Kategorie

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić
Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić
Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

Czym jest Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych?

Od 1 lutego 2021 r. dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych zastąpił Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Rejestracja w CRPA zastąpiła składanie formularzy rejestracyjnych AKC-R.
CRPA pozwoli podmiotom gospodarczym sprawdzić czy ich kontrahenci, którzy uczestniczą w wysyłce i odbiorze towarów akcyzowych, są zarejestrowani i tym samym zmniejszyć ryzyko współpracy z nieuczciwym partnerem biznesowym.

Kto musi się zarejestrować w CRPA

Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA przez PUESC do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dotyczy podmiotów:

 • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych,
 • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe,
 • prowadzących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • wyznaczonych jako podmioty reprezentujące,
 • nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zamierzają zużywać następujące wyroby zwolnione od akcyzy:
  - gaz LPG do celów opałowych,
  - paliwa lotnicze,
  - paliwa żeglugowe.

Ważne!
Ministerstwo Finansów informuje, że podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R, przyjętego przez naczelnika urzędu skarbowego, które pomimo trwającego od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku okresu przejściowego nie dopełniły obowiązku uzupełnienia AKC-R o dane dotychczas niewymagane, powinny niezwłocznie to zrobić.

Obowiązek niezwłocznej rejestracji w CRPA spoczywa również na podmiotach:

 • prowadzących działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zużywają następujące wyroby zwolnione od akcyzy:
  - gaz LPG do celów opałowych,
  - paliwa lotnicze,
  - paliwa żeglugowe.

Ważne!
W przypadku podmiotów zużywających, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi, rejestracja jest warunkiem nabycia paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Rejestracja nie jest natomiast warunkiem nabycia ze zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych przez - odpowiednio - finalnych nabywców węglowych lub finalnych nabywców gazowych.

Zgłoszenie rejestracyjne do centralnego rejestru podmiotów akcyzowych

Podmioty zobowiązane do  dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:
  - wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,
  - wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów (dotyczy na przykład podmiotu o statusie finalnego nabywcy gazowego, finalnego nabywcy węglowego oraz nabywcy końcowego),
  - wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
  - dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;
 • podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych – przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia takich wyrobów;
 • podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy – przed dniem rozpoczęcia tej działalności;
 • podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, od którego jest nabywana wewnątrzwspólnotowo energia elektryczna przez nabywcę końcowego lub wyroby gazowe przez finalnego nabywcę gazowego – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego;
 • podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego dokonującego obrotu suszem tytoniowym – przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący;
 • podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osoba fizyczną, zamierzający zużywać paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz LPG – przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów;

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są objęte obowiązkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA ale mogą dokonać takiego zgłoszenia, jeżeli zużywają gaz LPG objęty zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Organ podatkowy właściwy w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Organem podatkowym właściwym w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Miejsce i forma dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Zgłoszenie rejestracyjne należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, popisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. W przypadku braku podpisu elektronicznego potwierdzenia danych osobowych można dokonać w jednostkach organizacyjnych urzędu celno-skarbowego.

Podmiot, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu jest obowiązany zgłosić zmianę Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

Zaprzestaniu prowadzenia działalności lub wykonywania czynności w obszarze podatku akcyzowego.

Jeżeli podmiot zarejestrowany w CRPA zaprzestał prowadzenia działalności lub wykonywania czynności, o których mowa w ustawie, jest obowiązany w terminie 7 dni złożyć Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności lub wykonywania czynności.

W przypadku przejęcia praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego w CRPA, na podstawie przepisów odrębnych oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszenie o zaprzestaniu działalności w terminie 7 dni  składa Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu następca prawny podmiotu zarejestrowanego.

W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego w CRPA, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu informuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu:

 • o śmierci podmiotu zarejestrowanego w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia,
 • składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności jeśli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na powołanie zarządcy sukcesyjnego.

Podmioty nie podlegające obowiązkowi dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym:

 • podmiot produkujący energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, niezależnie od tego czy część wyprodukowanej energii odprowadzana jest do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą czy też nie pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii została zapłacona akcyza w należnej wysokości;
 • podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa żeglugowe, paliwa lotnicze) odbiera wyłącznie na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej;
 • podmiot zużywający niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak paliwa lotnicze i paliwa żeglugowe, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej oraz podmiot zużywający, jeżeli zużywa zwolniony od akcyzy ze względu na przeznaczenie gaz LPG;
 • podmiot zużywający gaz LPG ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe;
 • pośredniczący podmiot olejowy i zużywający podmiot olejowy;
 • pośredniczący podmiot tytoniowy;
 • podmiot dokonujący jednorazowej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w zakresie samochodu osobowego, który nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót samochodami osobowymi;
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów zawierających alkohol etylowy zwolniony od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2-6 ustawy o podatku akcyzowym zawarty w:
  - nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu,
  - importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażony środkami skażającymi określanymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do celów stosowania zwolnień od podatku akcyzowego,
  - zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne,
  - olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości,
  - w artykułach spożywczych lub półproduktach, w których zawartość alkoholu etylowego nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie suszu tytoniowego (pośredniczący podmiot tytoniowy), ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Wpis, jego zmiana oraz wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następują na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Do rejestru może zostać wpisany podmiot, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz przedsiębiorcy zagraniczni zamierzający prowadzić na terytorium kraju działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, w tym:

 • przedsiębiorcy zagraniczni, którzy posiadają oddział z siedzibą w Polsce, utworzony zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w art. 20d pkt b ustawy o podatku akcyzowym, tj. ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP;
 • przedsiębiorcy zagraniczni nie posiadający oddziału na terytorium kraju.

Podmiot zagraniczny, który nie posiada oddziału z siedzibą w Polsce, ma obowiązek wyznaczyć dla celów akcyzy podmiot, który go będzie reprezentować w Polsce (musi on posiadać siedzibę w Polsce i spełniać warunki do uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych).

CRPA - rejestracja na PUESC krok po kroku

Aby zarejestrować podmiot przygotuj:

 • jego dane podstawowe (np. NIP, nr TC dla podmiotu z kraju trzeciego),
 • upoważnienie – chyba, że:
  - jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji podmiotu, lub
  - masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia,
 • w przypadku rejestracji firmy zagranicznej:
  - dokumenty rejestrowe, i
  - dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania firmy przez osobę, która podpisała upoważnienie.
 • przygotuj się też do użycia podpisu elektronicznego (certyfikatu celnego, podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego). Wniosek przed wysłaniem musi zostać podpisany.
 • jeśli zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie przygotuj kody CN zużywanych wyrobów.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga!
Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Jeśli zakładasz konto, aby zarejestrować do CRPA podmiot, który reprezentujesz, podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Jeśli zakładasz konto, aby zarejestrować w CRPA zużywanie gazu LPG na cele opałowe jako osoba fizyczna, w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję – „Chcę podać miejsce zużywania gazu zwolnionego od akcyzy”. Dla osób fizycznych założenie konta z podaniem adresów zużywania gazu LPG jest równoznaczne z wpisaniem osoby fizycznej do CRPA.

Jeżeli masz już konto i chcesz zarejestrować zużywanie gazu LPG jako osoba fizyczna, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń swoje dane

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku Rejestracja danych firmy

 1. Wybierz na PUESC formularz rejestracji danych firmy: WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
  1. W sekcji obszary działania zaznacz opcję „akcyza”.
  2. W sekcji dane podmiotu, w trakcie rejestracji podmiotu krajowego uzupełnij pole NIP i wybierz przycisk ‘enter’ lub ‘tabulator’ na klawiaturze komputera. Na ekranie pojawią się dane firmy z systemu rejestracyjnego, chyba, że jest niedostępny.

Uwaga! Jeżeli dane firmy nie pojawią się na ekranie upewnij się, że podałeś prawidłowy numer NIP. Jeżeli numer NIP jest poprawny, to kontynuuj wypełnianie wniosku. Dane firmy zostaną sprawdzone i potwierdzone przez urzędnika.
Jeśli podmiot, który chcesz wpisać do CRPA, jest już zarejestrowany w systemie, otrzymasz taką informację po wpisaniu NIP. W takim przypadku, aby wpisać podmiot do CRPA skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

 1. Podaj pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 2. formę prawną prowadzenia działalności, np. dla spółki cywilnej wybierz: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 3. kod PKD.
 4. W sekcji adresy podaj: adres siedziby oraz adres do korespondencji.

UWAGA! Zakres danych wymaganych do wypełnienia w sekcji danych akcyzowych zależy od rodzaju rejestrowanego podmiotu oraz od statusu podmiotu akcyzowego i typu wykonywanych czynności. Do czasu wpisania podmiotu do CRPA wniosek ma ustawiony cel zgłoszenia w akcyzie: „Rejestracja”.

 1. W polu „Nazwa organu KAS do spraw akcyzy” wybierz właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozpoczynając wypełnianie pola od słowa „naczelnik” otrzymasz pełną listę urzędów akcyzowych. Jeśli nie jesteś pewny wyboru, sprawdź właściwość organów akcyzowych (strona otwiera się w nowym oknie).
 2. Wypełnij pole „Podstawa prawna” wybierając właściwą wartość. Pamiętaj, że główną przesłanką ustalenia właściwości miejscowej w akcyzie jest miejsce wykonywania czynności. Adres siedziby jest ważny tylko wtedy, gdy czynności akcyzowe wykonujesz co najmniej w 2 rożnych lokalizacjach.
 3. Wypełnij dokładanie pozostałe pola formularza podając adresy wykonywania działalności akcyzowej, rodzaje wyrobów i inne informacje wymagane dla twojego rodzaju czynności. Przy większej ilości danych korzystaj z przycisku: „Dodaj”.
 4. W sekcji załączniki:
 • Jeżeli we wniosku o rejestrację firmy nie podasz kanałów komunikacji i/lub kont bankowych wniosek wysyłasz bez załączników.
 • Jeżeli we wniosku o rejestrację firmy podasz kanały komunikacji i/lub konta bankowe – są to inne dane niż publicznie dostępne w CEIDG lub KRS, musisz dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Sprawdź jak to zrobić w sekcji "Co powinieneś wiedzieć". Nie musisz dostarczyć upoważnienia, jeśli twoja reprezentacja wynika z mocy prawa.
 1. W sekcji oświadczenia - aby wysłać wniosek musisz zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia (oznaczone czerwoną gwiazdką).
 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek. 

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

 1. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku sprawa w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status "w toku".

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji podmiotu i nadania IDSISC

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i odszukaj dokument „Informacja o nadaniu IDSISC podmiotowi”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. W rozstrzygnięciu otrzymasz „Potwierdzenie rejestracji, nadanie IDSISC oraz numeru EORI”.

UWAGA!  Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Zapoznaj się z nim wybierając akcję „Podgląd dokumentu” a następnie zakładkę „Podgląd załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Formularz do wypełnienia

WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o rejestrację danych firmy na portalu PUESC

Koszty

Rejestracja w CRPA jest bezpłatna. Ale jeżeli jesteś pełnomocnikiem musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy PKO BP S.A.
nr 94102040270000160212620763

Więcej o rejestracji w CRPA na https://www-2.puesc.gov.pl

Informacje na temat zasad i sposobu rejestracji w CRPA są dostępne na stronach:

Instrukcje użytkowników dla systemu EMCS PL 2

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.