REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć zakup licencji od podmiotu zagranicznego

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszę wydatki z tytułu zakupu licencji na opublikowanie i sprzedaż książek z serii licencjodawcy, jak również wydatki związane z tłumaczeniem i redakcją każdego tytułu. Zgodnie z zawartą umową licencyjną jako licencjobiorca jestem zobowiązana do zapłaty honorarium autorskiego w wysokości stanowiącej określony w umowie procent ceny publikacji każdego sprzedanego egzemplarza jego edycji. Wypłaty są dokonywane na podstawie faktur otrzymywanych od licencjodawcy. Licencjodawca dla każdego tytułu sprzedaje mi pliki komputerowe, których cena wynika z umowy. Umowy są zawierane z licencjodawcą - firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii - na okres dłuższy niż rok. Czy ww. wydatki wynikające z umowy oraz związane z tłumaczeniem i redakcją każdego tytułu (korekta tekstu, grafika okładki itp.) powinnam włączyć do wartości początkowej licencji i zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne? Czy od wynagrodzeń wypłacanych licencjodawcy (w tym zaliczek na ich poczet), wynikających z otrzymanych od niego faktur, mam obowiązek potrącić podatek dochodowy, a jeśli tak - to w jakiej wysokości?

RADA

W opisanej sytuacji wartość początkową nabytej licencji powinna Pani określić w wysokości zapłaconej zaliczki powiększonej o wartość dysków i koszty ich przesyłki. Wydatki ponoszone po przekazaniu licencji do używania (związane z wykorzystaniem jej do celów działalności) stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodu. W związku z wypłatą należności licencyjnych na rzecz zagranicznego odbiorcy ciążą na Pani obowiązki płatnika związane z pobraniem i odprowadzeniem na rachunek właściwego organu podatkowego należnego zryczałtowanego podatku. Jeśli dysponuje Pani certyfikatem rezydencji licencjobiorcy, może Pani zastosować stawkę podatku wynikającą z konwencji polsko-brytyjskiej.

UZASADNIENIE

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji znajdują się m.in. licencje wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zostały przez niego nabyte i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, a ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Należy zatem uznać, że nabyta przez Panią licencja wyczerpuje przesłanki zakwalifikowania jej jako wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji. Skutkuje to obowiązkiem ustalenia wartości początkowej tej licencji. Na podstawie art. 22g ust. 18 updof wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji, stanowi cena nabycia tych praw. Jeżeli jednak wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę lub nabywcę - to przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Oznacza to, że jeżeli w umowie licencyjnej zawartej na okres dłuższy niż rok strony ustalą, że z tytułu udzielenia licencji licencjobiorca poniesie na rzecz licencjodawcy opłatę wstępną, a następnie licencjodawca będzie partycypował w określonym procencie w zyskach, jakie przynosi licencja licencjobiorcy, to licencjobiorca, w miarę dokonywania wypłat, zalicza to wynagrodzenie licencjodawcy (opłaty licencyjne) do kosztów uzyskania przychodów, a wartość początkową licencji jako wartości niematerialnej i prawnej określa w kwocie opłaty początkowej. Gdyby nie ustalono żadnej opłaty wstępnej, postanawiając, że wynagrodzenie za licencję jest w całości uzależnione od wysokości przychodów z niej uzyskanych, ponoszone opłaty licencyjne z tytułu wynagrodzenia stanowią w całości koszt uzyskania przychodów.

Zatem wartość początkowa licencji w razie uiszczenia opłaty wstępnej powinna zostać ustalona w wysokości tej opłaty powiększonej o koszty zakupu - czyli w wysokości dającej się dokładnie określić w momencie rozpoczęcia amortyzacji.

