REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rekompensaty dla producentów rolnych za przekazanie owoców i warzyw na cele charytatywne a VAT

Rekompensaty dla producentów rolnych za przekazanie owoców i warzyw na cele charytatywne a VAT
Rekompensaty dla producentów rolnych za przekazanie owoców i warzyw na cele charytatywne a VAT

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów, odnosząc się do kwestii opodatkowania podatkiem VAT rekompensat pieniężnych otrzymanych przez producentów rolnych w sytuacji nieodpłatnego przekazania w ramach „operacji wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji” owoców i warzyw (w związku z embargiem Rosji) poinformowało, że przedmiotowe rekompensaty przybierają postać konkretnej kwoty za kilogram przekazanych wskazanym podmiotom owoców i warzyw, jako takie więc stanowią wynagrodzenie za przekazane towary. Nie stanowią one zatem dopłat o charakterze ogólnym, które pozostawałyby poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Przekazywanie owoców i warzyw przez producentów rolnych (będących podatnikami VAT), np. na cele charytatywne (celem zdjęcia z obrotu handlowego), w zamian za przyznaną rekompensatę pieniężną powoduje, że w myśl obowiązujących przepisów otrzymana kwota finansowego wsparcia obłożona jest 5% podatkiem VAT.

Autopromocja

Zdaniem posła Eugeniusz Kłopotka, zawartym w interpelacji poselskiej nr 39 z dnia1 grudnia 2015 r., w takiej sytuacji producent jest podwójnie „karany”. Po pierwsze, że rekompensata nigdy nie wyrównuje poniesionych strat np. wskutek rosyjskiego embarga, po drugie od otrzymanej kwoty należy zapłacić 5% podatek VAT.

Ponieważ zdarzały się w niedalekiej przeszłości również takie sytuacje, gdy niektóre urzędy skarbowe domagały się od rolników (nie będących płatnikami podatku dochodowego) zapłacenia podatku od otrzymywanych odszkodowań za straty poniesione w uprawach rolnych np. z powodu szkód łowieckich, poseł poprosił o odniesienie się do poniższych pytań:

Czy resort finansów byłby skłonny rozważyć nowelizację obowiązujących przepisów w tym kierunku, by wszelkie formy wsparcia rolników z tytułu poniesionych strat w uprawach, zwierzętach nie były obciążone podatkiem VAT, a tym bardziej podatkiem dochodowym?

Czy w świetle dotychczasowej praktyki nie należałoby ukrócić swobodę interpretacyjną przepisów podatkowych przez podległe MF izby i urzędy skarbowe?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego w 2016 r.

Ministerstwo Finansów, nawiązując do przesłanej interpelacji posła Eugeniusza Kłopotka, poinformowało co następuje.

Odnosząc się do pytania pierwszego w kwestii opodatkowania przedmiotowych rekompensat i dopłat podatkiem od towarów i usług na wstępie podkreślenia wymaga, iż system podatku VAT w Unii Europejskiej podlega ścisłej harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. W związku z tym regulacje przyjęte w przepisach krajowych w tym zakresie, muszą być zgodne w szczególności z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą”. Powyższa dyrektywa uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Powyższe czynności podlegają opodatkowaniu, jeśli są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, za którego w świetle przepisów ustawy o VAT, uważa się również rolnika dokonującego dostaw płodów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, zdefiniowane w przepisach tej ustawy.

Zmiany w podatku rolnym od 2016 roku

Zgodnie z art. 73 dyrektywy w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Odzwierciedleniem ww. definicji podstawy opodatkowania podatkiem VAT w przepisach krajowych, w tym między innymi w odniesieniu do dostaw płodów rolnych, jest art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Autopromocja

W mojej opinii zapisy art. 73 dyrektywy wykluczają możliwość wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem VAT środków finansowych otrzymanych w formie dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych przez podatnika, również będącego rolnikiem.

Odnosząc się do wskazanego przez Pana Posła przykładu dotyczącego opodatkowania podatkiem od towarów i usług rekompensat pieniężnych otrzymanych przez producentów rolnych w sytuacji nieodpłatnego przekazania w ramach „operacji wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji” owoców i warzyw (w związku z embargiem Rosji) pragnę podkreślić, że przedmiotowe rekompensaty przybierają postać konkretnej kwoty za kilogram przekazanych wskazanym podmiotom owoców i warzyw, jako takie więc stanowią wynagrodzenie za przekazane towary. Nie stanowią one zatem dopłat o charakterze ogólnym, które pozostawałyby poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Podkreślić należy, że do rozliczenia podatku VAT od otrzymanych od Agencji Rynku Rolnego kwot wsparcia finansowego zobowiązany jest producent rolny - wyłącznie będący podatnikiem VAT czynnym (tzw. rolnicy ryczałtowi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT).

Odnosząc się do kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym wskazać należy, że przychody z działalności rolniczej są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. - zwanej dalej „ustawą o PIT”). Wyłączenie to nie obejmuje jednakże przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Autopromocja

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r.

W rozumieniu przepisów ustawy o PIT oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), dalej „ustawa o CIT”, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia (art. 2 ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 2 ust. 2 ustawy o CIT).

Działami specjalnymi produkcji rolnej są natomiast: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT (art. 2 ust. 3 i 3a ustawy o PIT) oraz w załączniku nr 2 do ustawy o CIT (art. 2 ust. 3 i 5 ustawy o CIT).

Zatem, jeżeli celem odszkodowania jest rekompensata rolnikowi możliwości osiągnięcia przychodów z działalności rolniczej w takiej wysokości, w jakiej uzyskałby je, gdyby szkoda nie powstała, wówczas odszkodowanie to należy uznać za przychód z działalności rolniczej, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Odnosząc się do pytania drugiego należy wskazać, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.), zwanej dalej „Ordynacją stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne).

Jednym z działań Ministra Finansów służących realizacji ww. celu było skierowanie do organów podatkowych pisma z 18 marca 2015 r. (nr DD2.8201.2.2015), w którym wyjaśniono sposób interpretacji przepisów ustaw o podatku dochodowym w stosunku do przychodów rolników z tytułu odszkodowań za straty w uprawach i hodowli, wypłacane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.).

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w ww. piśmie, na gruncie przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT, otrzymane na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz przepisów prawa łowieckiego odszkodowanie stanowiące rekompensatę za szkody wyrządzone przez zwierzęta w prowadzonej działalność rolniczej, np. w uprawach rolnych, należy kwalifikować do przychodów z działalności rolniczej.

Tym samym odszkodowanie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wysłanie ww. pisma do organów podatkowych zakończyło wątpliwości interpretacyjne związane ze skutkami podatkowymi wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach rolnych i hodowli wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

Należy jednakże podkreślić, że powoływane pismo nr DD2.8201.2.2015 nie było interpretacją ogólną, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Jeżeli chodzi natomiast o kwestie opodatkowania dopłat bądź rekompensat dla rolników podatkiem VAT, nie występują rozbieżności w wydawanych przez podległe mi organy interpretacjach w tym zakresie.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zadeklarowałaś składki od 8000 zł? Chciałaś zdobyć dobry zasiłek? ZUS go obniży

  ZUS może obniżać podstawę składek społecznych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę, który przez krótki czas płaci wysokie składki społeczne. Jego celem jest "nabicie" wysokiej podstawy składek przez kilka miesięcy, by później otrzymywać wysoki zasiłek (np. macierzyński). 

  Zmiany: zwolnienie z PIT zapomóg do 10 000 zł tylko do końca 2023 r. W 2024 r. będzie gorzej

  Tylko do końca 2023 r. wysokie limity zwolnień w PIT dla niektórych zapomóg. Już od 1 stycznia 2024 r. gorsze warunki podatkowe dla tych świadczeń.

  Ile lat trzeba pracować by dostać emeryturę. Jak zagwarantować sobie minimalną emeryturę - 1 588,44 zł do corocznej waloryzacji

  Po to każdy pracujący na etacie jest zobowiązany do płacenia obowiązkowo składek na ubezpieczenie społeczne – podobnie jak jego pracodawca – by w przyszłości gdy już osiągnie ustawowy wiek emerytalny mógł złożyć wniosek o emeryturę i już do końca życia otrzymywać z ZUS takie świadczenie, które zapewni mu utrzymanie, podobnie jak wcześniej zapewniało wynagrodzenie za pracę. Mało kto jest zadowolony ze swojej emerytury, a ściślej – jej wysokości.

  MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

  Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

  Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

  Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

  Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

  Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

  Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

  Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

  Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

  Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

  Jednorazowe odszkodowania ZUS w 2024 roku

  Jednorazowe odszkodowania od ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku są już znane. Określa je obwieszczenie MRiPS. Jakie dokładnie wypłaty z ZUS należą się w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

  REKLAMA