REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umieszczanie reklam na budynkach i przy drogach - wymogi prawne

Umieszczanie reklam na budynkach i przy drogach - wymogi prawne
Umieszczanie reklam na budynkach i przy drogach - wymogi prawne

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy umieszczają swoje reklamy w różnych miejscach - na budynkach (także zabytkowych), przy drogach - i w różnej formie - tablice reklamowe, bilboardy, tablice świetlne (LED). Warto wiedzieć, jakich formalności trzeba dopełnić, by nie narazić się na sankcje za umieszczanie reklam bez wymaganych prawem pozwoleń na budowę lub zgłoszenia.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało ciekawe opracowanie na ten temat, którego obszerne fragmenty publikujemy poniżej.

REKLAMA

Autopromocja

Zagadnienia dotyczące umieszczania nośników reklam w przestrzeni publicznej unormowane są kilkoma aktami prawa krajowego tj.:

 • ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Dodatkowo kwestie zamieszczania reklam w przestrzeni publicznej normują również przepisy prawa miejscowego, np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały oraz zarządzenia przyjmowane przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla. W dokumentach tych znajdują się szczegółowe ustalenia dotyczące zamieszczania reklam na terenach publicznych i prywatnych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

100 pytań o samochód w firmie + CD

Dokumenty dotyczące zasad umieszczania reklam są opracowywane na poziomie województw, powiatów i gmin. Ich opracowanie zależy od aktywności danego samorządu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują w sposób wyczerpujący zagadnień związanych z zamieszczaniem reklam w przestrzeni publicznej. Biorąc pod uwagę obecny stan prawny i jego wpływ na estetykę krajobrazu Prezydent RP wyszedł z inicjatywą ustawodawczą i przedłożył Sejmowi RP, w lipcu 2013 r., projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk 1525), którego celem jest min. uporządkowanie kwestii zamieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu w 2014 roku a następnie został skierowany do wybranych Komisji Sejmowych w celu uzyskanie ich opinii. Przebieg prac legislacyjnych nad tym projektem można śledzić na stronie Sejmu RP.

Ogólne wymogi dot. uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszenia w związku z zamiarem umieszczenia reklamy na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz pozostałych obiektów budowlanych

Reklama na zabytku

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umieszczanie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków tablic, reklam oraz napisów wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do złożenia stosownego wniosku uprawniona jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać m.in. adres zabytku, zakres prac (szczególnie zakres ingerencji w substancję zabytkową obiektu związaną z montażem urządzeń reklamowych), informację odnośnie materiału z jakiego wykonane będzie urządzenie, jego kolorystykę oraz wymiary, rodzaj montażu, przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz jego uzasadnienie. Do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Umieszczanie na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, reklam oraz napisów bez pozwolenia, podlega karze grzywny (art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) a orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.

Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na umieszczenie na zabytku nośnika reklamy nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2, pkt.6 ustawy Prawo budowlane).

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Reklama na budynku

REKLAMA

Wszystkie pozostałe sytuacje związane z instalowaniem tablic i urządzeń reklamowych na budynkach nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę natomiast zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane objęte są obowiązkiem zgłoszenia właściwemu terytorialnie organowi (zazwyczaj jest to właściwy terytorialnie organ architektoniczno-budowlany czyli starosta, wojewoda albo Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego).

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawo budowlane), oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw, w drodze decyzji administracyjnej.

Przepisy nie określają, minimalnego czy maksymalnego terminu jaki może wyznaczyć organ na uzupełnienie dokumentów. Jak podkreślił sąd: „Organ żądając uzupełnienia zgłoszenia winien zgłaszającemu wyznaczyć termin, który w sposób realny umożliwi wykonanie nałożonego nań obowiązku, z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Ustawodawca pozostawia w tym względzie swobodę organowi, która w istocie nie może oznaczać dowolności. Żądanie dostarczenia pozwolenia, uzgodnień, opinii winno uwzględniać czas adekwatny na ich uzyskanie od właściwego organu, aby dopuszczonego przez normę prawa do uzupełnienia zgłoszenia nie czynić iluzorycznym.". II SA/Wr 667/2009.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda organu). Na rozpoczęcie prac wnioskodawca ma 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu.

Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować (art. 30 ust. 7 pkt 1 – 4 Prawa budowlanego)

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 listopada 2009 r. (obowiązuje od 19 grudnia 2009 r.), reklamy można umieszczać na fasadach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, pod warunkiem, że nie będą ograniczać dziennego oświetlenia mieszkań. Mogą więc wisieć na ścianach bez okien, na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych, a także w czasie remontów na elewacji budynku (§ 14a tego rozporządzenia z 16 sierpnia 1999 r.).

Komplet Kodeks pracy 2015 z komentarzem + CD + PDF

Reklama na budynku z wieloma właścicielami (wspólnota mieszkaniowa)

Kwestia montażu nośnika reklamowego na elewacji budynku, w którym działa Wspólnota mieszkaniowa jest sporna ze względu na rozbieżne orzecznictwo sadów.

Jedna linia orzecznicza stanowi, że w przypadku nieruchomości wspólnej zgodę na umieszczenie reklamy na elewacji budynku musi być wyrażona przez właścicieli lokali w drodze uchwały. Dopiero uzyskanie tej zgody daje zarządowi zarządcy nieruchomości uprawnienie do zawarcia umowy najmu. Zarząd nie może sam podjąć decyzji ponieważ czynności te wiążą się ze zmianą przeznaczenia nieruchomości, a więc przekraczają zwykły zarząd (przykładowo Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 15 marca 2013 r., I ACa 912/12, Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z 18 października 2012 r., I ACa 544/12).

Bardziej liberalna linia głosi, że „montaż na nieruchomości wspólnej reklam, rolet antywłamaniowych, krat, urządzeń satelitarnych i innych podobnych urządzeń nie może być rozumiany jako zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej i w związku z tym nie wymaga uchwały współwłaścicieli lokali". Co więcej, Sąd stwierdził, że „właściciel lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej, w szczególności właściciel lokalu usługowego bądź takiego, w którym działalność gospodarczą faktycznie się prowadzi, nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wspólnoty wynagrodzenia za umieszczanie reklam i szyldów na elewacji budynku i nie musi na owo umieszczanie uzyskiwać zgody właścicieli pozostałych lokali" (por. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 marca 2009 r., I ACa 149/09).

W starych orzeczeniach Sąd Najwyższy orzekł, że „w przypadku gdy w skład nieruchomości wchodzą zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe służące do prowadzenia działalności usługowej, zaś reklama nie zasłania okien i nie narusza konstrukcji ścian, umieszczenie szyldu nie zmienia przeznaczenia części wspólnej i nie umożliwia korzystania z niej współwłaścicielom (np. orzeczenie SN z 25 października 1973 r., III CRN 247/73, uchwała SN z 19 lipca 1983 r., III CZP 32/83, wyrok SN z 27 kwietnia 2001 r., III CKN 21/99 niepubl.).

Ogólne zasady umieszczania tablic reklamowych w pasach oraz na terenach przyległych do pasów dróg publicznych. Reklamy typu LED

Zasady ogólne

Definicja reklamy została określona w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z nią reklama to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

Zgodę na zamieszczenie tablic reklamowych w obrębie dróg publicznych wydaje zarządca drogi po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego np. inwestora albo właściciela.

Niezależnie od powyższego zainteresowani umieszczeniem tablicy reklamowej (po uzyskaniu zgody zarządcy drogi) powinni dokonać również zgłoszenia we właściwym organie architektoniczno-budowlanym, za wyjątkiem zamiaru usytuowania reklam świetlnych i podświetlanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym, gdyż prace te wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Generalnie, ze względu na bezpieczeństwo i estetykę ruchu drogowego, obowiązuje zakaz umieszczania tablic reklamowych:

 • przy drogach międzynarodowych,
 • w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi (z wyjątkiem parkingów),
 • w obrębie skrzyżowań i zjazdów oraz
 • na wiaduktach kolejowych.

Przepis art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych określa minimalne odległości obiektów budowlanych, w tym tablic reklamowych, od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej, tj.:

 • dla autostrad: na terenie zabudowy 30 m, poza terenem zabudowy – 50 m,
 • dla dróg krajowych: na terenie zabudowanym – 10 m, poza ternem zabudowanym – 25 m,
 • dla dróg ekspresowych: na terenie zabudowy – 20 m, poza ternem zabudowanym – 40 m,
 • dla dróg wojewódzkich i powiatowych: na terenie zabudowy – 8 m, poza ternem zabudowanym – 20 m,
 • dla dróg gminnych: 6 m, poza ternem zabudowanym – 15 m.

Wygląd tablic reklamowych powinien spełniać wymagania art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tablice reklamowe nie mogą zawierać elementów odblaskowych, nie mogą powodować oślepienia kierujących pojazdami oraz nie mogą wprowadzać w błąd uczestników ruchu (kolorystyka tablic musi być inna niż znajdująca się na znakach drogowych).

Tablice LED

Istnieją dodatkowe ograniczenia dotyczące umieszczania reklam LED. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu. Przy wydawaniu opinii na temat reklamy LED, zgodnie ze wskazanym przepisem należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • natężenie ruchu na drodze,
 • geometria drogi (odległość od skrzyżowań, łuków drogi),
 • wypadkowość na drodze,
 • wysokość planowanej reklamy i jej odległość od drogi (kolidacja ze znakami i sygnałami drogowymi),
 • lokalizacja istniejących urządzeń związanych z ruchem drogowym, (w tym znaki drogowe, sygnalizacja świetlna) oraz
 • ewentualna kolizja reklamy z tymi znakami (poprzez kolory zielony, żółty, niebieski dla znaków, oraz zielony, żółty, czerwony dla sygnalizacji).

Opłaty za nośnik reklamowy w pasie drogowym i terenach przyległych

Za zajęcie pasa drogowego polegającego na umieszczeniu tablicy reklamowej zarządca drogi nalicza opłatę na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 ustawy o drogach publicznych, którą ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (stawki te określają jednostki samorządu terytorialnego w uchwałach).

Natomiast na terenach przyległych do pasów drogowych zarządca drogi uzgadnia odległość usytuowania tablicy reklamowej od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej lub ekspresowej. Z tytułu uzgodnienia usytuowania reklamy na terenach przyległych do pasów dróg publicznych nie nalicza się opłat.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Sankcje za umieszczanie reklam bez wymaganych prawem pozwoleń na budowę lub zgłoszenia

Zgodnie z obowiązującym prawem zamieszczanie reklam na obiektach wpisanych do rejestru zabytków podlega karze grzywny (art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, orzekanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).


Organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję – nakaz demontażu nośnika reklamowego jeżeli zagraża on bezpieczeństwu. Jeżeli zarządca lub właściciel budynku nie reklamy usunie nośnika, to organ nadzoru budowlanego ma prawo wydać nakaz jej rozbiórki (usunięcia). Następnie, gdy nakaz stanie się ostateczny, może on przymusić, do jego wykonania, nakładając grzywnę w wysokości 50 tys. zł (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) lub 10 tys. zł (osoby fizyczne).

Takie same zasady obowiązują w przypadku reklam traktowanych jako mała architektura albo budowle trwale związane z gruntem.

Możliwe jest także, w skrajnych przypadkach, tzw. wykonanie zastępcze, czyli demontaż na koszt zobowiązanego.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki (biznes.gov.pl)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA