Kategorie

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – szczególne cechy rozpoznawcze

Izabela Żurkowska-Mróz
Doradca podatkowy
Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – szczególne cechy rozpoznawcze
www.shutterstock.com
Szczególna cecha rozpoznawcza, jest to taka cecha uzgodnienia, której wystąpienie stanowi samodzielną przesłankę do zaraportowania schematu podatkowego nawet, jeśli w związku z realizacją uzgodnienia nie spodziewamy się osiągnąć żadnej korzyści podatkowej. Celem niniejszego artykułu jest ułatwienie czytelnikowi dokonania oceny co do zaistnienia lub nie, szczególnej cechy rozpoznawczej.

Szczególne cechy rozpoznawcze, omówione w artykule, wskazane zostały w załączniku IV część II lit. od C do E  dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 roku, zmieniającej dyrektywę 2011/16 / UE (dalej „Dyrektywa”) i implementowane do ustawodawstwa krajowego w art. 86a § 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm., dalej „o.p.”). Polski ustawodawca rozszerzył obowiązek raportowania schematów, w których występuje któraś ze szczególnych cech rozpoznawczych, także o schematy gdzie nie jest spełnione kryterium transgraniczne w rozumieniu definicji zawartej w art. 86a §  3 o.p..

Szczególne cechy rozpoznawcze powiązane z transakcjami transgranicznymi

Szczególna cecha rozpoznawcza wskazana w art. 86a § 1 pkt 13 lit. a o.p. wystąpi, jeśli uzgodnienie obejmuje podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz:

 • odbiorca płatności nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w żadnym z państw,
 • odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej,
Reklama

W pierwszej kolejności należy więc rozważyć, czy dokonywana płatność stanowi koszt uzyskania przychodu. Wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów wskazane zostały w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm. dalej „u.p.d.o.p.”) oraz art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm. dalej „u.p.d.o.f.”). Do kosztów uzyskania przychodu nie zaliczamy też płatności nie wymienionych we wskazanych przepisach, o ile nie służą one  osiągnięciu, zachowaniu lub zabezpieczeniu przychodu.

Wskazane po myślnikach warunki wystąpienia cechy rozpoznawczej należy traktować rozłączne. Wystarczające jest więc, że zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów płatność na rzecz odbiorcy niebędącego rezydentem do celów podatkowych w żadnej z jurysdykcji, której dotyczy transakcja nawet, jeśli płatność nie trafia do tzw. „raju podatkowego”. Analogiczne, jeśli płatność trafia do kraju, w którym odbiorca płatności jest rezydentem podatkowym, ale jest to terytorium lub kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową, także mamy do czynienia ze schematem podlegającym obowiązkowi raportowania.

Reklama

Kolejna, szczególna cecha rozpoznawcza wskazana w art. 86a § 1 pkt 13 lit. b  o.p. zachodzi, gdy w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej dokonywane są odpisy amortyzacyjne w więcej niż jednym państwie.

Zdarzają się sytuacje, kiedy podmiot będący właścicielem i podmiot będący użytkownikiem środka trwałego lub wartości niematerialnej nie są tożsame, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje podmiot niebędący właścicielem, a jedynie użytkownikiem.  Tytułem przykładu, w Polsce od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przekazanych do używania na podstawie umów leasingu finansowego, odpisów amortyzacyjnych może dokonywać korzystający. Jeśli realizowana jest transakcja transgraniczna dotycząca leasingu, najmu, dzierżawy lub inna o podobnym charakterze, może okazać się, że w wyniku rozbieżności w przepisach krajowych, w jurysdykcjach podatkowych stron transakcji, każda ze stron ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, ponieważ tam, gdzie ustawodawstwo wewnętrzne kraju leasingodawcy, wynajmującego lub wydzierżawiającego przewiduje, że odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez właściciela, ustawodawstwo wewnętrzne kraju leasingobiorcy, najemcy lub dzierżawcy daje taką możliwość użytkownikowi. Jeśli taka okoliczność zachodzi należy zaraportować schemat podatkowy.

Szczególna cecha rozpoznawcza wskazana w art. 86a § 1 pkt 13 lit. c  o.p. zachodzi, gdy ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie. Jeżeli uzgodnienie ma charakter transgraniczny i w związku z tym stosujemy jedną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, z metod unikania podwójnego opodatkowania korzystamy w państwie rezydencji podatnika, czyli w tym kraju, gdzie podatnik rozlicza się z całości swoich dochodów. Wskazana cecha rozpoznawcza zachodzi zaś w sytuacji, gdzie ulgę z tytułu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do tej samej pozycji dochodów lub kapitału rozpatruje się w więcej niż jednej jurysdykcji. Chodzi tu więc o sytuację, gdy do ostatecznego ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego stosujemy więcej niż jedną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Szczególna cecha rozpoznawcza wskazana w art. 86a § 1 pkt 13 lit. d  o.p. ma miejsce, gdy w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów i określone przez dwa państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się co najmniej o 25%. Czyli kwoty uznawane za należne w zamian za te aktywa znacznie się różnią w odpowiednich jurysdykcjach, a w konsekwencji zachodzi znaczna dysproporcja w wysokości kosztów wykazanych po jednej stronie transakcji, np. u zbywcy i odpowiadającym im przychodów wykazanych po drugiej stronie transakcji, np. u nabywcy.

