Kategorie

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy udzielaniu licencji

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy udzielaniu licencji
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy udzielaniu licencji
Fotolia
W przypadku udzielonej licencji, jeżeli podatni będzie otrzymywał poszczególne płatności, przed wykonaniem usługi (z góry), wówczas zastosowanie będzie miał art. 19a ust. 8 tej ustawy o VAT. W związku z czy moment powstania obowiązku podatkowego należy rozpoznać z chwilą otrzymania płatności w odniesieniu do jej wysokości.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualna z 17 maja 2016 r., sygn. IBPP1/4512-104/16/AW.

Reklama

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła Spółka z o.o., która jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarł umowę, na podstawie której udzieli odpłatnej licencji na korzystanie z platformy informatycznej powiązanej spółce kapitałowej.

Licencja zostanie udzielona na zdefiniowany w Umowie okres. Licencja zostanie udzielona poprzez przekazanie Licencjobiorcy kluczy dostępu do platformy informatycznej. Wartość opłaty za udzielenie Licencji została zdefiniowana w Umowie i jest znana z góry stronom Umowy. Uiszczenie Opłaty Licencyjnej zostanie rozłożone na cały Okres i będzie płatne w kwartalnych ratach o równej wysokości. Raty płatne będą z góry, z początkiem każdego kwartału, dla którego zostały ustalone. Umowa nie będzie przewidywała możliwości przedterminowej spłaty całości lub część poszczególnych Rat.

Opłata Licencyjna będzie stanowić wynagrodzenie wyłącznie za prawo do korzystania z platformy informatycznej. W Umowie przewidziana będzie również opłata utrzymaniowa za dodatkowe świadczenia związane z udostępnianiem przez Licencjodawcę platformy informatycznej Licencjobiorcy, płatna na odrębnie ustalonych zasadach. Niemniej, powyższa opłata utrzymaniowa nie dotyczy udzielenia Licencji oraz nie jest objęta niniejszym wnioskiem.

Faktura dokumentującą usługę udzielania Licencji, dla celów podatku od towarów i usług, zostanie wystawiona z początkiem Okresu. Faktura będzie zawierała kwotę Opłaty Licencyjnej z wyszczególnieniem wysokości wszystkich Rat oraz przypisaniem ich do każdego kwartału świadczenia usługi udzielania Licencji.

Polecamy: Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

1. Zgodnie z umową licencyjną, licencja zostaje udzielona na okres 2 lat.
2. Usługa świadczona przez Spółkę, polegająca na udzieleniu licencji ma charakter ciągły, obejmuje pewne stałe zachowania w czasie trwania umowy, zaspokajające interes odbiorcy tych świadczeń, poprzez ich trwały - pod względem czasowym i funkcjonalnym - charakter oraz cechujące się niemożliwością wyodrębnienia powtarzających się czynności Spółki.
3. Przekazanie kontrahentowi kluczy dostępu do platformy informatycznej jest równoznaczne z przekazaniem przez Spółkę klientowi prawa do korzystania z usługi.
4. Klucze dostępu mają formę loginu i hasła przesłanego kontrahentowi pocztą elektroniczną. Dane umożliwiają klientowi zalogowanie się na platformie informatycznej i korzystanie z jej funkcjonalności.
5. Klient nabywa prawo do skorzystania z usługi dostępu do platformy informatycznej z uzgodnionym dniem rozpoczęcia trwania umowy, który jest równoznaczny z dniem przekazania kluczy dostępu.
6. Korzystanie z platformy informatycznej przez klienta będzie polegało na umożliwieniu klientowi tworzenia i obsługi rozbudowanych serwisów internetowych, poprzez korzystanie z zawartych w platformie funkcjonalności, w tym w szczególności na:

 • umożliwieniu umieszczania i zarządzania treścią w formie tekstów, grafik, filmów video, w innych formach w serwisach internetowych,
 • umożliwieniu redagowania ww. treści w serwisach internetowych,
 • udostępnianiu i prezentacji serwisów internetowych ich końcowym użytkownikom w sieci Internet na różnych urządzeniach (PC/mobile/TV),
 • umożliwieniu zarządzania kontami użytkowników serwisu internetowego,
 • umożliwieniu analizy statystyk dotyczących portalu internetowego (np. aktywności użytkowników portalu internetowego, popularność treści).
Reklama

7. W ramach udzielonej licencji, klient będzie miał prawo dostępu do platformy informatycznej i korzystania z jej funkcjonalności oraz wszelkich aktualizacji, kolejnych wersji oraz rozszerzeń platformy i funkcjonalności wprowadzonych lub dodanych przez Spółkę w okresie udzielenia licencji. Stąd działania Spółki podejmowane w odniesieniu do klienta, w okresie, na który udzielono licencji i w ramach opłaty licencyjnej, będą polegały na rozwijaniu i rozbudowywaniu w sposób ciągły tych funkcjonalności (w ramach aktualizacji, kolejnych wersji oraz rozszerzeń platformy).

Tak jak wskazano we wniosku o interpretację, Spółka, poza opłata licencyjną, będzie otrzymywała od klienta opłatę utrzymaniową za dodatkowe świadczenia związane z platformą informatyczną. Świadczenia Spółki będą polegały na ciągłym utrzymaniu platformy, w tym na konsultacjach z klientem dotyczących sposobu obsługi platformy, rozwiązywaniu problemów klienta z obsługą platformy (za pośrednictwem emaila, telefonicznie, z pomocą konta klienta w platformie lub innymi kanałami).Ponadto, równolegle do umowy licencyjnej, na podstawie odrębnej umowy i za odrębną opłatą Spółka będzie świadczyła na rzecz klienta Usługi serwisowe.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Obowiązek składania pliku JPK_VAT co miesiąc

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w odniesieniu do Licencji udzielonej przez Licencjodawcę, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług będzie powstawał z chwilą otrzymania całości lub części każdej Raty w odniesieniu do otrzymanej kwoty?
 2. Czy Faktura dokumentująca wykonanie usługi udzielenia Licencji, obejmująca cały Okres, może zostać wystawiona przez Licencjodawcę zgodnie z art. 106i ust. 1 w zw. z art. 106i ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, z początkiem Okresu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w odniesieniu do Licencji udzielonej przez Licencjodawcę, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa VAT) będzie powstawał z chwilą otrzymania całości lub części każdej Raty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie na usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy VAT wskazuje, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z treści art. 8 ust. 1 ustawy VAT wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że odpłatne udzielenie Licencji Licencjobiorcy, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy VAT, należy uznać za świadczenie usług. Udzielenie Licencji jest dwustronnym stosunkiem prawnym, w którym określony został podmiot świadczący (Licencjodawca) oraz odbiorca świadczenia (Licencjobiorca), a także przedmiot świadczenia (udzielenie Licencji). Świadczenie usługi udzielenia Licencji na korzystanie ze złożonego oprogramowania informatycznego tworzącego platformę informatyczną polega na udzieleniu prawa do korzystania z tej platformy informatycznej na określonych polach eksploatacji, przez umówiony okres czasu. Świadczenie Licencjodawcy polega na godzeniu się, że Licencjobiorca będzie, przez umówiony Okres, korzystał z platformy informatycznej Licencjodawcy i pobierał z niej pożytki.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy VAT, który wyraża zasadę ogólną powstawania obowiązku podatkowego w VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Należy w tym miejscu podkreślić, że ustawa VAT zasadniczo nie wskazuje momentu wykonania usługi, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. W konsekwencji, o momencie wykonania usługi decyduje natura tej usługi oraz postanowienia umowy zwartej pomiędzy świadczeniodawcą a świadczeniobiorcą.

Jednocześnie, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy VAT, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Przepis ten wprowadza zatem fikcję prawną w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług, dla których strony ustaliły następujące po sobie terminy płatności.


Z kolei, przepis art. 19a ust. 8 ustawy VAT wskazuje, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Powyższy przepis ma zastosowanie w sytuacjach, gdy przed wykonaniem usługi usługodawca otrzymał całość lub część zapłaty. Wtedy to obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Zgodnie z przedstawionym powyżej opisem zdarzenia przyszłego. Umowa przewiduje następujące po sobie terminy płatności, zgodnie z którymi Raty płatne będą z góry, z początkiem każdego kwartału, dla którego zostały ustalone. Umowa nie będzie przewidywała możliwości przedterminowej spłaty całości lub części poszczególnych Rat.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy, będącej przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 19a ust. 3 usługę udzielenia Licencji należy, co do zasady, uznać za wykonaną z upływem każdego kwartału, do którego odnoszą się ustalone następujące po sobie terminy płatności Rat. Niemniej, biorąc pod uwagę fakt, że przed wykonaniem usługi Licencji tj. przed upływem każdego kwartału. Wnioskodawca otrzyma całość lub część Raty należnej za ten kwartał, obowiązek podatkowy będzie powstawał w momencie otrzymania całości lub części tej Raty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy będzie powstawał przy każdej zapłacie przez Licencjobiorcę całości lub części Raty ustalonej dla danego kwartału, w odniesieniu do otrzymanej kwoty, o ile zapłata nastąpi przed upływem kwartału, do którego się odnosi.

Usługi udzielania pożyczek a VAT

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie, znajduje potwierdzenie m.in. w:

1. Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lutego 2014 r. sygn. IPPP2/443-1313/13-2/BH, w której organ podatkowy wskazał, że: „W tej sytuacji umowa licencyjna zawierana jest na czas określony (np. rok, 3 lata, 5 lat). Umowa wskazuje okresy rozliczeniowe, za które należy wnosić kolejne opłaty licencyjne (np. kwartalne - w żadnym przypadku okres rozliczeniowy nie będzie przekraczał 1 roku) przez cały okres obowiązywania umowy. Wnioskodawca otrzymuje płatności z tytułu opłat licencyjnych z góry, tj. przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, którego dotyczą (np. opłata licencyjna za I kwartał 2014 wpłynie na rachunek bankowy Wnioskodawcy w styczniu lub lutym 2014) (…).

Z przedstawionych okoliczności wynika, że w związku ze świadczeniem usługi strony umowy ustaliły następujące po sobie okresy rozliczeń np. kwartalne. W żadnym przypadku okres rozliczeniowy nie będzie przekraczał 1 roku. A zatem za dzień wykonania usługi należy uznać ostatni dzień każdego ustalonego przez strony okresu rozliczeniowego tj. ostatni dzień kwartału bądź ostatni dzień roku. Zgodnie z cytowanym wcześniej art. 19a ust. 8 ustawy w sytuacji gdy przed wykonaniem usługi otrzymano całość bądź część zapłaty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Skoro, w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca będzie otrzymywał poszczególne płatności, przed wykonaniem usługi (z góry), w rozumieniu art. 19a ust 3 ustawy, zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 8 ustawy. Wnioskodawca winien rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania płatności w odniesieniu do jej wysokości”.

2. Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2014 r., sygn. IPPP1/443-216/14-2/ISZ, w której organ podatkowy stwierdził: „Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, usługę dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. W art. 19a ust. 3 jest mowa o rozliczeniach (płatnościach), do których te rozliczenia czy płatności się odnoszą. Należy zatem uznać, że w opisanej we wniosku sytuacji okresem rozliczeniowym nie jest miesiąc kalendarzowy, lecz okres rozliczeniowy, który jak wskazano we wniosku może pokrywać się z danym miesiącem kalendarzowym lub trwać na przestrzeni dwóch miesięcy kalendarzowych i wynosić 30 - 31 dni. (...)

Wobec tego usługę należy uznać za wykonaną z upływem każdego okresu rozliczeniowego, a co za tym idzie, w przypadku braku otrzymania przez Spółkę należności za ten okres rozliczeniowy przed jego zakończeniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wykonania w myśl uregulowań art. 19a ust. 3 ustawy. Natomiast w przypadku otrzymania przez Spółkę zapłaty całości bądź części należnego wynagrodzenia przeć upływem okresu rozliczeniowego, którego to wynagrodzenie dotyczy, obowiązek podatkowy będzie powstawał w chwili otrzymania płatności, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy”.

Ad. 2.

Faktura dokumentująca wykonanie usługi udzielenia Licencji, obejmująca cały Okres, może zostać wystawiona przez Licencjodawcę, zgodnie z art. 106i ust. 1 w zw. z art. 106i ust. 7 i 8 ustawy VAT, z początkiem Okresu.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Z kolei, przepis art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy VAT wskazuje, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Natomiast art. 106i ust. 8 ustawy VAT stanowi, że przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Zgodnie z powyższymi przepisami, dla usług, do których stosuje się przepisy art. 19a ust. 3 ustawy VAT, faktura powinna zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Dla powyższych usług nie określono najwcześniejszego możliwego terminu wystawienia faktury. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy VAT nie zawierają ograniczeń co do najwcześniejszego możliwego terminu wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usług, dla których ustalono następujące po sobie okresy płatności.

Nieodpłatny dowóz pracowników do firmy a VAT

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zakresie odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 1 niniejszego wniosku, usługę udzielenia Licencji, co do zasady, uznaje się za wykonaną z upływem każdego kwartału, do którego odnoszą się ustalone, następujące po sobie terminy płatności Rat, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze fakt, że (i) Faktura będzie dokumentowała wykonanie usług, o których mowa w art. 19a ust. 3 ustawy VAT, tj. usługi, dla których ustalone zostały następujące po sobie terminy płatności oraz (ii) Faktura będzie zawierała informacje o wysokości Rat oraz przypisaniu ich do poszczególnych kwartałów, ograniczenie możliwości wystawienia Faktury przed wykonaniem usługi udzielenia Licencji, wynikające z art. 106i ust. 7 ustawy VAT, nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie -zgodnie z art. 106i ust. 8 ustawy o VAT.


W ocenie Wnioskodawcy, Faktura dokumentująca wykonanie usługi udzielenia Licencji, powinna zostać wystawiona przez Licencjodawcę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa każdy kwartał, do którego odnoszą się ustalone następujące po sobie terminy płatności Rat. Tym samym, Faktura, obejmująca cały Okres, może być wystawiona z początkiem okresu na jaki zostanie udzielona Licencja, niezależnie od tego, że obowiązek podatkowy w zakresie usługi udzielenia Licencji powstanie, zgodnie z zaprezentowanym wyżej stanowiskiem Wnioskodawcy, w momencie otrzymania całości lub części Raty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Stanowisko Wnioskodawcy, w powyższym zakresie, znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2014 r., sygn. ITPP2/443-787/14/AW, organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym, prawnie dopuszczalne jest wystawienie faktury, dokumentującej wykonanie usług na gruncie art. 19a ust. 3 ustawy VAT, wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (otrzymania zapłaty).

Polecamy: Podatki 2016 - komplet żółtych książek

W powyższej interpretacji wnioskodawca przedstawił opis zdarzenia przyszłego, zgodnie z którym:

„Gmina Miasta, stosując przepis art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera pierwszą opłate i opłaty roczne. Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste (w niektórych przypadkach z możliwością rozłożenia na oprocentowane raty). Opłaty roczne, począwszy od roku następującego po roku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, są wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Prezydent Miasta, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego”

Do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego wnioskodawca zadał następujące pytania:

 1. „Czy Gmina Miasta ma prawo do wystawienia faktury dokumentującej opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wcześniej niż na 30 dni przed datą powstania obowiązku podatkowego?
 2. Czy data wystawienia faktury dokumentującej opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ma wpływ na datę powstania obowiązku podatkowego...”?

W uzasadnieniu swojego stanowiska wnioskodawca wskazał, że:

„(…) w przypadku opłat rocznych (do których stosuje się przepisy art. 19a ust. 3 i ust. 4 ustawy) fakturę może wystawić wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (pod warunkiem wskazania okresu rozliczeniowego, tj. roku, którego opłata dotyczy), w tym także przed ustawowym terminem płatności przypadającym na 31 marca każdego roku. W związku z tym Gmina uważa, że ma prawo wystawić faktury dokumentujące opłaty roczne wcześniej niż na 30 dni przeć ostatnim dniem roku podatkowego, jak również ma prawo wystawić faktury przed ustawowym terminem płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przy czym obowiązek podatkowy powstanie w terminach opisanych powyżej, tj. w momencie otrzymania zapłaty, nie później niż w ostatnim dniu roku podatkowego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania ze sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. Organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Przepis art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Natomiast, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Analiza przywołanych wyżej przepisów wskazuje, że przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Unormowanie zawarte w cyt. art. 19a ust. 1 ustawy pozostaje w zgodzie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE. L nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych nie ma znaczenia chwila wystawienia faktury.

Natomiast w odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, o których mowa w art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, należy wskazać, że obowiązek podatkowy - w przypadku wykonania usługi częściowej - powstaje właśnie w tej części.

W art. 19a ust. 3 ustawy ustawodawca wprowadził unormowanie w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do „usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń”, czyli takiej usługi, która jest wykonywana w sposób ciągły przez pewien czas natomiast rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu.

Należy zauważyć, że powołany wyżej przepis art. 19a ust. 3 ustawy jest konsekwencją skorzystania przez ustawodawcę krajowego z możliwości jaką daje art. 64 ust. 2 akapit trzeci Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym Państwa członkowskie mogą postanowić, że w niektórych przypadkach, innych niż określone w akapicie pierwszym i drugim, dostawy towarów lub świadczenie usług dokonywane w sposób ciągły przez pewien okres, uważa się za dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż jeden rok.

Przepisy regulujące podatek od towarów i usług nie definiują pojęcia „sprzedaży o charakterze ciągłym”. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 935/11 odniósł się do tego pojęcia następująco: „(...) sprzedaż o charakterze ciągłym (...) polega na świadczeniach ciągłych podatnika, obejmujących pewne stałe zachowania w czasie trwania stosunku obligacyjnego, zaspokajające interes odbiorcy tych świadczeń, poprzez ich trwały - pod względem czasowym i funkcjonalnym - charakter oraz cechujące się niemożliwością wyodrębnienia powtarzających się czynności podatnika, co jest charakterystyczne dla świadczeń ciągłych (okresowych)”.

W związku z powyższym sformułować można wniosek, iż jako sprzedaż ciągłą można uznać każdą usługę, która jest stale w fazie wykonywania, co oznacza, że wykonywana jest nieprzerwanie przez czas trwania umowy i w której jednoznacznie można określić jedynie moment rozpoczęcia jej świadczenia, natomiast moment jej zakończenia rozumianego jako definitywne wykonanie, nie jest z góry określony. Jest on wyznaczony przez datę obowiązywania umowy między kontrahentami.

W przedmiotowej sprawie licencja zostanie udzielona na zdefiniowany w umowie okres. Opłata za udzielenie licencji będzie należna Wnioskodawcy w okresach rozliczeniowych obejmujących kwartały kalendarzowe. Każda z części opłaty będzie płatna z góry, z początkiem każdego okresu rozliczeniowego.

Licencja zostaje udzielona na okres 2 lat. Usługa świadczona przez Spółkę, polegająca na udzieleniu licencji ma charakter ciągły, obejmuje pewne stałe zachowania w czasie trwania umowy, zaspokajające interes odbiorcy tych świadczeń, poprzez ich trwały - pod względem czasowym i funkcjonalnym - charakter oraz cechujące się niemożliwością wyodrębnienia powtarzających się czynności Spółki. Przekazanie kontrahentowi kluczy dostępu do platformy informatycznej jest równoznaczne z przekazaniem przez Spółkę klientowi prawa do korzystania z usługi. Klient nabywa prawo do skorzystania z usługi dostępu do platformy informatycznej z uzgodnionym dniem rozpoczęcia trwania umowy, który jest równoznaczny z dniem przekazania kluczy dostępu. W ramach udzielonej licencji, klient będzie miał prawo dostępu do platformy informatycznej i korzystania z jej funkcjonalności oraz wszelkich aktualizacji, kolejnych wersji oraz rozszerzeń platformy i funkcjonalności wprowadzonych lub dodanych przez Spółkę w okresie udzielenia licencji. Stąd działania Spółki podejmowane w odniesieniu do klienta, w okresie, na który udzielono licencji i w ramach opłaty licencyjnej, będą polegały na rozwijaniu i rozbudowywaniu w sposób ciągły tych funkcjonalności (w ramach aktualizacji, kolejnych wersji oraz rozszerzeń platformy).

Spółka, poza opłatą licencyjną, będzie otrzymywała od klienta opłatę utrzymaniową za dodatkowe świadczenia związane z platformą informatyczną. Ponadto na podstawie odrębnej umowy i za odrębną opłatą, Spółka będzie świadczyła na rzecz klienta Usługi serwisowe.

A zatem, w przedmiotowej sprawie, za dzień wykonania usługi należy uznać ostatni dzień każdego ustalonego przez strony okresu rozliczeniowego tj. ostatni dzień kwartału. Jednakże, z zgodnie z cytowanym wcześniej art. 19a ust. 8 ustawy o VAT w sytuacji gdy przed wykonaniem usługi otrzymano całość bądź część zapłaty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.


Skoro, w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca będzie otrzymywał poszczególne płatności, przed wykonaniem usługi (z góry), w rozumieniu art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 8 tej ustawy. Wnioskodawca winien rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania płatności w odniesieniu do jej wysokości.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Kwestie wystawiania faktur reguluje art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106i ust. 1 tej ustawy fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Na mocy art. 106i ust. 2 ww. ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Pakiety medyczne dla pracowników a podatek VAT

Stosownie do art. 106i ust. 7 cyt. ustawy faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Według art. 106i ust. 8 powołanej ustawy przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz brzmienie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT w przedmiotowej sprawie usługa udzielenia Licencji będzie uznana za wykonaną z upływem każdego kwartału, do którego odnosić się będą ustalone w umowie, następujące po sobie terminy płatności poszczególnych rat. Umowa nie będzie przewidywała możliwości przedterminowej spłaty całości lub części tych rat.

Jeżeli zatem faktura będzie dokumentowała wykonanie usług, o których mowa w art. 19a ust. 3 ustawy VAT, tj. usług, dla których ustalone zostały następujące po sobie terminy płatności oraz będzie również zawierała informacje o wysokości rat i przypisaniu ich do poszczególnych kwartałów - to na podstawie art. 106i ust. 8 ustawy o VAT - nie będzie miało zastosowania ograniczenie możliwości wystawienia faktury przed wykonaniem usługi udzielenia Licencji wynikające z art. 106i ust. 7 powołanej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że faktura dokumentująca wykonanie usługi udzielenia Licencji, obejmująca cały Okres, może zostać wystawiona przez Licencjodawcę, zgodnie z art. 106i ust. 1 w zw. z art. 106i ust. 7 i 8 ustawy VAT, z początkiem Okresu - należało uznać za prawidłowe.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.