Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wartość celna – nowe wytyczne Komisji Europejskiej

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Wartość celna – nowe wytyczne Komisji Europejskiej
Wartość celna – nowe wytyczne Komisji Europejskiej
Wartość celna, obok klasyfikacji i pochodzenia, stanowi jeden z głównych elementów niezbędnych dla określenia wysokości przywozowych należności celnych. Przyjęcie nieprawidłowego sposobu określenia wartości celnej, niemal w każdym przypadku skutkuje naliczeniem należności celnych w nieprawidłowej wysokości. Dla importera może okazać się to szczególnie dotkliwe, gdy w wyniku nieprawidłowego określenia wartości celnej zostanie zaniżona kwota należności celnych podlegająca zapłacie – może to skutkować nie tylko koniecznością zapłaty niezapłaconej części należności wraz z odsetkami, ale również pociągnięciem do odpowiedzialności karnoskarbowej.

Przepisy celne

Wartość celna jest uregulowana przede wszystkim przez art. 69-74 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC)[1] oraz wykonujące je art. 127-146 Rozporządzenia Wykonawczego 2015/2447 do UKC (RW)[2]. Z przepisów UKC wynika, iż „zasadniczą podstawą wartości celnej towarów jest wartość transakcyjna, tj. cena faktycznie zapłacona lub należna za towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii, w razie potrzeby skorygowana”[3]. Alternatywne metody określenia wartości celnej, zgodnie z art. 74 UKC mogą być stosowane „jeżeli wartość celna towarów nie może zostać ustalona na podstawie art. 70”. Z kolei art. 128 RW wprowadził dwie zasady wskazujące, która transakcja może być uznana za podstawę dla określenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej. Może być to:

 1. Sprzedaż, która nastąpiła bezpośrednio przed wprowadzeniem towarów na obszar celny Unii
 2. Sprzedaż podczas czasowego składowania lub podczas objęcia towarów zawieszającą procedurą specjalną w przypadku wskazanym w art. 128 ust. 2 RW.

Mimo niewątpliwie doniosłego znaczenia prawidłowego określenia wartości celnej dla importera, przepisy UKC oraz RW, budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych i w licznych przypadkach mogą być trudne do zastosowania w praktyce.

Z powyższych względów już w 2016 r. Komisja Europejska wydała wytyczne ws. określania wartości celnej[4], które miały na celu odpowiedź na wątpliwości podmiotów stosujących prawo celne. We wrześniu 2020 wytyczne te zostały zastąpione nową wersją[5]. Niestety, jak się wydaje zarówno w pierwotnej, jak i w nowej wersji wytyczne Komisji wciąż pozostawiają wiele wątpliwości.

Wytyczne Komisji z 2016 r.

W swoich wytycznych Komisja Europejska wskazała, iż sprzedaż w celu wywozu do UE, o której mowa w art. 70 ust. 1 UKC oraz 128 ust. 1 RW, to ostatnia sprzedaż, która ma miejsce przed przekroczeniem przez towary granicy obszaru celnego UE. Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę, iż aby zakwalifikować daną transakcję jako sprzedaż w celu wywozu do UE, w pierwszej kolejności należy zbadać, czy zarówno w sensie prawnym, jak i handlowym stanowi ona sprzedaż. Komisja wprowadziła tu tzw. zasadę sprzedaży lokalnej (domestic sale principle) – uznała, iż jej zdaniem sprzedaż pomiędzy dwoma podmiotami unijnymi, nawet niepowiązanymi, nie może zostać uznana za sprzedaż w celu wywozu do UE. Biorąc pod uwagę, iż zasada sprzedaży lokalnej nie została uregulowana w żadnym z aktów prawodawstwa unijnego, umieszczenie jej przez Komisję w swoich wytycznych mogło budzić wątpliwości.

W kwestii interpretacji art. 128 ust. 2 UKC Komisja wskazała, iż aby sprzedaż podczas czasowego składowania, bądź w składzie celnym (lub pod inną specjalną procedurą zawieszającą) mogła zostać uznana za podstawę wartości celnej musiałyby zostać spełnione przede wszystkim dwa warunki:

 1. Przed wprowadzeniem towarów na obszar celny UE nie doszło do sprzedaży oraz
 2. Strony transakcji nie są podmiotami unijnymi (domestic sale principle)

Jednocześnie, w przypadku sprzedaży, o której mowa w art. 128 ust.2, jak się wydaje Komisja nie wykluczyła, iż więcej niż jedna transakcja może spełniać wszystkie warunki i tym samym zostać wykorzystana jako podstawa określenia wartości celnej.

Jakkolwiek wytyczne Komisji nie stanowią źródła prawa i nie są wiążące ani dla administracji celnych państw członkowskich UE, ani dla importerów – stanowią one niewątpliwie istotną wskazówkę interpretacyjną. Tym samym importer, który dla określenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej stosował transakcję, która nie odpowiadała wytycznym Komisji, mógł obawiać się ryzyka kwestionowania przez organ celny prawidłowości określenia wartości celnej.

Nowe wytyczne Komisji z 2020 r.

We wrześniu 2020 r. Komisja wydała nowe wytyczne, które, jak się wydaje, stanowią istotną zmianę stanowiska Komisji w kwestii wyboru transakcji właściwej dla określenia wartości celnej, prowadząc do wniosków odmiennych, niż wynikające z pierwotnych wytycznych.

Pierwszą istotną zmianą jest odejście od zasady sprzedaży lokalnej. Komisja zwróciła uwagę, że choć zazwyczaj przy sprzedaży w celu wywozu do UE sprzedawca jest zlokalizowany poza UE, a nabywca na obszarze celnym UE, to nie w każdym przypadku musi tak być. Komisja odniosła się tu do Porozumienia w sprawie stosowania art. VII GAAT, które nie zawiera wymogów wskazujących na lokalizację stron transakcji sprzedażowej i przyjęła, że również na potrzeby interpretacji unijnego prawa celnego kwestia ta jest bez znaczenia. Tym samym również transakcja pomiędzy dwoma podmiotami unijnymi może zostać uznana za sprzedaż w celu wywozu do UE.

Komisja wskazała również, iż dla potrzeb określenia, czy dana transakcja może być sprzedażą w rozumieniu UKC, należy przyjąć najszerszą możliwą definicję sprzedaży. Komisja nie wskazała precyzyjnie, jaką transakcję można uznać za sprzedaż, dała jednak pewne wskazówki: w transakcji musi uczestniczyć faktycznie sprzedawca i nabywca, a porozumienie między nimi musi być wiążące dla stron. Tym samym samo zamówienie (Purchase Order) nie może zostać uznane za sprzedaż.

Wreszcie, Komisja wskazała, że w każdym łańcuchu sprzedażowym, również takim obejmującym sprzedaż w składzie celnym (lub pod inną specjalną procedurą zawieszającą) wyłącznie jedna sprzedaż może zostać uznana za podstawę określenia wartości transakcyjnej. Komisja podkreśliła, iż w przypadku, gdy importer nie dysponuje fakturą sprzedażową dokumentującą tę jedyną właściwą transakcję, wartość celna nie może zostać ustalona metodą wartości transakcyjnej.

Ponadto Komisja rozwinęła swoje stanowisko w zakresie zastosowania art. 128 RW. Poza przesłankami, obecnymi już w poprzednich wytycznych, wskazała, iż w przypadku sprzedaży w składzie celnym (lub pod inną specjalną procedurą zawieszającą) podstawę dla określenia wartości celnej może stanowić wyłącznie pierwsza sprzedaż – jako najbliższa czasowo przekroczeniu przez towar granicy obszaru celnego UE.

Konsekwencje wynikające z nowych wytycznych Komisji dla przedsiębiorców

Jak wskazano wyżej, wytyczne Komisji nie są formalnie wiążące. Tym niemniej należy się spodziewać, iż administracje celne państw członkowskich UE mogą w procesie stosowania prawa celnego UE opierać się również na tych wytycznych.

Biorąc pod uwagę zakres zmian, najważniejsze obszary potencjalnego ryzyka dla przedsiębiorców mogą stanowić transakcje łańcuchowe, w których dla potrzeb określenia wartości celnej:

 • Importer nie stosuje faktury dokumentującej sprzedaż, mającą miejsce przed przekroczeniem przez towar granicy UE, wyłącznie z tego powodu, iż obie strony transakcji są podmiotami unijnymi;
 • Importer stosuje fakturę dokumentującą sprzedaż w składzie celnym w przypadku, gdy towar był przedmiotem sprzedaży jeszcze przed przywozem na terytorium UE;
 • W przypadku braku sprzedaży przed przywozem do UE, ale wielu sprzedaży w składzie celnym importer stosuje inną fakturę niż dokumentująca pierwszą sprzedaż w składzie (np. fakturę z momentu wyprowadzenia ze składu celnego);
 • Importer stosuje alternatywne metody ustalania wartości celnej, mimo iż dysponuje fakturą dokumentującą transakcję właściwą dla określenia wartości celnej metodą transakcyjną;
 • Importer stosuje transakcyjną metodę ustalenia wartości celnej, mimo iż nie dysponuje fakturą dokumentującą właściwą transakcję.

Biorąc pod uwagę, iż stan prawny w zakresie określania wartości celnej w UE nie zmienił się, a omówione zmiany dotyczą niewiążących wytycznych Komisji należy zwrócić uwagę, iż interpretacja zgodna z nowymi wytycznymi Komisji może potencjalnie mieć wpływ nie tylko na przyszłe, ale również przeszłe rozliczenia celne przedsiębiorców. Z tego względu przedsiębiorcy powinni rozważyć ponowną analizę poprawności wartości celnej importowanych towarów, tak by zminimalizować ryzyko nieprawidłowości i by nie konfrontować się ze wspomnianymi konsekwencjami potencjalnego zaniżenia należności celnych. Z drugiej strony, jak się wydaje, mogą wystąpić takie sytuacje, w których ustalenie wartości celnej zgodnie z obecnymi wytycznymi KE będzie korzystniejsze dla importerów i otworzy drogę do oszczędności celnych, a być może nawet zwrotów ceł nadpłaconych w przeszłości.

Krzysztof Korobczuk, starszy konsultant w Zespole Global Trade Advisory Deloitte

***

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558)

[3] Art. 70 ust. 1 UKC

[4] Guidance – Customs Valuation Implementing Act Articles 128 and 136 UCC IA Article 347 UCC IA, Taxud B4/ (2016) 808781

[5] Guidance – Customs Valuation Implementing Act Articles 128 and 136 UCC IA Article 347 UCC IA, TAXUD/2623395rev2/2020 CEG-VAL/20/8/3.4

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: Deloitte
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Inflacja a dochody budżetowe. Wzrost inflacji o 1 punkt proc. to 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa
  Każdy punkt procentowy wyższej inflacji to jest 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa, po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki - powiedział 5 października 2022 r. w Senacie wiceminister finansów Artur Soboń. Poinformował także, że ostatnie zmiany w PIT i CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie.
  Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 6 października
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5 października 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.
  Obliczanie długości mandatów członków zarządu i rady nadzorczej - nowe zasady od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadza nowe zasady obliczania czasu trwania mandatów członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawdź, jak będą one wyglądać.
  Limity podatkowe 2023
  Limity podatkowe 2023. Średni kurs euro publikowany przez NBP pierwszego dnia roboczego października decyduje o ważnych limitach podatkowych w następnym roku. Znamy już ten kurs euro z 3 października 2022 r. (4,8272 zł). Sprawdźmy zatem jakie limity podatkowe będą obowiązywały w 2023 roku.
  Wywóz i tranzyt towarów dual-use – zezwolenia, oświadczenie użytkownika końcowego
  W związku z wojną na Ukrainie, towary (produkty) typu dual-use zyskały na szczególnym znaczeniu. Istotna stała się również możliwość jak najszybszej realizacji tego rodzaju zamówień. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązują w tym zakresie.
  Przedpłaty, zaliczki, zadatki a podatek dochodowy. Moment powstania przychodu
  W transakcjach handlowych często możemy spotkać się z wpłatami poprzedzającymi wykonanie usługi lub dostawę towarów. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia wykonania umowy wiążącej dwie strony transakcji. W związku z tym pojawia się pytanie- jak otrzymanie przedpłaty, zaliczki bądź zadatku powinno być rozliczone na gruncie podatku dochodowego?
  Podatki związane z alkoholem – czym jest podatek piwny
  Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, akcyza i podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – tzw. podatek piwny.
  Rożne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Nowy Ład spowodował znaczne zmiany w prawie podatkowym. Wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia składki zdrowotnej szuka lepszych rozwiązań. Jedną z opcji była zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Darowizna pieniędzy ze wspólnego rachunku bankowego a zwolnienie z podatku
  Czy darowizna pieniędzy od członka najbliższej rodziny może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym, którego współwłaścicielami są darczyńca i obdarowany? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 września 2022 r.
  Sprzedaż złomu – kwestie podatkowe
  Opodatkowanie sprzedaży złomu zależy od tego, czy odbywa się w ramach działalności gospodarczej czy okazjonalnie.
  JPK_VAT po 6 latach. Czy przesyłanie ksiąg podatkowych dla potrzeb VAT ma sens?
  Wprowadzenie w naszym kraju ustawowego obowiązku przesyłania organom podatkowym pierwszej instancji standaryzowanych części ewidencji prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT) było pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju i po sześciu latach obowiązywania trudno uznać to za sukces (być może tylko lobbingowy i propagandowy) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Zmiany w ustawie o rachunkowości 2022/2023 – wdrożenie dyrektywy 2021/2101. Sprawozdanie o podatku dochodowym
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ta nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2021/2101.
  Progi podatkowe 2023 - co warto wiedzieć?
  Progi podatkowe 2023. Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 - limity, stawki
  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?
  Webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego”
  Korygowanie VAT. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 20 października 2022 roku. Polecamy!
  Dropshipping oczami księgowej. Kasa fiskalna, paragony, dokumentowanie sprzedaży
  Bardzo często trafiają do mnie osoby, najczęściej młode, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą od dropshippingu. Skuszeni zarabianiem bez wydawania własnych pieniędzy często wchodzą w prowadzenie biznesu bez zastanowienia. Nasi Klienci - Sprzedawcy często rozpoczynają od inwestycji w szkolenia. Jest ich na rynku coraz więcej. Trudno mi zweryfikować faktyczny poziom merytoryczny tych kursów więc oprę się jedynie o informacje uzyskane od Klientów naszego Biura.
  Limit jednorazowej amortyzacji 2023 r.
  Jednorazowa amortyzacja 2023. Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października decyduje o wysokości określonych limitów w podatkach na następny rok. Dotyczy to m.in. przywileju jakim jest jednorazowa amortyzacja.
  Mały podatnik VAT 2023. Jakie limity?
  Mały podatnik VAT 2023 to przedsiębiorca, którego przychody mieszczą się w określonym limicie wyrażonym w euro. Limity ustalane są co roku na podstawie kursu z 1 października. Kto może liczyć na status małego podatnika VAT w roku 2023?
  Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. znacznie skomplikuje sytuację Frankowiczów posiadających kredyty hipoteczne w tym banku. Zgodnie z nią kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, czyli przede wszystkim kursem CHF, ale także USD, EUR, JPY, nie zostały przeniesione i zostają w Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Najwięksi podatnicy CIT w Polsce
  Ministerstwo Finansów opublikowało 30 września 2022 r. listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.
  Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
  Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – wrzesień/październik 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie września i października 2022 r.? Oferta depozytowa banków we wrześniu ponownie została poprawiona. W ciągu 2022 roku doszło do bardzo poważnych zmian. Tym niemniej oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nadal nie nadąża za inflacją.
  Getin Noble Bank - przymusowa restrukturyzacja od 30 września 2022 r. Skutki dla klientów
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie 3 października 2022 r. przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w komunikacie z 30 września 2022 r. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 - co można odliczyć?
  Ulga termomodernizacyjna 2023. Komu przysługuje i w jakiej wysokości? Co będzie można odliczyć w rozliczeniu podatkowym PIT w 2023 roku?
  Inflacja we wrześniu 2022 r. Jaka podwyżka stóp procentowych NBP w październiku?
  Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rdr wobec oczekiwań rynku na poziomie 16,6 proc. rdr - wynika z flash szacunku GUS. Presja cenowa rozlewa się na inflację bazową, która mogła wzrosnąć do rekordowych 10,7 proc. rdr - szacują ekonomiści. Ich zdaniem, na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP może zdecydować się na mocniejszą niż 25 pb. podwyżkę stóp procentowych.