REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wycięcie drzew i krzewów – opłaty i kary w 2015 roku

Wycięcie drzew i krzewów – opłaty i kary w 2015 roku
Wycięcie drzew i krzewów – opłaty i kary w 2015 roku
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Minister Środowiska, jak co roku określił nieco większe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni (tym razem na rok 2015) - powiększone o wskaźnik inflacji. Osoby, które planują w 2015 roku wycinkę drzew lub krzewów powinny się z tymi stawkami zapoznać, by uniknąć kar (są 3 razy większe od opłat). W Sejmie toczą się aktualnie prace nad obszerną nowelizacją prawa ochrony środowiska w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni.

Opłaty i kary za wycięcie drzew i krzewów w 2016 roku

Autopromocja

Obwieszczeniem z 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 958. Minister Środowiska ustalił:

1) maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm w 2015 roku (załącznik nr  1 do obwieszczenia);

2) stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w 2015 roku (załącznik nr 2 do obwieszczenia);

3) stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w 2015 roku w wysokości 255,78 zł;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4) stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni w 2015 roku w wysokości:

a) dla trawników - 58,82 zł,

b) dla kwietników - 505,18 zł.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm (książka)

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może, co do zasady, nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Posiadacz nieruchomości ponosi na rzecz ww. organu właściwego do wydania zezwolenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalone w zezwoleniu.

Jak uzyskać zezwolenie na wycięcie drzewa?

Jak zgodnie z prawem wycinać drzewa

Kary – 3-krotność opłat

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną (w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów) za:

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;

Polecamy: Podatki 2016 - komplet żółtych książek

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów 2015 - będą niższe opłaty?

Aktualnie (marzec 2015 r.) w Sejmie toczą się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym przewidziano również zmiany przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni.

Proponowane są bardzo obszerne i zasadnicze zmiany. Przede wszystkim proponowane jest:

- obniżenie wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jak i kar administracyjnych z tym związanych,

- zróżnicowanie wysokości kary w zależności od charakteru deliktu administracyjnego,

- uregulowanie kwestii usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz

- usprawnienie procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.

Część przepisów ma charakter porządkujący.


Zawężona ma zostać definicja pojęcia „tereny zieleni”, zmiana ma dotyczyć też definicji pojęcia „zadrzewienia” - za zadrzewienie uznawać się będzie każde drzewo lub krzew wraz z terenem, na którym występują, niebędące lasem lub plantacją. Ponadto, wobec licznych wątpliwości adresatów dotyczących zakresu pojęć „drzewo”, „krzew”, „plantacja” oraz „żywotność drzewa lub krzewu” zaproponowano również wprowadzenie definicji tych pojęć.

W celu uproszczenia procedury związanej z uzyskiwaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie takiego zezwolenia. Projekt art. 83b uop znosi obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której rosną drzewa lub krzewy, na rzecz oświadczenia o tym tytule prawnym, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Organy samorządowe posiadają dostęp do rejestru ksiąg wieczystych i danych o ewidencji gruntów i budynków. Natomiast w przypadku wątpliwości organu prowadzącego postępowanie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, możliwe jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie, czy podmiot występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest w rzeczywistości do tego uprawniony oraz czy w postępowaniu tym inne podmioty nie będą miały przymiotu strony. Zaproponowano zniesienie obowiązku przedstawienia informacji o przeznaczeniu nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do usunięcia. Postanowienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są informacją publiczną, natomiast postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego również są powszechnie dostępne. W celu stwierdzenia, czy istnieje kolizja zadrzewień z planowanym zamierzeniem budowlanym do wniosku będzie dołączany projekt zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest on wymagany również w ustawie – Prawo budowlane. Wymóg ten umożliwi również weryfikację, czy dana inwestycja rzeczywiście jest planowana. Zaproponowano także, aby wnioskodawca wskazał we wniosku o wydanie zezwolenia projekt planu nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzew lub krzewów, o ile takie działania są planowane. W ten sposób organ administracji będzie dysponował wiedzą o postulatach strony co do zamiaru wykonania nasadzeń zastępczych, ich rodzaju, dostępności miejsca i ilości nasadzeń już na etapie składania wniosku. Jednocześnie dookreślono, że nasadzenia zastępcze stanowią kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Organ nie będzie jednak związany tymi informacjami, może np. zwiększyć liczbę lub zmienić gatunek nasadzeń, ponieważ ma on obowiązek określenia nasadzeń zastępczych tak, aby stanowiły kompensację przyrodniczą. Do wniosku będą dołączane również inne zezwolenia, które mają wpływ za rozstrzygnięcie dot. usunięcia drzew lub krzewów: zezwolenie z zakresu ochrony gatunkowej (w art. 83d ust. 6 istnieje wymóg uwzględniania jego postanowień) oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

W art. 83f uop zmieniono oraz rozszerzono katalog sytuacji, w których usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Proponuje się zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin (np. z ogrodów przydomowych, indywidualnych ogrodów działkowych), z wyłączeniem krzewów pełniących istotne funkcje przyrodnicze, krajobrazowe lub estetyczne, tj. w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. W ten sposób zezwolenie nadal będzie wymagane na usunięcie zadrzewień naturalnych, takich jak krzewy śródpolne czy nadwodne, które ze względu na kluczowe funkcje, jakie pełnią w środowisku przyrodniczym, powinny podlegać ochronie prawnej (art. 83f ust. 1 pkt 2 uop).

Obecnie wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew jest uzależniony od ich wieku (wymóg ten dotyczy drzew, których wiek przekracza 10 lat). W praktyce określenie wieku drzewa może stwarzać pewne trudności. Odczyty z tabel wiekowych mają charakter szacunkowy, natomiast metody inwazyjne (np. świder Presslera) wiążą się z koniecznością ingerencji w tkankę drzewa i posiadaniem odpowiedniego sprzętu. Z uwagi na powyższe zaproponowano, aby wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew był uzależniony od obwodu pnia drzew przy podstawie pnia, tj. na wysokości 5 cm. Kryterium to jest łatwo mierzalne i jednoznaczne. Pomiar obwodu drzewa na wysokości 0 cm w większości przypadków byłby bardzo utrudniony m.in. ze względu na roślinność zielną czy nierówności. Przewidziano określenie wartości obwodów pni drzew dla dwóch grup drzew wydzielonych na podstawie tempa przyrostu pnia na grubość (art. 83f ust. 1 pkt 3 uop).

W nowym (proponowanym) brzmieniu art. 85 uop zaproponowano nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Metoda ta została opracowana na podstawie ekspertyzy pt. „Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadności jej wprowadzenia do obiegu prawnego” wykonanej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa na zlecenie resortu środowiska. Wysokość opłaty za usunięcie drzew będzie ustalona na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Dotychczas opłaty również były podwyższone w niektórych miejscach: teren uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej, teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz teren zieleni, zgodnie z art. 85 ust. 6 uop. Projekt przewiduje określenie tego współczynnika w rozporządzeniu, określającym wysokość stawek opłat. Natomiast wysokość opłaty za usunięcie krzewów będzie ustalana na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu. W związku z nową metodą ustalania wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w upoważnieniu do wydania rozporządzenia oraz znowelizowanie tego rozporządzenia (art. 85 ust. 1, 2 i 6 uop).

Proponuje się rezygnację z nakładania administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, tj. trawników i zielników. Wystarczającą ochronę prawną tych elementów zieleni zapewnia kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 144 § 1 kodeksu, wykroczeniem jest na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczenie lub uszkadzanie roślinności lub też dopuszczanie do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod nadzorem oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego deptanie trawników lub zieleńców w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu.

W art. 89 uop w nowym, proponowanym brzmieniu obniżono wysokość administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Tym samym dostosowano wysokość kary do deliktu administracyjnego.

Przewidziano, aby w przypadku osób fizycznych, które zniszczyły, uszkodziły lub usunęły drzewa lub krzewy bez wymaganego zezwolenia, z własnej nieruchomości lub odpowiednio z sąsiedniej nieruchomości (np. usunięcie gałęzi przechodzących na nieruchomość), na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, organ mógł obniżyć wysokość kary o 50%, jeżeli osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W szczególności organ będzie mógł obniżyć karę, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, ogłaszanego w „Monitorze Polskim”.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA