Kategorie

Kiedy korygować fakturę VAT marża

Mariusz Darecki
inforCMS
Czy zawsze należy wystawiać fakturę korygującą do faktury VAT marża, gdy nie zmienia się kwota do zapłaty? Gdy podatek należny ulega zmniejszeniu, kiedy go możemy skorygować? Czy potrzebne jest potwierdzenie odbioru faktury?

RADA

Jeżeli w wyniku korekty nie zmienia się wartość należności wykazana na fakturze pierwotnej, korekta nie zawsze jest konieczna. Może to dotyczyć wyłącznie przypadków, gdy wykazano w niej błędną nazwę nabywcy lub usługi, lub innych istotnych informacji na fakturze. Przepis nakładający obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej został uznany za niekonstytucyjny, jednak z utratą mocy jego obowiązywania do 17 grudnia 2008 r. Mimo że określony w nim obowiązek istnieje, również sądy uznają, że w takim przypadku nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury.

UZASADNIENIE

Reklama

Szczególna procedura opodatkowania usług turystycznych od marży (w określonych sytuacjach) ma również konsekwencje w ich dokumentowaniu. Zgodnie z art. 119 ust. 10 ustawy o VAT faktury dokumentujące usługi turystyczne, w przypadku których podstawą opodatkowania jest kwota marży, nie określają kwoty podatku. Jest ona dokumentem znacznie uproszczonym w porównaniu ze zwykłą fakturą VAT, nie zawiera ponadto takich danych, jak: cena jednostkowa usługi netto, wartość sprzedaży netto, stawka podatku, suma wartości sprzedaży z podziałem na stawki. Z tego też powodu nie stanowi ona podstawy do odliczenia VAT u nabywcy tych usług.

Zarówno regulacje ustawy o VAT, jak i rozporządzeń wykonawczych nie określają odrębnych zasad korygowania faktur VAT marża. Wynika z tego, że do ich wystawiania mają zastosowanie te same zasady co do innych faktur funkcjonujących w obrocie gospodarczym, określone w § 16 i 17 rozporządzenia w sprawie faktur. Szczególny charakter faktury VAT marża wskazuje na to, że w zasadzie przywołane regulacje mogą mieć do niej zastosowanie tylko w sporadycznych sytuacjach. Z pewnością obowiązek jej skorygowania nie będzie miał związku z błędnym określeniem stawki czy kwoty podatku należnego. Nie oznacza to jednak, że obowiązek jej wystawienia nie może powstać. Szczególnie dotyczyć to będzie udzielania rabatów mających wpływ na zmniejszenie wykazanej uprzednio w fakturze pierwotnej kwoty należności (np. udzielenie prowizji za zakup usług turystycznych, zwrotu należności w wyniku uznanych reklamacji) czy też pomyłki w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Może się bowiem zdarzyć, że firma w pierwotnej fakturze wykaże błędną nazwę nabywcy faktury lub błędną nazwę świadczonej usługi. Mimo że korekta nie będzie miała wpływu na wartość faktury, a szczególnie na kwotę podatku należnego, jej wystawienie jest jak najbardziej uzasadnione.

Reklama

Jeżeli natomiast w wyniku korekty zmianie ulega tylko kwota marży, a nie kwota do wpłaty, nie ma podstaw do jej wystawienia, gdyż nie ulega zmianie żadna pozycja faktury. W takiej sytuacji firma powinna dokonać tej korekty we własnym zakresie poprzez złożenie deklaracji korygującej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy od usługi.

Odnośnie do odpowiedzi na drugą część pytania należy przede wszystkim stwierdzić, że kwestia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego z wystawionej faktury korygującej, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę, jest od dawna kontrowersyjna, mimo że obowiązek ten wynika wprost z regulacji przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie faktur. Zgodnie z jego brzmieniem sprzedawca obowiązany jest posiadać potwierdzenie faktury korygującej przez nabywcę (z pewnymi wyłączeniami). Potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc (lub kwartał), w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

Organy skarbowe wymagają spełnienia tego obowiązku, a w przypadku jego braku konsekwentnie kwestionują prawo zmniejszenia podatku należnego również obecnie, mimo że problem ten był niejednokrotnie przedmiotem sporu rozpatrywanego przez sądownictwo, które tego stanowiska nie podzielało (w szczególnie WSA w Warszawie), co zostało potwierdzone również licznymi wyrokami uchylającymi decyzje organów skarbowych. Stanowisko takie potwierdzały natomiast wydawane przez organy skarbowe interpretacje podatkowe na indywidualne zapytania podatników.

W wyroku z 17 sierpnia 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 471/2005) WSA w Warszawie stwierdził, że Minister Finansów nie mógł uzależnić prawa do obniżenia VAT od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Wyraził również opinię, że określenie tego warunku w rozporządzeniu jest niezgodne z konstytucją. W rezultacie uznał, że podatnik, który udzielił rabatów, może pomniejszyć swój VAT należny także wówczas, gdy odbiorca nie potwierdził odbioru faktur korygujących.

Podobnie uznał WSA w Warszawie:

w wyroku z 14 września 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1121/07. Jego zdaniem potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia, aby można było pomniejszyć podstawę opodatkowania, a tym samym podatek należny VAT, oraz

w wyroku z 26 lipca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 804/07, w którym zasygnalizował ponownie niekonstytucyjność omawianego przepisu i stwierdził wprost, że przepis § 16 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia wykonawczego z 2005 r. jest niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim uzależnia prawo do obniżenia obrotu w przypadku wystawienia faktury korygującej od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury. Ponadto sędziowie wydający ten wyrok stwierdzili, że co prawda niezgodność przepisów z konstytucją stwierdza Trybunał Konstytucyjny, ale każdy sędzia jest niezawisły i podlega jedynie konstytucji oraz ustawom, więc może nie brać przy orzekaniu pod uwagę przepisów, które uznaje za niekonstytucyjne.

Decydujące znaczenie w omawianej sprawie ma jednak wydany w dniu 11 grudnia 2007 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt U 6/06, w którym orzekł, że § 16 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia w sprawie faktur w zakresie, w jakim uzależnia prawo do obniżenia obrotu w przypadku wystawienia faktury korygującej od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury, jest niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT oraz z art. 92 ust. 1 i z art. 217 Konstytucji RP. W uzasadnieniu zwrócił uwagę m.in. na to, że zaskarżony przepis rozporządzenia wykonawczego, wprowadzając dodatkowy warunek materialnoprawny, od którego zależy możliwość odliczenia podatku, modyfikuje na niekorzyść podatnika podstawę opodatkowania ze względu na okoliczności, na które podatnik sprzedawca nie ma wpływu. W praktyce zaskarżony przepis nie formułuje wyłącznie samego obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ale jego posiadanie stanowi podstawę do skorygowania podatku. Przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia określa zatem jeden z istotnych elementów stanu podatkowego, co - zgodnie z konstytucją - zastrzeżone jest dla materii ustawowej.

Przepis został wprawdzie uznany za niekonstytucyjny, jednak utratę jego mocy obowiązującej przesunięto o dwanaście miesięcy, poczynając od daty publikacji orzeczenia w Dzienniku Ustaw, tj. od dnia 18 grudnia 2007 r., w celu ustanowienia nowych przepisów zapewniających kontrolę prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług. Trybunał wskazał również na celowość przeniesienia stosownych zapisów z rozporządzenia wykonawczego do ustawy - a to wymaga czasu.

W świetle powyższego wydaje się, że mimo jego dalszego funkcjonowania w prawie podatkowym, organy skarbowe nie będą obecnie zbyt rygorystycznie respektowały określonego w nim warunku zmniejszenia kwoty podatku należnego z wystawionej faktury korygującej.

art. 119 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382

§ 16 i 17 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.