Kategorie

Zakup za granicą samochodów przeznaczonych do sprzedaży w Polsce - rozliczenie VAT i akcyzy

Zakup za granicą samochodów przeznaczonych do sprzedaży w Polsce - rozliczenie VAT
Zakup za granicą samochodów przeznaczonych do sprzedaży w Polsce - rozliczenie VAT
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na handlu samochodami osobowymi. Jestem podatnikiem VAT UE. Mam zamiar kupować samochody osobowe w Niemczech. Jak mam rozliczać taką transakcję? Czy sprzedaż tych samochodów w Polsce może być opodatkowana od marży? A co z PCC i akcyzą?

Jeśli podatnik kupi samochód od innego podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia z VAT, z kraju UE, ma obowiązek rozliczyć WNT w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej. Składa też informację VAT-23, jeżeli środek transportu ma być zarejestrowany przez niego na terytorium kraju, i płaci VAT w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu. Sprzedaż takiego samochodu nie może być opodatkowana od marży i nie podlega opodatkowaniu PCC. Gdy podatnik nie rozlicza WNT od zakupu samochodu, jego sprzedaż w kraju może być opodatkowana od marży, ale również nie podlega PCC. W obu przypadkach będzie natomiast istniał obowiązek zapłaty akcyzy. Szczegóły w dalszej części artykułu.

WNT, czy nie?

Sposób rozliczenia zależy od tego, czy nabycie samochodów w UE można zaklasyfikować jako WNT, czy nie. Jak wynika z art. 9 ustawy o VAT, polski podatnik rozlicza WNT, gdy dokonujący dostawy towarów również jest podatnikiem.

Status nabywcy i dostawcy nie ma znaczenia, jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu. W takiej sytuacji kupujący zawsze rozlicza WNT.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

Polski podatnik nie rozliczy WNT, mimo że i on, i dostawca są podatnikami VAT, gdy (art. 10 ustawy):

• korzysta ze zwolnienia z VAT, a całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła u niego w trakcie roku podatkowego i w poprzednim roku kwoty 50 000 zł, chyba że przedmiotem dostawy są nowe środki transportu lub wybrał opcję opodatkowania WNT,

• dostawca korzysta ze zwolnienia albo dostawa korzystała u niego ze zwolnienia,

• dostawa była opodatkowana od marży.

W takim przypadku zakup nie jest w ogóle rozliczany w VAT.

Jeżeli polski podatnik musi rozliczyć WNT, to w przypadku gdy będzie rejestrował samochód, jest również obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku od WNT, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż 15 dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. Nabywca, gdy płaci wcześniej VAT, musi również złożyć VAT-23.

Nabywca samochodu z UE, który można zaliczyć do nowych środków transportu, zawsze jest zobowiązany rozliczyć WNT.

Do przeliczenia kursu walut na złote należy przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Wcześniejsza zapłata VAT nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia WNT i późniejszej dostawy w deklaracji. Nabywcy samochodów, którzy rozliczają WNT, mogą odliczyć VAT należny na zasadach wskazanych w art. 86a ustawy. Przysługuje im prawo do odliczenia 100% bez obowiązku prowadzenia ewidencji i składania VAT-26, jeżeli sprzedaż samochodów jest przedmiotem działalności, a samochód jest przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży (art. 86a ust. 5 ustawy). Trzeba pamiętać, że zdaniem organów podatkowych (patrz m.in. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 marca 2016 r., sygn. IPTPP3/4512-548/15-4/MJ):

Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami lub wynajmu tych samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, nie jest wystarczającą przesłanką, pozwalającą na odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. samochodów i pojazdów. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest równoczesne przeznaczenie danego, konkretnego samochodu do odprzedaży albo do najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika, itp.). (...) W sytuacji zatem, gdy podatnik przeznacza samochód także do innych celów, wykluczając przy tym, poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie zasad jego używania możliwość wykorzystywania tego pojazdu w celach prywatnych, ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku, jednakże pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W tej sytuacji nie można bowiem uznać, że pojazd jest przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Jeśli podatnik nie spełni warunków do odliczenia 100% VAT, może odliczyć 50% VAT. Jeżeli odliczy 50% VAT od nabycia samochodu, po jego sprzedaży, gdy nie minie okres korekty, będzie mógł odzyskać część nieodliczonego VAT na zasadach wskazanych w art. 90b ustawy o VAT. Odliczenia VAT może dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek z tytułu WNT, lub w dwóch następnych miesiącach. Jednak dodatkowym warunkiem odliczenia VAT przez podatnika rozliczającego WNT jest (art. 86 ust. 10b ustawy):

• otrzymanie faktury dokumentującej dostawę towarów stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

• uwzględnienie kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek.

Polski podatnik prowadzący komis kupił w Niemczech trzy samochody od podatnika VAT, który 21 kwietnia wystawił fakturę na łączną kwotę 12 000 euro. Dostawca nie zastosował do sprzedaży zwolnienia ani procedury marży, dlatego polski podatnik musi rozliczyć WNT. Polski podatnik będzie rejestrował samochody w Polsce. Dlatego musi:

• do 5 maja wpłacić należny VAT w wysokości 11 929 zł (załóżmy, że kurs euro z 20 kwietnia wyniósł 4,322 zł, dlatego podstawa opodatkowania obliczona jako iloczyn kwoty 12 000 euro i 4,322 wyniosła 51 864 zł, a VAT – 11 929 zł);
• złożyć VAT-23,
• rozliczyć WNT w deklaracji VAT-7 za kwiecień w następujący sposób:

Fragment deklaracji VAT-7


Jeśli podatnik spełnia warunki do odliczenia 100% VAT, to kwota 11 929 zł stanowi jednocześnie VAT naliczony, który może zostać odliczony w deklaracji za kwiecień.

Sposób rozliczenia sprzedaży samochodów sprowadzanych z UE zależy od tego, czy podatnik miał obowiązek rozliczenia WNT, czy nie. Jak wynika z art. 120 ust. 10 ustawy, podatnik może rozliczać VAT od marży, gdy towar był kupiony za granicą od:

• podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,

• podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej od marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach,

• osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Są to przypadki, gdy polski podatnik nie rozlicza VAT od WNT. Dlatego należy stwierdzić, że gdy podatnik VAT:

• był zobowiązany do rozliczenia WNT, to nie może ustalać VAT od marży przy sprzedaży samochodu (podstawą opodatkowania jest kwota należna od kupującego pomniejszona o VAT),

• nie był zobowiązany do rozliczenia WNT, to może ustalać VAT od marży przy sprzedaży samochodu (podstawą opodatkowania marża pomniejszona o VAT).

Jeżeli sprzedaż samochodu podlega opodatkowaniu od marży lub jest opodatkowana na zasadach ogólnych, to w obu przypadkach transakcja nie podlega PCC.


Akcyza od samochodów

Od samochodów osobowych sprowadzanych do Polski, które nie były w kraju zarejestrowane, istnieje natomiast obowiązek zapłaty akcyzy (art. 100 ustawy o podatku akcyzowym).

O tym, kiedy samochód podlega akcyzie, pisaliśmy w numerze 4/2016 BV w artykule „Jaka klasyfikacja decyduje o uznaniu, że samochód podlega opodatkowaniu akcyzą – komunikat MF”.

Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:

1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju,

2) nabycia prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli nabycie prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju,

3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

Akcyzę wpłacamy na rachunek izby celnej w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Oprócz tego składamy deklarację AKC-U.

Stawka akcyzy jest uzależniona od pojemności silnika i wynosi:

• 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych,

• 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

W przypadku WNT podstawą opodatkowania jest kwota, jaką podatnik był obowiązany zapłacić za samochód osobowy.

Szczegółowo na temat zapłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów pisaliśmy w numerze 2/2016 BV w artykule „Jak rozliczyć akcyzę z tytułu zakupu za granicą samochodu osobowego – wyjaśnienia MF”.

Podstawa prawna:

• art. 9, art. 10, art. 31a, art. 86 ust. 10, 10b, art. 103 ust. 4, art. 120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649

• art. 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 223

• art. 100–107 i 109 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 752; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1932

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.