikowi składek wskazanemu w nowym zaświadczeniu lekarskim e-ZLA.

Przy ustalaniu, czy zaświadczenie lekarskie e-ZLA wystawione w miejsce zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd zostało wystawione zgodnie z zasadami orzekania, brana jest pod uwagę data wystawienia zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd.

Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do zasiłku (np. błąd dotyczy okresu niezdolności do pracy, zaświadczenie lekarskie zostało błędnie wystawione innemu ubezpieczonemu) lub jego wysokość (np. błędnie został wpisany okres pobytu w szpitalu czy kod literowy), Zakład z urzędu wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości.

W przypadku gdy do wypłaty zasiłku zobowiązany jest płatnik składek, decyzja dotycząca prawa do zasiłku lub zmiany jego wysokości, jest wydawana na wniosek ubezpieczonego lub płatnika składek.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest przekazywany ubezpieczonemu:

 1. w przypadku, gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym lekarza wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS,
 2. na żądanie ubezpieczonego nawet, jeżeli płatnik składek ma profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.

Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS  otrzymuje wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA bezpośrednio od ubezpieczonego (także wtedy, gdy płatnik składek nie jest płatnikiem zasiłku). Nie dotyczy to ubezpieczonych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 2 lit. b-e ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących, duchownych, osób, których niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osób podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego niemającego siedziby w Polsce, którzy dokumenty do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku składają w ZUS.

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.

Sporządzenie wydruku jest możliwe tylko po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, podpisaniu i wysłaniu do ZUS.


Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

a) wystawianie zaświadczeń lekarskich na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

Zaświadczenie lekarskie na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego wystawiane jest w przypadku, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA nie jest możliwe, w szczególności w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej u ubezpieczonego) lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W takich sytuacjach, lekarz będzie miał możliwość skorzystania z formularzy mających postać zaświadczenia lekarskiego, uprzednio wydrukowanych z systemu teleinformatycznego. Każdy wydrukowany przez lekarza ze swojego profilu formularz będzie miał identyfikator (serię i numer) i będzie zarejestrowany w systemie.

Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, nie zawiera numeru statystycznego choroby ubezpieczonego.

Ubezpieczony jest zobowiązany przekazać lekarzowi dane i informacje w zakresie niezbędnym do wystawienia ww. zaświadczenia lekarskiego.

W dniu badania lekarz przekazuje ubezpieczonemu ww. zaświadczenie lekarskie, które jest wypełnione przez lekarza, opatrzone jego pieczątką i podpisem. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest zobowiązany przekazać płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.

Po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego lekarz jest zobowiązany do wprowadzenia tego zaświadczenia lekarskiego do systemu teleinformatycznego i przekazania zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenia lekarskiego e-ZLA) na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA powinno zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu lekarskim na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego oraz numer statystyczny choroby ubezpieczonego. Jeżeli przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w tym terminie nie będzie możliwe (np. w przypadku braku dostępu do Internetu), lekarz będzie zobowiązany do przekazania zaświadczenia lekarskiego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

b) błąd w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

Jeżeli w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, błąd został stwierdzony w dniu badania w obecności ubezpieczonego, lekarz informuje ubezpieczonego o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, oraz przekazuje ubezpieczonemu nowe zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego. Lekarz przesyła informację o stwierdzeniu nieważności formularza zaświadczenia lekarskiego w systemie teleinformatycznym Zakładu.

Kontrola prawidłowości wystawiania zwolnień lekarskich

W przypadku, gdy podczas kontroli lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy orzeczonej w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA, wówczas wystawi zaświadczenie lekarskie e-ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Ww. zaświadczenie będzie udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek, a gdy płatnik składek nie ma profilu informacyjnego - wydruk zaświadczenia wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS otrzyma ubezpieczony i będzie zobowiązany dostarczyć go płatnikowi składek. Tak jak dotychczas będzie w takim przypadku wydawana przez ZUS decyzja o braku prawa do zasiłku chorobowego.

Dokumentowanie prawa do zasiłków

Dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby

 1. zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA),
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego - zaświadczenie to jest dokumentem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku przez płatnika składek lub ZUS, nawet jeśli nie ma jeszcze udostępnionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w ZUS i na profilu płatnika składek, tj. zanim lekarz wprowadzi to zaświadczenie do systemu,
 3. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, który lekarz jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu, jeżeli płatnik składek nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS lub
  na wniosek ubezpieczonego, nawet jeżeli płatnik składek ma profil na PUE ZUS.

W przypadku gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS dokumentami stanowiącymi podstawę uzyskania zasiłku chorobowego - poza zaświadczeniami, o których mowa wyżej są m. in.:

 1. zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, złożone przez płatnika składek do ZUS w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawcza ZUS (poprzez profil płatnika na PUE ZUS) - w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami (ZUS Z-3) i ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyjątkiem osób wykonujących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących oraz duchownych (ZUS Z-3a),
 2. zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b, złożone przez płatnika składek do ZUS w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczna skrzynkę podawczą ZUS (poprzez profil płatnika na PUE ZUS) - w przypadku ubezpieczonych będących osobami wykonującymi pozarolniczą działalność, osobami z nimi współpracującymi oraz duchownymi,
 3. wniosek o zasiłek chorobowy złożony na druku ZAS-53 - przekazany do ZUS przez ubezpieczonego w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczna skrzynkę podawcza ZUS (poprzez profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS) lub wniosek o zasiłek chorobowy w innej formie.

Dokumentem stanowiącym podstawę uzyskania zasiłku opiekuńczego - poza zaświadczeniami, o których mowa wyżej  - jest m. in. wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15, złożony  w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS (poprzez profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS).

Zasiłek chorobowy wypłaca płatnik składek

Ubezpieczony, któremu zasiłki wypłaca płatnik składek (zarówno posiadający jak i nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS) nie ma obowiązku dostarczania do płatnika składek wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie).

Płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS

Dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego  jest:

 1. zaświadczenie lekarskie e-ZLA udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek (ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania płatnikowi składek wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, nawet jeśli otrzymał od lekarza), albo
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, dostarczone płatnikowi składek przez ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony ma informacje, że zaświadczenie lekarskie zostało już wprowadzone do systemu (zostało zelektronizowane) i udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek.

Płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS

Ubezpieczony wnioskujący o zasiłek chorobowy jest zobowiązany złożyć płatnikowi składek:  

 1. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, albo
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Zasiłek chorobowy w czasie ubezpieczenia wypłaca ZUS (z wyłączeniem osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób zatrudnionych u pracodawców zagranicznych - patrz poniżej)

Płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się na podstawie:

w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - płatnik składek po udostępnieniu na profilu informacyjnym płatnika zaświadczenia lekarskiego e-ZLA ubezpieczonego wystawia i przekazuje do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy,

w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego - po otrzymaniu od ubezpieczonego takiego zaświadczenia lekarskiego , płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając to zaświadczenie, chyba że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnionego do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnionego do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie), nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając to zaświadczenie, chyba że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika.

Ubezpieczony nie ma obowiązku składać płatnikowi składek lub ZUS wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie), jako wniosek traktowane jest wystawione przez płatnika składek ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a.

Ubezpieczony nie ma także obowiązku przekazywania płatnikowi składek lub ZUS wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA otrzymanego na swój wniosek od lekarza. Jeżeli dokument taki zostanie przez ubezpieczonego przekazany płatnikowi składek, płatnik składek nie przekazuje tego dokumentu do ZUS.

Ubezpieczony składa płatnikowi składek lub ZUS zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, chyba że ma informację, że zaświadczenie lekarskie zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika (zostało zelektronizowane).

Płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się na podstawie:

w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - po otrzymaniu od ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy

w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego - po otrzymaniu od ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając zaświadczenie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do. pkt 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć płatnikowi składek wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania płatnikowi składek lub ZUS wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie); jako wniosek traktowane jest ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a wystawione przez płatnika składek.

Płatnik składek nie ma obowiązku przekazania do ZUS wydruku zaświadczenia lekarskiego e- ZLA.


Zasiłek chorobowy osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, osobom z nimi współpracującym oraz duchownym wypłaca ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonym będącym osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, osobami z nimi współpracującymi lub duchownymi, zarówno przy wniosku pierwszorazowym, jak i kolejnym, wszczyna się na podstawie:

 1. ZAS-53 lub wniosku w innej formie, albo
 2. wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA - zamiast wniosku o zasiłek chorobowy, ubezpieczony może złożyć wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, o ile otrzymał go od lekarza, albo
 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, albo
 4. ZUS Z-3b - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy płatnik składek wypełnia w ZUS Z-3b tylko dane do pkt. 1.

Zasiłek chorobowy osobom uprawnionym do zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osobom podlegającym ubezpieczeniu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy niemającego siedziby w Polsce wypłaca ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący osobom uprawnionym do zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osobom podlegającym ubezpieczeniu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy niemającego siedziby w Polsce, zarówno przy wniosku pierwszorazowym, jak i kolejnym, wszczyna się na podstawie:

 1. ZAS-53 lub wniosku w innej formie - przekazanego do ZUS przez ubezpieczonego, albo
 2. wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA - zamiast wniosku o zasiłek chorobowy, ubezpieczony może złożyć wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, o ile otrzymał go od lekarza, albo
 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Jeżeli jest to pierwsze zaświadczenie lekarskie, ZUS występuje do płatnika składek o wystawienie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a.

Postępowanie o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub chorym innym członkiem rodziny

Jeżeli podmiotem uprawnionym do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest płatnik składek stosuje się odpowiednio zasady przedstawione w części dotyczącej zasiłku chorobowego. Dodatkowo ubezpieczony składa płatnikowi składek wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15.

Jeżeli podmiotem uprawnionym do wypłaty zasiłku jest ZUS, stosuje się odpowiednio zasady przedstawione w części dotyczącej zasiłku chorobowego, z tym, że osoba występująca o zasiłek opiekuńczy nie składa wniosku ZAS-53. Dodatkowym dokumentem przy ubieganiu się o ten zasiłek jest wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15. W przypadku ubiegania się o zasiłek opiekuńczy na kolejny nieprzerwany okres z tytułu konieczności sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny wniosek ZUS Z-15 wypełnia się tylko do pkt.1, jeżeli nie zmieniły się podane we wcześniejszym wniosku okoliczności.

Departament Zasiłków ZUS

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.