REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż ciągnika rolniczego - podatek PCC

Sprzedaż ciągnika rolniczego (traktora) - podatek PCC
Sprzedaż ciągnika rolniczego (traktora) - podatek PCC
Ursus

REKLAMA

REKLAMA

Umowa sprzedaży ciągnika rolniczego używanego przez rolnika ryczałtowego wyłącznie do zwolnionej z VAT działalności rolniczej tego rolnika - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Dotyczy to także np. innej niż ciągnik maszyny rolniczej (np. kombajnu), czy innej rzeczy wykorzystywanej w gospodarstwie rolnym - jeżeli były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności rolnika ryczałtowego zwolnionej z VAT. Potwierdził to Minister Finansów w odpowiedzi z 27 października 2017 r. na interpelację poselską nr 16209.

PCC a sprzedaż ciągnika przez rolnika ryczałtowego. Do zwolnienia z PCC nie wystarczy sam status podatnika ryczałtowego

Co do zasady umowy sprzedaży rzeczy ruchomych (np. ciągników i maszyn rolniczych, czy samochodów) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy (czyli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji podatkowej PCC-3) ciąży na kupującym.

Jednak zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany (czyli np. umowa sprzedaży):

Autopromocja
  1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zwolnieni z VAT są m.in. rolnicy ryczałtowi.
Definicję rolnika ryczałtowego znajdziemy w art. 2 pkt 19) ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwolniona z VAT jest dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Warto dodać, że przez działalność rolniczą ustawa o VAT rozumie: produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych (art. 2 pkt 15 ustawy o VAT).
Gospodarstwo rolne (w rozumieniu ustawy o VAT) to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (art. 2 pkt 16 ustawy o VAT).

Natomiast usługi rolnicze wg art. 2 pkt 21 ustawy o VAT to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),
b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),
c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),
d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0);

Ważne!
Jak wskazują organy podatkowe (zob. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2020 r. - sygn. 0111-KDIB4.4014.390.2019.2.MD, czy interpretacja Dyrektora KIS z 22 lipca 2020 r. - sygn. 0111-KDIB2-3.4014.200.2020.1.BFP) z treści art. 2 pkt 4 ustawy o PCC wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.

Zatem dla zwolnienia z PCC sprzedaży ciągnika przez rolnika ryczałtowego nie wystarczy zdaniem organów podatkowych samo posiadanie statusu rolnika ryczałtowego. Trzeba jeszcze potwierdzić, że ta czynność podlega VAT (nawet jeżeli byłaby zwolniona z tego podatku). I tak faktycznie jest w tym przypadku. Bowiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy o VAT zwolniona z VAT jest także dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeżeli więc sprzedawany przez rolnika ryczałtowego ciągnik był wykorzystywany wyłącznie do działalności rolnika ryczałtowego zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

Ważne!
Zatem jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedaje (np. ciągnik rolniczy, inną maszynę rolniczą, inny pojazd, czy rzecz - wykorzystywane wyłącznie do celów zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT działalności prowadzonej przez rolnika ryczałtowego) - to taka umowa nie podlega opodatkowaniu PCC. Bowiem ciągnik, kombajn, czy inna maszyna rolnicza sprzedawana (lub kupowana) przez rolnika ryczałtowego są przedmiotami dostawy, która na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy o VAT jest zwolniona z VAT. A w takim przypadku z tytułu sprzedaży ciągnika rolnik ryczałtowy jest zwolniony z VAT. Nie musi więc płacić także PCC na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.
 

Potwierdzone to zostało także w m.in. przez Ministra Finansów w odpowiedzi z 27 października 2017 r. na interpelację poselską nr 16209:
Jeżeli sprzedaży używanych maszyn i ciągników rolniczych dokonuje podatnik VAT (niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT) należy 2 stwierdzić, że dostawa takich towarów będzie podlegała, co do zasady, opodatkowaniu 23% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie wystąpi PCC.
Jednocześnie należy zauważyć, że dostawa przedmiotowych towarów może być objęta zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jeżeli towary były wykorzystywane przez sprzedawcę (podatnika VAT) wyłącznie do działalności zwolnionej od VAT, np. tylko do działalności prowadzonej przez rolnika ryczałtowego. Zwolnienie będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W takim przypadku umowa sprzedaży także nie podlega PCC
.

W takim przypadku kupujący nie musi płacić PCC ani składać deklaracji podatkowej.

Interpretacje podatkowe

Odnośnie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualne interpretacje podatkowe. Zacytujmy kilka z nich. Co do zasady potwierdzają one stanowisko zaprezentowane przez Ministra Finansów w ww. odpowiedzi na interpelację poselską.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zakupiła Pani na podstawie umowy kupna sprzedaży ciągnik rolniczy. Pani i Sprzedający to rolnicy ryczałtowi. Opisana transakcja podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług. Na moment transakcji jako rolnik ryczałtowy korzysta Pani ze zwolnienia podmiotowego z tego podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.
Jeżeli istotnie omawiana we wniosku transakcja – jak wynika z opisu zdarzenia – będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opisana transakcja nie będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych
.
(interpretacja
indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 stycznia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.421.2021.2.JS)

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zakupił kombajn na podstawie umowy sprzedaży. Zarówno Wnioskodawca, jak i osoba, od której Wnioskodawca kupił kombajn prowadzą gospodarstwa rolne. Sprzedający w momencie dokonania transakcji był podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług. Sprzedawana maszyna rolnicza (kombajn) była wykorzystywana przez sprzedającego do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem VAT. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że sprzedający posiadający status rolnika ryczałtowego dokonał czynności sprzedaży podlegającej zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, że wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma miejsce wówczas, gdy z tytułu danej czynności cywilnoprawnej (czyli w analizowanej sytuacji będzie to czynność nabycia – zakup kombajnu rolniczego) jedna ze stron czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, z tytułu opisanej transakcji strona sprzedająca jest zwolniona z podatku od towarów i usług.
Mając na uwadze treść wniosku oraz przytoczone przepisy – jeżeli istotnie sprzedający z tytułu omawianej transakcji był zwolniony z podatku od towarów i usług (co nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej interpretacji, gdyż dotyczy ona – zgodnie z wnioskiem – tylko podatku od czynności cywilnoprawnych), to transakcja nabycia maszyny rolniczej (kombajnu) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym – jeżeli opisana transakcja jest objęta uregulowaniami ustawy o podatku od towarów i usług – Wnioskodawca nie był zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanego zdarzenia, gdyż czynność ta jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.10.2021.2.DR)

Wątpliwości budzi jedynie to, że wydając interpretację indywidualną Dyrektor KIS nie przeprowadza postępowania dowodowego i przyjmuje za prawdziwe informacje przedstawione we wniosku o interpretację. Dlatego w interpretacjach znajduje się zawsze zastrzeżenie: Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. 

W szczególności odnośnie opisywanej kwestii Dyrektor KIS zaznacza, że nie bada w nich kwestii dot. podlegania, czy zwolnienia z VAT danej czynności, bo interpretacja dotyczy PCC.

Trzeba uznać, że jest to pewien unik od rzetelnego zinterpretowania tej kwestii. Warto wskazać, że indywidualne interpretacje wydawane przez Dyrektora KIS można skarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, o czym w wydanej interpretacji znajduje się stosowne pouczenie.

Dlatego jeżeli (tak jak to było np. w przypadku niżej cytowanej interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2022 r. - sygn. 0111-KDIB2-3.4014.411.2020.1.MD) wnioskodawca wskaże we wniosku, że sprzedający na moment transakcji nie był podatnikiem podatku od towarów i usług, a w ramach przedmiotowej transakcji sprzedaży występował jako podmiot niedziałający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług - to Dyrektor KIS odpowiada, że w takiej sytuacji trzeba zapłacić PCC (co jest prawdą jeżeli faktycznie dana transakcja nie podlega VAT lub nie jest przynajmniej zwolniona z VAT).

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, z tytułu opisanej transakcji strona sprzedająca nie jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz czynność nie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż – jak wyjaśnił Wnioskodawca – Sprzedający nie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług i nie był opodatkowany podatkiem od towarów i usług.
Mając na uwadze treść wniosku oraz przytoczone przepisy – jeżeli istotnie sprzedający z tytułu omawianej transakcji nie był zwolniony z podatku od towarów i usług, bo nie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, to transakcja nabycia ciągnika rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
W związku z powyższym – skoro opisana we wniosku transakcja nie jest objęta uregulowaniami ustawy o podatku od towarów i usług oraz czynność nie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem (a tak właśnie wynika z treści opisu stanu faktycznego) – Wnioskodawca był zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanego zdarzenia, gdyż czynność ta (umowa) nie jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2022 r. - sygn. 0111-KDIB2-3.4014.411.2020.1.MD)

W tym przypadku trzeba jednak uznać, że Dyrektor KIS popełnił błąd (przez co wydał interpretację odmienną od np. ww. interpretacji z  26 stycznia 2022 r. mimo identycznego stanu faktycznego), bo we wniosku znalazły się też informacje, że obie strony transakcji korzystają ze statusu rolnika ryczałtowego i jednocześnie są też zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Jak nie PCC to VAT

Dodatkowo warto zasygnalizować, że jeżeli sprzedaży używanych maszyn i ciągników rolniczych dokonuje podatnik VAT (np. zwykły, nie ryczałtowy, rolnik - niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego wskazanego w art. 113 ustawy o VAT), to dostawa takich towarów będzie podlegała, co do zasady, opodatkowaniu 23% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Oczywiście w takim przypadku nie ma opodatkowania PCC.

Dostawa (sprzedaż) takich maszyn i ciągników rolniczych może być też objęta zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jeżeli towary były wykorzystywane przez sprzedawcę (podatnika VAT) wyłącznie do działalności zwolnionej od VAT, np. tylko do działalności prowadzonej przez rolnika ryczałtowego. Zwolnienie będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W takim przypadku umowa sprzedaży także nie podlega PCC.

Można też skorzystać ze szczególnej procedury VAT marża dla towarów używanych (po spełnieniu warunków określonych w art. 120 ustawy o VAT).

Jeżeli natomiast sprzedaży dokonuje podmiot niedziałający w charakterze podatnika VAT, taka czynność pozostaje poza zakresem ustawy o VAT i wówczas podlega PCC (zob. odpowiedź Ministra Finansów z 27 października 2017 r. na interpelację poselską nr 16209).

Polecamy: Biuletyn VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

REKLAMA