reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Jak rozliczyć zakup licencji od podmiotu zagranicznego

Jak rozliczyć zakup licencji od podmiotu zagranicznego

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszę wydatki z tytułu zakupu licencji na opublikowanie i sprzedaż książek z serii licencjodawcy, jak również wydatki związane z tłumaczeniem i redakcją każdego tytułu. Zgodnie z zawartą umową licencyjną jako licencjobiorca jestem zobowiązana do zapłaty honorarium autorskiego w wysokości stanowiącej określony w umowie procent ceny publikacji każdego sprzedanego egzemplarza jego edycji. Wypłaty są dokonywane na podstawie faktur otrzymywanych od licencjodawcy. Licencjodawca dla każdego tytułu sprzedaje mi pliki komputerowe, których cena wynika z umowy. Umowy są zawierane z licencjodawcą - firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii - na okres dłuższy niż rok. Czy ww. wydatki wynikające z umowy oraz związane z tłumaczeniem i redakcją każdego tytułu (korekta tekstu, grafika okładki itp.) powinnam włączyć do wartości początkowej licencji i zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne? Czy od wynagrodzeń wypłacanych licencjodawcy (w tym zaliczek na ich poczet), wynikających z otrzymanych od niego faktur, mam obowiązek potrącić podatek dochodowy, a jeśli tak - to w jakiej wysokości?

RADA

W opisanej sytuacji wartość początkową nabytej licencji powinna Pani określić w wysokości zapłaconej zaliczki powiększonej o wartość dysków i koszty ich przesyłki. Wydatki ponoszone po przekazaniu licencji do używania (związane z wykorzystaniem jej do celów działalności) stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodu. W związku z wypłatą należności licencyjnych na rzecz zagranicznego odbiorcy ciążą na Pani obowiązki płatnika związane z pobraniem i odprowadzeniem na rachunek właściwego organu podatkowego należnego zryczałtowanego podatku. Jeśli dysponuje Pani certyfikatem rezydencji licencjobiorcy, może Pani zastosować stawkę podatku wynikającą z konwencji polsko-brytyjskiej.

UZASADNIENIE

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji znajdują się m.in. licencje wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zostały przez niego nabyte i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, a ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Należy zatem uznać, że nabyta przez Panią licencja wyczerpuje przesłanki zakwalifikowania jej jako wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji. Skutkuje to obowiązkiem ustalenia wartości początkowej tej licencji. Na podstawie art. 22g ust. 18 updof wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji, stanowi cena nabycia tych praw. Jeżeli jednak wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę lub nabywcę - to przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Oznacza to, że jeżeli w umowie licencyjnej zawartej na okres dłuższy niż rok strony ustalą, że z tytułu udzielenia licencji licencjobiorca poniesie na rzecz licencjodawcy opłatę wstępną, a następnie licencjodawca będzie partycypował w określonym procencie w zyskach, jakie przynosi licencja licencjobiorcy, to licencjobiorca, w miarę dokonywania wypłat, zalicza to wynagrodzenie licencjodawcy (opłaty licencyjne) do kosztów uzyskania przychodów, a wartość początkową licencji jako wartości niematerialnej i prawnej określa w kwocie opłaty początkowej. Gdyby nie ustalono żadnej opłaty wstępnej, postanawiając, że wynagrodzenie za licencję jest w całości uzależnione od wysokości przychodów z niej uzyskanych, ponoszone opłaty licencyjne z tytułu wynagrodzenia stanowią w całości koszt uzyskania przychodów.

Zatem wartość początkowa licencji w razie uiszczenia opłaty wstępnej powinna zostać ustalona w wysokości tej opłaty powiększonej o koszty zakupu - czyli w wysokości dającej się dokładnie określić w momencie rozpoczęcia amortyzacji.

Z pytania wynika, że jako licencjobiorca będzie Pani wypłacać honorarium autorskie w wysokości stanowiącej określony w umowie procent ceny publikacji każdego sprzedanego egzemplarza jego edycji. Jednak podała Pani również, że na poczet tych wynagrodzeń wypłaciła Pani zaliczkę oraz poniosła koszty zakupu plików komputerowych. W takim przypadku za wartość początkową nabytej licencji powinna Pani uznać zapłaconą zaliczkę powiększoną o wartość dysków i koszty ich przesyłki. Natomiast wydatki związane z wykorzystaniem licencji dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty tłumaczenia, redakcyjne, druku, jak również opłaty licencyjne wypłacone licencjodawcy po sprzedaży książek, może Pani zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Nabyta licencja spełniająca kryteria zaliczenia jej do wartości niematerialnych i prawnych podlega amortyzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy. Wydatki na opłaty licencyjne ponoszone po dniu przekazania licencji do używania nie powiększają jej wartości początkowej, lecz stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodu.

Zasady opodatkowania należności m.in. z tytułu licencji otrzymywanych przez podatników niemających na terytorium Polski siedziby (zarządu) lub miejsca zamieszkania reguluje art. 29 ust. 1 updof i art. 21 ust. 1 updop. Na podstawie tego przepisu podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20%. Ponieważ jednak ustawodawca nakazuje stosować te przepisy z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska, postanowienia tych umów ustalające inne zasady opodatkowania należności licencyjnych mają pierwszeństwo przed przepisami polskich ustaw o podatkach dochodowych.

Jeśli zatem z umowy wynika niższa stawka podatku, to płatnik może ją zastosować, o ile posiada certyfikat rezydencji dokumentujący siedzibę odbiorcy należności licencyjnych, wystawiony przez właściwe władze podatkowe państwa siedziby odbiorcy.

Z powyższych regulacji wynika, że ponieważ dokonuje Pani wypłaty należności licencyjnych na rzecz zagranicznego podmiotu, ciążą na Pani obowiązki płatnika związane z potrąceniem należnego podatku.

Podała Pani, że licencjodawca jest podmiotem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii. Dlatego ma Pani prawo zastosować stawkę wynikającą z konwencji polsko-brytyjskiej, która na podstawie art. 12 ust. 2 tej umowy wynosi 5% kwoty należności licencyjnych brutto, o ile dysponuje Pani otrzymanym od odbiorcy tych należności certyfikatem rezydencji.

Jeśli zatem Pani zagraniczny kontrahent jest osobą prawną, to w dniu dokonania wypłaty powinna Pani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go Pani pobrała. Ponadto w terminie do końca stycznia następnego roku powinna Pani przesłać ww. urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku (CIT-10R). Oprócz tego powinna Pani przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych niemającego na terytorium Polski siedziby lub zarządu (IFT-2/IFT-2R) w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonała Pani wypłat.

Natomiast jeśli licencjodawca jest osobą fizyczną, to Pani obowiązki jako płatnika wynikają z regulacji zawartych w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1-6 updof.

W tym przypadku również jest Pani zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Pobrany podatek powinna Pani przekazać kwotę pobranego zryczałtowanego podatku urzędowi skarbowemu właściwemu dla Pani jako płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała Pani podatek. Następnie w terminie do końca stycznia następnego roku powinna Pani przesłać temu urzędowi skarbowemu roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR). Ponadto ma Pani obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/ IFT-1R) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Należy przy tym podkreślić, że miałaby Pani obowiązek sporządzić i przekazać informacje IFT-2/ IFT-2R oraz IFT-1/ IFT-1R nawet wówczas, gdyby na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym nie była Pani zobowiązana do poboru podatku.

l art. 22b ust. 1 pkt 5, art. 22g ust. 18, art. 29, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1-6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 219, poz. 35

l art. 21 ust. 1, art. 26 ust. 1, ust. 3-3d, art. 26a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 12 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. - Dz.U. Nr 250, poz. 1840

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

reklama

Czytaj także

Autor:

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Kuczkowski

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii Raczkowski Paruch w Poznaniu. Od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama