Kategorie

Jak zmienić niekorzystną decyzję urzędu skarbowego

Edyta Wereszczyńska
Decyzje urzędów skarbowych nie zawsze zawierają rozstrzygnięcia korzystne dla podatników. Można jednak doprowadzić do zmiany decyzji wydanej przez organ podatkowy. Jak to zrobić?

Podatnicy nie zawsze zgadzają się z rozstrzygnięciami, jakie w ich sprawach wydają urzędnicy. W takich przypadkach mają prawo do tego, by podjąć działania prowadzące do zmiany wydanej decyzji czy postanowienia. Muszą tylko wiedzieć, jakie możliwości zapewniają im przepisy.

Prawo do odwołania

Przede wszystkim podatnik powinien pamiętać, że postępowanie przed organami podatkowymi jest dwuinstancyjne. W konsekwencji podatnik ma prawo do tego, by w sprawie rozstrzygniętej decyzją organu podatkowego pierwszej instancji wnieść odwołanie. Spowoduje to, że organ odwoławczy będzie musiał ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę. Przy czym właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Odwołania rozpatrują więc:

l od decyzji naczelnika urzędu skarbowego - dyrektor izby skarbowej,

l od decyzji naczelnika urzędu celnego - dyrektor izby celnej,

l od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta) - samorządowe kolegium odwoławcze.

Przedmiotem odwołania mogą być zarówno decyzje wydane w postępowaniu zwykłym, jak i w trybach nadzwyczajnych. Podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania jest strona postępowania, a także adresat decyzji organu podatkowego. Uprawnienia do odwołania przysługują też podmiotom na prawach strony, a więc prokuratorowi i rzecznikowi praw obywatelskich, jeśli brali udział w postępowaniu przed organem I instancji.

Wymogi formalne

Odwołanie może być wniesione na piśmie, za pomocą faksu czy pocztą elektroniczną, ale również ustnie do protokołu. Trzeba jednak pamiętać, aby składane pisemnie odwołanie zawierało określone elementy. Powinno określać treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu, a jeśli składane jest pisemnie, również podpis tej osoby. Jednak przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, by odwołanie zawierało zarzuty przeciw decyzji, określało istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, a także wskazywało dowody uzasadniające żądanie. Warto pamiętać o tym, by zarzuty przeciw decyzji dotyczyły okoliczności, których uwzględnienie w trakcie postępowania miałoby wpływ na treść wydanej decyzji podatkowej. Innymi słowy, powinno się wskazać, na czym polegało wadliwe zastosowanie prawa przez organ podatkowy przy wydawaniu decyzji w I instancji. Można też zarzucać, że urząd skarbowy wydał decyzję w oparciu o nieprawidłowo ustalony stan faktyczny. Podatnik może też podnosić, że stan faktyczny został błędnie podciągnięty pod zastosowaną normę prawną. Zarzut może też dotyczyć nieprawidłowego ustalenia skutków prawnych udowodnionego stanu faktycznego. A zatem - należy pamiętać o tym, że odwołanie nie powinno zawierać ogólnie sformułowanych twierdzeń podatnika, z których wynikałoby tylko tyle, że podatnik nie zgadza się z wymiarem podatku dokonanym w I instancji. Podstawę zarzutów może także stanowić naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe stosowanie, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Trzeba też pamiętać, by odwołanie zawierało określenie istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania, a także wskazywać dowody uzasadniające żadanie. Dlatego podatnik powinien określić zarówno, w jaki sposób oraz w jakim zakresie wydana decyzja powinna zostać zmieniona. Można więc żądać uchylenia danej decyzji albo jej zmiany. Powinniśmy też wskazać, czy odwołanie dotyczy całości czy tylko części rozstrzygnięcia.

PRZYKŁAD: OKREŚLENIE ZAKRESU ŻĄDANIA

Podatnik otrzymał decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej z jednoczesnym rozłożeniem jej spłaty w trzech równych ratach. Podatnik nie kwestionował faktu powstania zaległości podatkowej, jednak nie zgadzał się z jej wysokością ustaloną w wydanej decyzji. Podatnik postanowił się odwołać. Określając w odwołaniu zakres swojego żądania podatnik wskazał, że dotyczy ono wysokości ustalonej przez organ podatkowy, natomiast nie kwestionował udzielonej mu możliwości rozłożenia zapłaty tej należności w ratach.

Jeśli wnosząc odwołanie domagamy się zmiany wydanej decyzji, powinniśmy też wskazać, na czym taka zmiana miałaby polegać. Wystarczające będzie np., jeśli podatnik żądając skorygowania kwoty wymierzonego podatku wskaże jednocześnie, do jakiej kwoty lub o jaką kwotę korekta ta powinna zostać dokonana. Podatnik musi też wskazać dowody, które uzasadniają jego żądanie. Nie oznacza to jednak, że konieczne jest przytaczanie nowych dowodów. Oczywiście strona może to zrobić, zwłaszcza jeśli nowe dowody wyraźnie zwiększą szanse pozytywnego rozstrzygnięcia, jednak równie dobrze może wykorzystać dowody zgromadzone w postępowaniu w pierwszej instancji.

Do organu wyższego szczebla

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego - organu wyższego stopnia. Należy to jednak zrobić za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Adresatem odwołania powinien więc być organ odwoławczy (np. dyrektor Izby Skarbowej), ale pośrednikiem w jego przekazaniu powinien być organ I instancji. Taki sposób wnoszenia odwołania pozwala na tzw. samokontrolę organu podatkowego pierwszej instancji. Może się bowiem okazać, że organ podatkowy, który wydał decyzję uzna, że odwołanie wniesione przez stronę zasługuje na uwzględnienie w całości. W takim przypadku wyda nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Oczywiście stronie przysługuje odwołanie również od tej nowej decyzji. Jeśli zaś organ nie wyda nowej decyzji w ramach samokontroli, powinien przekazać je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu. Powinien to zrobić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania.

Ważne!

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał zaskarżaną decyzję. W związku z tym właściwe pismo można złożyć w kancelarii właściwego urzędu skarbowego albo przesłać na adres tego urzędu listem poleconym

Aby podatnik mógł liczyć na zmianę decyzji, powinien pamiętać o właściwym terminie wniesienia odwołania. Ma na to 14 dni. Termin liczy się od dnia doręczenia decyzji adresatowi.

PRZYKŁAD: OBLICZENIE TERMINU

Podatnik otrzymał decyzję organu podatkowego 10 lipca 2007 r. Miał 14 dni na odwołanie od tej decyzji. Termin ten co do zasady upływał podatnikowi 24 lipca, jednak podatnik w tym czasie przebywał na urlopie za granicą. O wydanej decyzji dowiedział się dopiero po powrocie, który nastąpił 1 sierpnia. Ponieważ postanowił się odwołać od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, przygotował dwa pisma: wniosek o przywrócenie terminu do odwołania, gdzie jako przyczynę uchybienia terminu podał swoją nieobecność na terytorium Polski oraz odwołanie właściwe. Miał 7 dni na ich złożenie, a więc termin upływał mu 8 sierpnia.

Przy czym warto wiedzieć, że jeśli początkiem terminu jest pewne zdarzenie, wówczas przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponieważ doręczenie decyzji jest zdarzeniem, dzień, w którym ono nastąpiło, nie będzie wliczany do 14-dniowego terminu, pierwszym jego dniem będzie dzień następny po doręczeniu decyzji. Upływ ostatniego dnia z wyznaczonej liczby uważa się za koniec terminu. Trzeba też mieć na względzie sytuację, kiedy ostatni dzień terminu przypadnie na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. W takim przypadku termin na wniesienie odwołania ulegnie wydłużeniu, ponieważ w takim przypadku jako ostatni dzień terminu będzie traktowany następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, czyli w praktyce pierwszy tzw. dzień roboczy. Jeśli jednak z różnych przyczyn podatnik nie dopilnował terminu wniesienia odwołania, nie oznacza to, że utracił całkowicie możliwość dochodzenia zmiany decyzji. Przepisy przewidują, że w takiej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o jego przywrócenie. Termin zostanie przywrócony, jeśli podatnik uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Jednak taki wniosek również należy wnieść w odpowiednim czasie i że należy dochować pewnego terminu. Wnosek o przywrócenie terminu powinien zostać wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy wnieść odwołanie od decyzji, czyli dopełnić czynności, dla której był określony termin. Wraz z odwołaniem można też wystąpić do organu odwoławczego wnioskiem o wstrzymanie wykonalności. Samo wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania, dlatego podatnik powinien pamiętać, że otrzymując decyzję organu I instancji będzie miał obowiązek zapłaty określonej kwoty. Zapłata powinna nastąpić niezależnie od faktu zaskarżenia decyzji i dalszego prowadzenia postępowania przed organem odwoławczym i ewentualnie później przed sądami administracyjnymi.

PRZYKŁAD: REGULOWANIE PODATKU

Podatnik odwołał się od decyzji naczelnika urzędu skarbowego określającej mu wysokość zobowiązania podatkowego. Uznał, że kwota zobowiązania jest zbyt wysoka i nie odpowiada okolicznościom faktycznym, z którego wynikła. Jednocześnie wniósł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu jej powtórnego rozstrzygnięcia. Niestety, organ podatkowy nie uwzględnił wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, w wyniku czego podatnik musiał uregulować w całości podatek określony w decyzji, mimo że zaskarżona decyzja nie była jeszcze ostateczna.

Brak takiej zapłaty może oznaczać przymusowe ściągnięcie kwoty podatku wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami egzekucji. Wstrzymanie decyzji jest obowiązkowe do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu, gdy na wniosek strony zostanie przyjęte zabezpieczenie określone w przepisach Ordynacji podatkowej. Gdy decyzja organu I instancji zostanie uchylona przez organ II instancji lub sąd, zapłacona przez podatnika kwota podatku będzie podlegać zwrotowi wraz z oprocentowaniem liczonym od dnia zapłaty.

SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Podatnik, który nie zgadza się z decyzją wydaną przez organ odwoławczy, może wnieść skargę do sądu administracyjnego. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, rzecznik praw obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Warto pamiętać, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Jeśli więc podatnik chce zaskarżyć decyzję dyrektora izby skarbowej, wnosi ją do właściwego sądu, ale za pośrednictwem dyrektora izby, który wydał zaskarżaną decyzję. Dyrektor Izby Skarbowej przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Dyrektor Izby Skarbowej może też uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Skarga powinna odpowiadać wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

l wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

l oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;

l określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.


Edyta Wereszczyńska

edyta.wereszczynska@infor.pl

Podstawa prawna

l Art. 220-234 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

 
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.