REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

podatek od nieruchomości, leśny i rolny 2012 / 2013
podatek od nieruchomości, leśny i rolny 2012 / 2013

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przygotowało dla organów podatkowych projekty wzorów formularzy podatkowych w związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138). Wzory te nie są obligatoryjne ale z pewnością zostaną wykorzystane przez większość gmin.

Zasadniczo wzory formularzy, zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym określa w drodze uchwały rada gminy.

Autopromocja

Ministerstwo Finansów informuje, że zamieszczone poniżej formularze deklaracji oraz informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny nie są zatem obligatoryjne. Jest to jedynie jeden z możliwych do wykorzystania wzór zeznań podatkowych zaproponowany przez Ministerstwo Finansów.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu na terenie gminy zamieszczonych poniżej wzorów, konieczne jest ich zatwierdzenie przez radę gminy w drodze uchwały i opublikowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzory formularzy

Podatek od nieruchomości

• Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
• Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B)

Podatek rolny

• Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
• Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZR-1/A)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1/B)

Podatek leśny

• Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
• Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B)

Objaśnienia

Ministerstwo Finansów zastrzega, że zaprezentowane wzory formularzy wymagają uzupełnienia i dostosowania do potrzeb konkretnego urzędu w następujący sposób:

1. W części A w poz. 4 wszystkich formularzy deklaracji i informacji należy wpisać nazwę i adres siedziby organu podatkowego.

2. Formularze: DN-1 część E. kolumna Stawka podatku, DR-1 część F., poz. 124, DL-1 część E. kolumna Stawka podatku należy uzupełnić wstawiając w odpowiednich polach stawki podatkowe obowiązujące na terenie gminy na dany rok.

3. W formularzu DR-1 należy ponadto w części E. w kolumnie Przelicznik wpisać właściwe ze względu na okręg podatkowy wartości przeliczników.

W przypadku, gdy na terenie danej gminy występuje więcej niż jeden okręg podatkowy, można zwielokrotnić część E. w formularzu DR-1 oraz IR-1 lub zobowiązać podatnika, który posiada użytki rolne zlokalizowane w różnych okręgach podatkowych na terenie gminy do wypełnienia dwóch formularzy DR-1 lub IR-1.

4. W przypadku, gdy rada gminy korzysta z uprawnienia do różnicowania stawek podatku od nieruchomości, w deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości w części E. należy odpowiednio dostosować i uzupełnić katalog rodzajów nieruchomości.

5. W przypadku, gdy na mocy uchwały rada gminy wprowadziła dodatkowe, poza ustawowymi, zwolnienia lub ulgi w podatkach, w załącznikach ZN-1/B, ZR-1/B oraz ZL-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych) należy uzupełnić katalog o tytuły prawne tych zwolnień lub ulg podatkowych.

6. W załącznikach ZN-1/A, ZR-1A, ZL-1/A (Dane o nieruchomościach) znajdują się części C.3. i C.4., w których podatnik powinien wykazać identyfikatory działek, budynków i lokali oraz dane dotyczące księgi wieczystej nieruchomości.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości obowiązek wykazania tych danych w ewidencji podatkowej powstaje w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku udostępnienia gminie danych z ewidencji gruntów i budynków w formacie określonym przepisami prawa geodezyjno-kartograficznego. Z tego względu gmina może podjąć decyzję o niezamieszczaniu ww. pól w formularzach do momentu powstania obowiązku, jednak wydaje się celowe jak najwcześniejsze rozpoczęcie pozyskiwania tych danych.

7. W załącznikach ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A należy przystosować wielkość pola przeznaczonego do wpisywania przez podatników identyfikatorów działek ewidencyjnych, stosownie do posiadanych informacji o możliwej maksymalnej liczbie działek znajdujących się w posiadaniu podatnika na terenie danej gminy.

8. W załącznikach ZN-1/B, ZR-1/B, ZL-1/B można przewidzieć zamieszczenie dodatkowego pola w kolumnie Tytuł prawny zwolnienia (ulgi), przykładowo pod nazwą Inne, co pozwoli na wpisanie dodatkowego tytułu prawnego zwolnienia (ulgi), które ewentualnie może zostać wprowadzone w trakcie roku podatkowego, bez konieczności podejmowania uchwały w sprawie nowego formularza podatkowego.

Formularze mogą zostać uzupełnione o dodatkowe dane potrzebne dla wymiaru i poboru podatków, takie jak przykładowo:

- adres podatnika do korespondencji,
- dane o organie rejestrowym (w przypadku osoby prawnej),
- informacja o posiadaniu użytków rolnych na terenie innej gminy (podatek rolny),
- dane o długości budowli liniowych na terenie gminy,
- informacja o numerze konta bankowego, na które można dokonywać wpłaty podatku,
- informacja o pozostałych współwłaścicielach (współposiadaczach) nieruchomości.


Objaśnienia szczegółowe:

- Podatnik powinien złożyć deklarację lub informację wraz z wymaganym kompletem załączników, w tym co najmniej jeden lub więcej załącznik Dane o nieruchomościach, w zależności od liczby posiadanych na terenie gminy nieruchomości. Załącznika Dane o zwolnieniach podatkowych podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych.

- W przypadku spółki cywilnej odpowiednie formularze wypełnia każdy ze wspólników spółki (spółka cywilna nie jest właścicielem nieruchomości).

- W polu C formularza deklaracji lub informacji podatnik określa czy wypełnia formularz jako właściciel, użytkownik, posiadacz, czy jako współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz. Poza przypadkiem określonym w art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącym odrębnej własności lokali, z którą związany jest udział we współwłasności gruntów oraz części wspólnych budynku określony ułamkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest dopuszczalne zaznaczenie przez podatnika obydwu opcji na jednym formularzu.

Przykładowo, jeśli podatnik ma dwie nieruchomości, przy czym jest właścicielem jednej nieruchomości, a drugą nieruchomość ma we współwłasności, powinien wypełnić dwa formularze deklaracji (informacji): odrębnie dla nieruchomości będącej przedmiotem własności oraz odrębnie dla nieruchomości pozostającej we współwłasności.

Polecamy: serwis Podatki osobiste

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

- W części D.1 deklaracji i informacji przez oznaczenie jedną lub dwoma gwiazdkami wskazano, które dane identyfikacyjne wypełnia podatnik niebędący osobą fizyczną,
a które podatnik będący osobą fizyczną. W polu dotyczącym identyfikatora REGON oznaczenie nie występuje, ponieważ powinien je wypełnić każdy podatnik posiadający taki identyfikator, zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

- W części D.1 deklaracji i informacji dane dotyczące daty urodzenia i imion rodziców podaje podatnik, któremu zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, ze zm.) nie nadano numeru PESEL.

- We wszystkich polach formularzy, w których podatnik wpisuje powierzchnię, ze względu na poprawność porównania danych ewidencji podatkowej nieruchomości z danymi ewidencji gruntów i budynków, a także prawidłową weryfikację powierzchni użytków rolnych spełniającej definicję gospodarstwa rolnego, należy zwrócić uwagę na wpisanie danych z wymaganą dokładnością: w przypadku powierzchni gruntów powinna być to dokładność do 1 m2, a zatem jeśli powierzchnia podawana jest w ha - podatnik powinien wykazać ją z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

- Załącznik ZN-1A, ZR-1/A, ZL-1/A (Dane o nieruchomościach) powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także nieruchomość posiadającą odrębny adres (miejsce położenia).

- W części C.1. załączników ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A podatnik podaje pełny adres nieruchomości składający się z nazwy miejscowości, kodu pocztowego, nazwy ulicy, numeru budynku, numeru lokalu lub wskazuje miejsce położenia nieruchomości (nazwa miejscowości, kod pocztowy) w przypadku, gdy pozostałe dane adresowe nie występują.

- W części C.2. załączników ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A podatnik podaje tytuł prawny do nieruchomości: własność (współwłasność), użytkowanie wieczyste (współużytkowanie), posiadanie samoistne (współposiadanie), posiadanie zależne (współposiadanie). Pod pojęciem posiadacza zależnego należy rozumieć osoby, które posiadają nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie to wynika z umowy lub z innego tytułu prawnego, a także jest bez tytułu prawnego (z wyłączeniem posiadania samoistnego).

- W części C.3. załączników ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A podatnik powinien podać identyfikatory działek, budynków lub lokali nadane dla celów ewidencji gruntów i budynków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454).

- Identyfikatory składają się z kilku części.

Przykładowo: identyfikator działki ewidencyjnej składa się z kodu województwa, kodu powiatu, kodu gminy, oznaczenia typu gminy, numeru ewidencyjnego obrębu, w szczególnych przypadkach - oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej oraz numeru ewidencyjnego działki.

Ponieważ dla podatnika podanie pełnej postaci identyfikatora może okazać się w praktyce trudne, uzasadnione jest zrezygnowanie z wymogu zamieszczenia przez podatnika danych dotyczących kodu województwa, kodu powiatu, kodu gminy i oznaczenia typu gminy, które są znane urzędowi i mogą być uzupełnione w ewidencji.

Możliwe jest również uzupełnienie przez gminę formularzy o te początkowe części identyfikatorów, podobnie jak w przypadku stawek podatków oraz przeliczników stosowanych w podatku rolnym.

W przypadku, gdy podatnik powinien podać tylko numer ewidencyjny obrębu, oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej oraz numer ewidencyjny działki, należy zamieścić odpowiednią instrukcję dla podatnika na formularzu.

- Załączniki ZN-1/B, ZR-1/B, ZL-1/B zawierają dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg), których podstawą prawną jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym oraz ustawa o podatku leśnym, a także zwolnienia (ulgi) podatkowe wprowadzone na mocy uchwały rady gminy.

Podatnicy nie wykazują natomiast danych o przedmiotach opodatkowania podlegających wyłączeniu z opodatkowania oraz zwolnionych z podatków na mocy odrębnych ustaw ("pozapodatkowych"), jak np. ulgi i zwolnienia przyznane na mocy odrębnych ustaw kościołom i związkom wyznaniowym lub zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmujące grunty, budowle i budynki, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej.

Zagadnienia, na które należy szczególnie zwrócić uwagę podatnikowi:

- Podatnik powinien dostarczyć komplet wypełnionych formularzy, tzn. wraz
z formularzem deklaracji (informacji) także załącznik ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A (jeden załącznik dla jednej nieruchomości) oraz, jeśli korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych, załącznik ZN-1/B, ZR-1/B lub ZL-1/B. Należy poinformować podatnika, że pod pojęciem nieruchomości rozumie się nieruchomość o odrębnym miejscu położenia (adresie) lub odrębnym numerze księgi wieczystej.

- Podatnik powinien składać odrębne formularze deklaracji (informacji) w przypadku, gdy jest właścicielem, użytkownikiem, posiadaczem i jednocześnie współwłaścicielem, współużytkownikiem lub współposiadaczem.

- W przypadku spółki cywilnej odpowiednie formularze wypełnia każdy ze wspólników spółki.

- Identyfikator REGON powinien podać również podatnik, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, także gdy działalność ta jest prowadzona
w formie spółki cywilnej.

- Podatnik, który posiada numer PESEL nie musi podawać danych dotyczących daty urodzenia i imion rodziców.

- Należy zwrócić uwagę na podanie danych o powierzchni użytków rolnych z wymaganą dokładnością do 1m2.

- W części C.1. załączników ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A podatnik powinien podać adres nieruchomości: nazwę miejscowości, kod pocztowy, ulicę, a także numer domu
i numer lokalu, jeśli nieruchomość posiada taką numerację. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada numeracji (np. nieruchomość nieprzeznaczona pod zabudowę) informacja o położeniu będzie ograniczona do nazwy miejscowości, kodu pocztowego oraz, w przypadku gdy miejscowość posiada ulice, nazwy ulicy.

- Należy wyjaśnić pojęcie identyfikatora działki, budynku i lokalu oraz zwrócić uwagę na prawidłowy zapis identyfikatorów (zgodny z ewidencją gruntów i budynków).

W przypadku korekty deklaracji w formularzu należy podać skorygowaną kwotę podatku, zarówno łączną, jak i od danego rodzaju przedmiotu opodatkowania, odpowiadającą wysokości pełnej rocznej kwoty podatku z uwzględnieniem zmiany będącej przyczyną złożenia korekty.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA