Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Cash pooling – skutki podatkowe

Cash pooling – skutki podatkowe
Cash pooling – skutki podatkowe
ShutterStock
W obliczu kryzysu ekonomicznego będącego skutkiem pandemii oraz wojny w Ukrainie, wiele podmiotów gospodarczych boryka się z problemem płynności finansowych. Jedną z możliwości poprawy cash-flow przedsiębiorstwa jest dokonywanie rozliczeń w ramach systemu cash poolingu, co jest coraz bardziej popularną formą rozliczeń w ramach grup kapitałowych.

Na czym polega cash pooling?

Cash pooling jest grupową umową o zarządzaniu płynnością finansową. Pozwala na wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. System ten polega na przekazywaniu między uczestnikami nadwyżek środków pieniężnych jednych spółek na rzecz spółek posiadających ich niedobory.

Jakie są skutki podatkowe cash poolingu?

Celem transferów środków pieniężnych między uczestnikami cash poolingu nie jest przenoszenie na własność biorącego określonej ilości pieniędzy. Transfery pieniężne mają na celu zbilansowanie sald występujących na rachunkach bankowych poszczególnych uczestników na koniec określonego okresu rozliczeniowego. Umowę tę cechuje zatem zwrotny charakter transferów pieniężnych dokonywanych pomiędzy uczestnikami (podmiotami z grupy). Zatem transfery te nie będą miały charakteru ani definitywnego przysporzenia (w przypadku wyrównania ujemnego salda danej spółki zależnej), ani definitywnego kosztu (w przypadku wykorzystania dodatniego salda danej spółki), gdyż podlegają dalszemu rozliczeniu pomiędzy uczestnikami. W takiej sytuacji, gdy nie dochodzi do definitywnego przysporzenia lub poniesienia wydatku, opisane transfery środków (nadwyżek lub niedoborów) będą neutralne podatkowo dla spółki dla celów rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe (por. interpretacja indywidulana z dnia 29 sierpnia 2018 r., znak 0114-KDIP2-2.4010.313.2018.2.AS).

Za przychód podlegający opodatkowaniu i koszt uzyskania przychodu winny być natomiast traktowane odsetki faktycznie zapłacone oraz skapitalizowane w związku z ww. transferem środków. Należy bowiem wskazać, że odsetki są formą wynagrodzenia dla udostępniającego środki.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), do przychodów nie zalicza się:

 1. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów);
 2. kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Powyższy przepis wprowadza zasadę, że warunkiem zaliczenia odsetek do przychodów podatnika podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest ich faktyczne otrzymanie lub kapitalizacja. Nie znajdzie w tym przypadku zastosowania ogólna zasada kwalifikowania, jako przychodów z działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu wszelkich przychodów należnych, niezależnie od ich rzeczywistego uzyskania. W konsekwencji odsetki należne spółce, powinny być przez nią zaliczane do przychodów podlegających opodatkowaniu z chwilą ich faktycznego otrzymania lub kapitalizacji, w związku z tymi transferami.

Natomiast kosztami uzyskania przychodów są - zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP - koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOP, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się naliczonych lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Wobec powyższego, faktycznie otrzymane lub zapłacone odsetki należy zaklasyfikować do przychodów lub kosztów podatkowych na zasadzie kasowej. Odsetki, którymi dana spółka będzie obciążona na podstawie umowy, stanowić będą dla niej koszty uzyskania przychodów w momencie obciążenia jej rachunku. Natomiast, otrzymane w ramach cash poolingu odsetki będą stanowiły dla spółki przychody podatkowe w momencie uznania rachunku.

Limitowanie kosztów uzyskania przychodów

Możliwość zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu powinna być oceniana z perspektywy art. 15c ustawy o PDOP, ponieważ odsetki zapłacone w ramach rozliczeń cash poolingu podlegają regulacjom dotyczącym wyłączenia z kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego.

Zastosowanie wzoru wskazanego w tym przepisie oznacza, że wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty finansowania dłużnego w części powyżej limitu, w jakiej przekroczona jest suma kwot (i) 3.000.000 zł albo (ii) 30% kwoty tzw. "podatkowej EBIDTA".

Wobec powyższego, w przypadku zawarcia umowy cash poolingu, spółka powinna ustalić, czy stosownie do art. 15c ust. 1 ustawy o PDOP powinna wyłączać z kosztów uzyskania przychodów część kosztów finansowania dłużnego ponoszonych na podstawie tej umowy.

Podatek u źródła

O rozliczeniach z tytułu podatku u źródła powinny pamiętać podmioty działające w ramach grup międzynarodowych. Może bowiem dochodzić do sytuacji, gdy w cash poolingu uczestniczą podmioty z poza Polski, polska spółka dokonuje wypłat odsetek na rzecz tego podmiotu – będącego w tej sytuacji nierezydentem.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów przychodów z odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów.

Ustalenie rzeczywistego właściciela wypłacanych odsetek w podatku u źródła

Aby poprawnie zidentyfikować dalszy tok postępowania wobec wypłaty odsetek na rzecz nierezydenta niezbędnym będzie ustalenie rzeczywistego właściciela wypłacanych odsetek.

W kontekście pełnienia przez spółkę funkcji płatnika z tytułu wypłaty odsetek na rzecz uczestników systemu cash poolingu istotne będzie ustalenie kto jest rzeczywistym właścicielem tych odsetek, co wymaga odróżnienia roli jaką pełnią spółki od funkcji pool lidera.

W interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2022 r., znak. 0111-KDIB1-2.4010.524.2021.2.BD Dyrektor KIS wskazał, że „W świetle powyższego, odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę jako Uczestnika w ramach struktury cash-poolingu, których rzeczywistym odbiorcą (beneficial owner) będą poszczególni Uczestnicy lub Pool Leader będą podlegać opodatkowaniu podatkiem "u źródła" w Polsce z zastosowaniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem, w którym siedzibę ma rzeczywisty odbiorca (beneficial owner), tj. poszczególni Uczestnicy lub Pool Leader, pod warunkiem spełnienia określonych warunków do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.”

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2018 r., sygn. II FSK 1370/16 wskazano, że w sytuacji gdy „Agent ma pełnić rolę podmiotu rozliczającego operacje dokonywane pomiędzy uczestnikami, która to rola w swym zasadniczym wymiarze ma charakter techniczny i sprowadza się do roli zbliżonej do pośrednika. Jak najbardziej trafne jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, iż podnoszona przez skarżącą okoliczność, że Agent jest właścicielem rachunków, w tym rachunku głównego w żaden sposób nie czyni go właścicielem odsetek, o których mowa we wniosku. Również nie czyni Agenta właścicielem odsetek okoliczność ponoszenia przez niego ryzyka związanego z działaniem struktury cash poolingu. Istotne jest bowiem, że właścicielem odsetek nie jest podmiot, który mocą postanowień umowy i w jej granicach przekazuje odsetki pomiędzy uczestnikami, a właścicielami ich są uczestnicy umowy.”

Stosowanie zwolnienia lub zasad opodatkowania z umów międzynarodowych

W zależności od tego, na rzecz jakiego podmiotu będą wypłacane odsetki, należy ustalić czy zaistnieje podstawa do zastosowania zwolnienia ustawowego (art. 21 ust. 3-6 ustawy o PDOP), czy preferencyjnych zasad poboru podatku u źródła na podstawie umowy międzynarodowej.

W sytuacji, gdy stroną umowy cash poolingu są podmioty z różnych państw, każdorazowo obowiązkiem polskiej spółki wypłacającej odsetki będzie ustalenie rezydencji podatkowej rzeczywistego właściciela wypłacanych odsetek i zastosowanie właściwej UPO.

Jednocześnie należy mieć na uwadze obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. nowe zasady dotyczące rozliczeń podatku u źródła. Od początku bieżącego roku obowiązuje zmieniona procedura „WHT refund” tj. obowiązku poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do późniejszego ubiegania się o zwrot całości bądź części podatku. Wpływ na obowiązek stosowania nowych zasad będzie miała również kwota wypłacanych odsetek.

Obecnie dokonując wypłat należności przekraczających w ciągu roku podatkowego płatnika kwotę 2 mln złotych na rzecz tego samego odbiorcy płatnicy zryczałtowanego podatku muszą stosować już nowe przepisy, których brzmienie nieznacznie różni się od pierwotnie uchwalonego.

Należy wskazać, że mechanizm „WHT refund” aktualnie odnosi się wyłącznie do płatności o charakterze biernym wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych. Nowe regulacje objęły zatem m.in. należności z tytułu odsetek.