Z pytania wynika, że jako licencjobiorca będzie Pani wypłacać honorarium autorskie w wysokości stanowiącej określony w umowie procent ceny publikacji każdego sprzedanego egzemplarza jego edycji. Jednak podała Pani również, że na poczet tych wynagrodzeń wypłaciła Pani zaliczkę oraz poniosła koszty zakupu plików komputerowych. W takim przypadku za wartość początkową nabytej licencji powinna Pani uznać zapłaconą zaliczkę powiększoną o wartość dysków i koszty ich przesyłki. Natomiast wydatki związane z wykorzystaniem licencji dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty tłumaczenia, redakcyjne, druku, jak również opłaty licencyjne wypłacone licencjodawcy po sprzedaży książek, może Pani zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Nabyta licencja spełniająca kryteria zaliczenia jej do wartości niematerialnych i prawnych podlega amortyzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy. Wydatki na opłaty licencyjne ponoszone po dniu przekazania licencji do używania nie powiększają jej wartości początkowej, lecz stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodu.

Zasady opodatkowania należności m.in. z tytułu licencji otrzymywanych przez podatników niemających na terytorium Polski siedziby (zarządu) lub miejsca zamieszkania reguluje art. 29 ust. 1 updof i art. 21 ust. 1 updop. Na podstawie tego przepisu podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20%. Ponieważ jednak ustawodawca nakazuje stosować te przepisy z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska, postanowienia tych umów ustalające inne zasady opodatkowania należności licencyjnych mają pierwszeństwo przed przepisami polskich ustaw o podatkach dochodowych.

Jeśli zatem z umowy wynika niższa stawka podatku, to płatnik może ją zastosować, o ile posiada certyfikat rezydencji dokumentujący siedzibę odbiorcy należności licencyjnych, wystawiony przez właściwe władze podatkowe państwa siedziby odbiorcy.

Z powyższych regulacji wynika, że ponieważ dokonuje Pani wypłaty należności licencyjnych na rzecz zagranicznego podmiotu, ciążą na Pani obowiązki płatnika związane z potrąceniem należnego podatku.

Podała Pani, że licencjodawca jest podmiotem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii. Dlatego ma Pani prawo zastosować stawkę wynikającą z konwencji polsko-brytyjskiej, która na podstawie art. 12 ust. 2 tej umowy wynosi 5% kwoty należności licencyjnych brutto, o ile dysponuje Pani otrzymanym od odbiorcy tych należności certyfikatem rezydencji.

Jeśli zatem Pani zagraniczny kontrahent jest osobą prawną, to w dniu dokonania wypłaty powinna Pani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go Pani pobrała. Ponadto w terminie do końca stycznia następnego roku powinna Pani przesłać ww. urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku (CIT-10R). Oprócz tego powinna Pani przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych niemającego na terytorium Polski siedziby lub zarządu (IFT-2/IFT-2R) w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonała Pani wypłat.

Natomiast jeśli licencjodawca jest osobą fizyczną, to Pani obowiązki jako płatnika wynikają z regulacji zawartych w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1-6 updof.

W tym przypadku również jest Pani zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Pobrany podatek powinna Pani przekazać kwotę pobranego zryczałtowanego podatku urzędowi skarbowemu właściwemu dla Pani jako płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała Pani podatek. Następnie w terminie do końca stycznia następnego roku powinna Pani przesłać temu urzędowi skarbowemu roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR). Ponadto ma Pani obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/ IFT-1R) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Należy przy tym podkreślić, że miałaby Pani obowiązek sporządzić i przekazać informacje IFT-2/ IFT-2R oraz IFT-1/ IFT-1R nawet wówczas, gdyby na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym nie była Pani zobowiązana do poboru podatku.

l art. 22b ust. 1 pkt 5, art. 22g ust. 18, art. 29, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1-6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 219, poz. 35

l art. 21 ust. 1, art. 26 ust. 1, ust. 3-3d, art. 26a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 12 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. - Dz.U. Nr 250, poz. 1840

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Projekt CPK - potrzebne będą zmiany w prawie celno-podatkowym

  Żeby projekt CPK miał szanse powodzenia, niezbędne będą zmian w prawie celno-podatkowym. Powstanie hubu lotniczo-kolejowego powinno się zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi.

  Ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT. Czy jest automatycznie uwzględniana?

  Czy ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT jest uwzględniana automatycznie? Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym PIT?

  REKLAMA