Kategorie

Jak rozliczyć zakup licencji od podmiotu zagranicznego

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
inforCMS
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszę wydatki z tytułu zakupu licencji na opublikowanie i sprzedaż książek z serii licencjodawcy, jak również wydatki związane z tłumaczeniem i redakcją każdego tytułu. Zgodnie z zawartą umową licencyjną jako licencjobiorca jestem zobowiązana do zapłaty honorarium autorskiego w wysokości stanowiącej określony w umowie procent ceny publikacji każdego sprzedanego egzemplarza jego edycji. Wypłaty są dokonywane na podstawie faktur otrzymywanych od licencjodawcy. Licencjodawca dla każdego tytułu sprzedaje mi pliki komputerowe, których cena wynika z umowy. Umowy są zawierane z licencjodawcą - firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii - na okres dłuższy niż rok. Czy ww. wydatki wynikające z umowy oraz związane z tłumaczeniem i redakcją każdego tytułu (korekta tekstu, grafika okładki itp.) powinnam włączyć do wartości początkowej licencji i zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne? Czy od wynagrodzeń wypłacanych licencjodawcy (w tym zaliczek na ich poczet), wynikających z otrzymanych od niego faktur, mam obowiązek potrącić podatek dochodowy, a jeśli tak - to w jakiej wysokości?

RADA

W opisanej sytuacji wartość początkową nabytej licencji powinna Pani określić w wysokości zapłaconej zaliczki powiększonej o wartość dysków i koszty ich przesyłki. Wydatki ponoszone po przekazaniu licencji do używania (związane z wykorzystaniem jej do celów działalności) stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodu. W związku z wypłatą należności licencyjnych na rzecz zagranicznego odbiorcy ciążą na Pani obowiązki płatnika związane z pobraniem i odprowadzeniem na rachunek właściwego organu podatkowego należnego zryczałtowanego podatku. Jeśli dysponuje Pani certyfikatem rezydencji licencjobiorcy, może Pani zastosować stawkę podatku wynikającą z konwencji polsko-brytyjskiej.

UZASADNIENIE

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji znajdują się m.in. licencje wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zostały przez niego nabyte i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, a ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Należy zatem uznać, że nabyta przez Panią licencja wyczerpuje przesłanki zakwalifikowania jej jako wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji. Skutkuje to obowiązkiem ustalenia wartości początkowej tej licencji. Na podstawie art. 22g ust. 18 updof wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji, stanowi cena nabycia tych praw. Jeżeli jednak wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę lub nabywcę - to przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Oznacza to, że jeżeli w umowie licencyjnej zawartej na okres dłuższy niż rok strony ustalą, że z tytułu udzielenia licencji licencjobiorca poniesie na rzecz licencjodawcy opłatę wstępną, a następnie licencjodawca będzie partycypował w określonym procencie w zyskach, jakie przynosi licencja licencjobiorcy, to licencjobiorca, w miarę dokonywania wypłat, zalicza to wynagrodzenie licencjodawcy (opłaty licencyjne) do kosztów uzyskania przychodów, a wartość początkową licencji jako wartości niematerialnej i prawnej określa w kwocie opłaty początkowej. Gdyby nie ustalono żadnej opłaty wstępnej, postanawiając, że wynagrodzenie za licencję jest w całości uzależnione od wysokości przychodów z niej uzyskanych, ponoszone opłaty licencyjne z tytułu wynagrodzenia stanowią w całości koszt uzyskania przychodów.

Zatem wartość początkowa licencji w razie uiszczenia opłaty wstępnej powinna zostać ustalona w wysokości tej opłaty powiększonej o koszty zakupu - czyli w wysokości dającej się dokładnie określić w momencie rozpoczęcia amortyzacji.

Z pytania wynika, że jako licencjobiorca będzie Pani wypłacać honorarium autorskie w wysokości stanowiącej określony w umowie procent ceny publikacji każdego sprzedanego egzemplarza jego edycji. Jednak podała Pani również, że na poczet tych wynagrodzeń wypłaciła Pani zaliczkę oraz poniosła koszty zakupu plików komputerowych. W takim przypadku za wartość początkową nabytej licencji powinna Pani uznać zapłaconą zaliczkę powiększoną o wartość dysków i koszty ich przesyłki. Natomiast wydatki związane z wykorzystaniem licencji dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty tłumaczenia, redakcyjne, druku, jak również opłaty licencyjne wypłacone licencjodawcy po sprzedaży książek, może Pani zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Nabyta licencja spełniająca kryteria zaliczenia jej do wartości niematerialnych i prawnych podlega amortyzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy. Wydatki na opłaty licencyjne ponoszone po dniu przekazania licencji do używania nie powiększają jej wartości początkowej, lecz stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodu.

Zasady opodatkowania należności m.in. z tytułu licencji otrzymywanych przez podatników niemających na terytorium Polski siedziby (zarządu) lub miejsca zamieszkania reguluje art. 29 ust. 1 updof i art. 21 ust. 1 updop. Na podstawie tego przepisu podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20%. Ponieważ jednak ustawodawca nakazuje stosować te przepisy z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska, postanowienia tych umów ustalające inne zasady opodatkowania należności licencyjnych mają pierwszeństwo przed przepisami polskich ustaw o podatkach dochodowych.

Jeśli zatem z umowy wynika niższa stawka podatku, to płatnik może ją zastosować, o ile posiada certyfikat rezydencji dokumentujący siedzibę odbiorcy należności licencyjnych, wystawiony przez właściwe władze podatkowe państwa siedziby odbiorcy.

Z powyższych regulacji wynika, że ponieważ dokonuje Pani wypłaty należności licencyjnych na rzecz zagranicznego podmiotu, ciążą na Pani obowiązki płatnika związane z potrąceniem należnego podatku.

Podała Pani, że licencjodawca jest podmiotem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii. Dlatego ma Pani prawo zastosować stawkę wynikającą z konwencji polsko-brytyjskiej, która na podstawie art. 12 ust. 2 tej umowy wynosi 5% kwoty należności licencyjnych brutto, o ile dysponuje Pani otrzymanym od odbiorcy tych należności certyfikatem rezydencji.

Jeśli zatem Pani zagraniczny kontrahent jest osobą prawną, to w dniu dokonania wypłaty powinna Pani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go Pani pobrała. Ponadto w terminie do końca stycznia następnego roku powinna Pani przesłać ww. urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku (CIT-10R). Oprócz tego powinna Pani przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych niemającego na terytorium Polski siedziby lub zarządu (IFT-2/IFT-2R) w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonała Pani wypłat.

Natomiast jeśli licencjodawca jest osobą fizyczną, to Pani obowiązki jako płatnika wynikają z regulacji zawartych w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1-6 updof.

W tym przypadku również jest Pani zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Pobrany podatek powinna Pani przekazać kwotę pobranego zryczałtowanego podatku urzędowi skarbowemu właściwemu dla Pani jako płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała Pani podatek. Następnie w terminie do końca stycznia następnego roku powinna Pani przesłać temu urzędowi skarbowemu roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR). Ponadto ma Pani obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/ IFT-1R) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Należy przy tym podkreślić, że miałaby Pani obowiązek sporządzić i przekazać informacje IFT-2/ IFT-2R oraz IFT-1/ IFT-1R nawet wówczas, gdyby na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym nie była Pani zobowiązana do poboru podatku.

l art. 22b ust. 1 pkt 5, art. 22g ust. 18, art. 29, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1-6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 219, poz. 35

l art. 21 ust. 1, art. 26 ust. 1, ust. 3-3d, art. 26a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 12 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. - Dz.U. Nr 250, poz. 1840

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.