REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 2016 roku - informacja ZUS dla płatników

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane przez lekarzy, zarówno w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA. Od dnia 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Prezentujemy wyjaśnienia ZUS w tym zakresie kierowane do płatników.

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066), znowelizowane zostały m.in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), które wprowadzają możliwość wystawiania od 1 stycznia 2016 r. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w formie dokumentu elektronicznego.  

REKLAMA

Autopromocja

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej "lekarzem", zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA.

W razie wystawienia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA lekarz informuje ubezpieczonego o konieczności doręczenia zaświadczenia lekarskiego odpowiednio płatnikowi składek lub płatnikowi zasiłku w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W stosunku do zaświadczeń lekarskich wystawianych na drukach ZUS ZLA nadal będzie miała zastosowanie zasada obniżania wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego o 25% za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy orzeczonej tym zaświadczeniem. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku zaświadczeń lekarskich wystawianych w trybie obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Formy zaświadczenia lekarskiego

Od 1 stycznia 2016 r. lekarz będzie miał możliwość wystawienia:

 1. zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, po jego wystawieniu lekarz może sporządzić wydruk zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA),
 2. zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS.

Zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA)

a) wystawianie zaświadczeń lekarskich e-ZLA

REKLAMA

Dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny będzie zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA), uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład  Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualność i prawidłowość udostępnionych przez ZUS danych, lekarz potwierdza u ubezpieczonego. W przypadku gdy dane ubezpieczonego są nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne lekarz jest zobowiązany do uzyskania brakujących lub aktualnych danych od ubezpieczonego. Dotyczy to w szczególności faktu pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym u danego płatnika składek. Jeżeli cały okres niezdolności do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu ubezpieczenia, a z danych udostępnionych lekarzowi wynika, że ubezpieczenie chorobowe trwa - osoba, której jest wystawiane zaświadczenie lekarskie e-ZLA powinna poinformować lekarza o ustaniu ubezpieczenia. Po wprowadzeniu tej informacji do systemu teleinformatycznego, zaświadczenie e-ZLA nie zostanie udostępnione na profilu informacyjnym byłego płatnika składek.

Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

ZUS udostępnia zaświadczenie lekarskie e-ZLA płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, bez podawania numeru statystycznego choroby. Informacja ta zostanie przekazana także ubezpieczonemu posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Profil informacyjny płatnika składek są zobowiązani utworzyć płatnicy składek obowiązani do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, tj. płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób.

Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego w formie pisemnej do dnia 31 grudnia 2015 r., a nowych ubezpieczonych w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczenia mu przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Informacja, czy płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek, będzie udostępniania lekarzowi na jego profilu.

W przypadku, gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym lekarza wynika, że płatnik składek nie ma profilu informacyjnego płatnika składek, lekarz przekazuje ubezpieczonemu wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Płatnik składek, który mimo braku obowiązku posiadania profilu informacyjnego płatnika składek, utworzy taki profil, w terminie 7 dni od dnia utworzenia tego profilu informuje ubezpieczonego (w formie pisemnej) o ustaniu obowiązku dostarczania mu przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

b) błąd w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA

W przypadku, gdy w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA został popełniony błąd, lekarz w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu albo otrzymania informacji o stwierdzeniu błędu stwierdza nieważność wystawionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Lekarz przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS:

 1. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wktórym został popełniony błąd, albo
 2. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wktórym został popełniony błąd oraz nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA, zawierające identyfikator i datę jego wystawienia, po sprostowaniu tego błędu,

uwierzytelnione z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku, gdy przekazanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA i ewentualnie nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w terminie 3 dni roboczych  nie jest możliwe, lekarz przekazuje informację lub zaświadczenie lekarskie e-ZLA nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyny uniemożliwiających przekazanie tej informacji lub zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, lekarz przekazuje także, w formie pisemnej, ubezpieczonemu.

Jeżeli z informacji udostępnionej na profilu lekarza wynika, że płatnik składek ubezpieczonego nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS, informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym błąd został popełniony albo tę informację wraz z wydrukiem nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, lekarz przekazuje ubezpieczonemu, informując ubezpieczonego o obowiązku dostarczenia tych dokumentów płatnikowi składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, albo informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd oraz nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA udostępnia bezpłatnie na profilu informacyjnym płatnika składek:

 1. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wktórym został popełniony błąd, płatnikowi składek wskazanemu wzaświadczeniu lekarskim
  e-ZLA, w którym został popełniony błąd,
 2. nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby) płatnikowi składek wskazanemu w nowym zaświadczeniu lekarskim e-ZLA.

Przy ustalaniu, czy zaświadczenie lekarskie e-ZLA wystawione w miejsce zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd zostało wystawione zgodnie z zasadami orzekania, brana jest pod uwagę data wystawienia zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd.

Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do zasiłku (np. błąd dotyczy okresu niezdolności do pracy, zaświadczenie lekarskie zostało błędnie wystawione innemu ubezpieczonemu) lub jego wysokość (np. błędnie został wpisany okres pobytu w szpitalu czy kod literowy), Zakład z urzędu wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości.

W przypadku gdy do wypłaty zasiłku zobowiązany jest płatnik składek, decyzja dotycząca prawa do zasiłku lub zmiany jego wysokości, jest wydawana na wniosek ubezpieczonego lub płatnika składek.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest przekazywany ubezpieczonemu:

 1. w przypadku, gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym lekarza wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS,
 2. na żądanie ubezpieczonego nawet, jeżeli płatnik składek ma profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.

Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS  otrzymuje wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA bezpośrednio od ubezpieczonego (także wtedy, gdy płatnik składek nie jest płatnikiem zasiłku). Nie dotyczy to ubezpieczonych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 2 lit. b-e ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących, duchownych, osób, których niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osób podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego niemającego siedziby w Polsce, którzy dokumenty do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku składają w ZUS.

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.

Sporządzenie wydruku jest możliwe tylko po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, podpisaniu i wysłaniu do ZUS.


Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

a) wystawianie zaświadczeń lekarskich na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

Zaświadczenie lekarskie na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego wystawiane jest w przypadku, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA nie jest możliwe, w szczególności w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej u ubezpieczonego) lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W takich sytuacjach, lekarz będzie miał możliwość skorzystania z formularzy mających postać zaświadczenia lekarskiego, uprzednio wydrukowanych z systemu teleinformatycznego. Każdy wydrukowany przez lekarza ze swojego profilu formularz będzie miał identyfikator (serię i numer) i będzie zarejestrowany w systemie.

Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, nie zawiera numeru statystycznego choroby ubezpieczonego.

Ubezpieczony jest zobowiązany przekazać lekarzowi dane i informacje w zakresie niezbędnym do wystawienia ww. zaświadczenia lekarskiego.

W dniu badania lekarz przekazuje ubezpieczonemu ww. zaświadczenie lekarskie, które jest wypełnione przez lekarza, opatrzone jego pieczątką i podpisem. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest zobowiązany przekazać płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.

Po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego lekarz jest zobowiązany do wprowadzenia tego zaświadczenia lekarskiego do systemu teleinformatycznego i przekazania zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenia lekarskiego e-ZLA) na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia zaświadczenia lekarskiego na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA powinno zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu lekarskim na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego oraz numer statystyczny choroby ubezpieczonego. Jeżeli przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w tym terminie nie będzie możliwe (np. w przypadku braku dostępu do Internetu), lekarz będzie zobowiązany do przekazania zaświadczenia lekarskiego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

b) błąd w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

Jeżeli w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu zaświadczenia lekarskiego  wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, błąd został stwierdzony w dniu badania w obecności ubezpieczonego, lekarz informuje ubezpieczonego o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, oraz przekazuje ubezpieczonemu nowe zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego. Lekarz przesyła informację o stwierdzeniu nieważności formularza zaświadczenia lekarskiego w systemie teleinformatycznym Zakładu.

Kontrola prawidłowości wystawiania zwolnień lekarskich

W przypadku, gdy podczas kontroli lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy orzeczonej w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA, wówczas wystawi zaświadczenie lekarskie e-ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Ww. zaświadczenie będzie udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek, a gdy płatnik składek nie ma profilu informacyjnego - wydruk zaświadczenia wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS otrzyma ubezpieczony i będzie zobowiązany dostarczyć go płatnikowi składek. Tak jak dotychczas będzie w takim przypadku wydawana przez ZUS decyzja o braku prawa do zasiłku chorobowego.

Dokumentowanie prawa do zasiłków

Dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby

 1. zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e-ZLA),
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego - zaświadczenie to jest dokumentem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku przez płatnika składek lub ZUS, nawet jeśli nie ma jeszcze udostępnionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w ZUS i na profilu płatnika składek, tj. zanim lekarz wprowadzi to zaświadczenie do systemu,
 3. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, który lekarz jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu, jeżeli płatnik składek nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS lub
  na wniosek ubezpieczonego, nawet jeżeli płatnik składek ma profil na PUE ZUS.

W przypadku gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS dokumentami stanowiącymi podstawę uzyskania zasiłku chorobowego - poza zaświadczeniami, o których mowa wyżej są m. in.:

 1. zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, złożone przez płatnika składek do ZUS w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawcza ZUS (poprzez profil płatnika na PUE ZUS) - w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami (ZUS Z-3) i ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyjątkiem osób wykonujących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących oraz duchownych (ZUS Z-3a),
 2. zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b, złożone przez płatnika składek do ZUS w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczna skrzynkę podawczą ZUS (poprzez profil płatnika na PUE ZUS) - w przypadku ubezpieczonych będących osobami wykonującymi pozarolniczą działalność, osobami z nimi współpracującymi oraz duchownymi,
 3. wniosek o zasiłek chorobowy złożony na druku ZAS-53 - przekazany do ZUS przez ubezpieczonego w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczna skrzynkę podawcza ZUS (poprzez profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS) lub wniosek o zasiłek chorobowy w innej formie.

Dokumentem stanowiącym podstawę uzyskania zasiłku opiekuńczego - poza zaświadczeniami, o których mowa wyżej  - jest m. in. wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15, złożony  w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS (poprzez profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS).

Zasiłek chorobowy wypłaca płatnik składek

Ubezpieczony, któremu zasiłki wypłaca płatnik składek (zarówno posiadający jak i nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS) nie ma obowiązku dostarczania do płatnika składek wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie).

Płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS

Dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego  jest:

 1. zaświadczenie lekarskie e-ZLA udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek (ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania płatnikowi składek wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, nawet jeśli otrzymał od lekarza), albo
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, dostarczone płatnikowi składek przez ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony ma informacje, że zaświadczenie lekarskie zostało już wprowadzone do systemu (zostało zelektronizowane) i udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek.

Płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS

Ubezpieczony wnioskujący o zasiłek chorobowy jest zobowiązany złożyć płatnikowi składek:  

 1. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, albo
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Zasiłek chorobowy w czasie ubezpieczenia wypłaca ZUS (z wyłączeniem osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób zatrudnionych u pracodawców zagranicznych - patrz poniżej)

Płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się na podstawie:

w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - płatnik składek po udostępnieniu na profilu informacyjnym płatnika zaświadczenia lekarskiego e-ZLA ubezpieczonego wystawia i przekazuje do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy,

w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego - po otrzymaniu od ubezpieczonego takiego zaświadczenia lekarskiego , płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając to zaświadczenie, chyba że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnionego do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnionego do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie), nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając to zaświadczenie, chyba że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika.

Ubezpieczony nie ma obowiązku składać płatnikowi składek lub ZUS wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie), jako wniosek traktowane jest wystawione przez płatnika składek ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a.

Ubezpieczony nie ma także obowiązku przekazywania płatnikowi składek lub ZUS wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA otrzymanego na swój wniosek od lekarza. Jeżeli dokument taki zostanie przez ubezpieczonego przekazany płatnikowi składek, płatnik składek nie przekazuje tego dokumentu do ZUS.

Ubezpieczony składa płatnikowi składek lub ZUS zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, chyba że ma informację, że zaświadczenie lekarskie zostało udostępnione na profilu informacyjnym płatnika (zostało zelektronizowane).

Płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się na podstawie:

w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - po otrzymaniu od ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do pkt. 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy

w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

 1. ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego - po otrzymaniu od ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, płatnik składek jest zobowiązany wystawić i przekazać do ZUS:

a) zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dołączając zaświadczenie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego - w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) zaświadczenie ZUS Z-3 (wypełnione do pkt. 1 włącznie) albo ZUS Z-3a (wypełnione do. pkt 2, a w przypadku wniosku o zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego do pkt. 3 włącznie) - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć płatnikowi składek wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania płatnikowi składek lub ZUS wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie); jako wniosek traktowane jest ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a wystawione przez płatnika składek.

Płatnik składek nie ma obowiązku przekazania do ZUS wydruku zaświadczenia lekarskiego e- ZLA.


Zasiłek chorobowy osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, osobom z nimi współpracującym oraz duchownym wypłaca ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonym będącym osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, osobami z nimi współpracującymi lub duchownymi, zarówno przy wniosku pierwszorazowym, jak i kolejnym, wszczyna się na podstawie:

 1. ZAS-53 lub wniosku w innej formie, albo
 2. wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA - zamiast wniosku o zasiłek chorobowy, ubezpieczony może złożyć wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, o ile otrzymał go od lekarza, albo
 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, albo
 4. ZUS Z-3b - w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy płatnik składek wypełnia w ZUS Z-3b tylko dane do pkt. 1.

Zasiłek chorobowy osobom uprawnionym do zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osobom podlegającym ubezpieczeniu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy niemającego siedziby w Polsce wypłaca ZUS

Postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący osobom uprawnionym do zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osobom podlegającym ubezpieczeniu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy niemającego siedziby w Polsce, zarówno przy wniosku pierwszorazowym, jak i kolejnym, wszczyna się na podstawie:

 1. ZAS-53 lub wniosku w innej formie - przekazanego do ZUS przez ubezpieczonego, albo
 2. wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA - zamiast wniosku o zasiłek chorobowy, ubezpieczony może złożyć wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, o ile otrzymał go od lekarza, albo
 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Jeżeli jest to pierwsze zaświadczenie lekarskie, ZUS występuje do płatnika składek o wystawienie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a.

Postępowanie o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub chorym innym członkiem rodziny

Jeżeli podmiotem uprawnionym do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest płatnik składek stosuje się odpowiednio zasady przedstawione w części dotyczącej zasiłku chorobowego. Dodatkowo ubezpieczony składa płatnikowi składek wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15.

Jeżeli podmiotem uprawnionym do wypłaty zasiłku jest ZUS, stosuje się odpowiednio zasady przedstawione w części dotyczącej zasiłku chorobowego, z tym, że osoba występująca o zasiłek opiekuńczy nie składa wniosku ZAS-53. Dodatkowym dokumentem przy ubieganiu się o ten zasiłek jest wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15. W przypadku ubiegania się o zasiłek opiekuńczy na kolejny nieprzerwany okres z tytułu konieczności sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny wniosek ZUS Z-15 wypełnia się tylko do pkt.1, jeżeli nie zmieniły się podane we wcześniejszym wniosku okoliczności.

Departament Zasiłków ZUS

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: ZUS

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA