Kategorie

Jak rozliczać opłaconą umowę o zarządzanie

Marcin Gawlik
inforCMS
W 2007 r. spółka zawarła z kontrahentem umowę o zarządzanie i podnajem powierzchni biurowej na okres dwóch lat. Z uwagi na uwarunkowania sytuacyjne spółka zainkasowała należne na podstawie umowy wynagrodzenie z góry. Jednocześnie wystawiona została dla kontrahenta faktura VAT na całą otrzymaną kwotę. Kwota ta została potraktowana jako zaliczka na poczet usług wykonywanych w przyszłości. Czy spółka prawidłowo kwalifikowała przychód jako 1/24 kwoty wynagrodzenia co miesiąc, czy też powinna dokonać kwalifikacji 1/2 wynagrodzenia po podpisaniu umowy (w 2007 r.) i 1/2 na początku kolejnego roku (2008) jej trwania? Jak należy rozumieć termin „okres sprawozdawczy” z updop? Czy zapłatę całości wynagrodzenia można było potraktować jako otrzymanie zaliczki?

RADA

Kwalifikowanie przychodu z tytułu zawartej umowy w wysokości 1/24 pełnego wynagrodzenia co miesiąc jest w opisanej sytuacji prawidłowe. Termin „okres sprawozdawczy” należy rozumieć jako jeden miesiąc lub kwartał w zależności od przyjętego przez spółkę sposobu rozliczania (miesięcznie/kwartalnie). Szersze wyjaśnienie poniżej.

UZASADNIENIE

Wstępnie zauważyć należy, iż zarówno w roku 2007, jak i w roku bieżącym zasady dotyczące momentu kwalifikacji przychodów były identyczne. Zmiana w brzmieniu przepisów pojawiła się bowiem w tym zakresie od 1 stycznia 2007 r. Od tego dnia do chwili obecnej datę powstania przychodu należy określać jako dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi - nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Należy jednak pamiętać, iż od stycznia 2007 r. w ustawie wprowadzono regulacje dotyczące kwalifikowania przychodów z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Jeśli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przychody z usług świadczonych w czasie

Reklama

Do przychodów nie należy zaliczać pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 updop). Brzmienie tego przepisu było identyczne zarówno w roku 2007, jak i obecnie. W przedstawionej sytuacji przepis ten znajdzie zastosowanie, ponieważ mamy do czynienia z usługami wykonywanymi stopniowo, w miarę upływu czasu trwania umowy.

Czy 100% zapłata może być zaliczką? Spółka wyraża wątpliwość, czy zapłata 100% wynagrodzenia może być potraktowana jako zaliczka. Wskazany wyżej przepis należy odnieść do otrzymanych przez podatnika zaliczek na poczet dostaw towarów i usług. W samej ustawie brak jest wyjaśnienia terminu „zaliczka”. Wobec tego należy rozumieć go zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiegoPWN, który określa zaliczkę jako „część należności wpłacaną lub wypłacaną z góry na poczet tej należności”. Ustawodawca nie bez przyczyny zrezygnował z użycia terminu „zaliczka” w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop. Nie ma zatem podstaw, aby twierdzić, że 100% zapłata nie może być zaliczką, czy też tym bardziej „pobraną wpłatą” w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 updop.

Potwierdza to fragment postanowienia Naczelnika I MUS, nr 1471/DPR2/423-137/07/AB, z 12 września 2007 r.:

Reklama

W wyroku WSA z dnia 28 marca 2007 r., sygn. akt: III SA/Wa 44182/06, sąd stwierdził, że z literalnego brzmienia omawianego przepisu „wynika jednoznacznie, iż nawet otrzymanie całkowitej zapłaty nie kreuje przychodu po stronie otrzymującego, jeżeli zapłata ta dotyczy dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane dopiero w następnych okresach sprawozdawczych. Bez znaczenia pozostaje podnoszona przez organ okoliczność, czy przedmiotowa zapłata miała charakter zaliczkowy”.

Pojęcie okresu sprawozdawczego. W opisanej sytuacji termin „okres sprawozdawczy” jest kluczowy dla rozważania momentu uzyskania przychodów. Jednocześnie, podobnie jak zaliczka, nie jest zdefiniowany w ustawie. Istnieje zatem ryzyko, iż należy go odnieść do roku podatkowego, a nie, jak uczyniła to spółka, do miesiąca. To po roku właśnie należy złożyć zeznanie CIT-8 i za rok obrotowy/podatkowy należy sporządzić sprawozdanie finansowe. W opisanej sytuacji przyszłym okresem sprawozdawczym byłby rok 2008. Poszczególne miesiące 2007 r. i 2008 r. nie byłyby zaś przyszłymi okresami sprawozdawczymi. Przychód 2007 r. powstałby wówczas w wysokości połowy kwoty wynagrodzenia już w momencie wystawienia faktury z tytułu umowy. Co prawda, przy podpisaniu umowy nie wykonano jeszcze usługi, nawet częściowo, jednak wystawiono fakturę. Kolejne miesiące 2007 r. nie stanowiłyby przyszłych okresów rozliczeniowych.

 

Spółka może jednak przyjąć okres sprawozdawczy równy miesiącowi, jeżeli miesięcznie rozlicza zaliczki na podatek. Rozumowanie takie potwierdza postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto, nr EDA/423-11/07, z 27 kwietnia 2007 r.:

Ustawodawca nigdzie w treści ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „okres sprawozdawczy”. Jednakże, zdaniem tutejszego organu podatkowego, skoro w ustawie wielokrotnie stosowany jest termin „rok podatkowy”, który został w przepisach tej ustawy jednoznacznie zdefiniowany, to przyjąć należy, iż pojęcia „okres sprawozdawczy” nie należy utożsamiać wyłącznie z rokiem podatkowym. Zauważyć równocześnie należy, iż z brzmienia art. 25 i art. 27 cytowanej ustawy wynika obowiązek rozliczania zaliczek na podatek za okresy miesięczne lub kwartalne oraz podatku za rok podatkowy. Zatem należy uznać, iż przez pojęcie „okres sprawozdawczy” użyte w treści art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć okres jednego miesiąca w przypadku opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w okresach miesięcznych lub okres jednego kwartału w przypadku opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w okresach kwartalnych, bądź okres roku podatkowego, w sytuacji gdy obliczany jest podatek należny za dany rok.

Reasumując: przy opisanym powyżej rozumieniu okresu sprawozdawczego kwalifikacja przychodu w wysokości 1/24 kwoty wynagrodzenia miesięcznie jest prawidłowa, z jednym zastrzeżeniem. Otóż, jeśli jednak w zawartej przez spółkę umowie strony przewidziały okresy rozliczeniowe (co nie wynika z przedstawionego opisu), przychód zarówno w 2007 r., jak i w 2008 r. spółka powinna proporcjonalnie kwalifikować w ostatnim dniu takiego okresu. Zaproponowany przez spółkę alternatywny sposób kwalifikacji przychodu na początku 2007 r. (1/2 przychodu) oraz na początku 2008 r. (1/2 przychodu) jest nieprawidłowy.

PRZYKŁAD

Spółka TAXADVICE zawarła z kontrahentem w kwietniu 2007 r. umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie podatkowo-księgowym. Ustalono, iż usługi będą rozliczane w systemie kwartalnym. Jednocześnie jednak TAXADVICE wynegocjowała zapłatę z góry za 3 kolejne okresy rozliczeniowe (9 miesięcy), tj. 27 000 zł. W tym samym miesiącu TAXADVICE wystawiła kontrahentowi fakturę na całą powyższą kwotę. W kwietniu TAXADVICE nie uzyska przychodu podatkowego, nawet pomimo wystawienia faktury w tym miesiącu, ponieważ pierwszy trzymiesięczny okres rozliczeniowy kończy się w czerwcu (przychód 9000 zł, czyli 1/3 z 27 000 zł).

Kolejne przychody z tytułu umowy TAXADVICE uzyskiwałaby w wysokości 9000 zł ostatniego dnia września oraz grudnia.

Gdyby strony nie ustaliły wyraźnie rozliczania umowy w ustalonych okresach rozliczeniowych, wówczas TAXADVICE uzyskałaby w maju przychód 3000 zł (proporcjonalny przychód jednego miesiąca wg wyliczenia 27 000 zł/9 miesięcy). Pozostała kwota 24 000 zł byłaby pobraną wpłatą na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. W każdym kolejnym miesiącu, aż do zakończenia umowy, TAXADVICE uzyskiwałaby przychód w wysokości 3000 zł. Przyjęcie wskazanego okresu rozliczeniowego skutkuje więc w opisanej sytuacji odsunięciem momentu uzyskania podatkowego kwalifikowania przychodów.

Zasady ustalania momentu uzyskania przychodu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 12 ust. 3, 3a, 3c, 3d i 3e, art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Marcin Gawlik

konsultant podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.