Wyjątkiem od zasady nakładającej obowiązek poboru zryczałtowanego podatku od nadwyżki ponad 2 mln złotych w procedurze „WHT refund” jest możliwość posłużenia się opinią o stosowaniu preferencji lub złożenie przez płatnika oświadczenia, że spełnia przesłanki do zastosowania niższej stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku u źródła.

Niezależnie od wybranego sposobu postępowania przez płatnika, jeżeli posiada on wiedzę o nadchodzących wypłatach należności z tytułu odsetek, powinien gromadzić dokumenty niezbędne do rozliczenia (w tym zastosowania ewentualnych preferencji) podatku u źródła. W każdym przypadku, płatnik powinien dysponować certyfikatem rezydencji oraz innymi dokumentami potwierdzającymi dochowanie należytej staranności przy weryfikacji możliwości zastosowania niższej stawki podatku albo zwolnienia z podatku u źródła.

Podsumowanie:

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, wyłącznie odsetki będą rodziły skutki podatkowe po stronie uczestnika cash poolingu. W przypadku odsetek otrzymanych będą to przychody podatkowe, natomiast odsetki wypłacone będą kosztami uzyskania przychodów – do wysokości limitu wynikającego z art. 15c ustawy o PDOP.
Zasadniczą kwestią wynikającą z przystąpienia podmiotu do grupowego cash poolingu będzie pełnienie funkcji płatnika podatku u źródła. W tym zakresie kluczowe będzie ustalenie rzeczywistego właściciela wypłacanych odsetek, a także weryfikacja obowiązków uzależnionych od rodzaju powiązań z kontrahentem otrzymującym odsetki oraz kwoty wypłat na rzecz danego podmiotu.

Wioleta Kosińska, doradca podatkowy, kierownik zespołu ds. podatków bezpośrednich w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać biurem rachunkowym
Zarządzanie biurem rachunkowym. Teraz książka z serwisem online

Publikacja jest skierowana do księgowych, kadry kierowniczej i właścicieli biur rachunkowych. Kompleksowo opisuje zasady organizacji pracy biura rachunkowego. Praktyczną pomocą są wzory dokumentów oraz instrukcji dostępnych również w edytowalnej formie w serwisie powiązanym z książką.

Teraz 12% taniej!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura, zasady, reprezentacja
  Podstawowym sposobem zakończenia istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej formalna likwidacja. Jak ona przebiega w praktyce, jakich obowiązków należy dochować i co warto o niej wiedzieć?
  HUB e-paragony od września 2023 r. Nowa wersja aplikacji e-paragony
  We wrześniu 2023 r. uruchomione zostanie rozwiązanie HUB e-paragony umożliwiające powszechne stosowanie paragonów elektronicznych - poinformował 6 października 2022 r. wiceminister finansów Mariusz Gojny. Dodał, że Ministerstwo Finansów opublikuje rozwiązanie pozwalające przystąpić do projektu producentom kas fiskalnych oraz tworzenie konkurencyjnych aplikacji do odbiorów paragonów.
  Wydatki na utrzymanie psa - koszty podatkowe, odliczenie VAT
  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w swoim domu lub mieszkaniu mają wątpliwości, czy wydatki na utrzymanie psa stróżującego mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Powstaje też pytanie, czy można odliczyć VAT od wydatków na utrzymanie psa stróżującego, który pilnuje biura, czy innych miejsc, w których jest prowadzona działalność gospodarcza? Sprawdźmy jak na te pytania odpowiada Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach podatkowych.
  Inflacja a dochody budżetowe. Wzrost inflacji o 1 punkt proc. to 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa
  Każdy punkt procentowy wyższej inflacji to jest 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa, po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki - powiedział 5 października 2022 r. w Senacie wiceminister finansów Artur Soboń. Poinformował także, że ostatnie zmiany w PIT i CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie.
  Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 6 października
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5 października 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.
  Obliczanie długości mandatów członków zarządu i rady nadzorczej - nowe zasady od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadza nowe zasady obliczania czasu trwania mandatów członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawdź, jak będą one wyglądać.
  Limity podatkowe 2023
  Limity podatkowe 2023. Średni kurs euro publikowany przez NBP pierwszego dnia roboczego października decyduje o ważnych limitach podatkowych w następnym roku. Znamy już ten kurs euro z 3 października 2022 r. (4,8272 zł). Sprawdźmy zatem jakie limity podatkowe będą obowiązywały w 2023 roku.
  Wywóz i tranzyt towarów dual-use – zezwolenia, oświadczenie użytkownika końcowego
  W związku z wojną na Ukrainie, towary (produkty) typu dual-use zyskały na szczególnym znaczeniu. Istotna stała się również możliwość jak najszybszej realizacji tego rodzaju zamówień. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązują w tym zakresie.
  Przedpłaty, zaliczki, zadatki a podatek dochodowy. Moment powstania przychodu
  W transakcjach handlowych często możemy spotkać się z wpłatami poprzedzającymi wykonanie usługi lub dostawę towarów. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia wykonania umowy wiążącej dwie strony transakcji. W związku z tym pojawia się pytanie- jak otrzymanie przedpłaty, zaliczki bądź zadatku powinno być rozliczone na gruncie podatku dochodowego?
  Podatki związane z alkoholem – czym jest podatek piwny
  Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, akcyza i podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – tzw. podatek piwny.
  Rożne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Nowy Ład spowodował znaczne zmiany w prawie podatkowym. Wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia składki zdrowotnej szuka lepszych rozwiązań. Jedną z opcji była zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Darowizna pieniędzy ze wspólnego rachunku bankowego a zwolnienie z podatku
  Czy darowizna pieniędzy od członka najbliższej rodziny może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym, którego współwłaścicielami są darczyńca i obdarowany? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 września 2022 r.
  Sprzedaż złomu – kwestie podatkowe
  Opodatkowanie sprzedaży złomu zależy od tego, czy odbywa się w ramach działalności gospodarczej czy okazjonalnie.
  JPK_VAT po 6 latach. Czy przesyłanie ksiąg podatkowych dla potrzeb VAT ma sens?
  Wprowadzenie w naszym kraju ustawowego obowiązku przesyłania organom podatkowym pierwszej instancji standaryzowanych części ewidencji prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT) było pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju i po sześciu latach obowiązywania trudno uznać to za sukces (być może tylko lobbingowy i propagandowy) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Zmiany w ustawie o rachunkowości 2022/2023 – wdrożenie dyrektywy 2021/2101. Sprawozdanie o podatku dochodowym
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ta nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2021/2101.
  Progi podatkowe 2023 - co warto wiedzieć?
  Progi podatkowe 2023. Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 - limity, stawki
  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?
  Webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego”
  Korygowanie VAT. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 20 października 2022 roku. Polecamy!
  Dropshipping oczami księgowej. Kasa fiskalna, paragony, dokumentowanie sprzedaży
  Bardzo często trafiają do mnie osoby, najczęściej młode, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą od dropshippingu. Skuszeni zarabianiem bez wydawania własnych pieniędzy często wchodzą w prowadzenie biznesu bez zastanowienia. Nasi Klienci - Sprzedawcy często rozpoczynają od inwestycji w szkolenia. Jest ich na rynku coraz więcej. Trudno mi zweryfikować faktyczny poziom merytoryczny tych kursów więc oprę się jedynie o informacje uzyskane od Klientów naszego Biura.
  Limit jednorazowej amortyzacji 2023 r.
  Jednorazowa amortyzacja 2023. Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października decyduje o wysokości określonych limitów w podatkach na następny rok. Dotyczy to m.in. przywileju jakim jest jednorazowa amortyzacja.
  Mały podatnik VAT 2023. Jakie limity?
  Mały podatnik VAT 2023 to przedsiębiorca, którego przychody mieszczą się w określonym limicie wyrażonym w euro. Limity ustalane są co roku na podstawie kursu z 1 października. Kto może liczyć na status małego podatnika VAT w roku 2023?
  Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. znacznie skomplikuje sytuację Frankowiczów posiadających kredyty hipoteczne w tym banku. Zgodnie z nią kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, czyli przede wszystkim kursem CHF, ale także USD, EUR, JPY, nie zostały przeniesione i zostają w Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Najwięksi podatnicy CIT w Polsce
  Ministerstwo Finansów opublikowało 30 września 2022 r. listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.
  Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
  Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – wrzesień/październik 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie września i października 2022 r.? Oferta depozytowa banków we wrześniu ponownie została poprawiona. W ciągu 2022 roku doszło do bardzo poważnych zmian. Tym niemniej oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nadal nie nadąża za inflacją.