Kategorie

Pokrycie kapitału zakładowego przy przekształcaniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Tomasz Kurnicki
inforCMS
Specyfika postępowania polegającego na przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę akcyjną zmusza w pierwszym rzędzie do analizy rozwiązań normatywnych związanych z kwestią dotyczącą substratu spółki jako osoby prawnej, a mianowicie jej kapitału zakładowego. W tej mierze w praktyce może pojawić się szereg wątpliwości związanych z ustanowieniem kapitału zakładowego w odpowiedniej wysokości, jego pokryciem i wkomponowaniem tych kwestii w sformalizowaną i skomplikowaną procedurę przekształcenia, wprowadzającą określone cezury czasowe, których przekroczenie może zniweczyć skuteczne przekształcenie.

Tomasz Kurnicki

asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego


Reklama

Istotne znaczenie w tej mierze ma analiza konieczności podwyższenia wysokości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością celem osiągnięcia pułapu kapitału niezbędnego do skutecznego dokonania przekształcenia. W tym zakresie problematyczne staje się jak najszybsze dokonanie wszelkich zmian w wysokości kapitału zakładowego wymagane przez przepisy, a także przeprowadzenie tego rodzaju działań w toku jednego - połączonego postępowania, na które składać się będzie podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przekształcenie tego rodzaju spółki w spółkę akcyjną.

W wielu przypadkach może się okazać, iż procedura przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną będzie podyktowana okolicznościami związanymi z pojawieniem się nowego inwestora. W takim przypadku wszystkim stronom stosunku prawnego zależeć będzie na jak najszybszym jej przekształceniu i - przy pominięciu dodatkowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki - scalenie postępowania w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z postępowaniem kształcenia.

Należy również zauważyć, iż przepisy dotyczące przekształcenia lakonicznie odnoszą się do kwestii wysokości kapitału zakładowego a tym samym zastosowanie znajdą regulacje dotyczące rejestracji spółki kapitałowej, które kładą, obok wysokości kapitału, znaczny nacisk na kwestię związaną z jego pokryciem. Może to mieć istotne znaczenie z punktu widzenia procesu przekształcenia.

Ustawowe przesłanki przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Reklama

Unormowania kreujące zasady przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zawarte są przede wszystkim w art. 551-570 oraz 577-580 k.s.h.1. Wskazane przepisy, z racji ich niepełności i dosyć znacznego ograniczenia objętych nimi dyspozycji. nie wyczerpują w pełni regulacji znajdujących zastosowanie przy przeprowadzeniu omawianej procedury2. W celu uniknięcia deficytu normatywnego przy dokonywaniu przekształcenia ustawodawca zasadnie w art. 555 k.s.h. umieścił ogólną normę odsyłającą stwierdzającą w dyspozycji, że do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy działu dotyczącego przekształcania spółek nie stanowią inaczej3.

W świetle unormowania art. 556 k.s.h., do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną wymagane jest: sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, powołanie członków spółki przekształconej, podpisanie statutu przekształconej spółki akcyjnej oraz dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. Zgodnie z regulacją art. 552 k.s.h., spółka przekształca się z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, który to dzień jest dniem przekształcenia i wykreślenia z urzędu spółki przekształcanej. Należy podkreślić, iż w świetle art. 558 k.s.h. plan podziału powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształconej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Ponadto, do planu należy dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt statutu przekształconej spółki akcyjnej, wycenę składników majątku spółki oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia4.

Spełnienie powyżej wskazanych przesłanek stanowi podstawę do wszczęcia i przeprowadzenia przekształcenia. Po przeprowadzeniu badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy, spółka ma obowiązek dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, informacje o tym, gdzie plan oraz opinia są wyłożone do wglądu i zapoznania się. Termin do zapoznania się z tymi dokumentami nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu. Wskazane wyżej terminy to terminy minimalne. Z tego względu spółka może w rzeczywistości zastosować terminy dłuższe.

W świetle art. 563 k.s.h., uchwała o przekształceniu spółki powinna określać m.in. wysokość kapitału zakładowego przekształconej spółki akcyjnej. Ponadto, regulacja art. 577 § 1 k.s.h. przewiduje, że przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną może nastąpić jedynie w sytuacji gdy kapitał zakładowy spółki przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego spółki przekształcanej5. Wymaganie w tym zakresie ogranicza się przede wszystkim do przyjętego w statucie przekształconej spółki wysokości kapitału zakładowego, nie określając jej kwotowo ani nie odnosząc się do kwestii jego pokrycia.

Kapitałowe uwarunkowania przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Wskazana wyżej procedura przekształcenia odnosi się jedynie wycinkowo do kwestii związanej z wysokością kapitału zakładowego. W rzeczywistości ogranicza się do zawartego w art. 563 pkt 2 k.s.h. stwierdzenia, że uchwała o przekształceniu powinna określać wysokość kapitału zakładowego przekształconej spółki akcyjnej oraz znajdującego się w art. 577 § 1 pkt 4 k.s.h. obowiązku określenia wysokości kapitału zakładowego spółki przekształconej na poziomie nie niższym niż w spółce przekształcanej6. Ponadto, w art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h. umieszczono obowiązek zawarcia w planie przekształcenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej.

W rzeczywistości pojawia się szereg problemów i wątpliwości przy przekształcaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną związanych z rzeczywiście pokrytym i umownie (statutowo) określonym poziomem kapitału zakładowego.

W tej mierze, w zakresie nieuregulowanym przepisami o przekształceniu spółki kapitałowej, na podstawie art. 555 k.s.h., zastosowanie znajdą przepisy dotyczące tworzenia poszczególnych spółek. Postanowienie to ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie z art. 154 § 1 k.s.h., kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. W świetle zaś art. 308 § 1 k.s.h., kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi wynosić co najmniej 500 000 zł. Jednakże w przypadku spółki akcyjnej art. 309 § 3 i 4 k.s.h. przewiduje, że jedynie gdy akcje obejmowane są za wkłady pieniężne powinny być pokryte, czyli opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. W sytuacji gdy akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem przynajmniej w jednej czwartej jego wysokości określonej w art. 308 § 1 k.s.h., a więc w wysokości co najmniej 125 000 zł.

Wskazane regulacje powinny zostać w sposób racjonalny zastosowane w sytuacji gdy mamy do czynienia z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada kapitał zakładowy na poziomie 50 000 zł, w spółkę akcyjną. Wątpliwości wzbudzają przede wszystkim dwie kwestie. Pierwsza, dotycząca wysokości kapitału zakładowego, jaki powinna posiadać przekształcona spółka i w jakiej części powinien być on pokryty w chwili przekształcenia. Druga natomiast dotyczy możliwości przeprowadzenia procedury przekształcenia z jednoczesnym podwyższeniem wysokości kapitału zakładowego do poziomu wymaganego ustawą, a nawet przeprowadzenie przekształcenia bez konieczności podwyższania kapitału zakładowego.

Wysokość kapitału zakładowego i zakres jego pokrycia chwili przekształcenia

Analizując kwestię wysokości kapitału zakładowego i zakres jego pokrycia w chwili przekształcenia, należy odwołać się przede wszystkim do regulacji dotyczących tego przedmiotu, zawartych w dziale III, tytułu IV kodeksu spółek handlowych. Jednakże zawarte tam przepisy w żaden sposób nie wskazują nam jaką wysokość powinna mieć przekształcona spółka akcyjna. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien być nie niższy niż kapitał zakładowy dotychczasowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wskazana lakoniczność regulacji nakazuje - na podstawie art. 555 k.s.h. - sięgnąć po przepisy normujące powstanie spółki akcyjnej przy uwzględnieniu specyfiki procesu przekształcania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną związaną w szczególności z problemem pokrycia akcji wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

Biorąc pod uwagę, że przepisy dotyczące minimalnego kapitału zakładowego spółki akcyjnej mają charakter imperatywny, z racji ich gwarancyjnego charakteru, nie może budzić żadnych wątpliwości fakt, iż przekształcona spółka akcyjna powinna mieć kapitał zakładowy określony na poziomie co najmniej 500 000 zł7. Zarazem określony kapitał zakładowy spółki przekształconej nie może być niższy niż kapitał zakładowy dotychczasowej spółki z o.o.8. Jednakże dla oceny kapitału zakładowego uwzględnia się jego poziom bezpośrednio z chwili przed wszczęciem przekształcenia, co nie wyklucza możliwości wcześniejszego obniżenia kapitału zakładowego spółki przekształcanej9. Z powyższych względów, co zasadniczo nie powinno wzbudzać żadnych wątpliwości, art. 308 § 1 k.s.h. w opisanej wyżej sytuacji znajdzie bezpośrednie zastosowanie10.

Większy kłopot interpretacyjny pojawia się przy analizie konieczności pokrycia kapitału w odpowiedniej części i wykorzystania w związku z tym art. 309 k.s.h. Problemem jest zastosowanie wskazanej normy z racji charakteru pokrycia akcji przekształconej spółki. Wydaje się zasadne przyjęcie, że pokrycie akcji przekształcanej spółki nie następuje za wkłady pieniężne, wobec faktu, iż nie zostają dokonane żadne wpłaty na poczet akcji przez wspólnika. Pojawia się pytanie, czy mamy w takiej sytuacji do czynienia z pokryciem akcji wkładem niepieniężnym. Pokrycie akcji wkładem niepieniężnym (aportem) następuje, jeżeli w zamian za uzyskanie praw udziałowych przysługujących z akcji akcjonariusz przenosi na rzecz spółki określone prawa posiadające zdolność aportową (np. prawo własności ruchomości lub nieruchomości, wierzytelności, inne prawa o charakterze obligacyjnym posiadające zdolność aportową). Przy przekształceniu spółki - jeśli nie jest dodatkowo podwyższany kapitał zakładowy - nie mamy do czynienia z taką sytuacją. W takim przypadku następuje swoista, wynikająca z mocy uchwały o przekształceniu i konstytutywnego wpisu, konwersja praw udziałowych wynikających z udziałów w spółce z o.o. w prawa udziałowe przysługujące z akcji spółki przekształconej11. Nie sposób uznać tego za pokrycie akcji wkładem niepieniężnym12. Przyjęcie odmiennego stanowiska miało pewne uzasadnienie normatywne na gruncie uchylonych przepisów kodeksu handlowego, a wynikało z treści art. 496 k.h.13. Wątpliwości jednak w tej mierze może wzbudzać brzmienie art. 336 § 3 k.s.h. Wskazane uregulowanie stwierdza, że unormowań mówiących o przymusowym zasyndykowaniu akcji pokrytych wkładami niepieniężnymi, czyli § 1 i 2 wskazanego przepisu, nie stosuje się m.in. do akcji wydawanych w przypadku przekształcenia spółki. Skoro owo wyłączenie obejmuje wszystkie akcji aportowe i zostało zastosowane w stosunku do akcji wydawanych w związku z przekształceniem spółki, to wydawać by się mogło, że te akcje mają charakter aportowy.

Wskazanej interpretacji nie sposób uznać za prawidłową. Po pierwsze, nie sposób przypisać aportowego charakteru tego rodzaju akcjom na podstawie bliżej niesprecyzowanego domniemania. Po drugie, ustawodawca jeżeli chciałby nadać tym akcjom charakter aportowy dokonałby tego w sposób wyraźny i nie wzbudzający wątpliwości jak miało to miejsce w przypadku art. 496 k.h. Po trzecie, należy zauważyć, iż wola ustawodawcy co do nie traktowania jak aportowych walorów wydawanych w przypadku przekształcania spółki została - chociaż nie wprost - jednak wyrażona. Świadczy o tym usunięcie z kodeksu spółek handlowych przepisu art. 496 k.h., nadającego tego rodzaju akcjom charakter „quasi-aportowy”. Jedynie taki sposób interpretacji umożliwia racjonalne wytłumaczenie wyeliminowania art. 496 k.h. z regulacji kodeksu spółek handlowych. Stąd zasadna wydaje się taka interpretacja, która wskazuje, że unormowanie art. 336 § 3 k.s.h. zostało umieszczone przez ustawodawcę wyjątkowo, w celu podkreślenia zawartego w tym punkcie wyłączenia i wyraźnego podkreślenia wyłączenia, w sytuacji gdyby ktokolwiek miał wątpliwości co do charakteru tego rodzaju akcji.

Pomimo specyficznego sposobu konwersji uprawnień, należy uznać, iż w zakresie obejmującym kapitał zakładowy dotychczasowej spółki nastąpiło w tej części pokrycie akcji. Przy odpowiednim zastosowaniu art. 309 k.s.h. wydaje się słuszne pominięcie kwestii, czy objęcie w takim wypadku będzie mieć charakter objęcia za wkłady pieniężne, czy też na podstawie wkładu aportowego i przyjęcia założenia, że do skuteczności przekształcenia wystarczające będzie aby kapitał zakładowy został pokryty do wysokości co najmniej 125 000 zł. Podstawowym argumentem przemawiającym za przyjęciem powyższego stanowiska jest uznanie, iż warunki do przekształcenia spółki nie powinny być bardziej restrykcyjne niż warunki konieczne do spełnienia przy tworzeniu spółki. Wyeliminowanie tego przepisu przy przekształceniu - na podstawie niemożności zidentyfikowania charakteru pokrycia - statuowałoby w rzeczywistości sytuację, w której przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną poddane zostałoby ostrzejszym restrykcjom normatywnym niż przy pierwotnym utworzeniu takiej spółki. Wskazana wykładnia byłaby sprzeczna z ratio legis regulacji kodeksu dotyczącej przekształcenia spółek.

Jeżeli chodzi o kwestię związaną z pokryciem kapitału zakładowego, to - zgodnie z treścią art. 309 k.s.h., mającego zastosowanie przy przekształceniu - powinien on być pokryty w dniu rejestracji przekształcenia w wysokości co najmniej 125 000 zł lub jednej czwartej wartości nominalnej akcji. Oczywiście statut przekształconej spółki akcyjnej powinien zawierać regulacje dotyczące zasad i terminów pokrycia kapitału zakładowego w całości. Objęcie tej sytuacji dyspozycją art. 309 § 2 lub 3 k.s.h. będzie uzależnione od układu kapitału zakładowego dotychczasowej spółki z o.o. Jeżeli dotychczasowe udziały zostały objęte wyłącznie za wkłady pieniężne i nowe akcje (jeżeli powstanie konieczność dokapitalizowania spółki) zostaną pokryte wkładami pieniężnymi, konieczność pokrycia zostanie objęta dyspozycją art. 309 § 2 k.s.h. Natomiast gdy dotychczasowe udziały zostały objęte za wkłady pieniężne oraz niepieniężne i nowe akcje (w przypadku koniecznego dokapitalizowania spółki) zostaną pokryte wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi, konieczność pokrycia zostanie objęta dyspozycją art. 309 § 3 k.s.h. Oczywiście, z powodów wskazanych powyżej nie sposób zakwalifikować konwersji udziałów na akcje jako pokrycia wkładem pieniężnym lub niepieniężnym14, jednak jedynie taka wykładnia nadaje wskazanemu uregulowaniu w procesie przekształcenia racjonalny sens.

W tym zakresie wątpliwości pojawiają się w sytuacji gdy majątek przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekracza wartość 125 000 zł, konieczną do minimalnego pokrycia akcji. W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość wypłaty części majątku, stanowiącej nadwyżkę wymaganej przepisami kwoty 125 000 zł, przy oczywistym założeniu, że kapitał zakładowy spółki przekształconej został ustalony na poziomie co najmniej 500 000 zł i nie mniejszym niż w dotychczasowej spółce z o.o.15. Zasadniczo brak jest zarówno podstaw normatywnych zakazujących, jak i umożliwiających dokonywanie tego rodzaju wypłat. Oczywiście istnieje możliwość upłynnienia tego rodzaju „nadwyżki” majątku, stanowiącego wszak odrębną od kapitału zakładowego jednostkę bilansową i dokonania jej wypłaty jako zysku, chyba że umowa spółki przewiduje konieczność pokrycia innych, obok zakładowego, kapitałów w spółce. Brak jest de lege lata ograniczeń w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, iż podjęcie tego rodzaju działań może wpływać na wizerunek spółki i postrzeganie jej wiarygodności przez kontrahentów. Ponadto, zasadniczo takie działania zniweczą sens przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Przekształcenie mam na celu rozwój kapitałowy spółki, a nie dokonywanie wypłat z majątku spółki. Tego rodzaju działania powinny zostać negatywnie ocenione przez biegłych rewidentów powołanych do zbadania planu przekształcenia pod kątem ekonomicznej oceny przekształcenia.

Ponieważ wpis sądu rejestrowego przekształconej spółki ma charakter konstytutywny, w chwili jego dokonania spółka musi spełniać określone ustawą wymagania dotyczące pokrycia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

Możliwość przekształcenia spółki a konieczność podwyższenia wysokości kapitału zakładowego do poziomu wymaganego ustawą

W związku z powyższymi uwagami, w szczególności odnoszącymi się do chwili pokrycia kapitału zakładowego w wysokości minimalnej wymaganej ustawą, pojawia się pytanie dotyczące konieczności i ewentualnych sposobów jego podwyższenia, w sytuacji gdy przekształcana spółka z o.o. posiada kapitał zakładowy na poziomie niższym niż wymagana dla spółki akcyjnej wartość 500 000 zł.

Wiele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, mających znaczny majątek, posiada kapitał zakładowy ustalony na pierwotnym poziomie 50 000 zł. Wynika to z faktu, że w toku funkcjonowania i rozwoju spółki nie pojawiała się potrzeba podwyższania kapitału zakładowego ani jej dokapitalizowania i w takim przypadku często minimalna wysokość kapitału, ustalona w pierwotnej umowie spółki, nie była przez wiele lat podwyższana.

Najprostszym i najpowszechniej stosowanym w praktyce rozwiązaniem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. do wysokości wymaganej przez ustawę (co najmniej 500 000 zł), następnie pokrycie tego kapitału zakładowego przez wspólników, a w dalszej kolejności przeprowadzenie przekształcenia16.

Za wyjątkiem sytuacji, w której podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze kapitalizacji rezerw (art. 260 k.s.h.), podwyższony kapitał zakładowy powinien zostać pokryty w całości przez dokonanie wpłat lub wniesienie aportu do spółki z chwilą zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego. Zasada ta wynika z treści art. 262 § 2 pkt 3 k.s.h. stwierdzającego, że do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione. Nie eliminuje to jednak możliwości skorzystania z regulacji art. 309 k.s.h. Jeżeli wspólnicy przekształcanej spółki pragnęliby skorzystać z regulacji art. 309 k.s.h., muszą podnieść kapitał zakładowy przekształcanej spółki do wysokości co najmniej 125 000 zł i w pełni pokryć podwyższony kapitał, a w uchwale o przekształceniu określić kapitał zakładowy przekształconej spółki akcyjnej na poziomie 500 000 zł lub wyższym.

Ten sposób jest najbardziej naturalny i przejrzysty. Wiąże się on jednak w praktyce z przeprowadzeniem dwóch postępowań: wstępnego - polegającego na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wymaganego ustawą pułapu oraz następczego - polegającego na przeprowadzeniu właściwego przekształcenia.

Choć opisany sposób jest najprostszy, nie zawsze musi być optymalny. Konieczność przeprowadzenia rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego wprowadza dodatkowe wydłużające w czasie proces przekształcenia postępowanie rejestrowe, przy uwzględnieniu że już sama właściwa procedura przekształcenia jest - z racji uregulowania kodeksowego - procesem dosyć skomplikowanym i długotrwałym17. W niektórych sytuacjach wspólnikom może zależeć, w szczególności jeżeli pojawia się inwestor z kapitałem, na jak najszybszym przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy nie istnieje możliwość połączenia w jednym postępowaniu wymaganego podwyższenia kapitału zakładowego i przekształcenia spółki. Polegać miałoby to na możliwości przygotowania wszystkich dokumentów i przyjęcie dwóch uchwał - o podwyższeniu kapitału zakładowego i jednocześnie o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Zgodnie z art. 255 § 1 w zw. z § 3 k.s.h., uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Pomimo braku expressis verbis wskazówek, co do formy uchwały o przekształceniu, wydaje się zasadne przyjęcie, że jest to uchwała zmieniająca umowę spółki i jako taka powinna również zostać zaprotokołowana w protokole sporządzonym przez notariusza. Natomiast statut spółki akcyjnej - na podstawie art. 301 § 2 k.s.h. - powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Umożliwienie połączenia postępowania o podwyższenie kapitału oraz przekształcenia spółki skróciłoby i usprawniłoby cały proces.

Z punktu widzenia celowościowego brak jest normatywnych i aksjologicznych podstaw do przyjęcia zakazu tego rodzaju połączenia18. W takim przypadku do sądu rejestrowego zostaną zgłoszone dwa wnioski: jeden - o podwyższenie kapitału zakładowego oraz drugi - o przekształcenie spółki na podstawie dwóch podjętych uchwał. Dopuszczalność takiego rozwiązania jest dosyć jednolicie postrzegana w doktrynie19.

Należy jednak zastanowić się, czy do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną w rzeczywistości niezbędne jest podwyższenie kapitału w spółce przekształcanej co najmniej do poziomu, o którym mowa w art. 309 k.s.h.

Zasadniczo, na podstawie opisanego wyżej założenia, należy dojść do wniosku, iż przekształcenie spółki może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji gdy kapitał zakładowy spółki przekształcanej został pokryty w wysokości co najmniej 125 000 zł (a w przypadku objęcia całości akcji za wkłady pieniężne pokryty co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej). Analizując unormowanie zawarte w art. 309 k.s.h., należy wskazać, iż ustawa wymaga dla zarejestrowania spółki, aby kapitał w zakresie wskazanym w tym przepisie został jedynie pokryty. Przenosząc to stwierdzenie na grunt przekształcenia, można dojść do wniosku, iż ustawodawca do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nie wymaga, aby spółka przekształcana miała zarejestrowany kapitał zakładowy w odpowiedniej wysokości, a jedynie aby był on w rzeczywistości w odpowiedniej części pokryty w chwili przekształcenia. Pokrycie kapitału w tym znaczeniu będzie dotyczyć okoliczności faktycznych, a nie stanu prawnego w postaci zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego.

Tym samym wydaje się całkowicie dopuszczalne przyjęcie stanowiska, według którego istnieje możliwość przekształcenia spółki przekształcanej bez konieczności podwyższania kapitału zakładowego. Odnosząc się do pokrycia kapitału zakładowego, jako okoliczności faktycznej, prawnie niełatwe jest to, że wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym poziom kapitału zakładowego jest na poziomie niższym niż wartość z art. 309 k.s.h., umożliwiająca zarejestrowanie spółki akcyjnej. Zgodnie z regulacją art. 262 § 2 pkt 4 k.s.h., członkowie zarządu muszą złożyć oświadczenie, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały w całości wniesione. Jednak to nie ten przepis będzie mieć w analizowanym przypadku zastosowanie. Na podstawie art. 555 k.s.h., opisywana sytuacja zostanie objęta dyspozycją art. 320 § 1 k.s.h. stwierdzającą, iż do zgłoszenia spółki - w omawianym przypadku zgłoszenia przekształcenia spółki - zarząd będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie wszystkich swoich członków o tym, że wymagane statutem wpłaty na akcje, a także wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem oraz potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki, a - w przypadku gdy statut spółki przekształcanej przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji - dołączyć również oświadczenie, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu20. Należy powtórzyć, iż przepisy działu III tytułu IV kodeksu w żaden sposób nie precyzują minimalnego zarejestrowanego kapitału zakładowego spółki z o.o. ani nieokreślają minimalnego pokrycia tegoż kapitału wymaganych do skutecznego przekształcenia21.

