REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Cash pooling – skutki podatkowe
Cash pooling – skutki podatkowe
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W obliczu kryzysu ekonomicznego będącego skutkiem pandemii oraz wojny w Ukrainie, wiele podmiotów gospodarczych boryka się z problemem płynności finansowych. Jedną z możliwości poprawy cash-flow przedsiębiorstwa jest dokonywanie rozliczeń w ramach systemu cash poolingu, co jest coraz bardziej popularną formą rozliczeń w ramach grup kapitałowych.

Na czym polega cash pooling?

Cash pooling jest grupową umową o zarządzaniu płynnością finansową. Pozwala na wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. System ten polega na przekazywaniu między uczestnikami nadwyżek środków pieniężnych jednych spółek na rzecz spółek posiadających ich niedobory.

Autopromocja

Jakie są skutki podatkowe cash poolingu?

Celem transferów środków pieniężnych między uczestnikami cash poolingu nie jest przenoszenie na własność biorącego określonej ilości pieniędzy. Transfery pieniężne mają na celu zbilansowanie sald występujących na rachunkach bankowych poszczególnych uczestników na koniec określonego okresu rozliczeniowego. Umowę tę cechuje zatem zwrotny charakter transferów pieniężnych dokonywanych pomiędzy uczestnikami (podmiotami z grupy). Zatem transfery te nie będą miały charakteru ani definitywnego przysporzenia (w przypadku wyrównania ujemnego salda danej spółki zależnej), ani definitywnego kosztu (w przypadku wykorzystania dodatniego salda danej spółki), gdyż podlegają dalszemu rozliczeniu pomiędzy uczestnikami. W takiej sytuacji, gdy nie dochodzi do definitywnego przysporzenia lub poniesienia wydatku, opisane transfery środków (nadwyżek lub niedoborów) będą neutralne podatkowo dla spółki dla celów rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe (por. interpretacja indywidulana z dnia 29 sierpnia 2018 r., znak 0114-KDIP2-2.4010.313.2018.2.AS).

Za przychód podlegający opodatkowaniu i koszt uzyskania przychodu winny być natomiast traktowane odsetki faktycznie zapłacone oraz skapitalizowane w związku z ww. transferem środków. Należy bowiem wskazać, że odsetki są formą wynagrodzenia dla udostępniającego środki.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), do przychodów nie zalicza się:

 1. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów);
 2. kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Powyższy przepis wprowadza zasadę, że warunkiem zaliczenia odsetek do przychodów podatnika podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest ich faktyczne otrzymanie lub kapitalizacja. Nie znajdzie w tym przypadku zastosowania ogólna zasada kwalifikowania, jako przychodów z działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu wszelkich przychodów należnych, niezależnie od ich rzeczywistego uzyskania. W konsekwencji odsetki należne spółce, powinny być przez nią zaliczane do przychodów podlegających opodatkowaniu z chwilą ich faktycznego otrzymania lub kapitalizacji, w związku z tymi transferami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast kosztami uzyskania przychodów są - zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP - koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOP, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się naliczonych lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Wobec powyższego, faktycznie otrzymane lub zapłacone odsetki należy zaklasyfikować do przychodów lub kosztów podatkowych na zasadzie kasowej. Odsetki, którymi dana spółka będzie obciążona na podstawie umowy, stanowić będą dla niej koszty uzyskania przychodów w momencie obciążenia jej rachunku. Natomiast, otrzymane w ramach cash poolingu odsetki będą stanowiły dla spółki przychody podatkowe w momencie uznania rachunku.

Limitowanie kosztów uzyskania przychodów

Możliwość zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu powinna być oceniana z perspektywy art. 15c ustawy o PDOP, ponieważ odsetki zapłacone w ramach rozliczeń cash poolingu podlegają regulacjom dotyczącym wyłączenia z kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego.

Zastosowanie wzoru wskazanego w tym przepisie oznacza, że wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty finansowania dłużnego w części powyżej limitu, w jakiej przekroczona jest suma kwot (i) 3.000.000 zł albo (ii) 30% kwoty tzw. "podatkowej EBIDTA".

Wobec powyższego, w przypadku zawarcia umowy cash poolingu, spółka powinna ustalić, czy stosownie do art. 15c ust. 1 ustawy o PDOP powinna wyłączać z kosztów uzyskania przychodów część kosztów finansowania dłużnego ponoszonych na podstawie tej umowy.

Podatek u źródła

O rozliczeniach z tytułu podatku u źródła powinny pamiętać podmioty działające w ramach grup międzynarodowych. Może bowiem dochodzić do sytuacji, gdy w cash poolingu uczestniczą podmioty z poza Polski, polska spółka dokonuje wypłat odsetek na rzecz tego podmiotu – będącego w tej sytuacji nierezydentem.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów przychodów z odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów.

Ustalenie rzeczywistego właściciela wypłacanych odsetek w podatku u źródła

Aby poprawnie zidentyfikować dalszy tok postępowania wobec wypłaty odsetek na rzecz nierezydenta niezbędnym będzie ustalenie rzeczywistego właściciela wypłacanych odsetek.

W kontekście pełnienia przez spółkę funkcji płatnika z tytułu wypłaty odsetek na rzecz uczestników systemu cash poolingu istotne będzie ustalenie kto jest rzeczywistym właścicielem tych odsetek, co wymaga odróżnienia roli jaką pełnią spółki od funkcji pool lidera.

W interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2022 r., znak. 0111-KDIB1-2.4010.524.2021.2.BD Dyrektor KIS wskazał, że „W świetle powyższego, odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę jako Uczestnika w ramach struktury cash-poolingu, których rzeczywistym odbiorcą (beneficial owner) będą poszczególni Uczestnicy lub Pool Leader będą podlegać opodatkowaniu podatkiem "u źródła" w Polsce z zastosowaniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem, w którym siedzibę ma rzeczywisty odbiorca (beneficial owner), tj. poszczególni Uczestnicy lub Pool Leader, pod warunkiem spełnienia określonych warunków do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.”

Autopromocja

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2018 r., sygn. II FSK 1370/16 wskazano, że w sytuacji gdy „Agent ma pełnić rolę podmiotu rozliczającego operacje dokonywane pomiędzy uczestnikami, która to rola w swym zasadniczym wymiarze ma charakter techniczny i sprowadza się do roli zbliżonej do pośrednika. Jak najbardziej trafne jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, iż podnoszona przez skarżącą okoliczność, że Agent jest właścicielem rachunków, w tym rachunku głównego w żaden sposób nie czyni go właścicielem odsetek, o których mowa we wniosku. Również nie czyni Agenta właścicielem odsetek okoliczność ponoszenia przez niego ryzyka związanego z działaniem struktury cash poolingu. Istotne jest bowiem, że właścicielem odsetek nie jest podmiot, który mocą postanowień umowy i w jej granicach przekazuje odsetki pomiędzy uczestnikami, a właścicielami ich są uczestnicy umowy.”

Stosowanie zwolnienia lub zasad opodatkowania z umów międzynarodowych

W zależności od tego, na rzecz jakiego podmiotu będą wypłacane odsetki, należy ustalić czy zaistnieje podstawa do zastosowania zwolnienia ustawowego (art. 21 ust. 3-6 ustawy o PDOP), czy preferencyjnych zasad poboru podatku u źródła na podstawie umowy międzynarodowej.

W sytuacji, gdy stroną umowy cash poolingu są podmioty z różnych państw, każdorazowo obowiązkiem polskiej spółki wypłacającej odsetki będzie ustalenie rezydencji podatkowej rzeczywistego właściciela wypłacanych odsetek i zastosowanie właściwej UPO.

Autopromocja

Jednocześnie należy mieć na uwadze obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. nowe zasady dotyczące rozliczeń podatku u źródła. Od początku bieżącego roku obowiązuje zmieniona procedura „WHT refund” tj. obowiązku poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do późniejszego ubiegania się o zwrot całości bądź części podatku. Wpływ na obowiązek stosowania nowych zasad będzie miała również kwota wypłacanych odsetek.

