REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co zaliczamy do ulgi rehabilitacyjnej? Kto może odliczyć i ile?

Co zaliczamy do ulgi rehabilitacyjnej? Kto może odliczyć ulgę w rocznym PIT i ile?
Co zaliczamy do ulgi rehabilitacyjnej? Kto może odliczyć ulgę w rocznym PIT i ile?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnościami lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnościami. Co wchodzi w skład ulgi rehabilitacyjnej? Kto może odliczyć ulgę w rocznym zeznaniu PIT i w jakiej wysokości?

Dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także: "ustawa PIT") określa w szczególności jakie wydatki możesz odliczyć w ramach tej ulgi, czego nie odliczysz, ile odliczysz, kto jest osobą z niepełnosprawnościami oraz kto jest osobą z niepełnosprawnościami, pozostającą na utrzymaniu podatnika, a także sposób dokumentowania wydatków rehabilitacyjnych. Natomiast do rozliczania ulgi w rocznym PIT służy załącznik PIT/O, który jest załącznikiem do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37.

Autopromocja

Co wchodzi w skład ulgi rehabilitacyjnej?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym PIT za 2023 rok możesz odliczyć wydatki wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy PIT, czyli poniesione na:

• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• zakup, naprawę lub najem:
- wyrobów medycznych wymienionych w wykazie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych (dalej także: "rozporządzenie") wydawanych na zlecenie,
- indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, które nie są wymienione w wykazie określonym rozporządzeniem,
- wyposażenia: wyrobów medycznych, indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, bez którego nie jest możliwe ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (np. zakup baterii do aparatu słuchowego),

• pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne,

• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

• odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

• odpłatność za pobyt opiekuna osoby z niepełnosprawnością zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci z niepełnosprawnością do lat 16, przebywającego z osobą z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,

Ważne! Osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa to osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji (1) albo niezdolność do samodzielnej egzystencji (2), albo znaczny stopień niepełnosprawności (3).

• odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne,

• opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

Ważne! Osoby zaliczone do II grupy inwalidztwa, to osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy (1) albo umiarkowany stopień niepełnosprawności (2).

• utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

• opłacenie tłumacza języka migowego,

• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia,

• leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, jeśli lekarz specjalista stwierdził, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki stale lub czasowo,

• odpłatny przewóz: osoby z niepełnosprawnością karetką transportu sanitarnego, osoby z niepełnosprawnością zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci z niepełnosprawnością do lat 16 – również innymi środkami transportu,

• używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością albo dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 16. roku życia,

• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
- na turnusie rehabilitacyjnym,
- w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia,
- opiekuna osoby z niepełnosprawnością zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci z niepełnosprawnością do lat 16, przebywającego z osobą z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Jakich wydatków nie można odliczyć?

Ulga rehabilitacyjna nie obejmuje wydatków spoza powyższej listy. Nie odliczysz także wydatków, które wprost zostały wymienione w ustawie PIT, jako niepodlegające odliczeniu, czyli wydatków:

• poniesionych na zakup, naprawę lub najem sprzętu gospodarstwa domowego,

• sfinansowanych w całości ze środków: ZFRON (zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), ZFA (zakładowego funduszu aktywności), PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia), ZFŚS (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Natomiast, jeśli tylko część wydatków rehabilitacyjnych została sfinansowana (dofinansowana/zaliczona/odliczona/zwrócona), możesz odliczyć tylko nadwyżkę wykraczającą ponad tę część.

Ile można odliczyć ulgi rehabilitacyjnej?

Zdecydowaną większość wydatków odliczysz w kwocie faktycznie poniesionej. Jedynym ograniczeniem jest wysokość Twoich dochodów lub przychodów. W przypadku wydatków poniesionych na:

• wyroby medyczne takie jak pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne – możesz odliczyć wydatek faktycznie poniesiony, przy czym nie więcej niż 2 280 zł,

• opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – możesz odliczyć wydatek faktycznie poniesiony, przy czym nie więcej niż 2 280 zł,

• utrzymanie psa asystującego - możesz odliczyć wydatek faktycznie poniesiony, przy czym nie więcej niż 2 280 zł,
• używanie samochodu osobowego – możesz odliczyć wydatek faktycznie poniesiony, przy czym nie więcej niż 2 280 zł,

• leki – możesz odliczyć, jeśli w danym miesiącu wydałeś na leki więcej niż 100 zł. Wówczas odliczasz nadwyżkę ponad 100 zł.

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Możesz odliczyć ulgę rehabilitacyjną, jeśli wydatki rehabilitacyjne poniosłeś będąc osobą z niepełnosprawnością lub masz na utrzymaniu taką osobę. Dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej jesteś osobą z niepełnosprawnością, jeśli posiadasz jedno z następujących orzeczeń:

• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,

• decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,

• orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

• orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osobą z niepełnosprawnością, pozostającą na utrzymaniu, jest Twój małżonek, zstępny (np. dziecko, wnuk), wstępny (np. rodzic, dziadek, babcia), pasierb, zięć, synowa, brat, siostra, ojczym, macocha, teściowa, teść, lub dziecko obce przyjęte na wychowanie przez Ciebie lub małżonka – pod warunkiem że roczny dochód tej osoby z niepełnosprawnością (rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów) nie przekroczył w 2023 roku kwoty 19 061,28 zł. Przy ustalaniu tych rocznych dochodów pomijasz:

• alimenty na rzecz dzieci: małoletnich (1), pełnoletnich, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (2), pełnoletnich do 25. roku życia, które uczą się lub studiują oraz same spełniają kryterium dochodowe(3),

• świadczenie uzupełniające otrzymane przez osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,

• dodatki z tarcz antyinflacyjnych i solidarnościowych takie jak: dodatek energetyczny, dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek dotyczący sytuacji na rynku paliw, dodatek elektryczny, refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT w związku
z sytuacją na rynku gazu,

• zasiłek pielęgnacyjny,

• 13. i 14. emeryturę.

Jakie dokumenty do ulgi rehabilitacyjnej?

Odliczysz tylko te wydatki, które masz udokumentowane. W większości przypadków musisz posiadać dokument stwierdzający wysokość poniesionych wydatków. Jest nim w szczególności faktura, z której wynika komu i za co zapłaciłeś. Jedynie w przypadku wydatków poniesionych na:

• utrzymanie psa asystującego,

• opłacenie przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczoną do I grupy inwalidztwa,

• używanie samochodu osobowego

– nie musisz posiadać dokumentów stwierdzających wysokość tych wydatków. Przy czym, jeśli organ podatkowy – w ramach swoich uprawnień – zażąda, abyś przedstawił dowody potwierdzające Twoje prawo do tych odliczeń, musisz w szczególności: podać imię i nazwisko przewodnika, któremu zapłaciłeś, okazać certyfikat psa asystującego lub udowodnić, że poniosłeś jakikolwiek wydatek związany z używaniem własnego samochodu osobowego (może to być np. opłata ubezpieczenia auta, faktura wystawiona przez mechanika samochodowego).

Źródło: na podstawie broszury informacyjnej do załącznika PIT/O przygotowanej przez Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  REKLAMA