Oczywiście art. 320 k.s.h. nie znajdą zastosowania, jeżeli przekształcana spółka posiada kapitał zakładowy na poziomie co najmniej 500 000 zł. Wtedy sama konwersja uprawnień będzie zastępować pokrycie kapitału.

Powyższe stanowisko umożliwia elastyczne pokrycie kapitału zakładowego odpowiedniej części (lub całości) kapitału zakładowego przyszłej - przekształconej spółki akcyjnej. Pokrycie takie mogłoby nastąpić przez dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. oraz przez kapitalizację rezerw22. Ponadto, możliwe staje się w takim przypadku wykorzystanie innych sposobów: przeznaczenia na ten cel zysku przysługującego wspólnikom (w tym części majątku stanowiącego pokrycia innych kapitałów niż zakładowy) lub pokrycie akcji przyszłej spółki za pomocą wykorzystania instytucji dopłat23. To ostatnie rozwiązanie jest celowe przede wszystkim, jeżeli umowa już przewiduje dopłaty, gdyż dokonanie zmiany umowy spółki znowu wprowadza dodatkowe postępowanie rejestrowe, które wypacza procedurę szybkiego przekształcenia24.

Zaproponowane powyżej rozwiązanie w żaden sposób nie narusza obowiązujących przepisów prawa. Nie stanowi ono również żadnego zagrożenia dla wierzycieli i kontrahentów spółki, ponieważ także nie pozwala na powstanie spółki akcyjnej - „wydmuszki”. Stanowi ono wyłącznie analogiczne przeniesienie na grunt przekształcenia unormowania wykorzystywanego przy rejestracji spółki akcyjnej i dlatego nie stwarza większego niebezpieczeństwa niż wykorzystanie go w procesie pierwotnego powstania spółki25.

Wskazanej wyżej koncepcji nie sprzeciwia się obowiązek wynikający z treści art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h., czyli konieczność dołączenia do planu przekształcenia ustalenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz z § 2 pkt 3 wskazanego przepisu, nakazujący dołączenie do planu wyceny składników majątku spółki przekształcanej. Wskazane obowiązki nie są związane z koniecznością posiadania przez spółkę określonego majątku prawnie umożliwiającego przekształcenie, a mają jedynie znaczenie z punktu widzenia ekonomicznej oceny zasadności przekształcenia, która jest poddana ocenie przez biegłych rewidentów26. Nie stoi w sprzeczności z powyższą tezą okoliczność, iż wartość majątku w rzeczywistości będzie stanowić ekonomiczne uzasadnienie przekształcenia, przy czym wartość ta nie ogranicza się do kapitału zakładowego.

Istotne z praktycznego punktu widzenia jest to, czy wskazana interpretacja regulacji dotycząca przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną znajdzie akceptację w orzecznictwie sądów rejestrowych.

Podsumowanie

Syntetyczność i nieznaczna ilość przepisów działu III tytułu IV kodeksu spółek handlowych nie udziela wprost odpowiedzi na wszystkie pytania związane z kwestią wysokości i pokrycia kapitału przekształcanej spółki. Ustanowienie ogólnej normy odsyłającej do przepisów o tworzeniu się spółki przekształcanej umożliwia elastyczne wykorzystanie regulacji dotyczących tworzenia określonego rodzaju spółki, jak również otwiera swobodę interpretacji.

Wykorzystanie przepisów o tworzeniu się spółki przekształconej powinno być dokonywane w sposób maksymalnie ułatwiający przekształcenie. W szczególności odwołanie się do tych regulacji nie może być wykorzystywane do utrudniania i komplikowania tej procedury. Szczególne warunki dotyczące przekształcenia i restrykcje z tym związane ustawodawca umieścił w dziale kodeksu poświęconym przekształceniu.

