Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Restrukturyzacja sposobem na finansowe kłopoty w dobie pandemii – co proponuje rząd?

EMPIRIUM Jaroń Klęczar spółka cywilna
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Adam Klęczar, radca prawny
Restrukturyzacja sposobem na finansowe kłopoty w dobie pandemii – co proponuje rząd?
Restrukturyzacja sposobem na finansowe kłopoty w dobie pandemii – co proponuje rząd?
Gospodarcze turbulencje wywołane epidemią COVID-19 skłaniają przedsiębiorców do podjęcia wzmożonych działań służących ratowaniu biznesu w dobie kryzysu. Planowane przez rząd przepisy oferują firmom zagrożonym niewypłacalnością szybsze procedury i finansowe wsparcie. Warto pamiętać, że zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego może częściowo ochronić członków zarządu przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe spółki i dalszymi prawnymi konsekwencjami.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uchwalone przez Sejm przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0 przewidują możliwość wszczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W odróżnieniu od dotychczas obowiązujących trybów postępowania przewidzianych w przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nowa procedura zakłada mniejszy udział sądu w czynnościach zmierzających do porozumienia z kontrahentami dłużnika, co oznacza, że zagrożony niewypłacalnością dłużnik będzie zawierał porozumienie z wierzycielami poza sądem, aczkolwiek z udziałem nadzorcy układu. Warunkiem ma być zawarcie przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Istotną korzyścią związaną z wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego będzie ochrona dłużnika przed wszczęciem wobec niego przez wierzycieli indywidualnych postępowań egzekucyjnych, co od dnia publikacji ogłoszenia w MSiG będzie niedopuszczalne. Z kolei egzekucje prowadzone przed tą datą mają ulec zawieszeniu. Warunkiem skorzystania z proponowanej w Tarczy 4.0 procedury restrukturyzacyjnej będzie zawarcie układu z wierzycielami w terminie czterech miesięcy od dnia publikacji obwieszczenia. Jeśli jednak we wskazanym terminie do sądu nie wpłynie wniosek o zatwierdzenie układu, postępowanie w tym przedmiocie ulegnie umorzeniu z mocy prawa. Wyraźnie widać zatem, że proponowane przepisy z jednej strony umożliwiają szybsze i bardziej sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji, z drugiej zaś wymagają od dłużnika podjęcia dynamicznych działań zmierzających do porozumienia z wierzycielami.

Przepisy Tarczy 4.0 będą jeszcze przedmiotem prac legislacyjnych w Senacie, natomiast już dziś warto zainteresować się możliwością otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jak również skorzystania z innych przewidzianych przepisami procedur. Jakkolwiek proces restrukturyzacji może wydawać się skomplikowany i długotrwały, nie należy się go obawiać, gdyż w wielu przypadkach może to byś ostatnia szansa na uratowanie przedsiębiorstwa przed upadkiem w dobie kryzysu. Zachętą do podjęcia działań może być niewątpliwie wsparcie finansowe oferowane w tym zakresie przez rząd.

Państwowa pomoc na sfinansowanie restrukturyzacji

Pomoc na ratowanie

Pod koniec maja br. Sejm uchwalił przepisy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.  Ustawa przewiduje szereg rozwiązań, których założenia i cel resort rozwoju wyjaśnił w uzasadnieniu projektu. Dzięki nowym regulacjom firmy będą mogły uzyskać wsparcie w postaci pożyczki służącej zachowaniu płynności finansowej na czas niezbędny do zaplanowania restrukturyzacji (tzw. pilna i tymczasowa pomoc na ratowanie). Ma to umożliwić przedsiębiorcy identyfikację i przeanalizowanie okoliczności, które wpłynęły na powstanie trudności finansowych, a następnie zaplanowanie czynności im przeciwdziałających. Warunkiem uzyskania pożyczki będzie ustanowienie zabezpieczenia na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki (np. w formie hipoteki lub cesji wierzytelności), a wysokość udzielonej pożyczki ma być ograniczona kwotą niezbędną do utrzymania we wnioskowanym okresie podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy. W tym zakresie przepisy odwołują się do zasad określonych w przepisach o rachunkowości, a wnioskowaną kwotę pożyczki przedsiębiorca będzie musiał obliczyć samodzielnie według wskazanego w przepisie wzoru.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Przepisy ustawy oferują małym i średnim przedsiębiorcom także możliwość uzyskania tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, zarówno jako kontynuacja pomocy już udzielonej w formie pożyczki, jak i samodzielne rozwiązanie. Wsparcie to ma przysługiwać firmom zdolnym do samodzielnego przeprowadzenia restrukturyzacji, a otrzymana pomoc będzie służyć efektywnemu zakończeniu tego procesu. Autorzy projektu wskazują, że celem tymczasowego wsparcia ma być zapobieżenie trudnościom społecznym lub przezwyciężenie niedoskonałości rynku, co w świetle zasad wspólnotowych warunkuje udzielenie pomocy publicznej.

 Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne skierowane jest do firm, które wprawdzie nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale wymagają pilnej pomocy w odzyskaniu płynności finansowej powstałej na skutek nieprzewidzianych okoliczności. Pożyczka udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego ma wspomóc przedsiębiorców, których kondycja finansowa nie wymaga wdrożenia długotrwałego i złożonego procesu restrukturyzacji, a wystarczającym powinno być podjęcie działań na mniejszą skalę.

Pomoc na restrukturyzację

Z kolei przedsiębiorcy, którzy, jak wskazuje resort rozwoju, nie podołaliby restrukturyzacji własnymi siłami, lecz dysponują opracowanym, dalekosiężnym planem działań zmierzających do odzyskania rentowności, mogą liczyć na pomoc na restrukturyzację. W tym przypadku otrzymane wsparcie ma służyć sfinansowaniu zaplanowanej przez firmę restrukturyzacji, nie ograniczając się jedynie do wyrównania przedsiębiorcy poniesionych strat, lecz niwelując również przyczyny ich powstania. Proponowany katalog form, w jakich może być udzielona pomoc na restrukturyzację jest obszerny i obejmuje nie tylko pożyczki, ale także odroczenie lub umorzenie kar pieniężnych.

Pomoc na restrukturyzację ma być jednak ograniczona do niezbędnego minimum służącemu odzyskaniu rentowności biznesu. Ubiegający się o pomoc przedsiębiorca będzie musiał również zapewnić wkład własny w koszty restrukturyzacji. Wśród kryteriów udzielenia pomocy w przepisach wymieniono m.in. przewidywaną efektywność ekonomiczną przedsiębiorcy oraz prognozy gospodarcze na rynku, na którym przedsiębiorca w trudnej sytuacji finansowej prowadzi działalność.

Restrukturyzacja ratunkiem przed osobistą odpowiedzialnością menedżerów

W obliczu problemów z płynnością finansową i regulowaniem zobowiązań, nie należy biernie czekać na dalszy rozwój wypadków, lecz bezwzględnie złożyć do właściwego sądu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a gdy kondycja przedsiębiorstwa jest krytyczna - również upadłościowego.

Na szczęście dla przedsiębiorców, a zwłaszcza do członków zarządu znajdujących się w ciężkiej sytuacji spółek, rozpoznanie wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego należy w świetle przepisów Tarczy Antykryzysowej do kategorii spraw pilnych, zatem mimo szczególnych okoliczności gospodarczych, złożony wniosek będzie procedowany bez przeszkód. Należy pamiętać, że członkowie zarządu mogą się uwolnić od personalnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki  m.in. gdy we właściwym czasie wobec spółki zostanie otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, zatem zachowanie terminu i sprawne rozpoznanie wniosku o wszczęcie takiej procedury leży w ich szeroko pojętym interesie.

Jakkolwiek uchwalone w związku z epidemią COVID-19 przepisy dają firmom nieco więcej czasu na podjęcie działań związanych z zainicjowaniem stosownych procedur (termin na złożenie wniosku w okresie epidemii nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, pod warunkiem, że niewypłacalność powstała w okresie epidemii), problemu nie należy bagatelizować i odkładać na później.

Członkowie zarządu powinni mieć pod kontrolą kondycję finansową firmy starannie dokumentując zaistnienie stanu niewypłacalności, co rodzi obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zarówno skierowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w przewidzianym prawem terminie pozwoli zabezpieczyć członków zarządu niewypłacalnej lub zagrożonej niewypłacalnością spółki przed odpowiedzialnością za jej zobowiązania, w tym również podatkowe. Trzeba także pamiętać o sankcjach karnych, jakie mogą grozić menedżerom w związku z nieterminowym zainicjowaniem procedur ukierunkowanych na odzyskanie rentowności przedsiębiorstwa, bądź zakończenie jego bytu i zaspokojenie wierzycieli.

Dbałość o rzetelne rozliczenia podatkowe i sytuację ekonomiczną spółki to fundamentalny obowiązek każdego członka zarządu, który może rodzić poważne konsekwencje w zakresie jego osobistej sytuacji majątkowej. Jakkolwiek obowiązujące przepisy przewidują mechanizmy pozwalające zabezpieczyć takie osoby przed personalną odpowiedzialnością za zobowiązania, w tym również fiskalne, kierowanej przez siebie firmy, zarządzający mogą również ponosić odpowiedzialność m.in. za szkodę wyrządzoną spółce działaniami lub zaniechaniami sprzecznymi z prawem, a tym samym powinni liczyć się także z możliwością wytoczenia przez spółkę przeciwko nim powództwa z tego tytułu.

Podkreślenia wymaga, że na członkach zarządu ciąży w tym zakresie domniemanie winy, co oznacza, że będzie do nich należeć udowodnienie, że prowadząc sprawy spółki dochowali należytej staranności. Z tego względu w zakresie zobowiązań podatkowych członkowie zarządu spółek muszą zadbać nie tylko o ich poprawną kalkulację i terminowe rozliczenie z fiskusem. Kluczowy jest również dobór rzetelnych kontrahentów i trafne argumenty na wypadek sporu z organami skarbowymi, np. w zakresie zwrotu VAT kwestionowanego w związku z uwikłaniem firmy w łańcuch nieuczciwych transakcji („karuzela” VAT). Niekorzystne rozstrzygnięcie, zarówno fiskusa, jak i sądu administracyjnego, może bowiem znacząco osłabić kondycję finansową spółki. W takim przypadku samo dopełnienie formalnych obowiązków w postaci złożenia wniosków o otwarcie procedur: upadłościowej lub restrukturyzacyjnej, może nie zabezpieczyć menedżera przed dotkliwymi konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego zarządzania biznesem.

radca prawny Adam Klęczar
Kancelaria Empirium

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie SLIM VAT 3, czyli pakiet zmian w ustawie o VAT. Gotowy jest już projekt noweli ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.