Obecnie dokonując wypłat należności przekraczających w ciągu roku podatkowego płatnika kwotę 2 mln złotych na rzecz tego samego odbiorcy płatnicy zryczałtowanego podatku muszą stosować już nowe przepisy, których brzmienie nieznacznie różni się od pierwotnie uchwalonego.

Należy wskazać, że mechanizm „WHT refund” aktualnie odnosi się wyłącznie do płatności o charakterze biernym wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych. Nowe regulacje objęły zatem m.in. należności z tytułu odsetek.

Wyjątkiem od zasady nakładającej obowiązek poboru zryczałtowanego podatku od nadwyżki ponad 2 mln złotych w procedurze „WHT refund” jest możliwość posłużenia się opinią o stosowaniu preferencji lub złożenie przez płatnika oświadczenia, że spełnia przesłanki do zastosowania niższej stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku u źródła.

Niezależnie od wybranego sposobu postępowania przez płatnika, jeżeli posiada on wiedzę o nadchodzących wypłatach należności z tytułu odsetek, powinien gromadzić dokumenty niezbędne do rozliczenia (w tym zastosowania ewentualnych preferencji) podatku u źródła. W każdym przypadku, płatnik powinien dysponować certyfikatem rezydencji oraz innymi dokumentami potwierdzającymi dochowanie należytej staranności przy weryfikacji możliwości zastosowania niższej stawki podatku albo zwolnienia z podatku u źródła.

Podsumowanie:

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, wyłącznie odsetki będą rodziły skutki podatkowe po stronie uczestnika cash poolingu. W przypadku odsetek otrzymanych będą to przychody podatkowe, natomiast odsetki wypłacone będą kosztami uzyskania przychodów – do wysokości limitu wynikającego z art. 15c ustawy o PDOP.
Zasadniczą kwestią wynikającą z przystąpienia podmiotu do grupowego cash poolingu będzie pełnienie funkcji płatnika podatku u źródła. W tym zakresie kluczowe będzie ustalenie rzeczywistego właściciela wypłacanych odsetek, a także weryfikacja obowiązków uzależnionych od rodzaju powiązań z kontrahentem otrzymującym odsetki oraz kwoty wypłat na rzecz danego podmiotu.

Wioleta Kosińska, doradca podatkowy, kierownik zespołu ds. podatków bezpośrednich w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

  Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

  Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

  Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?

  Zastanawiasz się, czy musisz składać formularz SD-Z2, aby zgłosić otrzymaną od rodziny darowiznę. Wyjaśniamy, kiedy nie trzeba tego robić. A gdy zajdzie taka konieczność, podajemy informację, jak można dokonać tego przez internet, korzystając z usług rządowych.

  Akcyjny (opcyjny) program motywacyjny ESOP - projektowanie i wdrażanie

  Co to jest akcyjny (opcyjny) program motywacyjny (menedżerski) ESOP? - idea, korzyści, koszty oraz skutki

  Ile aktualnie wynosi wartość oficjalnych aktywów rezerwowych Polski?

  Oficjalne aktywa rezerwowe Polski to 170,9 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 186,7 mld - poinformował dzisiaj Narodowy Bank Polski. Są to dane na koniec listopada 2023 r.

  Taryfa celna 2024 - opublikowano Wspólną Taryfę Celną i tablice korelacyjne na przyszły rok oraz listy nowych i usuniętych kodów CN

  Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 z 26 września 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od 1 stycznia 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3334 zł.

  Wnioski WIS, WIA i WIP wyłącznie elektronicznie od 1 stycznia 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

  Księgowy w erze sztucznej inteligencji. Czy AI odbierze księgowym pracę?

  Sztuczna inteligencja budzi wiele emocji. Gorące dyskusje, także w księgowości, wywołuje zwłaszcza potencjalny wpływ AI na poziom zatrudnienia w firmach. Czy faktycznie księgowi powinni obawiać się utraty pracy z powodu postępującej automatyzacji i rosnącej roli sztucznej inteligencji?

  REKLAMA