reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Stawki akcyzy > Jak uzyskać wiążącą informację akcyzową (WIA)

Jak uzyskać wiążącą informację akcyzową (WIA)

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) to decyzja wydawana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (organ właściwy w zakresie WIA dla wszystkich podatników) na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi, oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych. WIA umożliwia uzyskanie, wiążącej organy podatkowe, informacji w zakresie klasyfikacji wg Nomenklatury Scalonej (CN) wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jest organem odwoławczym od decyzji i postanowień wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w zakresie WIA.

O wydanie WIS mogą występować w szczególności sprzedawcy, producenci, czy importerzy wyrobów akcyzowych, którzy mają wątpliwości odnośnie kodu CN właściwego dla danego wyrobu.

Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej składany jest na piśmie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na adres:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dział Wiążącej Informacji Akcyzowej

Ul. Hercena 11
50-950 Wrocław

albo w postaci elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub wykorzystując profil zaufany poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Jak wypełnić wniosek o WIA (WIA-WN)

Wniosek może dotyczyć tylko jednego wyrobu akcyzowego lub jednego samochodu osobowego.

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że największą pewność w obrocie gospodarczym w zakresie podatku akcyzowego daje uzyskanie w pierwszej kolejności WIA, a następnie uzyskanie wobec tak zaklasyfikowanego wyrobu akcyzowego interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów ustawy akcyzowej w odniesieniu do ww. wyrobu.
Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności należy wystąpić o WIA, bowiem w przypadku posiadania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do tego samego wyrobu organ podatkowy jest obowiązany z mocy prawa odmówić wydania decyzji WIA.

Szczegółowe zasady wypełnienia poszczególnych pól wniosku o WIA (na druku WIA-WN) znajdują się w Broszurze informacyjnej WIA-WN, opublikowanej na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Dyrektor IAS we Wrocławiu informuje, że jeżeli wniosek o wydanie WIA nie będzie spełniał wymogów, o których mowa art. 7e ust. 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym - organ podatkowy wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Tylko kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek będzie stanowić podstawę jego rozpatrzenia.

Szczególnie ważną częścią wniosku WIA-WN jest Część E, w której trzeba wyczerpująco przedstawić przedmiot wniosku oraz ewentualne załączniki.

W polu 44 trzeba podać nazwę handlową wyrobu oraz inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy, są istotne dla dokonania klasyfikacji lub określenia rodzaju wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.

W polu 45 należy podać szczegółowy opis wyrobu/samochodu (budowa, skład wyrobu, przedstawienie metod badań lub analiz stosowanych do określenia składu, przeznaczenie wyrobu, marka i dane techniczne pojazdu, opis technologiczny), który pozwoli na jego identyfikację i dokonanie klasyfikacji zgodnej z nomenklaturą scaloną lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego. Dane wskazane w tym polu należy poprzeć stosownymi załącznikami (dokumentacja wyrobu lub oświadczenia). W przypadku, gdy w tym polu brakuje miejsca na opis należy dołączyć ciąg dalszy opisu na oddzielnej karcie i o fakcie tym wskazać w końcowej części pola 45 - dołączono osobną kartę/y. Istotne jest również wskazanie przeznaczenia wyrobu.

W polu 46 trzeba zaznaczyć znakiem „x”, które ze wskazanych dokumentów są załączone do wniosku. Załączone dokumenty winny być zaparafowane i datowane przez osobę uprawnioną (wnioskodawcę).

W polu 47 (przypadku dołączenia do wniosku próbki wyrobu, dla którego ma być wydana wiążąca informacja akcyzowa) należy podać:
• ilość wyrobu zawartego w przesłanej próbce,
• rodzaj opakowania,
• oznaczenie próbki, pozwalające na jej jednoznaczną identyfikację.

Pole 48 - Jeśli wnioskodawca nie dołącza próbki, to należy złożyć stosowną deklarację, czy w przypadku, gdy organ podatkowy uzna, że w celu prawidłowego wydania WIA konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych reprezentatywnej próbki towaru będącego przedmiotem wniosku, wnioskodawca samodzielnie prześle próbkę do wskazanej przez organ jednostki badającej. Zaznaczając odpowiedni kwadrat wnioskodawca deklaruje, czy wnioskodawca wyraża zgodę na samodzielne dostarczenie próbki do jednostki badającej wskazanej przez organ w trakcie postępowania o wydanie WIA. Alternatywny sposób przekazywania próbki do badania związany jest z chęcią uniknięcia sytuacji, gdy na przykład: próbka przesyłana jest do Wrocławia, a następnie do Białegostoku, w sytuacji gdy siedziba wnioskodawcy znajduje się w Warszawie. W przypadku zaznaczenia kwadratu „TAK” wnioskodawca zostanie poinformowany do jakiego Laboratorium powinien przesłać próbkę. W przypadku zaznaczenia kwadratu „NIE” wnioskodawca po wezwaniu organu w zakresie WIA będzie zobowiązany przesłać próbkę na adres organu właściwego dla wydawania wiążącej informacji podatkowej.

Dokumenty zawierające informacje uzupełniające o towarze to głównie: schematy, katalogi, atesty, fotografie, plany, instrukcje, informacje od producenta. Dokumenty te można załączyć w formie oryginałów lub kopii.

Zgodnie z art. 7f ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym - Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy

Na stronie IAS we Wrocławiu dostępna jest także Przeglądarka wydanych decyzji WIA

Sprawdzenie formalne wniosku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu sprawdza czy wniosek został sporządzony na odpowiednim formularzu oraz czy dołączono do niego dokumenty, które w sposób właściwy opisują towar. Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów formalnych, tzn. nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub załączników, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Opłata z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz

Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.

Wysokość opłat jest uzależniona od zakresu badań i analiz, których przeprowadzenie jest niezbędne do wydania decyzji WIA. Wysokość ta jest określana w wydawanym na tę okoliczność postanowieniu.

Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za w/w badania lub analizy. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym terminie, organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia.

Kwota opłaty i termin jej uiszczenia są określane przez organ podatkowy w drodze postanowienia.

Na postanowienie określające kwotę opłaty służy zażalenie.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama