| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Stawki akcyzy > Zmiany w wiążącej informacji akcyzowej (WIA) od 2020 roku

Zmiany w wiążącej informacji akcyzowej (WIA) od 2020 roku

Minister Finansów przygotował obszerną nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Zmiany dotyczyć będą m.in. wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Zasadą stanie się, że WIA będzie ważna jedynie przez okres 3 lat od dnia jej wydania. Wprowadzona ma zostać możliwość dokonania zmiany wydanej decyzji w sprawie WIA oraz określone zostaną nowe przypadki, w których WIA traci ważność. Doprecyzowane zostaną także inne przepisy dot. WIA.

Inne zmiany w zakresie WIA

Projektowana ustawa przewiduje również zmiany przepisów w zakresie instytucji WIA o charakterze dostosowującym oraz doprecyzowującym do proponowanych zmian.

Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA

Proponowana zmiana art. 7d ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym ma na celu rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA o podmiot, na rzecz którego WIA została wydana. Zmiana spowoduje, że oprócz organów podatkowych również podmiot, na rzecz którego wydana została WIA będzie zobowiązany do jej stosowania, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym WIA została wydana. Rozszerzenie mocy wiążącej decyzji w sprawie WIA o podmiot, na rzecz którego została wydana, ma na celu uniknięcie sytuacji, w której o jej stosowaniu decyduje ten podmiot w zależności od otrzymanego rozstrzygnięcia. Bez względu, czy decyzja w sprawie WIA będzie korzystna, czy też nie pod kątem, np. opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, podmiot, na rzecz którego wydana zostanie WIA, obowiązany będzie ją stosować w odniesieniu do tych wyrobów akcyzowych.

Obowiązek udowodnienia, że wyroby akcyzowe albo samochody osobowe będące przedmiotem WIA odpowiadają klasyfikacji

Projekt zakłada dodanie do ustawy o podatku akcyzowym art. 7d ust. 5, który to przepis nakłada na posiadacza WIA obowiązek udowodnienia, że wyroby akcyzowe albo samochody osobowe będące przedmiotem WIA i podlegające opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem klasyfikacji tego wyrobu albo samochodu osobowego określonej w WIA, albo wyroby akcyzowe odpowiadają rodzajowi wyrobu określonego w WIA.

Celem przepisu jest zapewnienie możliwości weryfikacji przez organy podatkowe również ex post zadeklarowanych do opodatkowania np. wyrobów akcyzowych w oparciu o posiadaną przez podmiot, na rzecz którego wydana została WIA dokumentację umożliwiająca ustalenie, że wyroby te odpowiadają pod każdym względem wyrobom określonym w wydanej WIA. Kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa wyrobów akcyzowych objętych WIA odbywa się z reguły po upływie znacznego czasu od dnia, w którym podatnik dysponował przedmiotowym wyrobem. W takiej sytuacji nie będzie więc możliwości ewentualnego poboru próbek wyrobów akcyzowych lub w inny sposób (np. oględziny) zbadania zgodności wyrobu z opisem zawartym w wydanej WIA. Zachodzi zatem konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji deklarowanych wyrobów w oparciu o inne dokumenty, którymi powinien dysponować posiadacz WIA w zakresie cechy i właściwości wyrobu akcyzowego.

Analogiczne uregulowania zastosowano w art. 33 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, w przypadku posiadaczy Wiążących Informacji Taryfowych (WIT).

Doprecyzowanie terminu zapłaty zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub analizy

Zaprojektowana zmiana art. 7f ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym ma na celu:
− jego doprecyzowanie w zakresie sformułowania dotyczącego terminu, w którym powinna być zapłacona zaliczka na pokrycie opłaty za badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, poprzez zastąpienie wyrazów „nie krótszym niż 7 dni” wyrazami „w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni”. Proponowana zmiana wpisuje się w zgłaszane przez organy podatkowe właściwe w sprawie WIA zastrzeżenia, że przepis w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości i może być błędnie odczytany, że wnioskodawca nie może wpłacić ww. zaliczki w terminie krótszym niż 7 dni.
− wprowadzenie możliwości zaskarżenia wydawanego na podstawie tego przepisu przez organ podatkowy I instancji postanowienia o pozostawieniu wniosku WIA bez rozpatrzenia. W konsekwencji proponuje się określenie, że w przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie określonym w wezwaniu organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia, na które służy zażalenie.

W BIP informacje o wydanych WIA i ich zmianach

Zaprojektowana zmiana art. 7k ustawy o podatku akcyzowym ma na celu zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji tylko w zakresie wydanych decyzji w sprawie WIA oraz jej zmian. W związku z tym proponuje się odstąpienie od obowiązku zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej danych, które zawarte są we wniosku o wydanie WIA.

Wniosek o wydanie WIA po dokonaniu anonimizacji stanowi praktycznie pusty formularz o obszernych rozmiarach, a zawarta w nim ewentualna treść, która nie została zastrzeżona przez wnioskodawcę, np. w zakresie opisu wyrobu akcyzowego jest zamieszczana w uzasadnieniu decyzji WIA.

Zdaniem Ministra Finansów uzasadnione zatem jest odstąpienie od obowiązku zamieszczania przez organ podatkowy w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku o wydanie WIA. Ponadto nowelizowany przepis ma na celu zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej uzupełniających informacji dotyczących wydanej WIA obejmujących również późniejsze dane o utracie ważności WIA wraz ze wskazaniem daty od jakiej WIA utraciła swoją ważność.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »