Kategorie

Jak rozliczyć pieniądze zapłacone sędziemu piłkarskiemu

Piotr Kaim
Doradca podatkowy
PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC

Zgodnie z aktualnymi zasadami ustalonymi przez Polski Związek Piłki Nożnej klub, który jest gospodarzem meczu piłkarskiemu płaci sędziemu wynagrodzenie (tzw. ekwiwalent). Od tego ekwiwalentu klub powinien pobrać zaliczkę na PIT na zasadach ogólnych, nawet jeżeli ekwiwalent nie będzie wyższy od 200 zł.

1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, niektóre przychody z tytułu tzw. działalności wykonywanej osobiście, opodatkowane są podatkiem zryczałtowanym w wysokości 18% przychodu.

2. Wspomniany powyżej podatek zryczałtowany pobiera się tylko wtedy, gdy umowa lub inny dokument określa wynagrodzenie podatnika jako kwotę należną za cały miesiąc i ustalona w ten sposób kwota nie przekracza 200 zł.

Reklama

3. Warunek ten nie może być spełniony w przypadku wynagrodzeń, jakie otrzymują sędziowie piłkarscy za sędziowanie meczów. Dlatego też kluby, które wypłacają takie wynagrodzenia, nie mogą pobierać podatku zryczałtowanego. Zamiast niego powinny pobierać zaliczki na zasadach ogólnych.

Powyższe stwierdzenia to zasadnicze tezy, wynikające z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2010 r. (sygn. IPPB2/415-606/10-6/MK), wydanej w imieniu Ministra Finansów. Zwracamy uwagę, że interpretacja może stracić aktualność od 1 stycznia 2011 r., jeżeli wejdzie w życie zmiana w ustawy o PIT.

Sędzia, obserwator i delegat – w kolejce do kasy

Jeszcze niedawno, informacja o tym, że klub przekazał pieniądze sędziemu piłkarskiemu, byłaby jednoznacznie kojarzona z szeroko opisywanym zjawiskiem „korupcji w polskiej piłce”. Tymczasem od początku obecnego sezonu ligowego, rzecz wygląda inaczej: opłacanie sędziów przez kluby jest praktyką wynikająca z oficjalnych zasad, ustanowionych przez PZPN. 

Zgodnie z tymi zasadami, obowiązek wypłaty wynagrodzenia dla sędziów (tzw. ekwiwalentu) spoczywa na klubie, który jest gospodarzem meczu. Wysokość ekwiwalentu zależy od rangi zawodów, a także od roli pełnionej przez sędziego: najwyższy ekwiwalent dostaje sędzia główny, a niższe – sędziowie liniowi i asystenci techniczni.

Polecamy: Kalkulator odsetek podatkowych

Polecamy: Kontrola podatkowa

Reklama

Inne osoby uprawnione do ekwiwalentu – również wypłacanego przez klub gospodarzy – to obserwatorzy zawodów, którzy recenzują pracę sędziów oraz delegaci sportowi. Rolą tych ostatnich jest m.in. kontrola, czy stadion jest bezpieczny i czy na trybunach nie ma niewłaściwych transparentów, np. propagujących rasizm lub nawołujących do przemocy.

Wykonywanie takiej kontroli wymaga czasem szczególnych zdolności, bowiem agresywne grupy kibiców coraz sprytniej kamuflują swoje przesłania, stosując kody, które są zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych. Niedawno jeden z delegatów opowiadał „Gazecie Wyborczej” o detektywistycznych sztuczkach, które pozwoliły mu ustalić, że napis "YH02" – widniejący na jednym z transparentów – oznaczał „Young Hooligans 2002”. Delegat może zażądać, by taki transparent został zdjęty, a także przerwać mecz, jeżeli żądanie nie zostanie spełnione.

Jak już wspomnieliśmy, zgodnie z nowymi zasadami, cała ekipa przedstawicieli władz sportowych – a więc sędziowie, obserwatorzy i delegaci – opłacana jest przez klub gospodarzy. Prezesi klubów przyjęli ten nowy obowiązek bez entuzjazmu. Trudno się dziwić, skoro np. pierwszoligowy sędzia główny otrzymuje 1.600 zł. za mecz.
Poza tym, mimo oficjalnego charakteru wypłat, ciągle budzą one skojarzenia z gigantyczną korupcją, jaka toczyła polską piłkę jeszcze kilka lat temu. Niewątpliwym echem tych skojarzeń był żart prezesa Górnika Zabrze, który – zgodnie z relacją dziennika „Polska” – powiedział po jednym z meczów: - Nawet się zastanawialiśmy czy im [sędziom] zapłacić, bo przecież przegraliśmy.

Zasady ogólne czy ryczałt?

Jeszcze inny problem – tym razem podatkowy – mają kluby w niższych klasach rozgrywkowych, gdzie ekwiwalenty sędziowskie są relatywnie niskie i często nie przekraczają 200 zł. za mecz. W przypadku, gdy kwota 200 zł. nie jest przekroczona, przedstawiciele klubów mają czasem wątpliwości dotyczące sposobu wykonywania obowiązków płatnika PIT. Wiążą się one z niezbyt jasnym brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 5a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”). W związku z tym przepisem, klub wypłacający ekwiwalent musi ustalić, czy powinien pobrać zaliczkę na PIT na zasadach ogólnych, czy też – podatek zryczałtowany.

Mówiąc o zasadach ogólnych, trzeba zauważyć, że ekwiwalent sędziowski należy do przychodów z tzw. działalności wykonywanej osobiście, wymienionych w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT. W efekcie, sędzia ma prawo do odliczenia ustawowego kosztu, który wynosi 20% przychodów; wynika to z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT. Od tak ustalonej podstawy, płatnik – czyli klub piłkarski – powinien pobrać zaliczkę według płaskiej stawki 18%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT. Ponadto, sam sędzia powinien wykazać dochód z ekwiwalentu w rocznej deklaracji podatkowej, łącząc go z innymi dochodami osiągniętymi w tym samym roku.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że powyższe reguły dotyczą wszystkich przypadków, kiedy pojedyncza wypłata przekracza 200 zł. Jak już wspomnieliśmy, nie ma takiej jasności w stosunku do wypłat niższych, co wiąże się z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że od niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. od wynagrodzeń sędziów sportowych) pobiera się podatek zryczałtowany, o ile beneficjent przychodu nie jest pracownikiem płatnika, zaś „suma należności określonych w umowie lub w umowach” z takim beneficjentem „z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł”.

Podatek zryczałtowany, podobnie jak zaliczka, o której była mowa w poprzednim akapicie, pobierany jest według stawki 18%. Są jednak dwie ważne różnice: podstawą obliczenia podatku zryczałtowanego jest pełna kwota przychodu (bez pomniejszania o koszty), a poza tym – podatnik nie wykazuje takiego przychodu (dochodu) w deklaracji rocznej.

Trzeba zatem ustalić, czy klub, który jednorazowo wypłaca sędziemu kwotę nieprzekraczającą 200 zł powinien pobierać zaliczkę na zasadach ogólnych, czy podatek zryczałtowany. Pytanie to było przedmiotem jednej z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 30 września 2010 r., sygn. IPPB2/415-606/10-6/MK).

Nie ma ryczałtu bez wynagrodzenia miesięcznego

Wydając tę interpretację, dyrektor IS musiał zinterpretować cytowany powyżej art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, wedle którego pierwszym warunkiem stosowania ryczałtu jest to, by beneficjent przychodu nie pozostawał w stosunku pracy z płatnikiem. W relacjach między klubem sportowym i sędzią nigdy takiego stosunku nie ma, więc przesłanka jest spełniona.

Warunek drugi polega na tym, że „suma należności określonych w umowie lub w umowach” między sędzią i klubem „z tego samego tytułu” nie powinna przekraczać 200 zł miesięcznie. Zdaniem dyrektora, może to być spełnione tylko wtedy, gdy umowa lub inny dokument (np. delegacja sędziowska) określa wynagrodzenie jako kwotę należną za cały miesiąc. Tymczasem w przypadku sędziów piłkarskich praktyka jest inna: ekwiwalent jest wynagrodzeniem za sędziowanie pojedynczego meczu. Dlatego, jak uznał dyrektor, drugi z analizowanych warunków nie może być spełniony. Tym samym, przy wypłacie ekwiwalentu sędziowskiego, klub nie może pobierać podatku zryczałtowanego i powinien pobrać zaliczkę na zasadach ogólnych. Zdaniem dyrektora, to samo dotyczy ekwiwalentów, które są należne innym przedstawicielom władz sportowych, a więc obserwatorom i delegatom.

Warto zauważyć, że główne tezy przedstawionej interpretacji, wypunktowane na początku artykułu, mogą być odniesione do wielu innych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, czyli – pisząc w uproszczeniu – wykonywanej bez umowy o pracę i bez rejestrowania firmy. Zakładając, że ta interpretacja jest prawidłowa, można ją stosować m.in. do osobistej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej, publicystycznej i wielu innych.

Zmiana zasad od nowego roku?

Niejasne brzmienie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT skłoniło do interwencji parlamentarzystów. Dlatego punkt dotyczący zmiany tego przepisu znalazł się w nowelizacji kilku ustaw podatkowych, zmienionych przez Sejm 29 października 2010 r. Zgodnie z nową redakcją art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT szersze zastosowanie znalazłby 18% podatek zryczałtowany.

Posłowie uznali, że taki właśnie podatek powinien być pobierany zawsze, ilekroć pojedyncza umowa – zawarta z osobą osiągającą niektóre przychody o charakterze osobistym (jak np. przychody z sędziowania meczów) – przewidywałaby należność do wysokości 200 zł. Innymi słowy, znikłyby wszelkie odniesienia do wysokości wynagrodzenia miesięcznego.

Wydaje się zatem, że na gruncie przepisów zmienionych nowelizacją z 29 października, przedstawiona powyżej interpretacja dyrektora IS straciłaby aktualność. Jeżeli ekwiwalent za sędziowanie jednego meczu nie przekroczy 200 zł., klub będzie obowiązany do pobrania 18% podatku zryczałtowanego, a nie – jak napisał dyrektor – zaliczki na zasadach ogólnych.

Dodajmy, że wejście w życie zmiany w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT nie jest jeszcze pewne, ale bardzo prawdopodobne. Aktualnie toczy się jeszcze proces legislacyjny. Zakładając, że ostateczny tekst będzie zgodny z propozycją sejmową, wspomniana powyżej zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (w wersji obowiązującej obecnie)

Art. 13.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1
pkt 2, uważa się:
2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

Art. 22

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:
4) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

Art. 30.

1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:
5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5–9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego
samego płatnika kwoty 200 zł – w wysokości 18 % przychodu;
3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4–5a i 13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Art. 41.

1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (w wersji ustalonej przez nowelizację z 29 października 2010 r.)

Art. 30.

1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:
5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu.

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?