reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Opodatkowanie PIT nagród pieniężnych w związku ze sprzedażą premiową

Opodatkowanie PIT nagród pieniężnych w związku ze sprzedażą premiową

Głównym problemem w opodatkowaniu nagród otrzymywanych w związku ze sprzedażą premiową jest brak zdefiniowania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) pojęcia „sprzedaż premiowa”. Wobec czego konieczne jest odwołanie się do praktyki jej funkcjonowania, uwzględniając cele, jakim ma ona służyć.

Sprzedaż premiowana nade wszystko ma motywować i zachęcać aktualnych i potencjalnych klientów do nabywania świadczeń organizatora programu. Stąd właśnie jeden z modeli sprzedaży premiowej jest w praktyce często określany mianem „programu lojalnościowego". Typowe dla takiego programu jest to, że klient nie otrzymuje dodatkowego świadczenia przy każdym zakupie, ale gromadząc np. punkty na indywidualnym koncie, karcie itp., może w przyszłości wymieniać je na nagrody rzeczowe lub usługi.

Ustalając znaczenie terminu "sprzedaż premiowa", występującego w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, warto powołać się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r. III SA/Wa 2246/12. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że przy interpretacji znaczenia terminu „sprzedaż premiowa” należy wziąć pod uwagę regulację zawartą w art. 14 ust. 1 ww. ustawy, w którym mowa jest o sprzedaży towarów i usług. Zdaniem sądu na gruncie przepisów ustawy o PIT nie budzi żadnych wątpliwości, że przedmiotem opodatkowania jest przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży towarów jak i usług. Skoro ustawodawca dopuszcza możliwość uzyskania przychodu ze sprzedaży usług, to nie ma żadnych prawnych i racjonalnych podstaw, by twierdzić, iż sprzedaż premiowa może być łączona tylko i wyłącznie ze sprzedażą rzeczy, czyli z wykluczeniem sprzedaży usług.

Sąd w uzasadnieniu wyroku podniósł, że sprzedaż premiowa polega na uatrakcyjnieniu zakupu towarów i usług przez dołączenie do nich rozmaitych premii, będących nieodpłatnym przysporzeniem majątkowym na rzecz klienta. Charakterystyczną cechą sprzedaży premiowej jest uzależnienie przyznania premii pieniężnej od spełnienia przez nabywcę ustalonych przez sprzedawcę warunków. Premia może dotyczyć różnych zdarzeń: dokonania określonej ilości zakupów, terminowego dokonywania płatności, które może być połączone z usługą np. z montażem i właściwą ekspozycję materiałów reklamowych, czy też jak w niniejszej sprawie zakupu usługi przy spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie Promocji itd.

PIT-Y 2015 (książka + CD)

Podobnie orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 9 października 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 1047/14.

Jeśli nagrodę w związku ze sprzedażą premiową otrzymała osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, skutki uzyskania przez nią przychodu z tego tytułu mogą być dwojakie.

Po pierwsze, wystąpić może zwolnienie podatkowe, jeśli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, co przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma konieczności, dla ustalenia spełnienia przesłanek zastosowania tego zwolnienia, sumowania wartości dwóch lub większej liczby nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez tę samą osobę fizyczną (podatnika). Wystarczy, że każda z tych nagród ma wartość nieprzekraczającą kwoty 760 zł i wówczas przychody z ich tytułu będą w całości zwolnione z podatku, nawet gdyby okazało się, że suma wartości części lub wszystkich branych pod uwagę nagród będzie przekraczała powyższy, kwotowy limit przedmiotowego zwolnienia.

Dla uniknięcia wątpliwości co do możliwości zastosowania zwolnienia niezbędne jest prawidłowe dokumentowanie całej promocji. W tym celu należy stworzyć regulamin stanowiący, że program promocyjny ma charakter sprzedaży premiowej, oraz określający, komu i pod jakim warunkiem przysługują nagrody (regulamin taki winien być udostępniony uczestnikom programu).

Monitor Księgowego

Ważne jest również właściwe potwierdzenie wydania nagród (bonusów) dokumentem wskazującym co, kiedy i komu zostało przekazane.

Jeżeli łącznie są spełnione powyższe warunki i zastosowanie ma zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, przekazujący nie sporządza (jako płatnik) żadnych deklaracji ani informacji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po drugie, jeśli wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową przekroczy kwotę 760 zł, to podlega ona opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, czyli od przychodu z tytułu tej nagrody pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% jej wartości. Dodać należy, że powyższy przepis dotyczy nie tylko nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w Polsce, ale także w każdym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przychód uzyskany przez uczestnika programu sprzedaży premiowej, który nie bierze w nim udziału jako przedsiębiorca (a co za tym idzie – przychody uzyskane z tego tytułu nie są zaliczane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza), nie podlega sumowaniu z przychodami z innych tytułów i źródeł; nie jest on w żaden sposób wykazywany i deklarowany przez podatnika niebędącego przedsiębiorcą (niedziałającego w ramach działalności gospodarczej).

Płatnikiem takiego podatku jest podmiot przekazujący nagrodę. To płatnik pobiera zryczałtowany podatek i wpłaca, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu przekazania nagrody, do urzędu skarbowego (swojego, tj. ustalonego według miejsca zamieszkania płatnika lub według miejsca siedziby bądź prowadzenia działalności).

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym było przekazane świadczenie, płatnik jest zobowiązany sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego roczną deklarację na formularzu PIT-8AR.

Z uwagi na to, że przychody uzyskiwane przez osobę fizyczną, która uczestniczy w sprzedaży premiowej poza działalnością gospodarczą, nie są sumowane z innymi przychodami, nie są w żaden sposób deklarowane przez samego podatnika (jedynie przez płatnika), a podatek ma charakter ryczałtu, jeżeli zachodzi konieczność jego uiszczenia, w praktyce organizator (przekazujący nagrodę) może przejąć na siebie ciężar podatku i de facto go zapłacić.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama