Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - kaucja dla zamawiającego

Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się również w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.
inforCMS
Z jakich form zabezpieczenia może skorzystać zamawiający? Kiedy i w jakiej wysokości wykonawca wnosi zabezpieczenie? Czy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia i w jakich przypadkach? Odpowiedzi na te pytania poparte są praktycznymi przykładami.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jeżeli wykonawca jest gwarantem, także na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Jest więc rodzajem kaucji przekazywanej zamawiającemu przez wykonawcę w celu zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać w związku z umową w sprawie zamówienia publicznego.

Zasadą przyjętą w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) jest fakultatywność żądania zabezpieczenia. Obowiązek powstaje jedynie w przypadkach ściśle określonych w upzp (patrz tabela).

Tabela. Okoliczności powodujące obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zamawiający może jednak nawet w wymienionych w tabeli przypadkach podjąć samodzielnie decyzję o odstąpieniu od żądania zabezpieczenia, jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja powodująca, że żądanie zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczący wzrost cen ofert.

Zapamiętaj!

Na odstąpienie od żądania zabezpieczenia, nawet gdy jest ono obowiązkowe, nie jest wymagana zgoda Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wysokość zabezpieczenia

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustalana jest w stosunku procentowym (od 2% do 10%) do:

• ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. ceny brutto uwzględniającej podatek),

• maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

Wyjątkiem od powyższego jest dopuszczalność wniesienia za zgodą zamawiającego zabezpieczenia w wysokości 30% jego ostatecznej wartości (mieszczącej się w przedziale od 2% do 10%), ale może to dotyczyć tylko zamówień, których okres realizacji jest dłuższy niż rok i po spełnieniu dodatkowych wymagań (art. 150 ust. 4 upzp).

Regulacje te mają charakter kompletny i nie mogą być zmienione wolą stron, a tym bardziej samego zamawiającego. Ustalenie przez zamawiającego wartości zabezpieczenia, np. w wysokości 100% ceny oferty (wynagrodzenia wykonawcy brutto), jest zatem niezgodne z upzp.

Zamawiający powinien podać wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. wysokość) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przykład

Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia wyższej niż 5 150 000 euro. Ze względu na wartość miał obowiązek żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, której cena wynosiła równowartość kwoty 6 200 000 euro. W jakiej wysokości można ustalić zabezpieczenie?

Zabezpieczenie można ustalić na poziomie 5%. Będzie ono wynosiło 310 000 euro.

Formy zabezpieczenia

Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach:

• pieniądzu (wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego),

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

• gwarancjach bankowych,

• gwarancjach ubezpieczeniowych,

• poręczeniach udzielanych przez podmioty wymienione w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i który został wezwany do zawarcia umowy, ma prawo wyboru i to od jego decyzji zależy, w jakiej formie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zapamiętaj!

Jakiekolwiek sposoby ograniczania swobody wykonawcy w zakresie wyboru formy zabezpieczenia mogą być podstawą skutecznego protestu. Zamawiający naruszy przepisy, np. dokonując zastrzeżenia, że zabezpieczenie może być wniesione przez wykonawcę tylko w pieniądzu albo tylko w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie zamawiającego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Za zgodą zamawiającego

Zamawiający ma możliwość wykorzystania także innych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Może je jednak zastosować tylko wtedy, gdy na to wyrazi zgodę zamawiający. Dotyczy to zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, a także ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Termin wniesienia zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej wraz z jej zawarciem. Wskazuje na to m.in. przepis art. 94 ust. 2 upzp, zgodnie z którym, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Niewniesienie zabezpieczenia jest traktowane w upzp na równi z uchylaniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pośrednio dopuszczalność zawarcia umowy po ustanowieniu zabezpieczenia potwierdza przepis art. 46 ust. 1 upzp, nakazujący zamawiającemu niezwłoczny zwrot wadium, jeżeli zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy.

 

Zmiana zabezpieczenia

Przepisy upzp pozwalają wykonawcom na dokonywanie zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zmiana taka powinna być jednak dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Brak jest natomiast wyraźnej regulacji wskazującej, czy zamawiający może dokonać zmiany formy zabezpieczenia podanej w ofercie przy podpisaniu umowy.

Przykład

Wykonawca oświadczył w formularzu ofertowym na etapie składania ofert, że złoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej. Natomiast w chwili podpisania umowy z wybranym wykonawcą forma tego zabezpieczenia zmieniła się na pieniądz. Strony umowy, podpisując ją, zgodziły się obopólnie na wszystkie warunki umowy. Pozostał jednak fakt, że oświadczenie wykonawcy w formularzu oferty stoi w sprzeczności z warunkami podpisanej umowy. Czy i kiedy wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia?

Zamawiający uznał, że zmiana taka jest dopuszczalna, choć przepisy upzp nie stanowią o tym w sposób wyraźny. Z uwagi na to, że art. 149 ust. 1 upzp pozwala na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, a zatem de facto już następnego dnia po podpisaniu umowy, należy uznać za dopuszczalne dokonanie takiej zmiany przy podpisywaniu umowy. I w jednym, i w drugim przypadku mamy bowiem do czynienia ze zmianą formy zabezpieczenia określonej w ofercie, z tym że na różnych etapach. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką możliwością jest w tym przypadku zgoda obydwu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Za niedopuszczalne należałoby natomiast uznać zmuszenie wykonawcy do zmiany formy zabezpieczenia, jeżeli nie wyraża on takiej zgody.

W przypadku gdy wykonawca chce zmienić formę zabezpieczenia na jedną z form, co do których wymagana jest zgoda zamawiającego, to na dokonanie takiej zmiany również musi wyrazić zgodę zamawiający.

Przykład

Oferta wykonawcy K. została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę pływalni miejskiej. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, ale w trakcie realizacji umowy zaczął mieć trudności z płynnością finansową. Postanowił zmienić zabezpieczenie i ustanowić zastaw rejestrowy na urządzeniach oraz maszynach budowlanych. Czy wniesienie zabezpieczenia w takiej formie wymaga zgody zamawiającego?

Tak, wniesienie zabezpieczenia w takiej formie wymaga zgody zamawiającego. Wykonawca powinien wystąpić do niego o wyrażenie zgody na zmianę zabezpieczenia. Jeśli zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do jakości realizowanej przez wykonawcę inwestycji, wyrazi zgodę na zmianę formy zabezpieczenia.

Potrącenia z faktur

Za zgodą zamawiającego możliwe jest też tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Polega to na tym, że zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Odnosi się to jednak tylko do zamówień, których okres realizacji jest dłuższy niż rok. Wykonawca ma wówczas obowiązek wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a resztę kwoty zabezpieczenia musi wnieść najpóźniej do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

Zapamiętaj!

Potrącenie nie jest formą zabezpieczenia, lecz sposobem wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu.

Przykład

Zamawiający wybrał w przetargu nieograniczonym wykonawcę specjalistycznych usług. Cena całkowita podana w ofercie wyniosła 11 000 000 euro. Umowę zawarto na okres dwóch lat. Zamawiający określił w specyfikacji kwotę zabezpieczenia w wysokości 5%, a więc w tym przypadku była to kwota 550 000 euro. Wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyrażenie zgody na wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu poprzez potrącenia należności za częściowo wykonane usługi. Jak powinien w takim przypadku postąpić zamawiający?

Zamawiający może wyrazić zgodę na wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu poprzez potrącenia należności za częściowo wykonane usługi. Wykonawca wówczas wnosi w dniu zawarcia umowy 30% × 550 000 euro = 165 000 euro. Pozostałą kwotę zabezpieczenia w wysokości 385 000 euro zamawiający potrąca przez pierwszy rok trwania umowy z czterech faktur wystawianych co 3 miesiące przez wykonawcę.

Okres trwania zabezpieczenia

Zabezpieczenie powinno obejmować okres wykonania zamówienia oraz okres, gdy zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji przedmiotu zamówienia. Wniosek taki wynika z art. 151 ust. 2 upzp stanowiącego, że kwota na zabezpieczenie roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości jest „pozostawiona”. Dlatego należy uznać, że kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości przedmiotu zamówienia powinna stanowić część całej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezabranej przez wykonawcę lub niezwróconej przez zamawiającego po zaistnieniu okoliczności wymienionej w art. 151 ust. 1 upzp.

Choć taki sposób powstania zabezpieczenia przedmiotowych roszczeń pasuje najlepiej do wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, to z uwagi na brak innego rozwiązania dotyczącego innych form wniesienia zabezpieczenia oznacza, że powinien on być stosowany także do nich. W związku z tym poręczenie lub gwarancja na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszona do zamawiającego najpóźniej wraz z zawarciem umowy, powinna obejmować także okres rękojmi i gwarancji. Tym samym niedopuszczalne jest wniesienie zabezpieczenia w ten sposób, że najpierw wykonawca wnosi zabezpieczenie na czas wykonania umowy (w formie gwarancji ubezpieczeniowej), a następnie - po zawarciu umowy - zabezpieczenie na okres gwarancji (w formie gotówkowej).

Wykres. Krok po kroku - zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zwrot zabezpieczenia

Zamawiający nie może trzymać wniesionego zabezpieczenia przez nieokreślony czas. Ma obowiązek zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (przedstawieniem przedmiotu zamówienia do odbioru zamawiającemu) i uznania go za należycie wykonane (okres ten jest uzależniony od okoliczności danego zamówienia, np. jego rodzaju, wielkości, złożoności, możliwości dokładnego zbadania poprzez zamawiającego lub powołanych przez niego biegłych).

Jeżeli zamawiającemu z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia przysługuje od wykonawcy rękojmia lub udzielona została gwarancja jakości przedmiotu zamówienia, zamawiający nie musi zwracać całości zabezpieczenia po wykonaniu zamówienia. Może pozostawić zabezpieczenie roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, które nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Ale i tą powinien zwrócić wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 232, poz. 1655, ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1420)

• Ustawa z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 732)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
103 błędy w sp. z o.o. – jak ich uniknąć. Poradnik Gazety Prawnej 2/2022
103 błędy w sp. z o.o. – jak ich uniknąć. Poradnik Gazety Prawnej 2/2022
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych
  Odliczenie składki zdrowotnej z limitem - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej. Takie zmiany wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Zmiany w Polskim Ładzie. O czym muszą wiedzieć podatnicy?
  Zmiany do Polskiego Ładu zostały przyjęte przez Sejm. W efekcie od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Co jeszcze zmieni się w podatkach?
  E-Doręczenia – od kiedy? Ponowna zmiana terminu
  Nadchodzi kolejna zmiana przepisów o e-Doręczeniach. 4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej sprawił, że już w 2021 r. – rok po ogłoszeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych – zmieniono termin wejścia w życie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas dla podmiotów publicznych i niektórych podmiotów niepublicznych przedłużono go do drugiej połowy 2022 r.
  Wybór skali podatkowej dla rozliczenia dochodów lub przychodów z 2022 roku - podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym i ryczałtowcy
  Rozpatrywany aktualnie w Sejmie i Senacie rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT (tzw. Polski Ład 2.0) zakłada m.in. (w związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku), umożliwienie wyboru skali podatkowej podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują już swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - dla rozliczenia dochodów lub przychodów osiągniętych w 2022 roku. Wyboru tego będzie można dokonać po zakończeniu 2022 roku w zeznaniu podatkowym za ten rok. Ryczałtowcy będą też mogli zrezygnować z ryczałtu w działalności gospodarczej (i przy sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa) w II połowie 2022 roku. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw został 11 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Polski Ład 2.0. – co się zmieni w podatkach (PIT) od 1 lipca 2022 r.?
  W ramach ,,naprawy” nowelizacji prawa podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (zwanej ,,Polskim Ładem”) ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już niebawem – 1 lipca 2022 r. Projekt (w mediach określany jako „Polski Ład 2.0”) może ulec jeszcze zmianie, ale obecnie znamy już jego podstawowe założenia. Na co powinni być gotowi podatnicy PIT?
  Ministerstwo Finansów: konsultacje ws. rekompensaty obniżki PIT dla organizacji pożytku publicznego
  Wkrótce rozpoczną się kolejne konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu wyrównującemu im spadek wpływów z tzw. 1 proc. w związku z obniżeniem podatku PIT - podało w czwartek Ministerstwo Finansów
  Wakacje kredytowe od wakacji - projekt
  Chcielibyśmy, aby wakacje kredytowe mogły być wdrażane już od wakacji, aby od lipca kredytobiorcy mogli składać wnioski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek
  KE: negocjacje ws. unijnego embarga na rosyjską ropę nadal trwają
  Nadal trwają negocjacje w sprawie unijnego embarga na rosyjską ropę, tak aby znaleźć rozwiązanie i przyjąć pakiet sankcji – poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.
  Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki
  Ministerstwo Finansów informuje: 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Według planu przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
  Banki podnoszą stawki po decyzji NBP. Niektóre już po raz szósty
  Wojna w Ukrainie i pandemia covid-19 spowodowały drastyczny wzrost wskaźnika, który niedawno wydawał się abstrakcyjnym pojęciem ekonomicznym. Chodzi o inflację - kluczowy termin kojarzący się ze wzrostami cen żywności. Jednak drożejące kredyty i wyższe oprocentowanie lokat bankowych zależą od innego czynnika ściśle powiązanego z inflacją. Rada Polityki Pieniężnej jest zmuszona podnosić stopy procentowe, aby chronić rodzimą walutę. Jak stopy procentowe przekładają się na raty kredytu i oprocentowanie lokat? Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?
  Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki? Zmiany od 13 października 2022 r.
  13 października 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kończy ona długoletni spór, dotyczący tego, jak należy prawidłowo liczyć okres trwania kadencji i z jaką chwilą wygasa mandat członka zarządu spółki. Nie jest to bowiem spór czysto teoretyczny, ale zagadnienie o wysoce praktycznym znaczeniu, bowiem wadliwa reprezentacja spółki niesie za sobą dotkliwe konsekwencje prawne.
  Rządowe wsparcie dla kredytobiorców – na czym ma polegać?
  Rządowy projekt wsparcia dla osób z kredytem hipotecznym w złotych opiera się na trzech filarach: wakacjach kredytowych, dopłatach z Funduszu Wsparcia Kredytobior-ców oraz nowym wskaźniku oprocentowania kredytów, który ma zastąpić WIBOR. Co się zmieni, jak zmiany wpłyną na sytuację kredytobiorców, a w szczególności na wyso-kość spłacanych rat? Oto wszystko, co warto wiedzieć o przygotowywanym programie.
  Zamiennik WIBOR-u dla już zawartych umów kredytowych. Inny nowy wskaźnik alternatywny dla nowych umów
  Zamiennik WIBOR będzie stosowany głównie do już zawartych umów kredytowych; oprócz tego planowane jest też wydanie wskaźnika alternatywnego, który ma obejmować nowe umowy kredytowe zawierane w przyszłości - powiedział w czwartek 12 maja 2022 r. w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.