Kategorie

Podróże służbowe pracowników - rozliczenie posiłków i noclegów w PIT

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Podróże służbowe pracowników - rozliczenie posiłków i noclegów w PIT
Podróże służbowe pracowników - rozliczenie posiłków i noclegów w PIT
Fotolia
Organy podatkowe nie stosują się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń. Traktują one zakwaterowanie pracownika podczas wyjazdu służbowego w obrębie miejsca pracy jako jego przychód. To absurdalne, bo w takiej sytuacji korzyść ekonomiczną osiąga pracodawca.

W tygodniku Kadry i Płace z 5 marca 2015 r. (DGP nr 44/2015) zwracałem uwagę, że trwa spór o posiłki w podróży służbowej. A wszystko przez to, że urzędy skarbowe zdają się nie zauważać wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca ubiegłego roku, który wyjaśnia, kiedy pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Fiskus nie odróżnia bowiem zwrotu kosztów wyżywienia od wartości wyżywienia zapewnionego pracownikowi i z uporem twierdzi, że jeżeli wartość takiego świadczenia przekroczy kwotę diety, to nadwyżka powinna być opodatkowana.

Nie zgadzają się z tym sądy. Jednak to niejedyny przypadek, kiedy fiskus nie bierze pod uwagę wytycznych trybunału. Jak się okazuje, podobnie jest z noclegami pracowników wyjeżdżających służbowo, ale nie będących w klasycznej podróży.

Czy nocleg to przychód pracownika?

W przypadku niektórych stanowisk wyjazdy służbowe są tak typowym elementem świadczenia pracy, że pracodawca zakreśla stałe miejsce jej świadczenia w sposób szerszy niż jedna miejscowość. I jeżeli pracownik porusza się po tak ustalonym miejscu pracy, wyjazd odbywany w interesie pracodawcy nie zawsze musi być sklasyfikowany jako podróż służbowa. Zdarza się, że pracownik odbywający niesłużbową podróż musi służbowo przenocować w miejscu świadczenia pracy.

Pojawia się jednak pytanie: czy wartość noclegu zwiększy przychód pracownika, który należy opodatkować i oskładkować. Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak to niekiedy wydaje się fiskusowi. I bynajmniej nie chodzi tutaj o zwolnienie od PIT do 500 zł miesięcznie.

100 pytań o samochód w firmie + CD

Zwolnienie z PIT

Zacznijmy od tego, że zwolniona od PIT jest wartość świadczeń przekazywanych pracownikowi tytułem zwrotu kosztów podróży służbowej, przy czym zwolnienie takie ma zastosowanie jedynie w ramach limitów przewidzianych w odrębnych przepisach o podróżach służbowych. Dodatkowo zwolnione są świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z tym że do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Cały czas można jednak spotkać się z poglądami, że jeżeli pracownik odbywa podróż niebędącą podróżą służbową, a pracodawca finansuje mu nocleg, w przypadku gdy wartość noclegu przekroczy w miesiącu 500 zł, konieczne będzie naliczenie podatku dochodowego (w trakcie roku zaliczki). Potwierdzają to interpretacje wydane przez urzędy skarbowe. Przykładowo interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 września 2013 r. (nr IPTPB1/415-408/13-2/MD [ramka] oraz interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2014 r. (nr IPPB4/415-274/14-2/JK).

Przy czym trzeba podkreślić, że wartość takiego przychodu, nawet przy świadczeniu poniżej 500 zł, stanowi podstawę naliczania składek odprowadzanych do ZUS. O ile w przypadku podróży służbowej ma zastosowanie wyłączenie z podstawy naliczania składek, o tyle jeżeli chodzi o samo zakwaterowanie, brak jest przepisów analogicznych do tych, które zwalniają przychód od PIT.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Przychód w PIT, to realna korzyść

Aby rozważania na temat zasadności zwolnień podatkowo-składkowych miały jakiekolwiek uzasadnienie, po stronie pracownika musi wystąpić przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci noclegu. A o takim powinniśmy mówić jedynie wówczas, gdy po stronie pracownika wystąpiła rzeczywista korzyść determinowana tym, że wzbogacił się lub zaoszczędził. Bardzo wyraźnie zostało to wskazane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13, OTK-A 2013/4/48).

O wzbogaceniu ani o zaoszczędzeniu nie może być mowy, gdy pracownik odbywa podróż wyłącznie w interesie pracodawcy, a ten zapewnił mu w trakcie takiego wyjazdu nocleg. Podkreślić trzeba, że nie chodzi tutaj o wypłatę określonej kwoty w pieniądzu tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika. Bez znaczenia przy tym jest to, czy zakup usługi noclegowej dokonany był centralnie przez pracodawcę, nocleg zapewniał kontrahent, czy pracownik kupił usługę, działając w imieniu i na rzecz pracodawcy (czyli faktura jest wystawiona na pracodawcę). Istotne jest bowiem to, że pracownik nie otrzymał pieniędzy, a nocując w miejscu, do którego udał się w podróż, w żaden sposób nie zaoszczędził, bo nie mógł z tego powodu np. wyzbyć się swojego mieszkania, wynająć go na ten czas czy w inny sposób osiągnąć korzyść.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że skoro konieczność odbywania podróży wynika z zakresu obowiązków, potrzeb pracodawcy itp., to de facto również sam obowiązek skorzystania z noclegu, jako determinowany powinnościami pracowniczymi, jest dla pracownika obligatoryjny lub co najmniej zalecany. A to z kolei uzasadnia odwołanie się do uchwały całej Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r., sygn. akt II FPS 7/10 (LEX nr 1001125), według której (przy tzw. wnioskowaniu z przeciwieństwa) niedopuszczalnym jest, aby świadczenie, z którego odbiorca nie może zrezygnować, generowało po jego stronie przychód.

Podatki 2015 - komplet

Absurdalne karanie

Skoro wyjazd i w jego ramach nocleg odbywane są w interesie pracodawcy, wszelkie wydatki z tym związane powinny obciążać zatrudniającego. To on ma zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki pracy, nie żądając przy tym, aby ten w jakikolwiek sposób partycypował w takich obciążeniach. Tak też stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 czerwca 2012 r., sygn. akt. III SA/Wa 2629/11 (LEX nr 1170769). [patrz poniżej]

Skoro więc pracownik ma mieć zapewnione przez pracodawcę warunki do efektywnego świadczenia pracy, to absurdem byłoby jednocześnie karanie dodatkowymi obciążeniami fiskalnymi nie tylko pracownika, lecz także samego pracodawcy za to tylko, że ten staje na wysokości zadania i prawidłowo realizuje swoje obowiązki.

Ponadto nie sposób oprzeć się wrażeniu, że opodatkowanie i oskładkowanie noclegu pracownika przebywającego służbowo w podróży, która nie spełnia warunków prawa pracy do sklasyfikowania jej jako podróż służbowa, stanowiłoby nierówne traktowanie pracowników przebywających i nieprzebywających w podróży służbowej.

Organy podatkowe nie respektują wyroku Trybunału

Mogłoby się wydawać, że po wyroku TK do organów podatkowych dotrze, iż bezzasadnym jest opodatkowywanie pracownikowi świadczenia, które ten otrzymuje wyłącznie na potrzeby świadczonej pracy. Jednak rzeczywistość jest inna. Okazuje się, że nawet uzasadnienie tego wyroku organy mogą próbować interpretować pro fisco na niekorzyść podatników, a nawet kwestionują charakter świadczeń polegających na zapewnieniu pracownikowi noclegu w czasie podróży innej niż delegacja.Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 października 2014 r.,ILPB2/415-802/14-3/TR. [ramka]

Co więcej, o tym kiedy powstaje przychód mówi również inny fragment wyroku TK, w którym trybunał uznał, że: „Świadczenia uzyskiwane od pracodawcy, niezależnie od tego, czy są dokonywane w formie pieniężnej, czy w formie świadczenia rzeczowego lub usługi, aby podlegały opodatkowaniu, muszą prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika dochodu, czyli korzyści majątkowej, która może wystąpić w dwóch postaciach: prowadzi do powiększenia aktywów, co jest zwykłym skutkiem wypłaty pieniędzy, albo do zaoszczędzenia wydatków, co może być następstwem świadczenia rzeczowego lub w formie usługi. W wyniku takiego świadczenia w majątku pracownika nie pojawia się wprawdzie realny dochód (w znaczeniu ekonomicznym), ale ponieważ – jak wskazano w pkt 3.2.4. uzasadnienia – znaczenie dochodu na gruncie u.p.d.o.f. jest szersze, zaoszczędzenie wydatków musi być traktowane na równi z przyrostem majątku”.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Co prawda, we wniosku, na podstawie którego została wydana powyższa interpretacja, płatnik wskazał zarówno na przypadki zwrotu pracownikowi kosztów noclegu, jak i na zapewnienie świadczenia niepieniężnego. Jednak organ podatkowy, co nie jest nowością, nie widzi różnicy pomiędzy świadczeniem pieniężnym a niepieniężnym przekazywanym pracownikowi.

Upowszechnienie się poglądu zaprezentowanego w powyższej interpretacji może prowadzić do pomysłów, które są już tylko o krok od absurdu. Przecież tak jak pracodawca nie ma ustawowego obowiązku zapewniania pracownikowi noclegu, jeżeli ten jest w podróży niebędącej podróżą służbową (z czym polemizowałbym – patrz cytowane wyżej orzeczenie z 18 czerwca 2012 r.), tak nie ma obowiązku nabywać np. prenumeraty prasy fachowej. Czy zatem taka wyznacza przychód pracownika?


Składki ZUS

Wobec tego, że podstawą naliczania składek ZUS jest przychód podatkowy, należy przyjąć, że stwierdzenie, iż świadczenie z tytułu zapewnienia pracownikowi noclegu nie generuje przychodu podatkowego, automatycznie oznacza brak składek.

Gdyby płatnicy i podatnicy złożyli broń, zadowalając się jedynie zwolnieniem w ramach limitu 500 zł dla noclegów, muszą pamiętać, że nawet jeżeli w ramach takiego zwolnienia nie zapłacą podatku, muszą naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne.

Skoro wyjazd i w jego ramach nocleg są w interesie pracodawcy, wszelkie wydatki z tym związane powinny obciążać zatrudniającego

Przychylne wyroki...

„(...) Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy przez pracownika są pokrywane przez pracodawcę. Do takich kosztów z całą pewnością należą wydatki związane z zapewnieniem noclegu w miejscu wykonywania pracy zgodnie z zapisami umowy o pracę – oddalonym od siedziby pracodawcy, a jednocześnie znajdującym się poza miejscem zamieszkania pracownika. Zdaniem Sądu zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swe obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy związany z realizacją określonych celów gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowiący koszt działalności gospodarczej poniesiony w celu osiągnięcia przychodów firmy, nie może być uznany za element przychodu pracownika. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do paradoksalnego wniosku, iż wartość związanych z obowiązkami pracownika wydatków pracodawcy w postaci m.in. materiałów biurowych powinna być proporcjonalnie przypisywana do przychodów pracowników z tytułu stosunku pracy – jako nieodpłatne świadczenie otrzymane przez pracowników.” Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2629/11 (LEX nr 1170769)

...niekorzystne interpretacje

„(...) skoro Spółka ponosi wydatki za noclegi pracowników przedstawicieli handlowych w związku z ich wyjazdami (niebędącymi podróżami służbowymi) w ramach obowiązków pracowniczych na rzecz Spółki, to wartość tego świadczenia (noclegu) – wbrew twierdzeniu Spółki – będzie stanowić dla tych pracowników nieodpłatne świadczenie jako przychód ze stosunku pracy. Przychód ten jednakże będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy, tj. do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Natomiast, wartość świadczenia – przekraczająca kwotę 500 zł – ponoszona przez pracodawcę z tytułu zapewnienia noclegu ww. pracownikowi, Spółka będzie miała obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego temu pracownikowi w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy”. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 września 2013 r., IPTPB1/415-408/13-2/MD

„(...) Świadczenia w postaci zapewnienia pracownikowi noclegu nie można utożsamiać z ustawowymi obowiązkami pracodawcy związanymi z porządkiem w zakładzie pracy, w tym z organizacją pracy lub wyposażeniem pracowników w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy.
Czym innym jest bowiem organizacja stanowiska pracy polegająca na udostępnieniu pracownikowi np.: biurka, (...) a czym innym natomiast zapewnienie pracownikowi noclegu czy wyżywienia w sytuacji, gdy dobowa norma czasu pracy pracownika nie obejmuje noclegu. Pracownik nie przebywa w podróży służbowej, a na pracodawcy nie ciąży ustawowy obowiązek finansowania wydatków mieszkaniowych czy żywieniowych pracownika, dla którego – zgodnie z zawartą umową o pracę – wyjazdy są nieodłącznym i stałym elementem wykonywania obowiązków służbowych. (...)
Finansowane przez Wnioskodawcę noclegi pracowników związane z wykonywaniem przez pracowników obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę stanowią przychód tychże pracowników ze stosunku pracy. (...) w przywołanym w uzupełnieniu wniosku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt TK 7/13, nie wykluczono możliwości powstania przychodów z nieodpłatnych świadczeń, ale wskazano, że aby mogły powstać, muszą być zindywidualizowane. Świadczy o tym m.in. fragment wyroku, w którym czytamy, że:
• po pierwsze, na tle ogólnych założeń podatku dochodowego, objęcie nim nie tylko świadczeń pieniężnych, ale także innych nieodpłatnych świadczeń spełnianych w naturze, jest zrozumiałe i w pełni racjonalne z punktu widzenia zasady powszechności przedmiotowej opodatkowania,
• po drugie, wobec generalnie otwartego katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.) nie powinno budzić zastrzeżeń posłużenie się przez ustawodawcę, przy określaniu przychodu ze stosunku pracy, formułą „inne nieodpłatne świadczenia”.
Odstąpienie przez ustawodawcę od próby skatalogowania świadczeń nieodpłatnych i zastosowanie ogólnego sformułowania jest w pełni uzasadnione ciągłym pojawianiem się nowych postaci świadczeń
”.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 października 2014 r., ILPB2/415-802/14-3/TR

Komplet Kodeks pracy 2015 z komentarzem + CD + PDF

Radosław Kowalski, doradca podatkowy

Podstawa prawna:

Art. 11 ust. 1 i art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.