Kategorie

Jak rozliczyć zakup licencji od podmiotu zagranicznego

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
inforCMS
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszę wydatki z tytułu zakupu licencji na opublikowanie i sprzedaż książek z serii licencjodawcy, jak również wydatki związane z tłumaczeniem i redakcją każdego tytułu. Zgodnie z zawartą umową licencyjną jako licencjobiorca jestem zobowiązana do zapłaty honorarium autorskiego w wysokości stanowiącej określony w umowie procent ceny publikacji każdego sprzedanego egzemplarza jego edycji. Wypłaty są dokonywane na podstawie faktur otrzymywanych od licencjodawcy. Licencjodawca dla każdego tytułu sprzedaje mi pliki komputerowe, których cena wynika z umowy. Umowy są zawierane z licencjodawcą - firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii - na okres dłuższy niż rok. Czy ww. wydatki wynikające z umowy oraz związane z tłumaczeniem i redakcją każdego tytułu (korekta tekstu, grafika okładki itp.) powinnam włączyć do wartości początkowej licencji i zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne? Czy od wynagrodzeń wypłacanych licencjodawcy (w tym zaliczek na ich poczet), wynikających z otrzymanych od niego faktur, mam obowiązek potrącić podatek dochodowy, a jeśli tak - to w jakiej wysokości?

RADA

W opisanej sytuacji wartość początkową nabytej licencji powinna Pani określić w wysokości zapłaconej zaliczki powiększonej o wartość dysków i koszty ich przesyłki. Wydatki ponoszone po przekazaniu licencji do używania (związane z wykorzystaniem jej do celów działalności) stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodu. W związku z wypłatą należności licencyjnych na rzecz zagranicznego odbiorcy ciążą na Pani obowiązki płatnika związane z pobraniem i odprowadzeniem na rachunek właściwego organu podatkowego należnego zryczałtowanego podatku. Jeśli dysponuje Pani certyfikatem rezydencji licencjobiorcy, może Pani zastosować stawkę podatku wynikającą z konwencji polsko-brytyjskiej.

UZASADNIENIE

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji znajdują się m.in. licencje wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zostały przez niego nabyte i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, a ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Należy zatem uznać, że nabyta przez Panią licencja wyczerpuje przesłanki zakwalifikowania jej jako wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji. Skutkuje to obowiązkiem ustalenia wartości początkowej tej licencji. Na podstawie art. 22g ust. 18 updof wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji, stanowi cena nabycia tych praw. Jeżeli jednak wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę lub nabywcę - to przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Oznacza to, że jeżeli w umowie licencyjnej zawartej na okres dłuższy niż rok strony ustalą, że z tytułu udzielenia licencji licencjobiorca poniesie na rzecz licencjodawcy opłatę wstępną, a następnie licencjodawca będzie partycypował w określonym procencie w zyskach, jakie przynosi licencja licencjobiorcy, to licencjobiorca, w miarę dokonywania wypłat, zalicza to wynagrodzenie licencjodawcy (opłaty licencyjne) do kosztów uzyskania przychodów, a wartość początkową licencji jako wartości niematerialnej i prawnej określa w kwocie opłaty początkowej. Gdyby nie ustalono żadnej opłaty wstępnej, postanawiając, że wynagrodzenie za licencję jest w całości uzależnione od wysokości przychodów z niej uzyskanych, ponoszone opłaty licencyjne z tytułu wynagrodzenia stanowią w całości koszt uzyskania przychodów.

Zatem wartość początkowa licencji w razie uiszczenia opłaty wstępnej powinna zostać ustalona w wysokości tej opłaty powiększonej o koszty zakupu - czyli w wysokości dającej się dokładnie określić w momencie rozpoczęcia amortyzacji.

Z pytania wynika, że jako licencjobiorca będzie Pani wypłacać honorarium autorskie w wysokości stanowiącej określony w umowie procent ceny publikacji każdego sprzedanego egzemplarza jego edycji. Jednak podała Pani również, że na poczet tych wynagrodzeń wypłaciła Pani zaliczkę oraz poniosła koszty zakupu plików komputerowych. W takim przypadku za wartość początkową nabytej licencji powinna Pani uznać zapłaconą zaliczkę powiększoną o wartość dysków i koszty ich przesyłki. Natomiast wydatki związane z wykorzystaniem licencji dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty tłumaczenia, redakcyjne, druku, jak również opłaty licencyjne wypłacone licencjodawcy po sprzedaży książek, może Pani zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Nabyta licencja spełniająca kryteria zaliczenia jej do wartości niematerialnych i prawnych podlega amortyzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy. Wydatki na opłaty licencyjne ponoszone po dniu przekazania licencji do używania nie powiększają jej wartości początkowej, lecz stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodu.

Zasady opodatkowania należności m.in. z tytułu licencji otrzymywanych przez podatników niemających na terytorium Polski siedziby (zarządu) lub miejsca zamieszkania reguluje art. 29 ust. 1 updof i art. 21 ust. 1 updop. Na podstawie tego przepisu podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20%. Ponieważ jednak ustawodawca nakazuje stosować te przepisy z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska, postanowienia tych umów ustalające inne zasady opodatkowania należności licencyjnych mają pierwszeństwo przed przepisami polskich ustaw o podatkach dochodowych.

Jeśli zatem z umowy wynika niższa stawka podatku, to płatnik może ją zastosować, o ile posiada certyfikat rezydencji dokumentujący siedzibę odbiorcy należności licencyjnych, wystawiony przez właściwe władze podatkowe państwa siedziby odbiorcy.

Z powyższych regulacji wynika, że ponieważ dokonuje Pani wypłaty należności licencyjnych na rzecz zagranicznego podmiotu, ciążą na Pani obowiązki płatnika związane z potrąceniem należnego podatku.

Podała Pani, że licencjodawca jest podmiotem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii. Dlatego ma Pani prawo zastosować stawkę wynikającą z konwencji polsko-brytyjskiej, która na podstawie art. 12 ust. 2 tej umowy wynosi 5% kwoty należności licencyjnych brutto, o ile dysponuje Pani otrzymanym od odbiorcy tych należności certyfikatem rezydencji.

Jeśli zatem Pani zagraniczny kontrahent jest osobą prawną, to w dniu dokonania wypłaty powinna Pani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go Pani pobrała. Ponadto w terminie do końca stycznia następnego roku powinna Pani przesłać ww. urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku (CIT-10R). Oprócz tego powinna Pani przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych niemającego na terytorium Polski siedziby lub zarządu (IFT-2/IFT-2R) w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonała Pani wypłat.

Natomiast jeśli licencjodawca jest osobą fizyczną, to Pani obowiązki jako płatnika wynikają z regulacji zawartych w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1-6 updof.

W tym przypadku również jest Pani zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Pobrany podatek powinna Pani przekazać kwotę pobranego zryczałtowanego podatku urzędowi skarbowemu właściwemu dla Pani jako płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała Pani podatek. Następnie w terminie do końca stycznia następnego roku powinna Pani przesłać temu urzędowi skarbowemu roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR). Ponadto ma Pani obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/ IFT-1R) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Należy przy tym podkreślić, że miałaby Pani obowiązek sporządzić i przekazać informacje IFT-2/ IFT-2R oraz IFT-1/ IFT-1R nawet wówczas, gdyby na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym nie była Pani zobowiązana do poboru podatku.

l art. 22b ust. 1 pkt 5, art. 22g ust. 18, art. 29, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1-6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 219, poz. 35

l art. 21 ust. 1, art. 26 ust. 1, ust. 3-3d, art. 26a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 12 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. - Dz.U. Nr 250, poz. 1840

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?