REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak uzyskać wiążącą informację akcyzową (WIA)

Jak uzyskać wiążącą informację akcyzową (WIA)
Jak uzyskać wiążącą informację akcyzową (WIA)

REKLAMA

REKLAMA

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) to decyzja wydawana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (organ właściwy w zakresie WIA dla wszystkich podatników) na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi, oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych. WIA umożliwia uzyskanie, wiążącej organy podatkowe, informacji w zakresie klasyfikacji wg Nomenklatury Scalonej (CN) wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jest organem odwoławczym od decyzji i postanowień wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w zakresie WIA.

O wydanie WIS mogą występować w szczególności sprzedawcy, producenci, czy importerzy wyrobów akcyzowych, którzy mają wątpliwości odnośnie kodu CN właściwego dla danego wyrobu.

Autopromocja

Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej składany jest na piśmie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na adres:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dział Wiążącej Informacji Akcyzowej

Ul. Hercena 11
50-950 Wrocław

albo w postaci elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub wykorzystując profil zaufany poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Jak wypełnić wniosek o WIA (WIA-WN)

Wniosek może dotyczyć tylko jednego wyrobu akcyzowego lub jednego samochodu osobowego.

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że największą pewność w obrocie gospodarczym w zakresie podatku akcyzowego daje uzyskanie w pierwszej kolejności WIA, a następnie uzyskanie wobec tak zaklasyfikowanego wyrobu akcyzowego interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów ustawy akcyzowej w odniesieniu do ww. wyrobu.
Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności należy wystąpić o WIA, bowiem w przypadku posiadania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do tego samego wyrobu organ podatkowy jest obowiązany z mocy prawa odmówić wydania decyzji WIA.

Szczegółowe zasady wypełnienia poszczególnych pól wniosku o WIA (na druku WIA-WN) znajdują się w Broszurze informacyjnej WIA-WN, opublikowanej na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Dyrektor IAS we Wrocławiu informuje, że jeżeli wniosek o wydanie WIA nie będzie spełniał wymogów, o których mowa art. 7e ust. 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym - organ podatkowy wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Tylko kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek będzie stanowić podstawę jego rozpatrzenia.

Szczególnie ważną częścią wniosku WIA-WN jest Część E, w której trzeba wyczerpująco przedstawić przedmiot wniosku oraz ewentualne załączniki.

W polu 44 trzeba podać nazwę handlową wyrobu oraz inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy, są istotne dla dokonania klasyfikacji lub określenia rodzaju wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.

W polu 45 należy podać szczegółowy opis wyrobu/samochodu (budowa, skład wyrobu, przedstawienie metod badań lub analiz stosowanych do określenia składu, przeznaczenie wyrobu, marka i dane techniczne pojazdu, opis technologiczny), który pozwoli na jego identyfikację i dokonanie klasyfikacji zgodnej z nomenklaturą scaloną lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego. Dane wskazane w tym polu należy poprzeć stosownymi załącznikami (dokumentacja wyrobu lub oświadczenia). W przypadku, gdy w tym polu brakuje miejsca na opis należy dołączyć ciąg dalszy opisu na oddzielnej karcie i o fakcie tym wskazać w końcowej części pola 45 - dołączono osobną kartę/y. Istotne jest również wskazanie przeznaczenia wyrobu.

W polu 46 trzeba zaznaczyć znakiem „x”, które ze wskazanych dokumentów są załączone do wniosku. Załączone dokumenty winny być zaparafowane i datowane przez osobę uprawnioną (wnioskodawcę).

W polu 47 (przypadku dołączenia do wniosku próbki wyrobu, dla którego ma być wydana wiążąca informacja akcyzowa) należy podać:
• ilość wyrobu zawartego w przesłanej próbce,
• rodzaj opakowania,
• oznaczenie próbki, pozwalające na jej jednoznaczną identyfikację.

Pole 48 - Jeśli wnioskodawca nie dołącza próbki, to należy złożyć stosowną deklarację, czy w przypadku, gdy organ podatkowy uzna, że w celu prawidłowego wydania WIA konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych reprezentatywnej próbki towaru będącego przedmiotem wniosku, wnioskodawca samodzielnie prześle próbkę do wskazanej przez organ jednostki badającej. Zaznaczając odpowiedni kwadrat wnioskodawca deklaruje, czy wnioskodawca wyraża zgodę na samodzielne dostarczenie próbki do jednostki badającej wskazanej przez organ w trakcie postępowania o wydanie WIA. Alternatywny sposób przekazywania próbki do badania związany jest z chęcią uniknięcia sytuacji, gdy na przykład: próbka przesyłana jest do Wrocławia, a następnie do Białegostoku, w sytuacji gdy siedziba wnioskodawcy znajduje się w Warszawie. W przypadku zaznaczenia kwadratu „TAK” wnioskodawca zostanie poinformowany do jakiego Laboratorium powinien przesłać próbkę. W przypadku zaznaczenia kwadratu „NIE” wnioskodawca po wezwaniu organu w zakresie WIA będzie zobowiązany przesłać próbkę na adres organu właściwego dla wydawania wiążącej informacji podatkowej.

Dokumenty zawierające informacje uzupełniające o towarze to głównie: schematy, katalogi, atesty, fotografie, plany, instrukcje, informacje od producenta. Dokumenty te można załączyć w formie oryginałów lub kopii.

Zgodnie z art. 7f ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym - Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy

Na stronie IAS we Wrocławiu dostępna jest także Przeglądarka wydanych decyzji WIA

Sprawdzenie formalne wniosku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu sprawdza czy wniosek został sporządzony na odpowiednim formularzu oraz czy dołączono do niego dokumenty, które w sposób właściwy opisują towar. Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów formalnych, tzn. nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub załączników, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Opłata z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz

Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.

Wysokość opłat jest uzależniona od zakresu badań i analiz, których przeprowadzenie jest niezbędne do wydania decyzji WIA. Wysokość ta jest określana w wydawanym na tę okoliczność postanowieniu.

Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za w/w badania lub analizy. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym terminie, organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia.

Kwota opłaty i termin jej uiszczenia są określane przez organ podatkowy w drodze postanowienia.

Na postanowienie określające kwotę opłaty służy zażalenie.


Odbiór WIA

WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:
1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
2) rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

WIA wraz z wnioskiem o jej wydanie, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty wskazane w treści wniosku o wydanie WIA oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej

Termin wydania WIA

Organ podatkowy wydaje WIA bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej.

Odwołanie od WIA

Od decyzji WIA służy odwołanie. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Organem odwoławczym w sprawach decyzji WIA jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Utrata ważności WIA

WIA traci ważność w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy, odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. W przypadku, gdy WIA traci ważność, podmiot, który ją otrzymał może ją stosować nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od daty utraty ważności, pod warunkiem że dotyczy ona wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, będącego przedmiotem działalności gospodarczej posiadacza WIA.

Podstawa prawna

Źródło: biznes.gov.pl; Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA