Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skorzystałeś z podatkowych ułatwień i rządowego wsparcia w czasie COVID-19? Szykuj się na kontrolę fiskusa!

EMPIRIUM Jaroń Klęczar spółka cywilna
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Jakub Jaroń, doradca podatkowy
Skorzystałeś z podatkowych ułatwień i rządowego wsparcia w czasie COVID-19? Szykuj się na kontrolę fiskusa! /Fot. Shutterstock
Skorzystałeś z podatkowych ułatwień i rządowego wsparcia w czasie COVID-19? Szykuj się na kontrolę fiskusa! /Fot. Shutterstock
shutterstock
W czasie lockdownu zarządzonego w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 przedsiębiorcy znaleźli się w krytycznej sytuacji. Wiele firm skorzystało z możliwości dogodnego rozliczenia podatków, na podstawie dotychczasowych, jak i nowowprowadzonych przepisów, znaczna część wystąpiła również o rządową pomoc. Organy kontrolne z pewnością będą weryfikować prawo do otrzymania państwowego dofinansowania oraz badać fiskalne konsekwencje takiego wsparcia. Warto zatem przedyskutować możliwe problemy podatkowe i przeanalizować firmowe rozliczenia.

Podatkowe rozliczenie przychodów i kosztów z tytułu otrzymania rządowego dofinansowania budzi wątpliwości

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

W okresie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemię COVID-19 firmy mogą ubiegać się m.in. o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy w takiej sytuacji mają obowiązek rozliczyć należny podatek z tytułu otrzymanych kwot. Zdaniem resortu finansów uzyskane wsparcie nie powinno stanowić w takim przypadku przychodu podatkowego, jednak analiza przepisów podatkowych nie daje w tym zakresie jasnej odpowiedzi i poczucia komfortu. W szczególności wątpliwości budzi kwestia, czy dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń może zostać uznane za dotację z budżetu państwa w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych: od osób fizycznych i prawnych, a tym samym, czy stanowi przychód do opodatkowania. Analizując tę kwestie należy wziąć pod uwagę, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenie pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne sfinansowanych z wymienionych źródeł skutkować będzie koniecznością rozpoznania przez firmę przychodu podatkowego. Prawidłowość rozliczeń fiskalnych powinna zostać potwierdzona w drodze interpretacji indywidualnej, gdyż jak dotąd brak jest w tym zakresie jasnego stanowiska resortu finansów.

Pożyczka z PFR

Jednym z instrumentów oferowanych przez rząd w ramach przepisów antykryzysowych jest również pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). W tym przypadku Ministerstwo Finansów potwierdziło, że otrzymanie pomocy otrzymanej w tej formie nie stanowi dla beneficjentów przychodu do opodatkowania. Zgodnie z zasadami ogólnymi podatnicy nie zaliczą zwróconej kwoty pożyczki do KUP, gdyż takie mogą stanowić jedynie skapitalizowane odsetki.

Resort finansów podkreślił jednocześnie, że umorzenie pożyczki skutkować będzie obowiązkiem rozliczenia podatku, gdyż w świetle przepisów podatkowych wartość umorzonych zobowiązań stanowi przychód do opodatkowania. Ewentualne wyłączenie umorzonych kwot z katalogu przychodów rozważane jest niestety dopiero na 2021 r.

Dofinansowanie kosztów działalności

Jeśli chodzi o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o które mogą ubiegać się przedsiębiorcy, to jego otrzymanie nie powinno raczej skutkować powstaniem przychodu do opodatkowania. Problematyczne może być natomiast zaliczenie wydatków, na które przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie, do kosztów uzyskania przychodów. Dyskusyjne jest bowiem, czy w sytuacji, gdy podatnik nie poniósł ekonomicznego ciężaru wydatku, na który otrzymał dofinansowanie może uznać taki niejako zwrócony mu wydatek do kosztów uzyskania przychodu. W tym zakresie MF nie zajęło jeszcze oficjalnego stanowiska w formie interpretacji ogólnej, brak jest również ukształtowanej w tym zakresie praktyki organów podatkowych (w tym interpretacji indywidualnych). Z tego względu konieczna będzie każdorazowa analiza możliwości zaliczenia poszczególnych wydatków do KUP, a najlepiej uzyskania w tym zakresie wiążącego rozstrzygnięcia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie musisz płacić składek ZUS, ale co z kosztami podatkowymi?

Przepisy antykryzysowe uchwalone w związku z epidemią koronawirusa przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS), co może jednak istotnie wpłynąć na rozliczenie podatku dochodowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Przepisy ustaw o podatkach dochodowym przewidują bowiem, że nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, a Ministerstwo Finansów w opublikowanych wyjaśnieniach wskazuje, że w przypadku zwolnienia z obowiązku wpłacania składek w świetle przepisów Tarczy nie pomniejszą one zaliczki na PIT opłacanej przez przedsiębiorcę. W ocenie resortu nie zmienia tego również treść art. 31zs ustawy „koronawirusowej”, zgodnie z którym m.in. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zwolnione z obowiązku opłacania składki na ZUS traktuje się jako opłacone.

Stanowisko MF wydaje się sprzeczne z celem przepisów antykryzysowych, gdyż przedsiębiorca wprawdzie nie będzie zobowiązany do wpłacania składek na ZUS, ale za to zapłaci wyższy podatek, skoro nie będzie mógł „traktowanych jak opłacone” składek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Być może taki kierunek interpretacji wynika z założenia, że przedsiębiorcy osiągający dochody mogące być przedmiotem opodatkowania nie powinni, zdaniem resortu finansów, uzyskiwać dodatkowej korzyści w postaci uwzględnienia niezapłaconych składek w kosztach podatkowych, a wsparcie jest skierowane do firm nieuzyskujących w okresie spowolnienia gospodarczego dochodów z tytułu prowadzonej działalności.

Jeśli chodzi o zwolnienie z opłacania składek na ZUS, które przedsiębiorca-pracodawca ma obowiązek odprowadzać od wynagrodzeń pracowników, sytuacja wydaje się nieco mniej skomplikowana. Wprawdzie nie jest do końca jasne, w jaki sposób wyliczać należne pracownikowi wynagrodzenie, w sytuacji gdy w zakresie jego składek na ubezpieczenie społeczne pracodawca korzysta ze zwolnienia przyznanego przez Tarczę, natomiast raczej nie budzi wątpliwości, że w takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić je obliczając pracownikowi zaliczkę na PIT. Przepisy mówią bowiem, że w takiej sytuacji odliczenie dotyczy składek potrąconych (pobranych), nie zaś opłaconych, tak jak w przypadku składek odliczanych przez przedsiębiorcę dla potrzeb jego rozliczenia z fiskusem i ZUS.

Z urzędnikami fiskusa (też) warto rozmawiać

Wniosek o rozłożenie płatności podatku na raty

W trudnej sytuacji gospodarczej, skutkującej problemami z płynnością finansową, wielu przedsiębiorców może mieć trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych. Dobrym rozwiązaniem może być wówczas wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty płatności podatku lub powstałej zaległości podatkowej.  W obecnych realiach ekonomicznych uzyskanie pozytywnego rostrzygnięcia powinno być w tym zakresie łatwiejsze, niż w normalnych okolicznościach. Kluczem do sukcesu jest trafne uzasadnienie wniosku, poparte obszerną argumentacją i dokumentami potwierdzającymi opisane we wniosku okoliczności.

Niezmiernie istotne będzie wykazanie ważnego interesu podatnika, bądź ważnego interesu publicznego związanego z rozłożeniem na raty płatności podatku. W pierwszym przypadku wnioskodawca ma obowiązek wskazać nadzwyczajne, losowe okoliczności, skutkujące np. utratą możliwości uzyskiwania dochodów wystarczających na pokrycie należności fiskalnych, bez uszczerbku dla samego podatnika, jak i jego bliskich. W drugiej sytuacji należy natomiast wykazać, że egzekwowanie przez fiskusa zaległych należności może doprowadzić np. do bankructwa podatnika, co w konsekwencji spowoduje konieczność korzystania przez niego z państwowej pomocy finansowej. Podatnicy ubiegający się o rozłożenie na raty zaległości podatkowych muszą uzasadnić, że dla budżetu państwa bardziej „opłacalne” będzie rozłożyć płatność na raty zgodnie z zaproponowanym przez podatnika harmonogramem, niż udzielenie wsparcia  przedsiębiorcy, który np. z powodu upadłości firmy utracił możliwość zarobkowania.

Stosowny wniosek należy również poprzeć dokumentacją obrazującą kondycję finansową przedsiębiorstwa, uzasadniającą zarówno konieczność rozłożenia płatności na raty, jak i zdolność podatnika do zapłaty daniny w perspektywie czasowej. W uzasadnieniu wniosku należy wyczerpująco wskazać okoliczności przemawiające za udzieleniem przez fiskusa omawianej ulgi.

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek i rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Obowiązek uiszczania zaliczek na podatek dochodowy stanowi w toku prowadzenia działalności gospodarczej istotne obciążenie dla przedsiębiorców, zwłaszcza w okresie ekonomicznego spowolnienia, a tym samym spadku dochodów osiąganych z tytułu działalności. Podatnicy mogą ubiegać się jednak o ograniczenie poboru zaliczek, co umożliwia uzyskanie zwolnienia z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, w sytuacji gdy wysokość zaliczek jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego od przewidywanego dochodu na dany rok podatkowy. Biorąc pod uwagę, że decyzja fiskusa jest w tym zakresie uznaniowa, to do podatnika należy uprawdopodobnienie okoliczności i przedstawienie argumentów przemawiających za ograniczeniem poboru zaliczek na PIT i CIT.

Podatnicy, którzy wpłacają tzw. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy (w wysokości 1/12 podatku należnego za poprzedni rok podatkowy) na mocy przepisów Tarczy Antykryzysowej mogą zrezygnować z tej metody kalkulacji zaliczek za okres marzec-grudzień 2020 r. Warunkiem skorzystania z rezygnacji jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii koronawirusa, co oznacza, że tzw. mali podatnicy w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, poszkodowani przez COVID-19, po złożeniu odpowiednio umotywowanego wniosku, będą mogli uiszczać zaliczki na zasadach ogólnych. Wpłacanie zaliczek uproszczonych, kalkulowanych na podstawie wysokości należnego podatku za rok ubiegły znacząco obciążałoby budżet przedsiębiorców, którzy w okresie spowolnienia gospodarczego uzyskiwali niższe dochody. W konsekwencji wysokość należnych danin fiskalnych byłaby niewspółmierna do poziomu aktualnie osiąganych przez nich dochodów, a rezygnacja z uiszczania zaliczek uproszczonych może ten ciężar istotnie złagodzić.

Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT

Przedłużające się oczekiwanie na zwrot nadwyżki podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej może istotnie zagrozić płynności finansowej firmy. Dobrym pomysłem może być złożenie wniosku o uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT w związku z otrzymywanymi płatnościami za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Środki te cały czas pozostają własnością przedsiębiorcy, natomiast nie ma on możliwości swobodnego nimi rozporządzania, a dokonywanie płatności z tego rachunku ograniczone jest do wskazanych w przepisach tytułów (m.in. szeregu należności publicznoprawnych). Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może jednak zdecydować o uwolnieniu środków z rachunku VAT na konto rozliczeniowe, co pozwala na nieograniczone dysponowanie przekazaną kwotą. W obliczu trudnej sytuacji finansowej niewątpliwie warto zainteresować się możliwością skorzystania z tego rozwiązania. 

Korzystne rozwiązania są już w przepisach podatkowych

Podatnicy w trudnej sytuacji gospodarczej mogą skorzystać również z rozwiązań od dawna obecnych w przepisach podatkowych, których być może nie brali pod uwagę w przeszłych okresach rozliczeniowych. a które w obliczu „koronawirusowego” spowolnienia ekonomicznego zyskują na znaczeniu.

W poprzednich publikacjach informowaliśmy o możliwościach zwiększenia kosztów uzyskania przychodu dzięki darowiznom środków służących przeciwdziałaniu COVID-19 oraz ulgom: B+R / IP Box. Dodatkowe oszczędności w zakresie zobowiązań podatkowych można uzyskać również dzięki weryfikacji stosowanych stawek amortyzacyjnych, czy ujęciu w kosztach przyjętych dla celów podatkowych uzyskanego przez spółkę finansowania wewnętrznego (tzw. „wirtualne” odsetki). Właściciele nieruchomości komercyjnych mogą również podjąć działania zmierzające do odroczenia, a nawet odzyskania już zapłaconego tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych.

Przedsiębiorcy mający w dobie kryzysu problem z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów w zakresie podatków dochodowych, jak i podatku od towarów i usług, mogą również skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi” po spełnieniu ustawowych wymogów zmniejszając o kwoty nieuregulowanych należności przychody i podstawę opodatkowania VAT. Warto odnotować, że rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w niedawno wydanej opinii wskazał, że polskie przepisy są w tym zakresie niezgodne z Dyrektywą VAT, a podatnik powinien mieć prawo do korekty VAT również w sytuacji, gdy jego kontrahent jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Spodziewany w tym zakresie wyrok TSUE (sprawa C-335/19, E. sp. z o.o. vs Minister Finansów), jakkolwiek wiążący w indywidualnej sprawie, może stanowić przyczynek do zmian legislacyjnych w polskich przepisach VAT, a na wypadek sporu z fiskusem również solidny argument dla podatników już skorzystali z „ulgi na złe długi”.

doradca podatkowy Jakub Jaroń
Kancelaria Empirium

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Błędy w sprawozdaniu finansowym – rodzaje i korekta
  Jakie błędy można popełnić sporządzając sprawozdanie finansowe? Jak poprawić te błędy? Jak korygować błędy w sprawozdaniu finansowym przed jego zatwierdzeniem a jak po zatwierdzeniu?
  Praca z domu a rachunki za prąd (energię elektryczną)
  Od momentu odwołania stanu epidemii w naszym kraju, wiele firm zdecydowało się na powrót pracowników do biur. Zgodnie z danymi GUS[1] pozyskanymi podczas badania „Popyt na pracę”, w czerwcu 2022 r. odsetek osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących wyniósł jedynie 3,8%. Zbliżająca się zima, która często niesie za sobą utrudnienia komunikacyjne, może być jednak dla wielu firm dobrym pretekstem do zwiększenia ilości dni pracy zdalnej. Jeśli tak będzie, jak rozsądnie ją zaplanować, by używanie urządzeń elektronicznych nie odbiło się negatywnie na wysokości rachunków za prąd?
  E-bilet autostradowy - gdzie można kupić
  Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała 28 listopada 2022 r., że do sieci dystrybucji e-biletu autostradowego dołączyli nowi partnerzy: firma Neptis S.A. z aplikacją Yanosik oraz Autokonto Sp. z o.o. z aplikacją Autokonto. Ponadto Autopay Mobility Sp. z o.o. rozpoczął wydawanie e-biletów autostradowych poprzez aplikację Banku Millennium.
  Błędna kwota VAT na paragonie fiskalnym - korekta i konsekwencje
  Jakie są konsekwencje błędnego wykazania kwot VAT na paragonach fiskalnych? Przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących regulują tylko kwestię korekty sprzedaży w przypadku zwrotów towarów, uznanych reklamacji oraz tzw. oczywistych pomyłek. Nie oznacza to jednak, że w razie innych błędów korekta zaewidencjonowanej sprzedaży jest niemożliwa. Ponadto ostatnie orzeczenie NSA dotyczące prawa do korekty, gdy zawyżono VAT, mimo że nie zwrócono nadpłaty klientowi, daje nadzieję na trwałą zmianę stanowiska. Szczególnie że NSA zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE w tej sprawie.
  Zerowy VAT na żywność przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku
  Zerowy VAT na żywność - kontynuujemy tę tarczę w takim kształcie, w jakim była do tej pory, przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
  Wyjazdy służbowe, samochód służbowy – jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w kwestii bezpieczeństwa?
  W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi posługującemu się autem służbowym, pracodawca musi zadbać o przeglądy techniczne auta oraz jego sprawne i kompletne wyposażenie, ale również kontrolować czas spędzony w podróży. Jednak obie strony – pracodawca i pracownik – muszą być świadome, że zaniechanie lub niedopilnowanie swoich obowiązków może prowadzić do kolizji drogowych, a w najgorszym przypadku do poważnych wypadków śmiertelnych.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – listopad/grudzień 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie listopada i grudnia 2022 r.? Najlepiej oprocentowane lokaty i rachunki oszczędnościowe dają w tym momencie zarobić około 8% w skali roku. Takie oferty ma już większość banków. Aby skorzystać z tych ofert trzeba jednak spełnić dodatkowe wymagania.
  Notarialny nakaz zapłaty
  Projekt nowelizacji ustawy o notariacie wprowadza istotne zmiany, których celem jest odciążenie sądów. Wśród najbardziej rewolucyjnych zmian wskazuje się na powierzenie notariuszom kompetencji do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw - czyli prawdopodobnie pod koniec 2023 roku.
  PIT za 2022 rok - najważniejsze ulgi i odliczenia podatkowe dla: rodzica, pracownika i przedsiębiorcy
  Jakie są najważniejsze ulgi i odliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla: rodzica, pracownika i przedsiębiorcy?
  Rozliczenie PIT w 2023 roku - terminy, zasady, ulgi. Co można zrobić w 2022 roku by zapłacić mniejszy podatek?
  Jeszcze tylko przez miesiąc (tj. do końca 2022 roku) możemy realnie wpłynąć na wysokość podatku w 2023 roku w rozliczeniu rocznym PIT. Grudzień to ostatni dzwonek na uruchomienie ulg i odliczeń, które znacząco mogą obniżyć podatek i zyskać dodatkowy zwrot do kieszeni podatnika. Zmiany podatkowe, które wprowadził Polski Ład, powinny zmobilizować każdego Polaka do sprawdzenia jeszcze w tym roku, jak będzie wyglądać jego roczne zeznanie podatkowe. Sprawdź jak to zrobić!
  Przychody nieujawnione – jakimi sankcjami dysponuje administracja skarbowa
  Nieujawnienie całości lub części przychodów. Skutkiem takiego działania może być zakwalifikowanie wzbogacenia się jako przychód z nieujawnionych źródeł oraz kara finansowa.
  Minimalne wynagrodzenie 2023 brutto-netto. Składki ZUS 2023 - pracownicy i przedsiębiorcy
  W 2023 roku dwa razy (1 stycznia i 1 lipca) zmieni się minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie brutto i netto w 2023 roku? Ile wyniosą preferencyjne (obniżone) składki ZUS przedsiębiorców w 2023 roku?
  Czy można wystawić fakturę do paragonu z NIP będącego fakturą uproszczoną?
  Na życzenie nabywców podatnik wystawia paragony z ich NIP. Zdarza się, że po sprzedaży nabywcy zgłaszają się do podatnika, prosząc o wystawienie im faktury do posiadanego paragonu. Czy podatnik może wystawiać takie faktury?
  Refaktura kosztów energii elektrycznej - termin wystawienia faktury i moment powstania obowiązku podatkowego
  Spółka z o.o. refakturuje energię elektryczną na inną firmę, która faktycznie zużywa tę energię. Czy spółka powinna mieć podpisaną z tą firmą umowę, z której będą wynikać kwestie wystawiania faktur za ilość zużytej energii? Czy faktury powinny być wystawiane co miesiąc? Kiedy należy rozliczyć faktury na gruncie VAT?
  Wykup samochodu z leasingu - jakie podatki?
  Wykup samochodu z leasingu. Jakie są obowiązki podatkowe (VAT, PIT, PCC) przy wykupie samochodu z leasingu?
  Zasady opodatkowania konkursu prowadzonego przez agencję reklamową
  Podatek od konkursu. Jakie są zasady opodatkowania konkursu prowadzonego przez agencję reklamową?
  Nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3 od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory formularzy PIT-2, PIT-2A i PIT-3 - poinformował 25 listopada 2022 r. resort. Trwają prace nad objaśnieniami regulacji, zawartych w ustawie „Niskie Podatki”, dotyczących zasad poboru zaliczek na podatek przez płatników PIT - dodało MF.
  PIT w 2022 roku, ulgi podatkowe, kwota wolna - najważniejsze zmiany w rozliczeniach rocznych
  Polski Ład wprowadził chaos dla podatników i księgowych. W zamyśle rządu miała go uporządkować nowelizacja ustawy – projekt Nowy Ład 2.0. Rundę drugą podatkowej walki zwieńczy rozliczenie roczne PIT. Pomocna w tym starciu będzie lista najważniejszych zmian, którą przygotowaliśmy w celu uporządkowania wiedzy. Podatniku, nie możesz tego przegapić!
  Rozliczenie PIT za 2022 rok - czy Polacy wiedzą, co zmienił Nowy Polski Ład?
  Jedynie niecała połowa z nas zdaje sobie sprawę ze zmian w tegorocznych rozliczeniach PIT wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. Badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie e-pity wyraźnie wskazuje, że Polacy są zdezorientowani i nie poruszają się sprawnie po nowej, podatkowej rzeczywistości. A przynajmniej część z nich powinna – ponad ¼ badanych (25,4%) deklaruje, że będzie rozliczać się samodzielnie. Stawką jest zwrot lub zapłata podatku, a pomimo wielu zmian wprowadzonych przez rząd, nadal są sposoby na to, by kwotę tego podatku realnie obniżyć.
  Maksymalna cena gazu w 2023 roku - rząd przyjął projekt
  Maksymalna cena gazu. Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2022 r. projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen usług gazu i dystrybucji w 2023 r. na poziomie z 2022 r. i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
  Zamknięcie roku 2022 [szkolenie]
  Zamknięcie roku 2022. Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie on-line, podczas którego szczegółowo omówimy najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów rachunkowych podczas zamknięcia roku w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym.
  Modernizacja KAS w latach 2023-2025 ma kosztować 3 mld zł
  KAS. 3 mld zł ma kosztować realizacja programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w latach 2023-2025 - wynika z informacji o projekcie uchwały w tej sprawie, zamieszczonej w piątek na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
  TSUE przyznał rację Polsce w kwestii akcyzy
  Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, kończąc długoletni spór z KE.
  KSeF. Rewolucja w fakturach już niebawem [kompendium]
  KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur ma zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić rozliczenia. Zmiana jest rewolucyjna, przedsiębiorcy muszą się przygotować.
  Opłata deszczowa – kto płaci podatek od deszczu?
  Opłata deszczowa to w praktyce nowy podatek. Powstał 1 stycznia 2018 roku w wyniku znowelizowania ustawy Prawo wodne. Obecnie planowane są zmiany, które mają obowiązywać od 2023 roku.