REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić
Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

REKLAMA

REKLAMA

Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

Czym jest Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych?

Od 1 lutego 2021 r. dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych zastąpił Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Rejestracja w CRPA zastąpiła składanie formularzy rejestracyjnych AKC-R.
CRPA pozwoli podmiotom gospodarczym sprawdzić czy ich kontrahenci, którzy uczestniczą w wysyłce i odbiorze towarów akcyzowych, są zarejestrowani i tym samym zmniejszyć ryzyko współpracy z nieuczciwym partnerem biznesowym.

Autopromocja

Kto musi się zarejestrować w CRPA

Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA przez PUESC do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dotyczy podmiotów:

 • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych,
 • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe,
 • prowadzących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • wyznaczonych jako podmioty reprezentujące,
 • nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zamierzają zużywać następujące wyroby zwolnione od akcyzy:
  - gaz LPG do celów opałowych,
  - paliwa lotnicze,
  - paliwa żeglugowe.

Ważne!
Ministerstwo Finansów informuje, że podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R, przyjętego przez naczelnika urzędu skarbowego, które pomimo trwającego od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku okresu przejściowego nie dopełniły obowiązku uzupełnienia AKC-R o dane dotychczas niewymagane, powinny niezwłocznie to zrobić.

Obowiązek niezwłocznej rejestracji w CRPA spoczywa również na podmiotach:

 • prowadzących działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zużywają następujące wyroby zwolnione od akcyzy:
  - gaz LPG do celów opałowych,
  - paliwa lotnicze,
  - paliwa żeglugowe.

Ważne!
W przypadku podmiotów zużywających, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi, rejestracja jest warunkiem nabycia paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Rejestracja nie jest natomiast warunkiem nabycia ze zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych przez - odpowiednio - finalnych nabywców węglowych lub finalnych nabywców gazowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgłoszenie rejestracyjne do centralnego rejestru podmiotów akcyzowych

Podmioty zobowiązane do  dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:
  - wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,
  - wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów (dotyczy na przykład podmiotu o statusie finalnego nabywcy gazowego, finalnego nabywcy węglowego oraz nabywcy końcowego),
  - wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
  - dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;
 • podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych – przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia takich wyrobów;
 • podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy – przed dniem rozpoczęcia tej działalności;
 • podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, od którego jest nabywana wewnątrzwspólnotowo energia elektryczna przez nabywcę końcowego lub wyroby gazowe przez finalnego nabywcę gazowego – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego;
 • podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego dokonującego obrotu suszem tytoniowym – przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący;
 • podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osoba fizyczną, zamierzający zużywać paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz LPG – przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów;

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są objęte obowiązkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA ale mogą dokonać takiego zgłoszenia, jeżeli zużywają gaz LPG objęty zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Organ podatkowy właściwy w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Organem podatkowym właściwym w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Miejsce i forma dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Zgłoszenie rejestracyjne należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, popisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. W przypadku braku podpisu elektronicznego potwierdzenia danych osobowych można dokonać w jednostkach organizacyjnych urzędu celno-skarbowego.

Podmiot, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu jest obowiązany zgłosić zmianę Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

Zaprzestaniu prowadzenia działalności lub wykonywania czynności w obszarze podatku akcyzowego.

Jeżeli podmiot zarejestrowany w CRPA zaprzestał prowadzenia działalności lub wykonywania czynności, o których mowa w ustawie, jest obowiązany w terminie 7 dni złożyć Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności lub wykonywania czynności.

Autopromocja

W przypadku przejęcia praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego w CRPA, na podstawie przepisów odrębnych oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszenie o zaprzestaniu działalności w terminie 7 dni  składa Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu następca prawny podmiotu zarejestrowanego.

W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego w CRPA, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu informuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu:

 • o śmierci podmiotu zarejestrowanego w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia,
 • składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności jeśli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na powołanie zarządcy sukcesyjnego.

Podmioty nie podlegające obowiązkowi dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym:

 • podmiot produkujący energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, niezależnie od tego czy część wyprodukowanej energii odprowadzana jest do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą czy też nie pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii została zapłacona akcyza w należnej wysokości;
 • podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa żeglugowe, paliwa lotnicze) odbiera wyłącznie na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej;
 • podmiot zużywający niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak paliwa lotnicze i paliwa żeglugowe, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej oraz podmiot zużywający, jeżeli zużywa zwolniony od akcyzy ze względu na przeznaczenie gaz LPG;
 • podmiot zużywający gaz LPG ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe;
 • pośredniczący podmiot olejowy i zużywający podmiot olejowy;
 • pośredniczący podmiot tytoniowy;
 • podmiot dokonujący jednorazowej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w zakresie samochodu osobowego, który nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót samochodami osobowymi;
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów zawierających alkohol etylowy zwolniony od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2-6 ustawy o podatku akcyzowym zawarty w:
  - nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu,
  - importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażony środkami skażającymi określanymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do celów stosowania zwolnień od podatku akcyzowego,
  - zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne,
  - olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości,
  - w artykułach spożywczych lub półproduktach, w których zawartość alkoholu etylowego nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie suszu tytoniowego (pośredniczący podmiot tytoniowy), ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Wpis, jego zmiana oraz wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następują na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Do rejestru może zostać wpisany podmiot, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz przedsiębiorcy zagraniczni zamierzający prowadzić na terytorium kraju działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, w tym:

 • przedsiębiorcy zagraniczni, którzy posiadają oddział z siedzibą w Polsce, utworzony zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w art. 20d pkt b ustawy o podatku akcyzowym, tj. ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP;
 • przedsiębiorcy zagraniczni nie posiadający oddziału na terytorium kraju.

