REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Restrukturyzacja sposobem na finansowe kłopoty w dobie pandemii – co proponuje rząd?

EMPIRIUM Jaroń Klęczar spółka cywilna
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Adam Klęczar, radca prawny
Restrukturyzacja sposobem na finansowe kłopoty w dobie pandemii – co proponuje rząd?
Restrukturyzacja sposobem na finansowe kłopoty w dobie pandemii – co proponuje rząd?

REKLAMA

REKLAMA

Gospodarcze turbulencje wywołane epidemią COVID-19 skłaniają przedsiębiorców do podjęcia wzmożonych działań służących ratowaniu biznesu w dobie kryzysu. Planowane przez rząd przepisy oferują firmom zagrożonym niewypłacalnością szybsze procedury i finansowe wsparcie. Warto pamiętać, że zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego może częściowo ochronić członków zarządu przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe spółki i dalszymi prawnymi konsekwencjami.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uchwalone przez Sejm przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0 przewidują możliwość wszczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W odróżnieniu od dotychczas obowiązujących trybów postępowania przewidzianych w przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nowa procedura zakłada mniejszy udział sądu w czynnościach zmierzających do porozumienia z kontrahentami dłużnika, co oznacza, że zagrożony niewypłacalnością dłużnik będzie zawierał porozumienie z wierzycielami poza sądem, aczkolwiek z udziałem nadzorcy układu. Warunkiem ma być zawarcie przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Autopromocja

Istotną korzyścią związaną z wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego będzie ochrona dłużnika przed wszczęciem wobec niego przez wierzycieli indywidualnych postępowań egzekucyjnych, co od dnia publikacji ogłoszenia w MSiG będzie niedopuszczalne. Z kolei egzekucje prowadzone przed tą datą mają ulec zawieszeniu. Warunkiem skorzystania z proponowanej w Tarczy 4.0 procedury restrukturyzacyjnej będzie zawarcie układu z wierzycielami w terminie czterech miesięcy od dnia publikacji obwieszczenia. Jeśli jednak we wskazanym terminie do sądu nie wpłynie wniosek o zatwierdzenie układu, postępowanie w tym przedmiocie ulegnie umorzeniu z mocy prawa. Wyraźnie widać zatem, że proponowane przepisy z jednej strony umożliwiają szybsze i bardziej sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji, z drugiej zaś wymagają od dłużnika podjęcia dynamicznych działań zmierzających do porozumienia z wierzycielami.

Przepisy Tarczy 4.0 będą jeszcze przedmiotem prac legislacyjnych w Senacie, natomiast już dziś warto zainteresować się możliwością otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jak również skorzystania z innych przewidzianych przepisami procedur. Jakkolwiek proces restrukturyzacji może wydawać się skomplikowany i długotrwały, nie należy się go obawiać, gdyż w wielu przypadkach może to byś ostatnia szansa na uratowanie przedsiębiorstwa przed upadkiem w dobie kryzysu. Zachętą do podjęcia działań może być niewątpliwie wsparcie finansowe oferowane w tym zakresie przez rząd.

Państwowa pomoc na sfinansowanie restrukturyzacji

Pomoc na ratowanie

Pod koniec maja br. Sejm uchwalił przepisy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.  Ustawa przewiduje szereg rozwiązań, których założenia i cel resort rozwoju wyjaśnił w uzasadnieniu projektu. Dzięki nowym regulacjom firmy będą mogły uzyskać wsparcie w postaci pożyczki służącej zachowaniu płynności finansowej na czas niezbędny do zaplanowania restrukturyzacji (tzw. pilna i tymczasowa pomoc na ratowanie). Ma to umożliwić przedsiębiorcy identyfikację i przeanalizowanie okoliczności, które wpłynęły na powstanie trudności finansowych, a następnie zaplanowanie czynności im przeciwdziałających. Warunkiem uzyskania pożyczki będzie ustanowienie zabezpieczenia na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki (np. w formie hipoteki lub cesji wierzytelności), a wysokość udzielonej pożyczki ma być ograniczona kwotą niezbędną do utrzymania we wnioskowanym okresie podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy. W tym zakresie przepisy odwołują się do zasad określonych w przepisach o rachunkowości, a wnioskowaną kwotę pożyczki przedsiębiorca będzie musiał obliczyć samodzielnie według wskazanego w przepisie wzoru.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Przepisy ustawy oferują małym i średnim przedsiębiorcom także możliwość uzyskania tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, zarówno jako kontynuacja pomocy już udzielonej w formie pożyczki, jak i samodzielne rozwiązanie. Wsparcie to ma przysługiwać firmom zdolnym do samodzielnego przeprowadzenia restrukturyzacji, a otrzymana pomoc będzie służyć efektywnemu zakończeniu tego procesu. Autorzy projektu wskazują, że celem tymczasowego wsparcia ma być zapobieżenie trudnościom społecznym lub przezwyciężenie niedoskonałości rynku, co w świetle zasad wspólnotowych warunkuje udzielenie pomocy publicznej.

 Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne skierowane jest do firm, które wprawdzie nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale wymagają pilnej pomocy w odzyskaniu płynności finansowej powstałej na skutek nieprzewidzianych okoliczności. Pożyczka udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego ma wspomóc przedsiębiorców, których kondycja finansowa nie wymaga wdrożenia długotrwałego i złożonego procesu restrukturyzacji, a wystarczającym powinno być podjęcie działań na mniejszą skalę.

Pomoc na restrukturyzację

Z kolei przedsiębiorcy, którzy, jak wskazuje resort rozwoju, nie podołaliby restrukturyzacji własnymi siłami, lecz dysponują opracowanym, dalekosiężnym planem działań zmierzających do odzyskania rentowności, mogą liczyć na pomoc na restrukturyzację. W tym przypadku otrzymane wsparcie ma służyć sfinansowaniu zaplanowanej przez firmę restrukturyzacji, nie ograniczając się jedynie do wyrównania przedsiębiorcy poniesionych strat, lecz niwelując również przyczyny ich powstania. Proponowany katalog form, w jakich może być udzielona pomoc na restrukturyzację jest obszerny i obejmuje nie tylko pożyczki, ale także odroczenie lub umorzenie kar pieniężnych.

Pomoc na restrukturyzację ma być jednak ograniczona do niezbędnego minimum służącemu odzyskaniu rentowności biznesu. Ubiegający się o pomoc przedsiębiorca będzie musiał również zapewnić wkład własny w koszty restrukturyzacji. Wśród kryteriów udzielenia pomocy w przepisach wymieniono m.in. przewidywaną efektywność ekonomiczną przedsiębiorcy oraz prognozy gospodarcze na rynku, na którym przedsiębiorca w trudnej sytuacji finansowej prowadzi działalność.

Restrukturyzacja ratunkiem przed osobistą odpowiedzialnością menedżerów

W obliczu problemów z płynnością finansową i regulowaniem zobowiązań, nie należy biernie czekać na dalszy rozwój wypadków, lecz bezwzględnie złożyć do właściwego sądu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a gdy kondycja przedsiębiorstwa jest krytyczna - również upadłościowego.

Na szczęście dla przedsiębiorców, a zwłaszcza do członków zarządu znajdujących się w ciężkiej sytuacji spółek, rozpoznanie wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego należy w świetle przepisów Tarczy Antykryzysowej do kategorii spraw pilnych, zatem mimo szczególnych okoliczności gospodarczych, złożony wniosek będzie procedowany bez przeszkód. Należy pamiętać, że członkowie zarządu mogą się uwolnić od personalnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki  m.in. gdy we właściwym czasie wobec spółki zostanie otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, zatem zachowanie terminu i sprawne rozpoznanie wniosku o wszczęcie takiej procedury leży w ich szeroko pojętym interesie.

Jakkolwiek uchwalone w związku z epidemią COVID-19 przepisy dają firmom nieco więcej czasu na podjęcie działań związanych z zainicjowaniem stosownych procedur (termin na złożenie wniosku w okresie epidemii nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, pod warunkiem, że niewypłacalność powstała w okresie epidemii), problemu nie należy bagatelizować i odkładać na później.

Członkowie zarządu powinni mieć pod kontrolą kondycję finansową firmy starannie dokumentując zaistnienie stanu niewypłacalności, co rodzi obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zarówno skierowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w przewidzianym prawem terminie pozwoli zabezpieczyć członków zarządu niewypłacalnej lub zagrożonej niewypłacalnością spółki przed odpowiedzialnością za jej zobowiązania, w tym również podatkowe. Trzeba także pamiętać o sankcjach karnych, jakie mogą grozić menedżerom w związku z nieterminowym zainicjowaniem procedur ukierunkowanych na odzyskanie rentowności przedsiębiorstwa, bądź zakończenie jego bytu i zaspokojenie wierzycieli.

Autopromocja

Dbałość o rzetelne rozliczenia podatkowe i sytuację ekonomiczną spółki to fundamentalny obowiązek każdego członka zarządu, który może rodzić poważne konsekwencje w zakresie jego osobistej sytuacji majątkowej. Jakkolwiek obowiązujące przepisy przewidują mechanizmy pozwalające zabezpieczyć takie osoby przed personalną odpowiedzialnością za zobowiązania, w tym również fiskalne, kierowanej przez siebie firmy, zarządzający mogą również ponosić odpowiedzialność m.in. za szkodę wyrządzoną spółce działaniami lub zaniechaniami sprzecznymi z prawem, a tym samym powinni liczyć się także z możliwością wytoczenia przez spółkę przeciwko nim powództwa z tego tytułu.

Podkreślenia wymaga, że na członkach zarządu ciąży w tym zakresie domniemanie winy, co oznacza, że będzie do nich należeć udowodnienie, że prowadząc sprawy spółki dochowali należytej staranności. Z tego względu w zakresie zobowiązań podatkowych członkowie zarządu spółek muszą zadbać nie tylko o ich poprawną kalkulację i terminowe rozliczenie z fiskusem. Kluczowy jest również dobór rzetelnych kontrahentów i trafne argumenty na wypadek sporu z organami skarbowymi, np. w zakresie zwrotu VAT kwestionowanego w związku z uwikłaniem firmy w łańcuch nieuczciwych transakcji („karuzela” VAT). Niekorzystne rozstrzygnięcie, zarówno fiskusa, jak i sądu administracyjnego, może bowiem znacząco osłabić kondycję finansową spółki. W takim przypadku samo dopełnienie formalnych obowiązków w postaci złożenia wniosków o otwarcie procedur: upadłościowej lub restrukturyzacyjnej, może nie zabezpieczyć menedżera przed dotkliwymi konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego zarządzania biznesem.

radca prawny Adam Klęczar
Kancelaria Empirium

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  REKLAMA