Kategorie

Kaucja gwarancyjna w podatku VAT

Jakub Boberski
Doradca podatkowy - Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca szkoleń i zajęć z tematyki podatkowej.
inforCMS
Kwestia zgodności polskich przepisów ustawy o VAT z prawem unijnym w zakresie kaucji gwarancyjnej już od dłuższego czasu budziła liczne wątpliwości. W ostatnim czasie w Luksemburgu odbyła się rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości odnośnie zgodności przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej z przepisami wspólnotowymi.

Przyczyną rozprawy w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości (sygn. C-25/07) było pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu dotyczące sporu tamtejszej izby skarbowej z polskim podatnikiem. Chodziło o art. 97 polskiej ustawy o VAT odnoszący się do konieczności wpłacania kaucji gwarancyjnej przy szybszym zwrocie podatku VAT.

Polski rząd w rozprawie przed ETS zaproponował, aby Trybunał uznał, że art. 18 ust. 4 VI dyrektywy UE daje państwu członkowskiemu prawo wprowadzenia takich rozwiązań, jakie są zawarte w art. 97 ust. 5 i 7 naszej ustawy o VAT. Ocena proporcjonalności kwoty 250 tys. zł kaucji do wydłużenia okresu zwrotu podatku z 60 do 180 dni należy zaś do sądu krajowego. Sama kaucja powinna być, zdaniem polskiego rządu, uznana za środek specjalny. Na wyrok ETS trzeba będzie poczekać co najmniej pół roku. Mając jednak na uwadze powyższe, w najbliższym czasie należy się liczyć ze zmianą przepisów w tym zakresie.

1. Kaucja gwarancyjna - kiedy jest potrzebna

Reklama

Spółka Eltra rozpoczęła w listopadzie 2007 r. działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Za styczeń 2008 r. wykazała w deklaracji VAT-7 nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Nadwyżka podatku wynika z licznych transakcji WDT (opodatkowanych stawką 0%). Czy spółka ma prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku VAT w terminie krótszym niż 180 dni (składając wniosek o szybszy zwrot z wykazaniem, iż całość faktur w zakresie podatku naliczonego została przez nią zapłacona)?

W przypadku spółki, która rozpoczyna dopiero działalność w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, termin zwrotu różnicy podatku wydłuża się do 180 dni. Może ona uzyskać zwrot w krótszym terminie, począwszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy następujący po upływie 12 miesięcy, za które będzie składała deklaracje i terminowo płaciła podatki, chyba że wpłaci kaucję gwarancyjną w wysokości 250 000 zł.

Brak zwrotu w przyspieszonym terminie

A zatem jeżeli podatnik nie wpłaci kaucji gwarancyjnej, zwrot nadwyżki podatku VAT nie będzie mógł nastąpić w przyspieszonym terminie.

W przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, podatnik ma prawo każdorazowo żądać w deklaracji jej zwrotu na swój rachunek bankowy. Zróżnicowaniu uległa realizacja tego prawa w zakresie terminu, w jakim podatnik może zwrot otrzymać, o czym stanowi art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT. W przepisach tych zawarto przypadki, w których w zależności od okoliczności zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika może nastąpić w terminie: 180, 60 lub 25 dni.

Zwrot w terminie 60 dni

W terminie 60 dni od złożenia deklaracji następuje zwrot różnicy podatku, który stanowi:

• kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz

• kwotę stanowiącą 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22%.

Zwrot w terminie 180 dni

Natomiast kwota zwrotu przewyższająca tak określoną kwotę limitu zwrotu w terminie 60 dni podlega zwrotowi na rachunek bankowy podatnika w terminie 180 dni.

Reklama

Jednocześnie termin 180 dni na otrzymanie zwrotu różnicy podatku przewidziano dla podatników, którzy rozpoczynają wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu (wymienionych w art. 5 ustawy o VAT) oraz tych, którzy wykonują je w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych - a zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE.

Przepis ten wprowadza zatem ograniczenie dla podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE polegające na przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku - z 60, a nawet 25 dni - do 180 dni od dnia złożenia właściwej deklaracji podatkowej. Przepis ten ewidentnie narusza konstytucyjną zasadę równości, gdyż ustawodawca odracza termin zwrotu różnicy podatku niezależnie od przesłanek, które uzasadniają ten zwrot. Wprowadzenie tego typu ograniczenia w ewidentny sposób narusza również zasadę proporcjonalności, która jest bardzo mocno akcentowana w przepisach wspólnotowych.

Jeżeli jednak wymienieni podatnicy złożą w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250 000 zł (art. 97 ust. 7), zwrot różnicy podatku następuje na zasadach ogólnych określonych w art. 87 ust. 2-6 ustawy o podatku od towarów i usług.

W praktyce uzależnienie możliwości odzyskiwania kwoty nadwyżki VAT w terminie 60 lub 25 dni od wpłacenia tak wysokiej, wręcz zaporowej, sumy pieniędzy powoduje, że dla początkujących przedsiębiorców jedyny termin zwrotu VAT to 180 dni. W większości firm „zamrożenie” bardzo znacznej nieraz kwoty pieniędzy na pół roku w prostej linii może prowadzić do likwidacji działalności.

Należy zauważyć, iż Polska jest jedynym krajem, w którym ustawodawca zakłada, że wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający wykonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych są nieuczciwi i dla zabezpieczenia muszą złożyć ćwierć miliona złotych kaucji gwarancyjnej.

WAŻNE

W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze dokonywania tych czynności, przepisy ustawy o VAT, co do zasady, uniemożliwiają zwrot podatku VAT w terminie „przyspieszonym”. Jeżeli taki podatnik chce skorzystać z szybszego zwrotu podatku VAT, zmuszony jest wpłacić kaucję gwarancyjną do urzędu skarbowego.

2. Forma i rodzaj kaucji

Spółka Grafit prowadzi od trzech miesięcy działalność gospodarczą. W styczniu 2008 r. wystąpiła u niej nadwyżka podatku naliczonego w związku z transakcjami WDT. Spółka chce szybciej odzyskać podatek VAT. Zdecydowała się zapłacić kaucję do urzędu skarbowego. Czy zapłata kaucji musi nastąpić w formie gotówki (przelewu pieniężnego) czy też możliwa jest inna forma zabezpieczenia?

Oprócz wpłaty gotówki możliwa jest również inna forma zabezpieczenia. Wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, zabezpieczenie majątkowe (kaucja), o którym mowa w ustawie o VAT, może być przyjęte również w formie obligacji skarbowych.

Tryb przyjmowania kaucji

Jednocześnie przepisy rozporządzenia wskazują, iż kaucję przyjmuje się w trybie:

1) dokonania wpłaty lub przelewu środków pieniężnych na rachunek pomocniczy urzędu skarbowego właściwego dla podatnika składającego kaucję gwarancyjną w sprawach podatku od towarów i usług, w przypadku kaucji gwarancyjnej;

2) złożenia u naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach podatku od towarów i usług imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady obligacji skarbowych, w którym została zawarta klauzula określająca, że obligacje mogą być odblokowane za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) złożenia u naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach podatku od towarów i usług oryginału gwarancji wydanej przez bank posiadający siedzibę na terytorium kraju, w przypadku gwarancji bankowej.

Jednocześnie potwierdzenie przyjęcia kaucji gwarancyjnej następuje poprzez pisemne potwierdzenie ze strony naczelnika urzędu skarbowego.

WAŻNE

Przepisy wykonawcze wprowadzają możliwość zapłaty kaucji w innej formie niż zabezpieczenie pieniężne.

3. Zwrot kaucji po upływie 12 miesięcy

W lutym 2007 r. spółka Juko rozpoczęła działalność opodatkowaną podatkiem VAT. W tym samym miesiącu spółka złożyła kaucję gwarancyjną do urzędu skarbowego w celu otrzymywania zwrotu podatku na zasadach ogólnych (tj. z możliwością szybszego zwrotu podatku VAT). Czy po upływie 12 miesięcy spółka może odzyskać kaucję i dochodzić zwrotu podatku VAT na zasadach ogólnych?

Zwrot wg zasad ogólnych

Tak. Po upływie 12 miesięcy spółka ma prawo do zwrotu podatku VAT według ogólnych zasad. Natomiast urząd skarbowy jest zobligowany do zwrotu wpłaconej przez podatnika kaucji. Należy jednak podkreślić, iż przepisy ustawy o VAT wskazują na warunki, które muszą zostać spełnione, aby podatnik miał możliwość ubiegania się o zwrot podatku na zasadach ogólnych po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia przez niego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawodawca umożliwia podatnikom zniesienie negatywnych konsekwencji wynikających z art. 97 ust. 5 ustawy o VAT. Zasada zwrotu w terminie 180 dni nie jest stosowana, jeśli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250 000 zł. Jeśli taka kaucja zostanie złożona, podatnikowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE przysługują ogólne zasady zwrotów różnicy podatku określone w art. 87 ustawy o VAT.

Po upływie 12 miesięcy, za które podatnik składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o zwolnienie lub zwrot kaucji.

WAŻNE

Jeżeli podatnik przez 12 miesięcy wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu VAT, zwrot kaucji złożonej w urzędzie skarbowym jest obligatoryjny. Organ podatkowy musi podatnikowi zwrócić złożoną kaucję.

Organ podatkowy może zwrócić kaucję, jeśli podatnik rozliczał się przez 12 miesięcy jako podatnik innych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - w takiej sytuacji ustawodawca wymaga również terminowego rozliczania tych podatków. Jeśli natomiast podatnik rozliczał się terminowo z innych podatków przez 12 miesięcy i zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT UE, naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić takiego podatnika z obowiązku składania kaucji. Podatnik powinien wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwolnienie od złożenia kaucji, a jeśli kaucja już została złożona, to z wnioskiem o jej zwrot. Organ podatkowy powinien dokonać rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej.

Jednocześnie na podstawie art. 97 ust. 6 ustawy o VAT podatnikowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE, w stosunku do którego ma zastosowanie odroczenie terminu zwrotu różnicy podatku do 180 dni, przysługują ogólne zasady zwrotu różnicy podatku określone w art. 87, począwszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał) następujący po upływie 12 miesięcy lub po upływie 4 kwartałów, za które podatnik składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przepis ten w żadnym razie nie może być interpretowany w sposób następujący: jeśli podatnik składający deklaracje VAT-7 przez kolejne 12 miesięcy chociaż raz spóźnił się z wpłatą podatku VAT (np. o dzień), wówczas nie ma prawa (przez określony czas) do zastosowania zasad ogólnych zwrotu różnicy podatku, o których mowa w art. 87 ustawy o VAT. Ograniczenie dotyczące terminowości rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa może dotyczyć wyłącznie przypadków, gdy podatnik rozlicza się przez 12 miesięcy lub 4 kwartały prawidłowo z tych podatków (nie jest to podatek od towarów i usług), w związku z tym przysługują mu zasady ogólne.

Jeśli podatnik przez 12 miesięcy (4 kwartały) rozliczał się jako podatnik VAT, wówczas po upływie maksymalnie tego okresu przysługują mu wszelkie prawa wynikające art. 87 ustawy, zaś art. 97 ust. 5 nie może już mieć zastosowania. Jednocześnie, jeżeli podatnik przez 12 miesięcy wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu VAT, zwrot kaucji złożonej w urzędzie skarbowym jest obligatoryjny. Organ podatkowy musi podatnikowi zwrócić złożoną kaucję.

Zwolnienie od złożenia kaucji

Podatnik powinien wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwolnienie od złożenia kaucji, a jeśli kaucja już została złożona, to z wnioskiem o jej zwrot. Organ podatkowy powinien dokonać rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej.

WAŻNE

Po upływie 12 miesięcy naczelnik urzędu skarbowego zobligowany jest do zwrotu zapłaconej przez podatnika kaucji. Jednocześnie w okresie rozliczeniowym następującym po upływie 12 miesięcy podatnik może dochodzić zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym.

4. Kaucja gwarancyjna przy połączeniu podatników

Spółka Jarex jest podatnikiem podatku VAT. Spółka zawiadomiła naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W związku z tym w celu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2, 4-6 ustawy o VAT, nie ma obowiązku składania kaucji gwarancyjnej. W trybie art. 492 kodeksu spółek handlowych spółka zamierza połączyć się z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozpoczęła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przed złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy. Czy nowo powstała spółka w celu występowania o zwrot podatku VAT na zasadach ogólnych zobowiązana będzie do złożenia kaucji gwarancyjnej?

W przypadku połączenia osób prawnych w nowy podmiot do czasu upływu 12 miesięcy od zarejestrowania takiego podmiotu (osoby prawnej) jako podatnika VAT czynnego, może on korzystać ze zwrotów VAT w terminie 60 dni jedynie w przypadku złożenia w urzędzie skarbowym kaucji.

Artykuł 93 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa odnoszący się do wstępowania nowo powstałej osoby prawnej w prawa podmiotów łączących się (w tym przypadku spółek będących osobami prawnymi) dotyczyć może jedynie praw nabytych przez podmioty przed ich połączeniem.

Prawo do zwrotu w ciągu 60 dni

Oznacza to, że o nabyciu prawa do zwrotu różnicy podatku od towarów i usług (w terminie 60 dni), o którym mowa w art. 87 ust. 2, 4-6 ustawy o VAT, przez podmiot nowo powstały, może być mowa w odniesieniu do rozliczenia za określony okres rozliczeniowy w zakresie, w którym podmiot łączący się (tutaj - sp. z o.o.), działając przed połączeniem się z innym podmiotem, takie prawo nabył.

Jednakże z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 97 ust. 5 ustawy o VAT, nowo powstała spółka, prowadząc działalność gospodarczą w następnych okresach rozliczeniowych, do momentu upływu 12 miesięcy od zarejestrowania się jej jako podatnika VAT czynnego, będzie mogła korzystać z prawa do zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 180 dni, chyba że złoży w urzędzie skarbowym kaucję w wysokości 250 000 zł. Wówczas będzie miała prawo do przedmiotowego zwrotu w terminie 60 dni.

Analogiczne zasady dotyczące ww. zwrotów podatku VAT odnoszą się do przypadku opisanego w art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - przejęcia osoby prawnej będącej podatnikiem VAT czynnym od ponad 12 miesięcy przez drugą osobę prawną, która podatnikiem VAT czynnym jest mniej niż 12 miesięcy.

WAŻNE

W przypadku połączenia osób prawnych w nowy podmiot lub przejęcia jednej osoby prawnej przez drugą osobę prawną, do czasu upływu 12 miesięcy od zarejestrowania takiego podmiotu (osoby prawnej) jako podatnika VAT czynnego, może on korzystać ze zwrotów VAT w terminie 60 dni jedynie w przypadku złożenia w urzędzie skarbowym kaucji w wysokości 250 000 zł, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

PODSTAWY PRAWNE

• ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego (Dz.U. Nr 58, poz. 560)

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?