Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co nowego w VAT od 1 grudnia 2008 r.

Waldemar Żuchowski
Doradca podatkowy
vat 2008
vat 2008
W dniu 1 grudnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Zmiany są liczne i istotne. Wprowadzono m.in. skrócenie terminu zwrotu podatku naliczonego, zniesiono 30% sankcję oraz zastąpiono kaucję gwarancyjną przez nowy system zabezpieczeń. Większość nowości ułatwi raczej życie podatnikom VAT.

Skrócony termin zwrotu VAT naliczonego

Skrócony został (do 60 dni – od dnia złożenia deklaracji) podstawowy termin zwrotu VAT naliczonego. Dotychczas termin ten wynosił 180 dni. Zmiany nie dotyczą jednak podatników działających na rynku krócej niż rok. Będą oni nadal otrzymywać zwrot VAT w terminie półrocznym, jeśli nie złożą zabezpieczenia majątkowego. Pamiętajmy jednak, że do rozliczeń za okresy poprzedzające moment wejścia ustawy w życie (1 grudnia 2008 r.), obowiązują przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Nowy termin odliczenia VAT naliczonego

Wydłużono termin na dokonanie odliczenia VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur lub dokumentów celnych – bez konieczności korekty deklaracji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie odliczył VAT naliczonego w miesiącu otrzymania faktury (albo w innych terminach określonych w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT) – będzie mógł dokonać tego odliczenia w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Czyli w przypadku faktury otrzymanej w grudniu 2008 r. VAT naliczony wynikający z tej faktury można ująć w grudniowej deklaracji VAT-7 albo w styczniowej 2009 r. albo za luty 2009 r.

Aktualne informacje dotyczące VAT

Likwidacja kaucji w VAT

Nowelizacja ustawy eliminuje obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł przez podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zamiast dotychczasowej sztywnej kaucji wprowadza nowy system zabezpieczeń, który ma być mniej restrykcyjny od obecnego. Przyjmowane będą zabezpieczenia w różnych formach: gwarancji bankowej, ubezpieczenia, poręczenia banku lub weksla na kwotę odpowiadającą kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Zmiana sztywnej kwoty kaucji na zabezpieczenie proporcjonalne do wartości zwrotu podatku jest korzystnym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorców. Inaczej się dzieje przy dużych podmiotach, gdzie zaraz po rozpoczęciu działalności kwota zwrotu może przekraczać dotychczasową wartość kaucji.

Nowe przepisy nie realizują w pełni postulatów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Nie likwidują bowiem całkowicie ograniczeń dla nowych podatników, a jedynie zmniejszają stopień ich dolegliwości, wprowadzając zabezpieczenia bezgotówkowe zamiast obowiązku wpłaty określonej kwoty.

Dotychczasowe zabezpieczenie (kaucja) stosuje się do końca okresu rozliczeniowego, na który zostało złożone. A więc przepisy wprowadzają możliwość zmiany dotychczasowej kaucji na zabezpieczenie w sposób proporcjonalny i w formie fakultatywnej.

Takie rozwiązanie oznacza, że od decyzji organu podatkowego zależeć będzie, czy dotychczasowe zabezpieczenie ulegnie zmianie czy też nie. Dlatego w sytuacji, w której decyzja organu będzie odmowna, podmioty rejestrujące się przed wejściem w życie nowelizacji jako podatnicy VAT UE mogą czekać na zwrot złożonej kaucji nawet do półtora roku.

Zniesienie 30% sankcji VAT

Od grudnia 2008 r. z ustawy o VAT zniknęła sankcja VAT. W przypadku przedsiębiorców konieczność zapłaty 30% sankcji nawet w przypadku drobnych błędów była bardzo dokuczliwa, zwłaszcza że sankcja nakładana była bez względu na winę podatnika, a organ podatkowy miał obowiązek jej ustalenia. Dlatego też tak samo traktowano podatników, którzy się pomylili oraz tych, którzy wykorzystywali przepisy ustawy sprzecznie z jej założeniami.

Podatnicy powinni jednak zwrócić uwagę na fakt, że sankcja nadal będzie ustalana w postępowaniach, które zostały wszczęte przed 1 grudnia 2008 r. i nie zostały zakończone do tego dnia decyzją ostateczną.

Rozwiązanie to nie wydaje się być zgodne z prawem wspólnotowym, ponieważ w orzecznictwie ETS (zwłaszcza dotyczącym ustalania sankcji po 1 maja 2004 r. za okresy rozliczeniowe sprzed akcesji Polski do UE) spotyka się stanowiska, zgodnie z którymi możliwość nałożenia sankcji nie powinna być zależna od momentu wszczęcia postępowania podatkowego. Polski ustawodawca w tej kwestii ma jednak inne zdanie.

Nowe deklaracje VAT

W związku ze zmianą przepisów VAT wprowadzono od 1 grudnia 2008 r. nowe wzory deklaracji VAT. Minister Finansów w rozporządzeniu z 28 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 211, poz. 1333) wprowadził wzory nowych deklaracji VAT. Wzory VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11 i VAT-12 zostały oparte na dotychczasowych wzorach.

W rozporządzeniu Ministra Finansów został też określony nowy wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7D. Wzór tej deklaracji został oparty na wzorach deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Druk jest przeznaczony dla podatników rozliczających się kwartalnie, innych niż mali podatnicy.

Jednak aż do 31 grudnia 2009 r., mogą być stosowane dotychczasowe wzory deklaracji wraz z objaśnieniami, określone rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 185, poz. 1545). Nie dotyczy to jednak podatników, którzy dokonują rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT – oni muszą posługiwać się już nowymi drukami.

Nowy VAT-R

1 grudnia 2008 r. weszło również w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1331)

Nowelizacja rozporządzenia zakłada m.in. wprowadzenie nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT (VAT-R)

Nowy druk będzie obowiązywać od 1 grudnia 2008 r. Jednak do 31 grudnia 2009 r. może być stosowana wersja zgłoszenia rejestracyjnego dotychczas obowiązująca.

Działalność w zakresie gier losowych, zakładów i gier na automatach została objęta VAT

Nowelizacja ustawy o VAT zmienia dotychczasowe rozwiązanie, na podstawie którego firmy działające w branży gier i zakładów nie podlegały podatkowi VAT.

W konsekwencji od 1 grudnia 2008 r. działalność taka podlega (co do zasady) opodatkowaniu VAT wraz z wszystkimi tego konsekwencjami nakładanymi przez ustawę.

Mimo, iż nowe przepisy zawierają również zwolnienie z VAT dla działalności w zakresie gier i zakładów, to od 1 grudnia 2008r. wszystkie podmioty z tej branży będą musiały spełniać obowiązki nakładane na podatników VAT. Chodzi tu w szczególności o składanie w urzędzie skarbowym deklaracji VAT oraz tzw. informacji podsumowujących dotyczących transakcji nabycia lub dostawy towarów z innych krajów Unii Europejskiej, wystawiać faktury spełniające określone wymogi formalne, prowadzić ewidencję sprzedaży i in.

Deklaracja importowa

Nowelizacja wprowadziła możliwość wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej bez konieczności (jak do tej pory) uiszczania tego podatku w urzędzie celnym.

Niestety możliwość takiego rozliczenia będzie dotyczyć jedynie ograniczonej grupy podatników stosujących w imporcie towarów procedurę uproszczoną, tzn. takich, którzy uzyskali odpowiednie pozwolenie od organów celnych i podlegają oni szczególnym procedurom kontrolnym.

Pozostałe ważniejsze zmiany w ustawie o VAT


1. skrócenie do 1 roku (obecnie 3 lata) terminu na powrót do zwolnienia podmiotowego, w przypadku jego wcześniejszej utraty;

2. wprowadzenie magazynów konsygnacyjnych;

3. możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników

Od 1 grudnia 2008 r. prawo do składania deklaracji kwartalnych przysługuje wszystkim podatnikom VAT. Również podatnicy inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową mogą składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej jednak do 25-ego dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Pozostali podatnicy inaczej niż mali podatnicy są zobowiązani wpłacać zaliczki miesięczne do 25-ego dnia miesiąca następującego po pierwszym i drugim miesiącu kwartału. Zaliczki będą mogły być wpłacane w wysokości 1/3 zobowiązania podatkowego z poprzedniego kwartału lub w wysokości faktycznego rozliczenia za dany miesiąc kwartału. Będzie też możliwość zamiany systemów rozliczeń - z ryczałtowego na faktyczne w ciągu roku.

Argumentem przemawiającym za wprowadzeniem rozliczeń kwartalnych jest wydłużenie terminów, które ustawa o VAT nakłada na podatnika. Dotyczy to przede wszystkim terminu rozliczenia podatku naliczonego. Przy rozliczeniu miesięcznym odliczenia należy dokonać najpóźniej w deklaracji za drugi miesiąc następujący po miesiącu otrzymania faktury lub dokumentu celnego. W przypadku rozliczeń kwartalnych jest to drugi kwartał następujący po kwartale, w którym otrzymano fakturę lub dokument celny. Wynika z tego, że podatnik może mieć dziewięć miesięcy na dokonanie odliczenia bez konieczności robienia korekt za poprzednie okresy rozliczeniowe. Należy pamiętać, że rozliczenie kwartalne nie będzie co do zasady dobrą opcją dla podatników, u których na ogół występuje nadwyżka podatku naliczonego wykazywana do zwrotu. W takim przypadku bowiem również zwroty będą dokonywane w trybie kwartalnym, a nie miesięcznym.

4.likwidacja zakazu odliczania VAT z tytułu poniesionych wydatków, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów

Nowelizacja zniosła dotychczasowy przepis ustawy o VAT (art. 88 ust. 1 pkt 2), który nie pozwalał odliczać VAT naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów lub usług, które nie mogły być uznane za koszt podatkowy w rozumieniu podatku dochodowego. Dobrze się stało, bo przepis ten naruszał podstawową zasadę neutralności VAT.

Teraz nawet jeżeli wydatek nie jest kosztem uzyskania przychodów – może stanowić podstawę odliczenia VAT naliczonego, o ile będzie związany z działalnością gospodarczą dającą prawo do odliczenia (zasada określona w art. 86 ust. l ustawy o VAT).

Warto również pamiętać, że niektóre jednak wydatki, które mogą być zaliczane do wydatków reprezentacyjnych pozostają bez prawa do odliczenia, zgodnie z brzmieniem art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT są to usługi noclegowe i gastronomiczne. I w tej części zakres prawa do odliczenia podatku nie ulegnie zmianie.

5. nowe limity rekompensaty wydatków na zakup kas fiskalnych: 90% kwoty wydatkowanej, nie więcej niż 700 zł

Prawo do odliczenie z tytułu zakupy kasy rejestrującej od 1 grudnia ustalono na poziomie maksymalnym 700 zł, zamiast dotychczasowej kwoty 2500 zł.

6. rozszerzenie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (nie musi to być oddział samodzielnie sporządzający bilans);

7. umożliwienie dokonania korekty deklaracji VAT po kontroli podatkowej

Uchylono od 1 grudnia 2008 r. art. 81b § 3 Ordynacji Podatkowej. Do tej pory podatnik nie mógł dokonać korekty deklaracji w zakresie podatku VAT, jeżeli w wyniku kontroli podatkowej stwierdzono nieprawidłowości. Od 1 grudnia 2008 r. ustawa o VAT znosi to ograniczenie.

8. rozszerzenie definicji eksportu towarów o bezpłatne przekazanie.


Część zmian wchodzi w życie od 1 stycznia 2009 r.


Chodzi tu o następujące zmiany:

1. podniesienie z 5 zł do 10 zł limitu, poniżej którego przekazanie tzw. małego prezentu nie podlega VAT;

Z ustawy o VAT wynika, iż nieodpłatna dostawa prezentów małej wartości nie podlega VAT. Do tej pory do takich prezentów zaliczało się towary, których nie ujęto w ewidencji wartościowo-osobowej, a wartość rynkowa takiego towaru nie przekraczała 5 zł. Od 2009 roku limit wartości prezentów, których nie trzeba ujmować w ewidencji, wzrośnie do 10 zł.

Zmienią się również zasady ustalania tego limitu. Nowe zasady będą ujednolicone z zasadami stosowanymi przy określaniu podstawy opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu towarów. Niewątpliwie ułatwi to całą procedurę. Wartość prezentu uwzględniana będzie na podstawie jednostkowej ceny nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, na podstawie jednostkowego kosztu wytworzenia, określonego w momencie przekazywania towaru.

Do tej pory ustalanie wartości prezentu według wartości rynkowej (kwoty brutto), a nie według ceny nabycia czy kosztu wytworzenia, było dla podatników dosyć trudne w stosowaniu. Problematyczne w przypadku przekazywania samodzielnie wytwarzanych produktów było to, które towary stanowiłyby prezenty o małej wartości, ponieważ brak bezpośredniego odniesienia do kosztów wytworzenia, utrudniało ustalenie wartości takiego prezentu.

Artykuł 7 ust. 4 ustawy o VAT określa dwie kategorie prezentów małej wartości. W pierwszym przypadku chodzi o prezenty o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 zł. Warunkiem jednak braku opodatkowania takiego przekazania jest prowadzenie przez podatnika odpowiedniej ewidencji, która pozwoliłaby mu na ustalenie tożsamości osób, którym prezenty przekazał.

Drugi przypadek, wyłącza z opodatkowania VAT prezenty, których wartość nie przekracza 5 zł, a po zmianie - 10 zł. Przepisy nie określają przy tym żadnych dodatkowych wymogów, które warunkują wyłączenie z opodatkowania, tj. poprzez prowadzenie odpowiednich rejestrów.

2. zwolnienia z podatku darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne;

Ustawodawca od 1 stycznia 2009 również zwolnił z VAT darowizny żywności. Z preferencji będzie mógł skorzystać producent, który przekaże produkty żywnościowe organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Warunkiem jednak zwolnienia będzie prowadzenie przez darczyńcę szczegółowej dokumentacji, potwierdzającej odbiorcę i cel darowizny. Takie rozwiązanie ma zapewne uzasadnienie społeczne i ekonomiczne, bowiem obecnie przedsiębiorcom bardziej opłaca się wyrzucać żywność do kosza, niż przekazywać ją głodnym. Jednak słychać głosy ekspertów podatkowych, UKIE oraz z Ministerstwa Finansów, że jest to przepis niezgodny z przepisami wspólnotowymi. Podobne regulacje podatkowe funkcjonują jednak również w innych krajach UE.

3. podniesienia limitu w definicji małego podatnika z 800 tys. euro do 1,2 mln euro;

Status małego podatnika będą mieli przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2008 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. W przypadku np. przedsiębiorstw maklerskich limit małego podatnika wzrośnie z 30 tys. euro do 45 tys. euro.

4. zwolnienie z VAT dla budynków, budowli lub ich części po pierwszym zasiedleniu (innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe)

Zgodnie z nowelizacją nie będzie trzeba płacić VAT w przypadku dostawy wszystkich obiektów budownictwa po pierwszym zasiedleniu. Obecnie w takim przypadku zwolnieniem objęte są tylko obiekty o charakterze mieszkalnym.

Zgodnie z definicją ustawową przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie po wybudowaniu lub po ulepszeniu (jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Poprzednio obowiązująca ustawa o VAT przewidywała zwolnienie w przypadku obiektów budownictwa mieszkaniowego po ich pierwszym zasiedleniu, jeśli obiekty te są przeznaczone na cele mieszkaniowe. Art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy przewiduje natomiast rozszerzenie zwolnienia dla dostawy budynków, budowli i ich części.

W nowelizacji, podobnie również w dotychczasowych przepisach, ustawodawca przewidział, że zwolnienie od podatku nie będzie stosowane w przypadku dostawy przed pierwszym zasiedleniem, a także w przypadku dostawy przed upływem dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia.

W przepisach ustawy o VAT wprowadzono również definicję pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z nią, pierwszym zasiedleniem będzie oddanie nieruchomości do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po wybudowaniu. Ponadto, za pierwsze zasiedlenie uznaje się również oddanie nieruchomości do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po ulepszeniu budynku, jeżeli wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

Ze zwolnienia będą mogli również skorzystać ci podatnicy, którzy sprzedają nieruchomość przed pierwszym zasiedleniem lub upływem dwuletniego terminu, w sytuacji gdy dokonującemu dostawy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT i nie ponosił on wydatków na ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do odliczenia VAT, a jeżeli ponosił takie wydatki, to nie powinny one przekraczać wysokości 30 proc. wartości początkowej nieruchomości.


Waldemar Żuchowski

ekspert podatkowy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
  Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.
  Inflacja i rosnące stopy procentowe NBP. Czy Polacy oszczędzają? Czy chronią swoje oszczędności?
  Inflacja osiągnęła już w 2022 roku poziomy nienotowane od ponad dwudziestu lat. Większość prognoz sugeruje, że szybko rosnące ceny będą nam towarzyszyć przez dłuższy czas. Jak Polacy odnajdują się w obliczu inflacji? Czy nasza świadomość w tym zakresie jest wysoka? Jak podchodzimy do oszczędzania? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w najnowszych raportach autorstwa dr Katarzyny Sekścińskiej „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta 2022” oraz „Postawy Polaków Wobec Finansów 2022”.
  Rozliczenie CIT za 2021 rok - do kiedy?
  Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) został przesunięty do 30 września 2022 r.
  JPK/PIT i JPK/CIT - od kiedy?
  Nowelizacja ustawy o PIT (oraz niektórych innych ustaw) z 9 czerwca 2022 r. odroczyła terminy wejścia w życie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego (tzw. JPK/PIT i JPK/CIT). Od kiedy podatnicy będą mieli obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych i wysyłania JPK/PIT lub JPK/CIT?
  PUE ZUS stanie się niedługo częścią platformy gov.pl
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl – zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, np. e-wizyty i e-wnioski, będzie też więcej aplikacji mobilnych.
  Zwolnienie z VAT i cła przywozu towarów do zwalczania skutków COVID-19 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  Decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca z cła i VAT przywóz spoza Unii Europejskiej towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów informuje, że zwolnienie to nie będzie przedłużone.
  Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych - założenia specustawy
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ułatwi waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych, a w umowach zawartych po tej dacie możliwe będzie podniesienie limitów waloryzacji.
  „Podatek Belki”. RPO pisze do Minister Finansów.
  Obywatele są zaniepokojeni szybkim wzrostem cen towarów i usług. W tym kontekście pytają o zasadność dalszego opodatkowania zysków kapitałowych, znanego jako ”podatek Belki”. Jest on dużym obciążeniem fiskalnym dla gospodarstw domowych - nie tylko wobec dwucyfrowej inflacji, ale i niskiego oprocentowania lokat oraz w dobie kryzysu po pandemii, a także wojny w Ukrainie.
  KAS: Jak klienci oceniają wizytę w urzędzie skarbowym – wyniki badania
  W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzono internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. W ciągu roku spłynęło ponad 108 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wyniósł 82%. Wyniki badania są wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.
  Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Stawki, skala podatkowa, ulgi, składka zdrowotna i inne nowości
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0” została podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., natomiast 15 czerwca 2022 r. opublikowano ustawę w Dzienniku Ustaw (poz. 1265). Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych planowanych zmian. W zdecydowanej większości zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.
  Wyższe zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r. - kto zapłaci i dlaczego
  Zmiany w PIT wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r., zdaniem Ministerstwa Finansów, pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków ale niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30.000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120.000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Ministerstwo Finansów wskazuje, że reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek podatnicy odczują po 1 stycznia 2023 roku.
  Skutki podatku bankowego
  Podatek bankowy ogranicza efektywność polityki pieniężnej, nie jest wsparciem dla reformy wskaźników referencyjnych w Polsce - wynika z raportu opublikowanego w ramach Working Papers NBP.
  Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto
  Polski Ład, jedna z największych nowelizacji prawa podatkowego od wielu lat, doczekał się korekty (tzw. Polski Ład 2.0) w postaci ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Jakie najważniejsze zmiany w PIT będą obowiązywać od lipca? Jak w praktyce zmiany wpłyną na sytuację podatników – osób fizycznych pracujących w ramach stosunku pracy?
  Co ważniejsze do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT - prawo UE czy prawo krajowe?
  Polska wchodząc w 2004 do Unii Europejskiej wyraziła chęć bycia w „unijnej rodzinie” oraz m.in. przyjęła dorobek prawny UE wprost, tak jak był on przez lata wypracowany oraz zgodziła oddać niektóre dziedziny życia w kompetencje zarządzania i legislacji UE. Zrozumiałym jest, że aby dobrze zarządzać tworem składającym się z 27 krajów, pod każdym względem różnych krajów, trzeba posiadać narzędzia, aby wspólne dziedziny życia funkcjonowały jednakowo i w określonym porządku.
  Badanie sprawozdania finansowego. Korekty biegłego rewidenta - wprowadzać czy nie wprowadzać?
  Do zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok, zgodnie z przedłużonym terminem, pozostało jeszcze trochę czasu, ale nie zapominajmy, że wiele z nich podlega ocenie biegłego rewidenta, a ten może mieć uwagi. Co w sytuacji, gdy w wyniku badania pojawiają się korekty, a firma nie zgadza się na ich wprowadzenie?
  Składka zdrowotna 2022 a podatek - zmiany od 1 lipca
  Od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej. Zmiany te wynikają z ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki". Co się zmieni w rozliczaniu podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne?
  Kto zyska na obniżce podatku dochodowego z 17% do 12%?
  Jedynym beneficjentem zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. będą pracownicy oraz zleceniobiorcy, którzy uzyskują miesięcznie przychody brutto w wysokości ponad 12 800 zł – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Stawka 12% i inne ważne zmiany - nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie wchodzą istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), które m.in. obniżają niższą stawkę podatkową z 17 do 12 proc. Z niższej stawki będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT – wyroki TSUE
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie w dobie aktywnej działalności polskich przedsiębiorców na rynkach innych Państw członkowskich. System VAT opiera się na neutralności VAT z zachowaniem konieczności zapewnienia wpływów do budżetów państw członkowskich w miejscu konsumpcji towaru lub usługi podlegającej opodatkowaniu. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu opodatkowanie usług, które świadczone są za pomocą infrastruktury znajdującej się w innym Państwie niż siedziba podatnika. Najnowsze orzecznictwo europejskie tj. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini SRL oraz poprzedzające go wyroki w sprawach C-547/18, Dong Yang Electronics, oraz C 931/19, Titanium Ltd., wskazują drogę w rozumieniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  Realny spadek wynagrodzeń - 1% miesięcznie nawet przez rok
  Majowy spadek płac realnych to początek dłuższego trendu. Nie należy obawiać się, że ten spadek się mocno pogłębi, będzie wynosił ok. 1 proc. miesięcznie, ale taka sytuacja może potrwać nawet rok – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.
  Logowanie do e-Urzędu Skarbowego - zmiany od 7 lipca 2022 r.
  W dniu 7 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Gotowy jest już projekt tego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie ma związek z wdrażanym w resorcie finansów nowym rozwiązaniem informatycznym – e-Urząd Skarbowy, który docelowo ma zastąpić portal podatkowy.
  Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
  Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
  Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
  Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
  Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.