reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PCC > Opłata skarbowa – stawki, zwolnienia

Opłata skarbowa – stawki, zwolnienia

Wykaz przedmiotów (czynności) opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W wykazie uwzględniono zmiany na 2012 rok.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA

Czynności urzędowe

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I.

Dokonanie czynności urzędowej

1. Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11 zł

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

4. Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego uwzględniające wnioski stron

39 zł

5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22 zł

6. (uchylony)

7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

107 zł

9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł

10. Zatwierdzenie projektu budowlanego

47 zł

11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

90 zł

12. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:

1) wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska:

a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem lit. b

1 023 zł

b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

259 zł

c) pozostałych

256 zł

2) pozwoleń wodnoprawnych

100 zł

13. Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

120 zł

14. Wymagane przepisami o ochronie środowiska:

1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie

1 069 zł

2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie

214 zł

15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym

170 zł

16. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

170 zł

17. Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego

30 zł

18. (uchylony)

19. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

26 zł

20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

98 zł

21. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

44 zł

22. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

24 zł

23. (uchylony)

23a. Wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono

21 zł

24. Wydanie duplikatu książeczki wojskowej

28 zł

25. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

523 zł

26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego

219 zł

27. Decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego

58 zł

28. Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

27 zł

29. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

6 713 zł

30. Dokonanie wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich

176 zł

31. Zmiana wpisu w rejestrze statków rybackich

59 zł

32. Dokonanie wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

106 zł

33. Zmiana wpisu do rejestru, o którym mowa w ust 32, polegająca na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz innego funduszu bądź na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych w imieniu innego podmiotu

53 zł

34. Dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

110 zł

35. Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych:

zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych obejmująca:

1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres – w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną.

2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców – w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne,

4) numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę – w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń

1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń

110 zł

2) pozostałe zmiany

55 zł

36. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej:

1) dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym

412 zł

2) dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu produkującego tablice rejestracyjne

2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

a) wyrobu alkoholu etylowego

11 610 zł

b) wyrobu alkoholu etylowego,

w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100 % alkoholu

c) oczyszczania alkoholu etylowego

1 005 zł

11 610 zł

d) skażania alkoholu etylowego

11 610 zł

e) odwadniania alkoholu etylowego

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

11 610 zł

3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

11 610 zł

4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

a) wyrobu napojów spirytusowych

11 610 zł

b) rozlewu napojów spirytusowych

11 610 zł

c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100 % alkoholu

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

1 005 zł

5) podmiotu wykonującego działalność kantorową

1 087 zł

6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

514 zł

7) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o nasiennictwie w zakresie obrotu materiałem siewnym

288 zł

8) podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin

1 135 zł

9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy – Prawo pocztowe

412 zł

10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie

616 zł

37. Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:

1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności

50 % stawek określonych od wpisu

zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj działalności

100% stawek określonych od wpisu

38. Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu

1 537 zł

39. Zgoda na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej

105 zł

40. Decyzja stwierdzająca spełnianie uprawnień do prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym

505 zł

41. Decyzja zatwierdzająca program przeszkolenia pracowników na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, opracowany dla poszczególnych stanowisk, wydawana na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej się szkoleniem – od każdego programu

105 zł

42. Zatwierdzenie planów ruchu:

1) podziemnych zakładów górniczych

1 005 zł

2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

805 zł

3) innych zakładów

505 zł

43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:

1) jednostce naukowej

1 005 zł

2) osobie fizycznej

505 zł

44. Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

505 zł

45. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

205 zł

46. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby

105 zł

47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

505 zł

48. Przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska

259 zł

49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany

155 zł

50. Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości – od każdej nieruchomości

5 zł

udzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a) do 5 stron

30 zł

b) powyżej 5 stron

50 zł

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

20 zł

b) nie więcej niż

200 zł

52. Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

100 zł

53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

10 zł

1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym

2) decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa

4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji

5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L46 z 17.02.2004, s. 1)

6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama