Kategorie

Jaki wpływ mają regionalne inteligentne specjalizacje na uzyskanie dofinansowania projektów

Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Jaki wpływ mają regionalne inteligentne specjalizacje na uzyskanie dofinansowania projektów
Jaki wpływ mają regionalne inteligentne specjalizacje na uzyskanie dofinansowania projektów
Fotolia
Ustanawiając kryteria oceny projektów w poszczególnych konkursach, samorządy województw mogą, silniej lub słabiej, wpływać na sposób i kierunek wydatkowania środków przekazywanych beneficjentom w formie pomocy publicznej. Jedną z takich możliwości dają regionalne inteligentne specjalizacje. Jaki mają one wpływ na szansę uzyskania dofinansowania projektów w poszczególnych województwach?

Reklama

Analizując szanse pozyskania dofinansowania na realizację planów i zamierzeń inwestycyjnych, bardzo często, w pierwszej kolejności, sięgamy do kryteriów oceny wniosków. Są tam zawarte wymagania, których spełnienie jest niezbędne, by móc ubiegać się o wsparcie, a także zasady oceniania poszczególnych efektów projektu. Warto wszystkie je uważnie przeanalizować, by etapy oceny formalnej i merytorycznej przejść pozytywnie, otrzymać wymaganą ilość punktów i w efekcie uzyskać współfinansowanie dla realizacji swoich planów. Jednym z kryteriów, które bywa lekceważone, a w rzeczywistości może przesądzić o sukcesie lub porażce wniosku, jest zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województw.

Ustanawiając kryteria oceny projektów w poszczególnych konkursach, samorządy województw mogą, silniej lub słabiej, wpływać na sposób i kierunek wydatkowania środków przekazywanych beneficjentom w formie pomocy publicznej. Jedną z takich możliwości dają RIS, czyli REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE.

Przy wyłanianiu inteligentnych specjalizacji samorządy stosowały zwykle koncepcję tzw. „przedsiębiorczego odkrywania”. Zakłada ona realną współpracę i interakcję pomiędzy różnymi interesariuszami, w tym przede wszystkim przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami otoczenia biznesu. Efektem właściwie przeprowadzonego procesu przedsiębiorczego odkrywania, powinny być inteligentne specjalizacje bazujące na wiedzy rynkowej podmiotów gospodarczych w powiązaniu z potencjałem badawczo-rozwojowym i innowacyjnym regionu oraz docelową wizją jego rozwoju.

Dotacje dla MŚP na inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac B+R

Reklama

Z mapy RIS wyłania się dość jednolity obraz polskich regionów. Bardzo wiele z nich „postawiło” na zdrową żywność i związane z tym przetwórstwo rolno-spożywcze. Niemal wszystkie województwa chcą wspierać efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii oraz technologie informacyjno-komunikacyjne ICT. By lepiej przybliżyć temat RIS, warto jednak przyjrzeć się różnicom pomiędzy poszczególnymi regionami.

Jaki wpływ mają zatem wyłonione w regionach RIS na szansę uzyskania dofinansowania projektów w poszczególnych województwach? Analizując tę kwestię skupimy się na konkursach dotyczących przede wszystkich inwestycji przedsiębiorstw oraz tematów związanych z B+R.

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

W niektórych działaniach zgodność z RIS stanowi wymóg niezbędny do tego by móc ubiegać się o dofinansowanie.

   Przykładem jest działanie 1.2.1 i 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
   Województwa Warmińsko-Mazurskiego
. Ogłoszenie obu tych konkursów planowane jest
   na sierpień 2016 roku.

   Środki z tych konkursów przeznaczone są odpowiednio na:

   1.2.1 - działalność B+R przedsiębiorstw,

   1.2.2 - prowadzenie współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowym.

   Zgodnie z kryteriami oceny wniosków złożonych w ramach tych działań, niewykazanie wpływu
   na rozwój co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
   będzie skutkowało nieprzyznaniem dofinansowana.

   Zatem aby móc ubiegać się o dofinansowanie z ww. działań należy obligatoryjnie wykazać
   pozytywny wpływ na przynajmniej jedną z trzech inteligentnych specjalizacji tego regionu:

 • Ekonomia wody
 • Żywność wysokiej jakości
 • Drewno i meblarstwo

Biorąc pod uwagę wąski zakres tematyczny RIS warmińsko-mazurskiego, spełnienie tych kryteriów może nastręczyć przedsiębiorcom kłopotów, oraz wykluczyć część z nich z ubieganie się o wsparcie. Z drugiej jednak strony, czy właśnie nie to powinny mieć na celu władze samorządowe regionów, które chcą realizować własne, mocno wyspecjalizowane ścieżki rozwoju?

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej - Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Nie wszystkie regiony postawiły na szukanie nisz specjalizacyjnych i wąskie RIS. W niektórych, wymóg zgodności z RIS wydaje się być jedynie symbolicznym wymogiem. W RPO Małopolski wszystkie projekty aplikujące w konkursach w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy muszą wykazywać zgodność z RIS, lecz patrząc na ich zakres, wydaje się to relatywnie łatwe.

   Przykładem jest działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Województwa
   Małopolskiego
. Nabór w tym konkursie potrwa od 30 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku.

   Środki z tego konkursu przeznaczone są na tworzenie warunków infrastrukturalnych dla
   działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej
   działalności gospodarczej przedsiębiorstw nowych produktów, procesów lub usług.

   O dofinansowanie w tym konkursie mogą ubiegać się tylko przedsiębiorstwa, które wykażą że
   infrastruktura planowana w ramach projektu służyć będzie działalności badawczo-rozwojowej w
   obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, których w tym regionie jest aż 7. Są to:

 • Nauki o życiu,
 • Energia zrównoważona,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Chemia,
 • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
 • Przemysły kreatywne i czasu wolnego,

Różne podejścia

Powyższe przykłady pokazują nieco odmienne podejście do tematu RIS. Województwo warmińsko-mazurskie wyłoniło 3 regionalne inteligentne specjalizacje, które są tak wąskie, że mają raczej charakter nisz specjalizacyjnych. Na pierwszy rzut oka dobrze wiążą się one z potencjałem tego regionu, którego znaczny odsetek powierzchni pokryty jest lasami i jeziorami. U niektórych budzić to może uzasadnione wątpliwości, że jeden z biedniejszych regionów tak mocno zawęża swoją „specjalizację”, lecz z drugiej strony, jeśli ktoś chce być dobry we wszystkim, zwykle nie jest dość dobry w niczym.

Pomoc publiczna a restrukturyzacja przedsiębiorstw


Także Samorząd Województwa Podkarpackiego wyłonił jedynie 3 RIS, z których jedna poświęcona jest lotnictwu i kosmonautyce. To niewątpliwy ukłon w stronę przedsiębiorstw sektora lotniczego, zrzeszonych w Dolinie Lotniczej, które licznie ulokowały się i nadal lokują w tym regionie.

Pozostałe regiony właściwie poddały się ogólnym trendom i tylko niektóre z nich, pośród ogólnych specjalizacji, starają się uwypuklić swój potencjał - w województwie świętokrzyskim stawia się na branżę targowo-kongresową, zaś w łódzkim na włókiennictwo i wzornictwo - od dziesiątków lat obecne w Łodzi.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy

RIS - nagroda czy kara?

RIS jednak to nie tylko wymóg, bardziej lub mniej restrykcyjny, zależnie do ilości wyłonionych specjalizacji w danym województwie. To także szansa dla przedsiębiorstw na dodatkowe punkty w przypadku realizacji inwestycji w niszowych i premiowanych branżach.

   Przykładem jest działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Lubelskiego.

   Nabór w tym konkursie potrwa od 30 czerwca do 8 września 2016 roku.

   Dofinansowanie w ramach tego konkursu przeznaczone jest na wsparcie działań
   inwestycyjnych związanych z rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw i zastosowaniem
   nowoczesnych technologii w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
   Wspierane będą działania związane z rozszerzeniem działalności eksportowej,a także
   wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz
   innowacyjnych rozwiązań.

   Wśród kryteriów obligatoryjnych oceny projektów złożonych w tym działaniu znalazł się
   obowiązek by projekt dotyczył działalności gospodarczej wpisującej się w inteligentne specjalizacje
   regionu. Podobnie jak w innych, wcześniej opisywanych konkursach, niespełnienie tego kryterium
   skutkuje odrzuceniem wniosku.

   W regionie lubelskim ciekawe jest natomiast podejście do merytorycznej oceny punktowej.
   Projekt, w toku oceny którego stwierdzono, iżdotyczy wdrożenia wyników prac B+R z zakresu
   regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
   Lubelskiego do 2020 otrzymują 10 punktów. Z kolei projekty spoza zakresu RIS otrzymują w tym
   kryterium punktów 5.

   Aby uzyskać punkty w tej kategorii, kod działalności gospodarczej PKD, której dotyczy projekt,
   wskazany we wniosku o dofinansowanie musi znajdować się na liście kodów PKD
   wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

   Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego, podobnie jak podkarpackiego
   i warmińsko-mazurskiego, nie są zbyt szerokie i obejmują takie branże jak:

 1. Biogospodarka
 2. Medycyna i zdrowie
 3. Energetyka niskoemisyjna
 4. Informatyka i automatyka

Podsumowanie

Regionalne inteligentne specjalizacje nie są na ogół kryterium, którego boją się beneficjenci. Wielu z nich wychodzi z założenia, że nietrudno uzasadnić fakt wpisywania się w rozległe tematycznie RISy niektórych województw. Wszyscy przygotowujący się do aplikowania w konkursach RPO dla przedsiębiorców powinni jednak zapoznawać się Regionalnymi Strategiami Innowacji i Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami przed rozpoczęciem aplikowania i umieć wykorzystać fakt, że w niektórych województwach ich branża może być premiowana bądź defaworyzowana i starać się budować swój sukces w tych regionach, w których są najbardziej oczekiwani.

Autor: Michał Hackiewicz, Konsultant w Zespole Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z .o.o.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?