REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ustalić datę sprzedaży w przypadku świadczenia usług transportowych

Paweł Dymlang
Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Doświadczony szkoleniowiec, ma za sobą przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jak ustalić datę sprzedaży w przypadku usług transportu? Czy może nią być data rozpoczęcia transportu? Czy za datę wykonania usług można przyjąć datę sprzedaży? Czy jej wykazanie jest obowiązkowe? A co przypadku, gdy tylko wydajemy klientowi towar, bez transportu (sama sprzedaż)?

RADA

Autopromocja

Wykazanie daty sprzedaży na fakturze jest obowiązkowe. W przypadku świadczenia usług transportowych za datę sprzedaży należy uznać dzień wykonania tej usługi. Nie zawsze będzie to jednak dzień odebrania przesyłki przez odbiorcę. W przypadku sprzedaży towarów za dzień dokonania sprzedaży dostawca powinien przyjąć dzień przeniesienia na kupującego prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Szczegółowy sposób ustalania daty sprzedaży w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Jedną z informacji obligatoryjnych, bez której faktura VAT obarczona jest wadą formalną, jest data sprzedaży. Dokładniej rzecz biorąc - na fakturze należy podać dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży lub tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym (§ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur).

Dlatego należy zdefiniować pojęcie sprzedaży. Sprzedażą są: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez datę sprzedaży należy wobec tego uznawać datę zrealizowania jednej z wyżej wymienionych czynności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Data sprzedaży towarów

W przypadku obrotu towarowego, a mianowicie: odpłatnej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów, datą sprzedaży jest data przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel na nabywcę. Jeżeli strony we wzajemnych umowach nie ustalą indywidualnie, jakie czynności muszą być wykonane przez sprzedawcę, aby uznać, że doszło do skutecznej sprzedaży, dostawca w zależności od okoliczności przyjmuje jedną z zasad:

1) in loco magazyn dostawcy - za dzień sprzedaży dostawca przyjmuje dzień wydania towaru z magazynu, jeżeli na podstawie zawartej umowy nie ponosi kosztów transportu,

2) in franco magazyn odbiorcy - za dzień sprzedaży dostawca przyjmuje dzień dostarczenia towaru w umówionym miejscu i czasie, jeżeli sprzedawca ponosi koszty transportu, przy czym wykorzystuje własny środek transportu,

3) dzień powierzenia towaru przewoźnikowi dostawca uznaje za dzień sprzedaży, jeżeli ponosi koszty dostawy, ale korzysta z usług przewoźnika.

Oczywiście strony umowy, indywidualnie kształtując warunki dostaw, w szczególności w obrocie towarowym międzynarodowym, mogą się posługiwać gotowymi schematami/kodami według Incoterms 2000 (m.in. np. EXW, FCA, CIF, CIP, DAF, DDU, DDP).

WAŻNE!

Określenie dnia, w którym ryzyko utraty rzeczy przechodzi na nabywcę, można utożsamiać z dniem, w którym nabywca towaru nabywa prawo do rozporządzania nim jak właściciel. Jest to data sprzedaży.

Data sprzedaży przy świadczeniu usług

Zdecydowanie trudniejszym zadaniem jest ustalenie daty sprzedaży w przypadku świadczenia usług, w szczególności niematerialnych. W tym przypadku data wyświadczenia usługi jest datą sprzedaży. Dlatego decydujące jest prawidłowe ustalenie momentu wykonania usługi. Przy czym należy zauważyć, że nie ma ustawowej definicji ani daty sprzedaży, ani momentu wykonania usługi. Moment wykonania usługi jest często ustalany w oparciu o moment realizacji poszczególnych elementów umów, w których kontrahenci zastrzegają sobie, w jaki sposób dojdzie do realizacji i finalizacji usługi (przygotowanie i przesłanie dokumentacji, sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru itp.).

Autopromocja

„O tym, czy dana usługa została faktycznie wykonana, decyduje jej charakter. O charakterze i o dacie jej wykonania decydują strony umowy cywilnoprawnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy moment ten określa powszechnie obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług” (wyrok NSA z 5 lutego 2002 r., sygn. akt I SA/Wr 1586/97).

 

Aby ustalić dzień wykonania usługi, świadczący usługę musi:

1) przede wszystkim odwołać się do treści zawartej umowy; wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy oznacza wykonanie usługi po stronie usługodawcy. Strony powinny precyzyjnie ustalać warunki wykonania umowy;

2) w przypadku braku umów ustalać w oparciu o okoliczności faktyczne, potwierdzone dowodami (np. podpisany odbiór przesyłki jest dowodem zrealizowania usługi kurierskiej).

Przy ustalaniu momentu wykonania usługi transportowej należy się odwołać do przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przewoźnik powinien zawiadomić niezwłocznie odbiorcę o nadejściu do miejsca przeznaczenia przesyłki. Odbiorca, po otrzymaniu informacji o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia, może w imieniu własnym wykonać wszelkie prawa wynikające z umowy przewozu, jeżeli jednocześnie wykona zobowiązania wynikające z tej umowy. Przyjmując przesyłkę i list przewozowy, odbiorca zobowiązuje się do zapłaty przewoźnikowi oznaczonych w liście przewozowym należności. Dlatego w przypadku odebrania przesyłki ten dzień będzie momentem wykonania usługi.

Przykład

W dniu 12 marca przewoźnik dostarczył odbiorcy przesyłkę. Z umowy zawartej pomiędzy dostawcą a nabywcą towaru wynikało, że to nabywca ma ponieść koszty transportu. Jednak to dostawca towaru nabył usługę transportową (koszty nabytej w imieniu własnym, ale na rzecz nabywcy towaru będą refakturowane). Potwierdzenie odbioru przesyłki przez odbiorcę na liście przewozowym (np. CMR) oznacza moment wykonania usługi i datę sprzedaży.

Jeżeli jednak odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki albo z innych przyczyn nie można jej doręczyć, przewoźnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wysyłającego. Jeżeli wysyłający nie nadeśle w odpowiednim czasie wskazówek, przewoźnik powinien oddać przesyłkę na przechowanie lub zabezpieczyć ją, zawiadamiając o tym wysyłającego i odbiorcę. Z przepisu tego należy wnioskować, że jeżeli doręczenie przesyłki z różnych przyczyn nie jest możliwe, to za dzień wykonania usługi należy uważać dzień, w którym przewoźnik wykona wszystkie wskazówki wysyłającego odnośnie do postępowania z przedmiotem transportu. Za co oczywiście, jeżeli jest to uzasadnione, może żądać podwyższenia wynagrodzenia lub refakturować zakupioną usługę na wysyłającego, np. „hotel dla rzeczy”, wynajęcie magazynu itd. Gdy takich wskazówek brak, za dzień wykonania usługi należy uważać dzień zawiadomienia wysyłającego i odbiorcy o oddaniu przesyłki na przechowanie lub dzień zawiadomienia o innych sposobie zabezpieczenia przesyłki (czasem charakter wysyłki tego wymaga - szybko psujące się produkty, żywiec). Przewoźnik odpowiada za przesyłkę od chwili jej przyjęcia do przewozu aż do chwili wydania odbiorcy.

Przykład

W dniu 12 marca przewoźnik dostarczył przesyłkę pod wskazany w liście przewozowym adres. Niestety okazało się, że z powodu remontów dróg dojazd do miejsca docelowego pojazdem o masie pow. 1,5 ton nie jest możliwy. Po kontakcie telefonicznym z wysyłającym ustalono, aby towar dostarczyć do jednego z magazynów oddziału, położonego 5 km od miejsca docelowego. Dostarczenie przesyłki do tego miejsca powoduje, że usługa została wykonana.

Co najważniejsze, dla podatkowego rozliczenia usług transportowych istotne jest rozdzielenie pojęć momentu wykonania usługi od momentu powstania obowiązku podatkowego lub momentu, w którym możemy lub musimy wystawić fakturę VAT dla jej udokumentowania. W przypadku usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT). Jak z powyższego widać, ustalenie momentu wykonania usługi jest istotne. Jeżeli bowiem w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi otrzymamy całość lub część ceny, to w tym dniu i w tej kwocie powstanie obowiązek podatkowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi nie otrzymamy wynagrodzenia w całości lub w części, to 30 dnia od dnia wykonania usługi powstanie u nas obowiązek podatkowy w wysokości kwoty należnej, a nieotrzymanej z tytułu wykonanej usługi transportowej.

Przykład

Stwierdzono, że usługa transportowa została wykonana 12 marca. Usługodawca w tym dniu może wystawić fakturę, może też czekać na wystawienie faktury do 11 kwietnia, chyba że przed tym terminem otrzyma całość lub część zapłaty wynikającej z umowy. W dniu otrzymania chociażby części należności po wykonaniu usługi musi wystawić fakturę na tę kwotę. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dniu otrzymania zapłaty. Jeżeli takiej zapłaty przewoźnik nie otrzyma, to i tak musi odprowadzić VAT należny z tego tytułu za kwiecień w deklaracji składanej do 25 maja.

Dla udokumentowania usługi transportowej fakturę należy wystawić nie później niż w dniu, w którym powstaje obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Oznacza to, że fakturę powinniśmy wystawić najpóźniej w dniu otrzymania zapłaty (w całości lub w części), a gdy nie ma zapłaty, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia wykonania usługi. Natomiast najwcześniej i - podkreślam - najbezpieczniej podatkowo fakturę powinniśmy wystawić w dniu wykonania usługi. Jak widać, ustalenie momentu wykonania jest bardzo istotne, aby prawidłowo rozliczyć i udokumentować wyświadczenie takiej usługi dla celów VAT.

• art. 784-787 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731

• art. 2 pkt 22, art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

• § 9 ust. 1 pkt 3, § 15 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 542

Paweł Dymlang

doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  REKLAMA