Szczególne cechy rozpoznawcze powiązane z automatyczną wymianą informacji i własnością rzeczywistą

Kolejna szczególna cecha rozpoznawcza wskazana w art. 86a ust 1 pkt 13 lit. e  o.p. zachodzi, gdy uzgodnienie może skutkować obejściem obowiązku raportowania wynikającego z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub równoważnych ustaw, umów lub porozumień w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych, włączając umowy lub porozumienia z państwami trzecimi lub wykorzystywać brak równoważnych przepisów, umów lub porozumień lub ich niewłaściwe wdrożenie.

Automatyczna wymiana informacji o rachunkach finansowych umożliwia organom podatkowym w poszczególnych krajach pozyskiwanie z instytucji finansowych, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne, domy maklerskie itp., określonych informacji w stosunku do rachunków prowadzonych dla nierezydentów (rezydentów innych państw) lub podmiotów przez nich kontrolowanych, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu.

Zgodnie z art. 86a §  9 o.p. omawiana cecha rozpoznawcza dotyczy w szczególności uzgodnień, w których:

1) wykorzystywany jest rachunek, produkt lub inwestycja, które nie są rachunkami finansowymi, lecz posiadają cechy rachunku finansowego;

2) dochodzi do przeniesienia rachunku finansowego lub aktywów do państw lub dochodzi do wykorzystania regulacji prawnych państw - w przypadku, gdy te państwa nie mają podstawy prawnej do automatycznej wymiany informacji z państwem rezydencji posiadacza rachunku;

3) dochodzi do przekwalifikowania dochodu lub majątku na produkty lub płatności, które nie podlegają automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych;

4) dochodzi do przeniesienia lub przekwalifikowania instytucji finansowej, rachunku finansowego lub znajdujących się w nich aktywów na instytucję finansową, rachunek finansowy lub aktywa, które nie podlegają obowiązkowi raportowania w ramach automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych;

5) wykorzystywane są podmioty, porozumienia umowne lub struktury, które prowadzą lub których celem jest doprowadzenie do braku raportowania o przynajmniej jednym posiadaczu rachunku lub przynajmniej jednej osobie kontrolującej w ramach automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych;

6) wykorzystywana jest nieskuteczność lub niedoskonałość procedur należytej staranności stosowanych przez instytucje finansowe w celu wywiązania się z obowiązków raportowania informacji o rachunkach finansowych, włączając wykorzystanie państw z nieadekwatnymi lub nieefektywnymi systemami egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub posiadających nieefektywne przepisy dotyczące przejrzystości w odniesieniu do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub porozumień prawnych.

Przykładem uzgodnienia, gdzie dochodzi do zaistnienia wskazanej cechy rozpoznawczej jest otwarcie lub przeniesienie przez polskiego rezydenta podatkowego rachunku bankowego lub innego, generującego dochody z odsetek, do Gruzji albo na Ukrainę.

Szczególna cecha rozpoznawcza, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit f o.p. zachodzi, gdy występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty z uwagi na wykorzystanie osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych:

– które nie prowadzą znaczącej działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalu, personelu oraz wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej,

– które są zarejestrowane, zarządzane, znajdują się, są kontrolowane lub założone w państwie lub na terytorium innym niż państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu beneficjenta rzeczywistego aktywów będących w posiadaniu takich osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych

- jeżeli nie można wskazać beneficjenta rzeczywistego osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730).

Wskazane po myślnikach przesłanki należy traktować rozłącznie.[1] Co oznacza, że ziszczenie się jednej z nich jest wystarczające dla powstania obowiązku zaraportowania schematu. Z objaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. (dalej: „Objaśnienia”), dowiadujemy się, że „nie każdy przypadek występowania w uzgodnieniu nieprzejrzystej struktury własności prawnej lub sytuacji, w której trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty czyni z uzgodnienia schemat podatkowy. Schematem podatkowym będzie tylko takie uzgodnienie, w ramach którego zostanie ustalona nieprzejrzysta struktura lub trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty (…) powyższa cecha rozpoznawcza wymaga, aby nieprzejrzysta struktura lub trudny do ustalenia beneficjent rzeczywisty zostały ustalone w ramach uzgodnienia, to z samego faktu dostrzeżenia (…) tych cech (…) nie będą ciążyły obowiązki informacyjne na gruncie przepisów MDR. Także OECD podkreśla, że – ogólnie mówiąc - nie sam fakt niemożności określenia beneficjenta rzeczywistego, a tylko istnienie uzgodnienia nakierowanego na zatajenie informacji o tym beneficjencie, jest podstawą ewentualnego raportowania.”

Szczególne cechy rozpoznawcze powiązane z ustalaniem cen transferowych

Szczególną cechę rozpoznawczą, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit g o.p. stanowi wykorzystanie wprowadzonych jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych, przy czym nie uważa się za uproszczenie wprowadzone jednostronnie uproszczenia, które wynika bezpośrednio z Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, a także innych międzynarodowych regulacji, wytycznych lub rekomendacji w zakresie cen transferowych.

Chodzi tu o uproszczenia typu safe harbours, których zastosowanie skutkuje uznaniem ceny transakcyjnej z podmiotem powiązanym za rynkową. W konsekwencji organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu lub straty, a podatnik nie ma obowiązku sporządzania analizy porównawczej lub opisu zgodności dla transakcji kontrolowanej. Tym niemniej,  w jednostkowych przypadkach transakcja objęta safe harbours mogłaby na tyle odbiegać od warunków rynkowych , że w drugim państwie nastąpiłoby zaniżenie przychodu lub zawyżenie kosztów podatkowych.

W polskich przepisach podatkowych uzgodnienia typu safe harbours wprowadzone zostały dla transakcji kontrolowanych stanowiące usługi o niskiej wartości dodane (art. 23r u.p.d.o.f. i art. 11f u.p.d.o.p.) oraz transakcji kontrolowanych dotyczących pożyczek, kredytów i emisji obligacji (art. 23s u.p.d.o.f. i art. 11g u.p.d.o.p.). Ułatwienia dotyczące usług o niskiej wartości wynikają z wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych i ustaleń poczynionych przez wspólne forum UE ds. cen transferowych w zakresie usług o niskiej wartości dodanej. Natomiast podstawę dla ułatwień w wycenie transakcji pożyczek, kredytów i emisji obligacji, stanowi obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M. P. z 2018 r. poz. 1286). Stąd też nie powstanie obowiązek raportowania schematu podatkowego z powodu zastosowania ułatwień dotyczących usług o niskiej wartości dodanej. Powstanie natomiast obowiązek zaraportowania schematu w wyniku wykorzystania uproszczeń dla umów pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Szczególną cechę rozpoznawczą, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit h o.p. ma miejsce, gdy dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych. Trudne do wyceny wartości niematerialne są to wartości niematerialne, a także prawa do tych wartości, dla których w momencie ich przenoszenia między podmiotami powiązanymi nie istnieją wiarygodne dane porównawcze oraz prognozy dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych lub przewidywanych przychodów z tych wartości lub założenia zastosowane przy wycenie tych wartości obarczone są wysokim stopniem niepewności, co powoduje, że ostateczny rezultat ekonomiczny z przeniesienia tych wartości jest trudny do określenia.

Ostatnia z omawianych, szczególna cecha rozpoznawcza, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit i o.p. to sytuacja, gdy  pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów, jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego lub podmiotów przenoszących przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia.

Omawiana cecha rozpoznawcza może wystąpić w przypadku restrukturyzacji. Procesowi restrukturyzacji działalności towarzyszy co do zasady realokacja ryzyka, a co za tym idzie, również zysku osiąganego przez podmioty powiązane biorące udział w restrukturyzacji. Przewidywany zysk jest potencjałem przenoszonym przez niektóre prawa lub inne aktywa, funkcje lub ryzyka. Realokacja zysku może nastąpić bezpośrednio po dokonaniu restrukturyzacji działalności lub też  na przestrzeni kilku lat. EBIT należy rozumieć jako wynik finansowy, a nie podatkowy. Oparty jest on więc o dane finansowe podmiotu, dla opracowania których punktem wyjścia są dane księgowe lub kontrolingowe. Co do zasady wskaźnik powinien być oparty na danych finansowych ustalonych według polskich standardów rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, gdy podatnik podlega obowiązkowi stosowania MSR/MSSF. Również jeśli podatnik przygotowuje dane finansowe (np. dla celów rachunkowości zarządczej), w szczególności prognozy, w oparciu o grupowe standardy rachunkowości, trzyletnie prognozy wskaźnika EBIT mogą być oparte o standard grupowy.

Izabela Żurkowska-Mróz, doradca podatkowy

Podstawa prawna:

Dyrektywa Rady UE 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz.Urz. UE L 139, s. 1, ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.)

Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r, Informacje o schematach podatkowych (MDR), (dostęp: https://www.podatki.gov.pl/media/4417/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-mdr-z-dnia-31-01-2019.pdf na dzień 29.11.2020 r.)

 

[1] Tekst jednolity o.p. zamieszczony na stronie ISAP (Internetowego Systemu Aktów Prawnych) może sugerować, że wystąpienie przesłanki wskazanej jako trzecia jest warunkiem koniecznym zaistnienia cechy rozpoznawczej, wynika to ze sposobu sformatowania akapitu w taki sposób, że został on wysunięty w kierunku lewego marginesu. Zostało to powielone w niektórych publikacjach internetowych (Dostęp:  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001325 na dzień 5.12.2019).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?