Kategorie

Opodatkowanie PIT nagród pieniężnych w związku ze sprzedażą premiową

S&P Audyt Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Ewa Pasieczna
Biegły rewident
Opodatkowanie PIT nagród pieniężnych w związku ze sprzedażą premiową
Opodatkowanie PIT nagród pieniężnych w związku ze sprzedażą premiową
fot. Fotolia
Głównym problemem w opodatkowaniu nagród otrzymywanych w związku ze sprzedażą premiową jest brak zdefiniowania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) pojęcia „sprzedaż premiowa”. Wobec czego konieczne jest odwołanie się do praktyki jej funkcjonowania, uwzględniając cele, jakim ma ona służyć.

Sprzedaż premiowana nade wszystko ma motywować i zachęcać aktualnych i potencjalnych klientów do nabywania świadczeń organizatora programu. Stąd właśnie jeden z modeli sprzedaży premiowej jest w praktyce często określany mianem „programu lojalnościowego". Typowe dla takiego programu jest to, że klient nie otrzymuje dodatkowego świadczenia przy każdym zakupie, ale gromadząc np. punkty na indywidualnym koncie, karcie itp., może w przyszłości wymieniać je na nagrody rzeczowe lub usługi.

Ustalając znaczenie terminu "sprzedaż premiowa", występującego w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, warto powołać się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r. III SA/Wa 2246/12. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że przy interpretacji znaczenia terminu „sprzedaż premiowa” należy wziąć pod uwagę regulację zawartą w art. 14 ust. 1 ww. ustawy, w którym mowa jest o sprzedaży towarów i usług. Zdaniem sądu na gruncie przepisów ustawy o PIT nie budzi żadnych wątpliwości, że przedmiotem opodatkowania jest przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży towarów jak i usług. Skoro ustawodawca dopuszcza możliwość uzyskania przychodu ze sprzedaży usług, to nie ma żadnych prawnych i racjonalnych podstaw, by twierdzić, iż sprzedaż premiowa może być łączona tylko i wyłącznie ze sprzedażą rzeczy, czyli z wykluczeniem sprzedaży usług.

Sąd w uzasadnieniu wyroku podniósł, że sprzedaż premiowa polega na uatrakcyjnieniu zakupu towarów i usług przez dołączenie do nich rozmaitych premii, będących nieodpłatnym przysporzeniem majątkowym na rzecz klienta. Charakterystyczną cechą sprzedaży premiowej jest uzależnienie przyznania premii pieniężnej od spełnienia przez nabywcę ustalonych przez sprzedawcę warunków. Premia może dotyczyć różnych zdarzeń: dokonania określonej ilości zakupów, terminowego dokonywania płatności, które może być połączone z usługą np. z montażem i właściwą ekspozycję materiałów reklamowych, czy też jak w niniejszej sprawie zakupu usługi przy spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie Promocji itd.

PIT-Y 2015 (książka + CD)

Podobnie orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 9 października 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 1047/14.

Jeśli nagrodę w związku ze sprzedażą premiową otrzymała osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, skutki uzyskania przez nią przychodu z tego tytułu mogą być dwojakie.

Po pierwsze, wystąpić może zwolnienie podatkowe, jeśli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, co przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma konieczności, dla ustalenia spełnienia przesłanek zastosowania tego zwolnienia, sumowania wartości dwóch lub większej liczby nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez tę samą osobę fizyczną (podatnika). Wystarczy, że każda z tych nagród ma wartość nieprzekraczającą kwoty 760 zł i wówczas przychody z ich tytułu będą w całości zwolnione z podatku, nawet gdyby okazało się, że suma wartości części lub wszystkich branych pod uwagę nagród będzie przekraczała powyższy, kwotowy limit przedmiotowego zwolnienia.

Dla uniknięcia wątpliwości co do możliwości zastosowania zwolnienia niezbędne jest prawidłowe dokumentowanie całej promocji. W tym celu należy stworzyć regulamin stanowiący, że program promocyjny ma charakter sprzedaży premiowej, oraz określający, komu i pod jakim warunkiem przysługują nagrody (regulamin taki winien być udostępniony uczestnikom programu).

Monitor Księgowego

Ważne jest również właściwe potwierdzenie wydania nagród (bonusów) dokumentem wskazującym co, kiedy i komu zostało przekazane.

Jeżeli łącznie są spełnione powyższe warunki i zastosowanie ma zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, przekazujący nie sporządza (jako płatnik) żadnych deklaracji ani informacji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po drugie, jeśli wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową przekroczy kwotę 760 zł, to podlega ona opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, czyli od przychodu z tytułu tej nagrody pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% jej wartości. Dodać należy, że powyższy przepis dotyczy nie tylko nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w Polsce, ale także w każdym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przychód uzyskany przez uczestnika programu sprzedaży premiowej, który nie bierze w nim udziału jako przedsiębiorca (a co za tym idzie – przychody uzyskane z tego tytułu nie są zaliczane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza), nie podlega sumowaniu z przychodami z innych tytułów i źródeł; nie jest on w żaden sposób wykazywany i deklarowany przez podatnika niebędącego przedsiębiorcą (niedziałającego w ramach działalności gospodarczej).

Płatnikiem takiego podatku jest podmiot przekazujący nagrodę. To płatnik pobiera zryczałtowany podatek i wpłaca, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu przekazania nagrody, do urzędu skarbowego (swojego, tj. ustalonego według miejsca zamieszkania płatnika lub według miejsca siedziby bądź prowadzenia działalności).

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym było przekazane świadczenie, płatnik jest zobowiązany sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego roczną deklarację na formularzu PIT-8AR.

Z uwagi na to, że przychody uzyskiwane przez osobę fizyczną, która uczestniczy w sprzedaży premiowej poza działalnością gospodarczą, nie są sumowane z innymi przychodami, nie są w żaden sposób deklarowane przez samego podatnika (jedynie przez płatnika), a podatek ma charakter ryczałtu, jeżeli zachodzi konieczność jego uiszczenia, w praktyce organizator (przekazujący nagrodę) może przejąć na siebie ciężar podatku i de facto go zapłacić.


Przekazanie nagrody związanej ze sprzedażą premiową osobie fizycznej rodzi także określone skutki podatkowe po stronie prowadzącego taką sprzedaż i przekazującego nagrodę przedsiębiorcy.

Po pierwsze, organizator sprzedaży premiowej wydający nagrodę jest płatnikiem, który w tym przypadku jest obowiązany zastosować się do wymogów wynikających z art. 41 ustawy o PIT Chodzi zwłaszcza o wymóg wynikający z art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, przewidujący, że jeżeli przedmiotem nagrody związanej ze sprzedażą premiową nie są pieniądze, a – jak wyżej zaznaczono – jest to sytuacja typowa dla sprzedaży premiowej, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody. Przed przekazaniem niepieniężnej nagrody, której wartość przekracza kwotę 760 zł, płatnik powinien zatem uzyskać od nagradzanego podatnika stosowną kwotę w związku z obowiązkiem rozliczenia zryczałtowanego podatku z tego tytułu.

Po drugie, wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową przekazywanych klientom przez przedsiębiorców organizujących tego rodzaju promocyjną sprzedaż może być przez nich zaliczana w poczet ich kosztów uzyskania przychodów. Przekazane klientom w związku ze sprzedażą premiową nieodpłatne świadczenia w postaci określonych nagród mieszczą się bowiem niewątpliwie w definicji kosztów uzyskania przychodów, którymi zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT Ten ostatni przepis nie wyłącza z zakresu kosztów uzyskania przychodów nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.