Kategorie

Jak rozliczyć przychody z tytułu objęcia udziałów w spółce

Krzysztof Rustecki
inforCMS
Do spółki z o.o. jeden wspólnik zamierza wnieść aportem samochód ciężarowy będący jego środkiem trwałym. Drugi wspólnik wniesie nieruchomość stanowiącą jego majątek prywatny. Jak ustalić w takiej sytuacji przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o.? Kiedy ten przychód powstanie?

RADA

Przychód z objęcia udziałów w spółce kapitałowej jest równy nominalnej wartości objętych udziałów. Przychód ten nie powinien jednak znacznie odbiegać od wartości rynkowej wnoszonego wkładu niepieniężnego. Zasady ustalania kosztu uzyskania tego przychodu uzależnione są od przedmiotu aportu. W przypadku gdy w związku z objęciem udziałów powstanie strata, będzie ona zmniejszała dochody kapitałowe podatnika. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Spółki z o.o. i spółki akcyjne są spółkami mającymi osobowość prawną. Objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach powoduje powstanie przychodu podatkowego.

1. Przychód z objęcia udziałów

Przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny (art. 17 ust. 1 pkt 9 updof). Przychód ten jest zatem równy nominalnej wartości objętych udziałów.

Spółka z o.o. jest obowiązana, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, imienną informację o wysokości dochodu z tego tytułu na formularzu PIT-8C (część E poz. 5) - art. 39 ust. 3 updof.

W praktyce może się zdarzyć, że podatnik otrzyma udziały o nominalnej wartości niższej od wartości rynkowej przedmiotu aportu. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji gdy przychód z objęcia udziałów znacznie będzie odbiegał od wartości rynkowej przedmiotu aportu, organ podatkowy może zażądać:

• zmiany wysokości wykazanego przychodu,

• wskazania przyczyn uzasadniających wykazanie przychodu w wysokości znacznie odbiegającej od wartości rynkowej przedmiotu aportu (art. 17 ust. 2 w związku z art. 19 updof).

Obowiązek dokonania zmiany wysokości przychodu z tytułu objęcia udziałów i ewentualnego poniesienia kosztów opinii biegłego dotyczy podatnika obejmującego udziały, a nie spółki (art. 19 ust. 4 updof).

Jeżeli przedmiotem aportu są rzeczy lub prawa majątkowe, to ich wartość rynkową podatnik powinien określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 17 ust. 2 updof).

PRZYKŁAD

Pan Zieliński wniósł do spółki z o.o. aportem nowy samochód ciężarowy. Cena jego nabycia wynosiła 120 000 zł. Objął jednak udziały w spółce z o.o. o wartości 50 000 zł i wykazał przychód z tytułu objęcia udziałów w wysokości 50 000 zł.

Organ podatkowy jest uprawniony do żądania od pana Nowaka udzielenia odpowiedzi bądź wskazania przyczyn, które uzasadniają objęcie udziałów o wartości znacznie odbiegającej od wartości rynkowej samochodu, albo dokonania przez niego zwiększenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o.

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub niewskazania przyczyn zaniżenia przychodu oraz niedokonania korekty z tytułu objęcia udziałów organ podatkowy może powołać biegłego i określić wartość z uwzględnieniem jego opinii. Jeżeli wartość określona w ten sposób będzie odbiegać co najmniej o 33% od wartości wykazanego przychodu - co w naszym przykładzie miałoby miejsce - koszty opinii biegłego poniesie pan Zieliński.

Reasumując, wartość przychodu z objęcia udziałów nie powinna znacznie odbiegać od wartości rynkowej przedmiotu aportu.

Moment powstania przychodu

W przypadku obejmowania udziałów w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny przychód powstaje w dniu:

• zarejestrowania spółki albo

• wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki (art. 17 ust. 1a updof).

PRZYKŁAD

Akt notarialny dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego został zawarty 8 grudnia 2008 r. Wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonano 28 stycznia 2009 r. Przychód z objęcia udziałów powstał zatem w 2009 r. Za ten rok podatnik obejmujący udziały powinien ustalić dochód z tego tytułu oraz obliczyć należny podatek według stawki 19%. Przychód, koszty uzyskania przychodów oraz dochód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. podatnik wykaże dopiero w zeznaniu rocznym za 2009 r. składanym na formularzu PIT-38, w części C. Zeznanie powinien złożyć do 30 kwietnia 2010 r.

2. Koszty uzyskania przychodu

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną zależy od rodzaju wkładu niepieniężnego.

Przedmiot aportu w postaci środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

W przypadku gdy przedmiotem aportu są środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów jest wartość początkowa przedmiotu wkładu, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych (art. 22 ust. 1e pkt 1 updof).

 

PRZYKŁAD

Pan Nowak objął w spółce z o.o. udziały o wartości nominalnej 100 000 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci samochodu ciężarowego. Zakładamy, że wartość rynkowa samochodu również wynosiła 100 000 zł. Samochód ten był środkiem trwałym wykorzystywanym w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wartość początkowa tego samochodu wynosiła 120 000 zł. Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne dokonane przez pana Nowaka wynosiły 20 000 zł.

Koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. wynosił zatem: 120 000 zł - 20 000 zł = 100 000 zł.

Transakcja ta nie wpłynęła na zwiększenie podstawy opodatkowania pana Nowaka (nie powstanie dochód, bowiem przychody równe są kosztom objęcia udziałów).

Sytuacja nieco skomplikowałaby się, gdyby pan Nowak objął udziały o wartości nominalnej 90 000 zł. Wówczas istnieje zagrożenie, że organ podatkowy zarzuci, iż wartość ta nie odpowiada wartości rynkowej przedmiotu wkładu. Mając jednak na uwadze, że ceny samochodów szczególnie intensywnie używanych obniżają się z reguły szybciej niż ich wartość księgowa, możliwa jest sytuacja, że wartość rynkowa tego samochodu, określona np. przez biegłego powołanego przez podatnika, będzie faktycznie wynosiła 90 000 zł.

Wówczas pan Nowak poniesie stratę z tytułu objęcia udziałów w wysokości: 90 000 zł - - (120 000 zł - 20 000 zł) = -10 000 zł.

Samodzielne powołanie biegłego przez podatnika ma dodatkowo tę zaletę, że w trakcie ewentualnej kontroli, która z reguły następuje po pewnym okresie od wniesienia aportu, trudno jest organom podatkowym podważyć opinię biegłego, która dotyczyła wartości rynkowej i - co się z nią wiąże - stopnia zużycia danego środka trwałego na określony dzień wniesienia aportu. Należy jednak pamiętać, że powołanie biegłego przez podatnika jest dobrowolne. Żaden przepis nie nakłada na niego takiego obowiązku.

Przedmiot aportu w postaci innych składników majątku

Inaczej należy ustalić koszty w przypadku, gdy przedmiotem wkładu są inne niż środki trwałe składniki majątku, a wydatki na ich nabycie nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wówczas kosztem uzyskania przychodu z tytułu objętych w zamian za te składniki udziałów są wydatki faktycznie poniesione na ich nabycie (art. 22 ust. 1e pkt 3 updof).

PRZYKŁAD

Pan Kowalski objął w spółce z o.o. udziały o wartości nominalnej 600 000 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości zakupionej przez niego w 2007 r. Nieruchomość tę nabył za kwotę 500 000 zł. A zatem koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce wynosił 500 000 zł.

Podatnik osiągnął dochód z tytułu objęcia udziałów: 600 000 zł - 500 000 zł = 100 000 zł.

Jednak gdyby na skutek spadku cen nieruchomości jej wartość rynkowa wynosiła 400 000 zł i za taką kwotę pan Nowak objąłby udziały, to poniósłby stratę z tytułu objęcia udziałów w wysokości: 400 000 zł - 500 000 zł = -100 000 zł.

Warto pamiętać, że podatnik może powiększyć koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów o inne wydatki związane z objęciem przez niego tych udziałów, np. koszty aktu notarialnego (art. 22 ust. 1i updof).

Rozliczenie podatku

Dochody z tytułu objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. W trakcie roku nie należy wpłacać z tego tytułu żadnych zaliczek (art. 30b ust. 2 i art. 45 ust. 1a pkt 1 updof).

Dochody te (także straty) podatnik ma obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym PIT-38, w części C.

Strata z objęcia udziałów zmniejszy dochody kapitałowe ogółem i tym samym wpłynie na wysokość podatku wykazanego w zeznaniu.

• art. 17 ust. 1 pkt 9, ust. 1a, ust. 2, art. 19, art. 22 ust. 1e pkt 1, ust. 1i, art. 30b ust. 2, art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33

Krzysztof Rustecki

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.