Podmiot zagraniczny, który nie posiada oddziału z siedzibą w Polsce, ma obowiązek wyznaczyć dla celów akcyzy podmiot, który go będzie reprezentować w Polsce (musi on posiadać siedzibę w Polsce i spełniać warunki do uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych).

CRPA - rejestracja na PUESC krok po kroku

Aby zarejestrować podmiot przygotuj:

 • jego dane podstawowe (np. NIP, nr TC dla podmiotu z kraju trzeciego),
 • upoważnienie – chyba, że:
  - jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji podmiotu, lub
  - masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia,
 • w przypadku rejestracji firmy zagranicznej:
  - dokumenty rejestrowe, i
  - dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania firmy przez osobę, która podpisała upoważnienie.
 • przygotuj się też do użycia podpisu elektronicznego (certyfikatu celnego, podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego). Wniosek przed wysłaniem musi zostać podpisany.
 • jeśli zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie przygotuj kody CN zużywanych wyrobów.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga!
Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Jeśli zakładasz konto, aby zarejestrować do CRPA podmiot, który reprezentujesz, podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Jeśli zakładasz konto, aby zarejestrować w CRPA zużywanie gazu LPG na cele opałowe jako osoba fizyczna, w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję – „Chcę podać miejsce zużywania gazu zwolnionego od akcyzy”. Dla osób fizycznych założenie konta z podaniem adresów zużywania gazu LPG jest równoznaczne z wpisaniem osoby fizycznej do CRPA.

Jeżeli masz już konto i chcesz zarejestrować zużywanie gazu LPG jako osoba fizyczna, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń swoje dane

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku Rejestracja danych firmy

 1. Wybierz na PUESC formularz rejestracji danych firmy: WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
  1. W sekcji obszary działania zaznacz opcję „akcyza”.
  2. W sekcji dane podmiotu, w trakcie rejestracji podmiotu krajowego uzupełnij pole NIP i wybierz przycisk ‘enter’ lub ‘tabulator’ na klawiaturze komputera. Na ekranie pojawią się dane firmy z systemu rejestracyjnego, chyba, że jest niedostępny.

Uwaga! Jeżeli dane firmy nie pojawią się na ekranie upewnij się, że podałeś prawidłowy numer NIP. Jeżeli numer NIP jest poprawny, to kontynuuj wypełnianie wniosku. Dane firmy zostaną sprawdzone i potwierdzone przez urzędnika.
Jeśli podmiot, który chcesz wpisać do CRPA, jest już zarejestrowany w systemie, otrzymasz taką informację po wpisaniu NIP. W takim przypadku, aby wpisać podmiot do CRPA skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

 1. Podaj pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 2. formę prawną prowadzenia działalności, np. dla spółki cywilnej wybierz: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 3. kod PKD.
 4. W sekcji adresy podaj: adres siedziby oraz adres do korespondencji.

UWAGA! Zakres danych wymaganych do wypełnienia w sekcji danych akcyzowych zależy od rodzaju rejestrowanego podmiotu oraz od statusu podmiotu akcyzowego i typu wykonywanych czynności. Do czasu wpisania podmiotu do CRPA wniosek ma ustawiony cel zgłoszenia w akcyzie: „Rejestracja”.

 1. W polu „Nazwa organu KAS do spraw akcyzy” wybierz właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozpoczynając wypełnianie pola od słowa „naczelnik” otrzymasz pełną listę urzędów akcyzowych. Jeśli nie jesteś pewny wyboru, sprawdź właściwość organów akcyzowych (strona otwiera się w nowym oknie).
 2. Wypełnij pole „Podstawa prawna” wybierając właściwą wartość. Pamiętaj, że główną przesłanką ustalenia właściwości miejscowej w akcyzie jest miejsce wykonywania czynności. Adres siedziby jest ważny tylko wtedy, gdy czynności akcyzowe wykonujesz co najmniej w 2 rożnych lokalizacjach.
 3. Wypełnij dokładanie pozostałe pola formularza podając adresy wykonywania działalności akcyzowej, rodzaje wyrobów i inne informacje wymagane dla twojego rodzaju czynności. Przy większej ilości danych korzystaj z przycisku: „Dodaj”.
 4. W sekcji załączniki:
 • Jeżeli we wniosku o rejestrację firmy nie podasz kanałów komunikacji i/lub kont bankowych wniosek wysyłasz bez załączników.
 • Jeżeli we wniosku o rejestrację firmy podasz kanały komunikacji i/lub konta bankowe – są to inne dane niż publicznie dostępne w CEIDG lub KRS, musisz dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Sprawdź jak to zrobić w sekcji "Co powinieneś wiedzieć". Nie musisz dostarczyć upoważnienia, jeśli twoja reprezentacja wynika z mocy prawa.
 1. W sekcji oświadczenia - aby wysłać wniosek musisz zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia (oznaczone czerwoną gwiazdką).
 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek. 

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

 1. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku sprawa w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status "w toku".

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji podmiotu i nadania IDSISC

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i odszukaj dokument „Informacja o nadaniu IDSISC podmiotowi”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. W rozstrzygnięciu otrzymasz „Potwierdzenie rejestracji, nadanie IDSISC oraz numeru EORI”.

UWAGA!  Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Zapoznaj się z nim wybierając akcję „Podgląd dokumentu” a następnie zakładkę „Podgląd załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Formularz do wypełnienia

WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o rejestrację danych firmy na portalu PUESC

Koszty

Rejestracja w CRPA jest bezpłatna. Ale jeżeli jesteś pełnomocnikiem musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy PKO BP S.A.
nr 94102040270000160212620763

Więcej o rejestracji w CRPA na https://www-2.puesc.gov.pl

Informacje na temat zasad i sposobu rejestracji w CRPA są dostępne na stronach:

Instrukcje użytkowników dla systemu EMCS PL 2

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA