REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe – jakie tematy aktualnie interesują fiskusa? – cz. 1

EMPIRIUM Jaroń Klęczar spółka cywilna
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Jerzy Tatarczak, doradca podatkowy
Kontrole podatkowe i celno-skarbowe – jakie tematy aktualnie interesują fiskusa? – cz. 1 /shutterstock
Kontrole podatkowe i celno-skarbowe – jakie tematy aktualnie interesują fiskusa? – cz. 1 /shutterstock
shutterstock

REKLAMA

Mimo pandemii COVID-19 służby fiskalne nie odpuszczają przedsiębiorcom i wnikliwie weryfikują ich rozliczenia podatkowe. Niejedna firma musiała zmierzyć się z fiskusem walcząc o zwrot VAT w toku długotrwałego postępowania przed organami i sądami administracyjnymi. Ułatwienia podatkowe zaproponowane firmom w związku z epidemią koronawirusa, jak również spełnienie nowych wymogów, wprowadzonych jeszcze przed kryzysem gospodarczym, z pewnością również będą przedmiotem kontroli urzędników skarbowych.

Wzmożone i przewlekłe kontrole zwrotu VAT

Postulaty przedsiębiorców o dokonywanie przez urzędników szybszej weryfikacji wniosków o zwrot VAT nie spotykają się jak dotąd ze zrozumieniem ze strony resortu finansów. Urzędy powoli budzą się z letargu, w który zapadły przechodząc w tryb pracy rotacyjnej i nie zanosi się na to, aby obsługa podatników przebiegała sprawniej. Pewnym ratunkiem przed utratą płynności finansowej spowodowaną przedłużającym się zwrotem podatku naliczonego może być przeniesienie środków z rachunku VAT, które trafiają tam w związku z płatnościami za towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Jakkolwiek urzędnicy otrzymali rzekomo zalecenie sprawnego rozpatrywania aplikacji składanych w tym zakresie przez podatników, to nie jest pewne jak szybko nastąpi przeksięgowanie środków. Niemniej jednak warto podjąć próbę i wystąpić ze stosownym wnioskiem, gdyż obowiązujące od niedawna przepisy taką możliwość przewidują.

Jakkolwiek ustawowa przesłanka dalszej weryfikacji zasadności zwrotu VAT pozostawia organom pewien margines swobody, nie oznacza to, że mogą one przedłużać termin wypłaty nadwyżki podatku zupełnie dowolnie, zwłaszcza, gdy zwrot VAT, o który ubiega się podatnik, budzi wątpliwości jedynie częściowo. Z pomocą przychodzi podatnikom orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który w wyroku z dnia 14 maja br. (sygn. C-446/18) podkreślił, że co do zasady możliwe jest wstrzymanie zwrotu całości wnioskowanej kwoty, jeżeli weryfikacji wymaga cały okres rozliczeniowy. Jednocześnie Trybunał  wskazał, że jeśli możliwe jest ustalenie w sposób precyzyjny i jednoznaczny, że wniosek w zakresie części nadwyżki nie budzi zastrzeżeń, urząd nie powinien zwlekać z wypłatą zwrotu. Teza sformułowana przez TSUE niewątpliwie stanowi dobre uzasadnienie wniosku o ponaglenie organu i skargi na nieterminowe załatwienie sprawy.

W wielu przypadkach odmowa zwrotu żądanej kwoty VAT motywowana jest przez organy tym, że podatnik nie dochował należytej staranności w transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami, a na jednym z etapów łańcucha dostaw doszło do oszustwa podatkowego („karuzela” VAT). Najnowsze orzeczenia TSUE są w tym zakresie korzystne dla rzetelnych podatników, co z pewnością stanowić będzie mocny argument w sporze z fiskusem przed sądem administracyjnym. Przykładowo w orzeczeniu z dnia 17 października 2019 r. (sygn. C-653/18) Trybunał podkreślił, że polska spółka dokonująca wywozu towarów na Ukrainę (eksport poza terytorium Unii Europejskiej) zachowuje prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0 % również w sytuacji, gdy jej kontrahenci nie okazali się rzeczywistymi nabywcami dóbr. Warunkiem korzystnego opodatkowania eksportu jest bowiem wywóz towarów poza UE, a fakt, że na terytorium państwa trzeciego doszło do popełnienia oszustwa, nie pozbawia polskiego podatnika prawa do stawki 0% i odliczenia VAT.

Fixed establishment problemem także dla polskich podatników

Z perspektywy polskich podatników fakt posiadania przez zagranicznego kontrahenta stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (fixed establishment, FE) ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi o miejsce świadczenia, a tym samym opodatkowania stawką krajową VAT, usług świadczonych na rzecz takiego podmiotu. Wielu polskich przedsiębiorców wykonuje bowiem na rzecz zagranicznych podmiotów usługi polegające na produkcji i dystrybucji towarów, często z wykorzystaniem komponentów dostarczanych przez zleceniodawcę. Zagraniczny podmiot w wielu wypadkach nie posiada na terytorium Polski infrastruktury ani pracowników bazując jedynie na zasobach usługodawcy. Co więcej, często aktywność pryncypała ogranicza się jedynie do posiadania w Polsce świadczącej dla niej usługi spółki zależnej. W przypadku uznania, że zagraniczny podmiot ma w kraju stałe miejsce aktywności gospodarczej, polski kontrahent miałby obowiązek rozliczyć krajowy VAT z tytułu czynności świadczonych na rzecz usługobiorcy z siedzibą poza Polską.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

W kontekście posiadania spółki zależnej w Polsce, w praktyce powstał problem, z jakim zwrócił się do TSUE Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Sąd rozpatrując sprawę koreańskiej spółki Dong Yang Electronics zapytał Trybunał, czy fakt, że zagraniczny podmiot posiada w kraju spółkę zależną, świadczącą na jego rzecz usługi montażu, oznacza powstanie w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów VAT. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, miejscem świadczenia i opodatkowania usług nie byłby kraj siedziby pryncypała, lecz Polska, gdzie spółka zależna musiałaby zastosować lokalną stawkę 23 %. W przypadku rozliczeń za przeszłe okresy, posiadanie przez usługobiorcę FE w Polsce, oznaczałoby konieczność ich korekty i uiszczenia zaległości w krajowym VAT wraz z odsetkami. TSUE rozstrzygnął jednak (wyrok z dnia 7 maja 2020 r. C‑547/18), że fakt posiadania na terytorium RP spółki zależnej sam w sobie nie przesądza o posiadaniu FE w Polsce, natomiast dla oceny tej kwestii należy wziąć pod uwagę realia gospodarcze (w świetle orzecznictwa polskich sądów chodzi tu m.in. o infrastrukturę techniczną, zasoby ludzkie, możliwość zarządzania i decydowania o sprawach gospodarczych w Polsce) oraz indywidualne stosunki umowne między spółką polską a podmiotem zagranicznym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cytowany wyrok nie rozstrzyga definitywnie problemu i nie wskazuje jasnych kryteriów powstania fixed establishment w Polsce. Modele współpracy polskich usługobiorców (kontraktorów) z zagranicznym pryncypałem są bowiem zróżnicowane. Warto dodać, że w niedawnym orzeczeniu z dnia 26 lutego 2020 r. (sygn. I FSK 1313/17) NSA uznał, że spółka niemiecka, na rzecz której polski podmiot świadczy, w oparciu o dostarczone komponenty usługi produkcyjne, posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, również w sytuacji, gdy nie dysponuje ona na terytorium RP własną infrastrukturą i zasobami ludzkimi. Udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej sytuacji zagraniczny podmiot będzie posiadał w Polsce FE, wymaga zatem analizy indywidualnych okoliczności biznesowych.  

Pożyczki między udziałowcami i podmiotami powiązanymi budzą zainteresowanie fiskusa

Poprawne rozliczenie na gruncie CIT kosztów uzyskania przychodu związanych z finansowaniem dłużnym, szczególnie pozyskanym od podmiotów powiązanych czy udziałowców, z pewnością będzie dokładnie badane przez organy podatkowe. Jakkolwiek w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych od ponad 2 lat nie obowiązują już przepisy o tzw. „cienkiej kapitalizacji”, to generalne zasady wyłączania z KUP kosztów finansowania, dotyczyć będą także pożyczek udzielanych spółce np. przez jej akcjonariusza. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 r. podatnicy CIT zobowiązani są wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu koszty finansowania w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% wyniku finansowego podatnika przed uwzględnieniem odsetek, opodatkowania, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA). Wskazany limit nie ma jednak zastosowania do nadwyżki, która w roku podatkowym nie przekracza kwoty 3 mln PLN.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

W praktyce wielu podatników miało wątpliwości, jak prawidłowo kalkulować obowiązujący w tym zakresie limit KUP. Organy podatkowe przyjmowały przy tym nieprzychylną interpretację zakładającą, że ustawowy limit będzie miał zastosowanie do całej kwoty nadwyżki, w sytuacji gdy przewyższy ona sumę 3 mln PLN, a obliczając ograniczenie KUP należy przyjmować za kryterium przekroczenie kwoty 3 mln PLN lub alternatywnie 30% EBITDA. Takie podejście krytycznie oceniły jednak WSA we Wrocławiu i Poznaniu, które w wyrokach z końca 2018 r. rozstrzygnęły powyższą kwestię na korzyść podatników, wskazując, że limit z art. 15c ustawy o CIT kalkulowany z uwzględnieniem EBITDA będzie miał zastosowanie tylko do nadwyżki ponad kwotę 3 mln PLN.

Transakcje finansowe a skutki w zakresie TP

Analizując kwestię pożyczek udzielanych spółce przez udziałowców, którzy mogą też spełniać definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu przepisów CIT, warto zastanowić się, jak ustalone warunki finansowania będą wpływać na ceny transferowe stosowane między jednostkami w zakresie transakcji finansowych. W dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią COVID-19 można sobie wyobrazić sytuację, gdy powiązane podmioty będą udzielać sobie nieoprocentowanych pożyczek, które w wolnorynkowym obrocie gospodarczym raczej nie występują. Organy podatkowe mogą wówczas argumentować, że warunki takich transakcji nie zostały określone na zasadach, jakie ustaliłyby ze sobą niezależne podmioty i określić skutki podatkowe związane z pożyczką (w tym dodatkowe, sanacyjne zobowiązanie) z uwzględnieniem realiów rynkowych. Nie można również wykluczyć określenia wobec spółki otrzymującej taką nieoprocentowaną pożyczkę dochodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Jak już sygnalizowano w poprzedniej publikacji, w świetle zmieniającej się sytuacji rynkowej, dotychczas stosowane warunki transakcji i sporządzona dla nich dokumentacja TP mogą wymagać rewizji w oparciu o wskaźniki i realia rynkowe pozyskane w toku analizy porównawczej - również w zakresie operacji finansowych.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Jak wystawiać faktury ustrukturyzowane i korzystać z KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Jerzy Tatarczak
doradca podatkowy

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polska przyciąga zagranicznych inwestorów. Co sprzyja inwestycjom?

  Polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i jest coraz bardziej atrakcyjna w oczach przedsiębiorców z innych krajów. Na warszawskiej giełdzie udział inwestorów zagranicznych osiągnął w I połowie roku poziom 65 procent - to najwyższy wynik w perspektywie całej dekady. 

  Handel hurtowy. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  Sierpniowe dane GUS o handlu hurtowym i nowych zamówieniach w przemyśle pokazują kontynuację spadkowego trendu z poprzednich miesięcy. Słabe wyniki handlu hurtowego ogółem w ujęciu rocznym są m.in. efektem wysokiej bazy z ubiegłego roku, w którym przedsiębiorstwa intensywnie budowały zapasy. Efekt ten widoczny jest szczególnie w przypadku półproduktów pochodzenia nierolniczego i złomu, których sprzedaż w sierpniu ubiegłego roku notowała blisko 60 proc. wzrost r/r a w sierpniu tego roku spadła w ujęciu rocznym o ponad 47 proc.

  Wymiana towaru na nowy w toku reklamacji a VAT. Czy trzeba wystawić fakturę korygującą i nową fakturę?

  Jesteśmy spółką z o.o. W maju 2023 r. sprzedaliśmy klientowi towar. Sprzedaż została udokumentowana fakturą. Na początku sierpnia klient zareklamował sprzedany mu towar i odesłał go do nas. Zamierzamy uznać reklamację i wysłać klientowi nowy towar. Czy w tej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę korygującą "zerującą" oraz fakturę dokumentującą nową sprzedaż?

  Podatek Belki drenuje kieszenie Polaków. W pół roku fiskus ściągnął ponad 5 mld zł

  Podatek Belki coraz bardziej uwiera Polaków. Tylko w pół roku fiskus ściągnął od nich ponad 5 mld zł.

  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  REKLAMA