Analiza unormowań w tym zakresie konieczności osiągnięcia określonej wysokości kapitału zakładowego przy przekształceniu umożliwia wysnucie tezy, że określenie wysokości kapitału zakładowego może nastąpić w statucie przekształconej spółki akcyjnej, natomiast jego pokrycie możliwe jest w trakcie procesu przekształcania spółki nie tylko z kapitału zakładowego spółki przekształcanej ale również w inny sposób. Wskazane stwierdzenie posiada swoje uzasadnienie jurydyczne, ale przede wszystkim ułatwia przekształcenie i skraca całą procedurę. Umożliwia tym samym częstsze i bardziej przystępne wykorzystywania instytucji przekształcenie.

Podstawowe pytanie, od jakiego zależeć będzie praktyczna doniosłość zaproponowanej wyżej wykładni, zależy jednak od sądów rejestrowych. Jeżeli sądy te nie podzielą zaprezentowanego stanowiska, odbije się to negatywnie na praktyce stosowania przepisów prawa spółek.


1 Por. M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, s. 1207.

2 Por. A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom IV, Warszawa 2004, s. 1039.

3 Por. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom II, Zakamycze 2005, s. 1065-1066; R. Pabis, Przekształcanie spółek handlowych w świetle nowej regulacji, cz. II, „Prawo Spółek” 2002 nr 7-8, s. 44.

4 Por. R. Pabis, Przekształcanie..., jw., s. 45.

5 Por. M. Litwińska-Werner, Kodeks..., jw., s. 1234.

6 Por. A. Kidyba, Kodeks..., jw., s. 1133.

7 Tak M. Litwińska-Werner, Kodeks..., jw., s. 1234; A. Kidyba, Kodeks..., jw., s. 1066; A. Szumański, Kodeks..., jw., s. 1204.

8 Por. R. Pabis, Przekształcanie..., jw., s. 48.

9 Por. R. Pabis, Przekształcanie..., jw., s. 49.

10 Por. A. Szumański, Kodeks..., jw., s. 1204.

11 Por. A. Szumański, Kodeks..., jw., s. 1041.

12 Tak R. Pabis, Przekształcanie..., jw., s. 47; R. Potrzeszcz, Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Wybrane problemy, „Rejent” 1997, nr 1, s. 82.

13 Por. K. Kruczalak, Formy i tryb przekształcenia spółek handlowych, „Rejent” 1999, nr 8, s. 57; R. Potrzeszcz, Przekształcenie..., jw., s. 59.

14 W szczególności, jak to słusznie podkreśla A. Szumański, Kodeks..., jw., s. 1042, za pokrycie akcji wkładem niepieniężnym (aportem) nie można uznać wniesienie majątku przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do przekształconej spółki akcyjnej.

15 Wprost możliwości takiej nie wyklucza R. Potrzeszcz, Przekształcenie..., jw., s. 75.

16 Por. uwagi pojawiające się w uzasadnieniu postanowienia z 13 grudnia 1991 r., sygn. akt III CRN 321/91, OSNC 1992, nr 7-8, poz. 142.

17 Zwraca uwagę na ten fakt A. Szumański, Kodeks..., jw., s. 1200.

18 Por. R. Pabis, Przekształcanie..., jw., s. 50.

19 Por. A. Zawadowski, Kapitałowe aspekty przekształcenia spółek, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, nr 1, s. 6 oraz przytoczona tam literatura.

20 Por. uwagi A. Zawadowskiego, Przekształcenia spółki kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, nr 10, s. 13.

21 Por. A. Zawadowski, Kapitałowe..., jw., s. 7.

22 Por. A. Zawadowski, Kapitałowe..., jw., s. 8.

23 Por. R. Pabis, Przekształcanie..., jw., s. 49.

24 Zwraca na to uwagę R. Potrzeszcz, Przekształcenie..., jw., s. 75-76.

25 Szczególną uwagę na to zwraca R. Pabis, Przekształcanie spółek handlowych w świetle nowej regulacji, cz. I, „Prawo Spółek” 2002 nr 6, s. 2.

26 Por. R. Pabis, Przekształcanie spółek handlowych w świetle nowej regulacji, cz. II, „Prawo Spółek” 2002 nr 7-8, s. 44 i nast.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Spółek
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.