REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wprowadzanie nadzoru KNF nad SKOK-ami

Wprowadzanie nadzoru KNF nad SKOK-ami
Wprowadzanie nadzoru KNF nad SKOK-ami
Fotolia

REKLAMA

Przybiera na sile dyskusja na temat spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwłaszcza w kontekście procesu objęcia SKOK-ów nadzorem państwowej Komisji Nadzoru Finansowego. Prezentujemy informację rzecznika prasowego Kasy Krajowej SKOK "Biała Księga - Raport dotyczący procesu tworzenia prawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych w latach 2005-2015."

I. W roku 2006 - po dziesięciu latach obowiązywania ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 2, poz. 1 z późn. zm.), dalej: ustawa o skok) - na dorocznej Konferencji SKOK dokonano podsumowania dziesięciu lat jej funkcjonowania, wskazując jednocześnie na potrzebę dokonania w niej zmian, w tym m.in. w zakresie nadzoru nad kasami; podkreślano przy tym, że Kasa Krajowa nie sprzeciwia się wprowadzeniu nadzoru państwowego nad kasami, który uwzględniałby odrębność modelu instytucjonalnego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

II. W listopadzie 2006 roku śp. Prezydent Lech Kaczyński powołał zespół ekspertów, składający się z wybitnych autorytetów naukowych, a także specjalistów - praktyków z zakresu Prawa spółdzielczego, którego zadaniem było przygotowanie projektu regulacji ustawowej dotyczącej spółdzielczości, która obejmowałaby także zmiany do ustawy o skok. Efektem prac tej grupy był projekt ustawy o spółdzielniach, który w dniu 24 czerwca 2008 r. wpłynął do Sejmu - przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o spółdzielniach (druk sejmowy numer 657). W art. 106 tego projektu, przewidującym zmiany do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zawarty był m.in. przepis, zgodnie z którym „Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad kasami oraz Kasą Krajową (…) pod względem zgodności ich działalności z przepisami prawa i zachowania stabilności finansowej kas oraz realizacji przez Kasę Krajową ustawowych zadań zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w kasach oszczędności ich członków oraz stabilności finansowej kas.” (Link do projektu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/5BAE4B0AA3873C1FC125747300371619/$file/657.pdf )

W dniu 25 lipca 2008 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu projekt ten został odrzucony w I czytaniu. Za odrzuceniem projektu, a zatem także za odrzuceniem przepisów wprowadzających nadzór państwowy Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Kasą Krajową, głosowało 205 posłów Platformy Obywatelskiej oraz 29 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dniu 11 kwietnia 2008 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk sejmowy numer 650). Był to projekt autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej. Intensywne prace nad tym projektem, prowadzone w Podkomisji stałej ds. instytucji finansowych, zostały niespodziewanie zarzucone – Podkomisja nie przyjęła sprawozdania; w dniu 29 stycznia 2009 r. odbyło się jej ostatnie posiedzenie. Projekt nie przewidywał objęcia depozytów w kasach gwarancjami BFG. (Link do projektu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/0218826218A59B13C12574730029D9B7/$file/650.pdf).

Jak się później okazało, w tym samym czasie to samo ugrupowanie (PO) pracowało w tajemnicy, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, nad kolejnym projektem ustawy dotyczącym spółdzielczych kas, o którym mowa w pkt III.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

III. W dniu 19 marca 2009 r. do Sejmu wpłynął kolejny projekt ustawy dotyczący spółdzielczych kas – tym razem był to projekt nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk sejmowy numer 1876). (Link do projektu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/67F56E27704DE2D0C125759B0028EECD/$file/1876.pdf).

Uchwalona w dniu 5 listopada 2009 r. ustawa to wynik prac zaledwie jednego posiedzenia Podkomisji stałej (22 kwietnia 2009 r.) i w sumie 5 posiedzeń Komisji Finansów Publicznych włączając w to posiedzenia Komisji, na których przeprowadzono I czytanie (22 kwietnia 2009 r.), rozpatrzono poprawki: z II czytania (22 września 2009 r.) i poprawki Senatu (4 listopada 2009 r.) oraz posiedzenie, na którym w ogóle nie podjęto żadnych prac merytorycznych (5 maja 2009 r.).

Autopromocja

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian

Kup książkę:

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian

W trakcie prac nad projektem zgłoszona została poprawka, której celem było ustanowienie ustawowego obowiązku uczestnictwa kas w uznanym systemie gwarancyjnym w ramach TUW SKOK oraz dopełnienie gwarancji kas w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ponad sumę ich skonsolidowanych kapitałów i wartości funduszu stabilizacyjnego. Poprawka ta nie została jednak przyjęta.

Niezwykły pospiech jaki towarzyszył pracom legislacyjnym, a także nie uwzględnianie podnoszonych w trakcie prac zarzutów dysfunkcjonalności i niekonstytucyjności poszczególnych rozwiązań nie pozostały bez wpływu na jakość uchwalonej ustawy. Zgłoszony w toku prac nad drukiem 1876 - w związku z licznymi uwagami ekspertów dotyczącymi niekonstytucyjności tego projektu - na ręce przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych wniosek formalny w sprawie skierowania projektu ustawy do Marszałka Sejmu celem przekazania projektu do Komisji Ustawodawczej został odrzucony arbitralną decyzją przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, członka Platformy Obywatelskiej. W rezultacie śp. Prezydent Lech Kaczyński zakwestionował 73 zapisy tej ustawy jako niezgodne z Konstytucją i w trybie kontroli prewencyjnej skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

Kary za brak OC w 2015 roku

Zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Trybunału zarządzając skierowanie wniosku lub pytania prawnego do rozpatrzenia, uwzględnia kolejność ich wpływu, jednakże w uzasadnionych wypadkach może on zarządzić rozpatrzenie wniosku lub pytania prawnego w innej kolejności. W przypadku wniosku śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dotyczącego ustawy o skok z 2009 r. taka decyzja nie została podjęta. Termin rozpatrzenia wniosku w sprawie ustawy o skok był zatem tylko i wyłącznie decyzją Prezesa Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy sądowniczej, powołanego do badania zgodności z Konstytucją aktów normatywnych.

IV. Kasa Krajowa już w roku 2008 zgłaszała postulaty podjęcia prac nad zmianami dotyczącymi systemu gwarancji depozytów zgromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które z jednej strony uwzględniałyby specyfikę dotychczas funkcjonujących w tym zakresie rozwiązań, z drugiej zaś wprowadzałyby dodatkowe gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Postulat taki wysunięty został także przez sam Bankowy Fundusz Gwarancyjny - w dniu 7 lutego 2008 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego, w trakcie którego przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgłosił postulat objęcia depozytów zgromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Autopromocja

PIT, CIT, Ryczałt 2023

Kup książkę:

PIT, CIT, Ryczałt 2023

W dniu 18 lutego 2008 r. Kasa Krajowa wystąpiła do Ministerstwa Finansów z pismem, w którym zwróciła się o podjęcie dyskusji na temat systemu gwarancji depozytów w SKOK na gruncie przygotowanego w kancelarii Prezydenta RP projektu ustawy o spółdzielniach zawierającego szeroką nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, uznając, że kwestia gwarancji depozytów powinna zostać podjęta w ramach prac nad kompleksową regulacją dotyczącej działalności Kas.

Rekomendacje S i T oczyma ekonomisty i prawnika – perspektywa SKOK-ów

Autopromocja

Na skutek nie podjęcia żadnych prac zmierzających do włączenia kas w system gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w dniu 14 kwietnia 2011 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli do Prezesa Rady Ministrów interpelację poselską numer 22238 w sprawie dyskryminacji przez Ministerstwo Finansów oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w związku z niedopuszczeniem ich do systemu gwarantowania depozytów w BFG. Zgodnie z zapisami zawartymi w stenogramach z prac legislacyjnych w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów miało opracować projekt ustawy o gwarantowaniu depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Zgodnie z zawartymi w niej uregulowaniami depozyty członków SKOK miały być dodatkowo objęte gwarancjami BFG, obok dotychczasowego systemu gwarantowania. Jak wynika z treści interpelacji, pomimo złożonych w trybie roboczym w tym zakresie systemowi SKOK deklaracji, Ministerstwo Finansów wycofało się z prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o gwarantowaniu depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

V. W dniu 19 lipca 2012 r., z zatem jeszcze przed wejściem w życie ustawy o skok z 2009 r., grupa posłów PO ponownie wystąpiła z inicjatywą poselską, tym razem w zakresie nowelizacji tej ustawy (druk sejmowy numer 695).

Zakres zmian był bardzo szeroki, a objętość nowej regulacji znacznie przekraczała pierwotną ustawę z 2009 r. W wyniku tej nowelizacji z jednej strony wprowadzono gwarancje depozytów członków skok na takich samych zasadach jak w przypadku banków, ale jednocześnie znacząco zwiększono uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do kas i Kasy Krajowej. Projekt tej nowelizacji był obszerniejszy niż sama ustawa z 2009 r. Tak szeroki zakres zmian - proponowanych nota bene przez tych samych posłów, z których inicjatywy uchwalona została ustawa z 2009 r. - świadczy już samo przez się o skali i zakresie wadliwości tej ustawy pośrednio potwierdza zasadność złożenia wniosku przez śp. Prezydenta Kaczyńskiego. Niemniej wadliwy był projekt nowelizacji, który ostatecznie uchwalony został w dniu 19 – ego kwietnia 2013 r. Podczas prac parlamentarnych nad tą nowelą sami wnioskodawcy złożyli na kolejnych etapach prac łącznie ok. 150 poprawek do przygotowanego przez siebie projektu ustawy, zaś Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu zgłosiło ok. 60 uwag i propozycji zmian.

Szereg tych regulacji budził tak daleko idące wątpliwości, że – w trybie kontroli następczej, a nie prewencyjnej, a więc już po podpisaniu i ogłoszeniu ustawy – ustawę zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego także Prezydent Bronisław Komorowski. Do Trybunału trafiły też wnioski parlamentarzystów. Trybunał rozpatrzy je razem z wnioskiem Prezydenta Komorowskiego. Do chwili obecnej nie doszło jednak do ich rozpatrzenia. W efekcie istnieje stan niepewności, czy rozwiązania wprowadzone w ustawie z 2009 r. oraz w jej nowelizacji z 2013 r. są w pełni zgodne z Konstytucją RP.

Zmiany w rachunkowości SKOK-ów w 2015 r.

VI. Niezależnie od zmian, jakie następowały w regulacjach ustawowych dotyczących kas, w latach 2011 - 2015 weszły w życie kolejno cztery regulacje dotyczące szczególnych zasad rachunkowości SKOK. Zmiany te skutkowały ciągłą zmiennością i brakiem stabilności wyników finansowych wykazywanych przez kasy. Pomimo, że ostatnie rozporządzenie z czerwca 2014 r. – zgodnie z szacunkami samych projektodawców – miało przynieść kolejne znaczne pogorszenie wyników kas, a okres vacatio legis nie zapewniał możliwości terminowego wdrożenia zmienionych zasad, wielokrotnie powtarzane przez Kasę Krajową postulaty odsunięcia w czasie wejścia w życie tych przepisów nie zostały uwzględnione.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Odsetki ustawowe w 2023 roku - aktualne stawki, kalkulatory (zmiana oprocentowania od 5 października)

  Jakie odsetki ustawowe obowiązują w 2023 roku? Jaka jest aktualna stawka odsetek ustawowych kapitałowych i odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w kodeksie cywilnym? Ile wynosi obecnie stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych? Uwaga! Od 5 października nastąpiła zmiana oprocentowania.

  Stopy procentowe NBP 2023 - obniżka o 0,25 pkt proc. od 5 października

  Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 4 października 2023 r. (ze skutkiem od 5 października br.) wszystkie stopy procentowe o 0,25 pkt proc (25 punktów bazowych). Stopa referencyjna, główna stopa NBP, spadła z 6% do 5,75%.

  Międzynarodowe standardy rachunkowości - nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej od 16 października 2023 r.

  Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Rozporządzenie wejdzie w życie 16 października 2023 r.

  Tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2023 - z 4 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 4 października 2023 roku. NBP nr 192/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6303 zł.

  Sprzedaż e-commerce i import towarów - limity 2024

  W roku 2024 nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów dla sprzedaży e-commerce oraz importu towarów. W porównaniu z rokiem 2023, nowe limity będą niższe, co może wpłynąć na działalność wielu przedsiębiorców działających w branży e-commerce.

  EBC: kurs EUR/PLN z 2 października 2023 r.

  Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 2 października 2023 roku. Kurs EUR/PLN to 4,6123 zł.

  Mały podatnik 2024. Limit do VAT, PIT, CIT

  Rok 2024 przynosi zmiany dotyczące małych podatników w zakresie VAT, PIT oraz CIT, które dotyczą limitów wartości sprzedaży oraz przychodu, które decydują o tym, czy podatnik może korzystać ze statusu "małego podatnika". W poniższym tekście przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat, oparte o kurs euro z 2 października 2023 roku, ogłoszony przez NBP.

  Zatrudniasz młodocianych pracowników? Sprawdź, co zmienia najnowsze rozporządzenie!

  30 września weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące wykazu prac wzbronionych młodocianym pracownikom oraz warunków ich zatrudniania. Kiedy i na jakich warunkach może być zatrudniona osoba niepełnoletnia? Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? 

  Zrozumieć startupy: 3 błędy, które trzeba naprawić, by odblokować innowacyjność

  To nie granty pozwalają przyciągać najlepsze startupy do Polski – przyciągają „grant turystów”. Wokół startupów wciąż jest wiele niezrozumienia. Traktujemy je jako projekty technologiczne, albo oczekujemy, że będą zatrudniać jak korporacje. Zdaniem założyciela Maverick Nation, dopóki nie nauczymy się, na czym polega ich wartość, nie zbudujemy prawdziwej innowacyjności.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  REKLAMA