Kategorie

Jak ustalić datę sprzedaży w przypadku świadczenia usług transportowych

Paweł Dymlang
Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Doświadczony szkoleniowiec, ma za sobą przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.
inforCMS
Jak ustalić datę sprzedaży w przypadku usług transportu? Czy może nią być data rozpoczęcia transportu? Czy za datę wykonania usług można przyjąć datę sprzedaży? Czy jej wykazanie jest obowiązkowe? A co przypadku, gdy tylko wydajemy klientowi towar, bez transportu (sama sprzedaż)?

RADA

Wykazanie daty sprzedaży na fakturze jest obowiązkowe. W przypadku świadczenia usług transportowych za datę sprzedaży należy uznać dzień wykonania tej usługi. Nie zawsze będzie to jednak dzień odebrania przesyłki przez odbiorcę. W przypadku sprzedaży towarów za dzień dokonania sprzedaży dostawca powinien przyjąć dzień przeniesienia na kupującego prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Szczegółowy sposób ustalania daty sprzedaży w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Reklama

Jedną z informacji obligatoryjnych, bez której faktura VAT obarczona jest wadą formalną, jest data sprzedaży. Dokładniej rzecz biorąc - na fakturze należy podać dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży lub tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym (§ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur).

Dlatego należy zdefiniować pojęcie sprzedaży. Sprzedażą są: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez datę sprzedaży należy wobec tego uznawać datę zrealizowania jednej z wyżej wymienionych czynności.

Data sprzedaży towarów

W przypadku obrotu towarowego, a mianowicie: odpłatnej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów, datą sprzedaży jest data przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel na nabywcę. Jeżeli strony we wzajemnych umowach nie ustalą indywidualnie, jakie czynności muszą być wykonane przez sprzedawcę, aby uznać, że doszło do skutecznej sprzedaży, dostawca w zależności od okoliczności przyjmuje jedną z zasad:

1) in loco magazyn dostawcy - za dzień sprzedaży dostawca przyjmuje dzień wydania towaru z magazynu, jeżeli na podstawie zawartej umowy nie ponosi kosztów transportu,

2) in franco magazyn odbiorcy - za dzień sprzedaży dostawca przyjmuje dzień dostarczenia towaru w umówionym miejscu i czasie, jeżeli sprzedawca ponosi koszty transportu, przy czym wykorzystuje własny środek transportu,

3) dzień powierzenia towaru przewoźnikowi dostawca uznaje za dzień sprzedaży, jeżeli ponosi koszty dostawy, ale korzysta z usług przewoźnika.

Oczywiście strony umowy, indywidualnie kształtując warunki dostaw, w szczególności w obrocie towarowym międzynarodowym, mogą się posługiwać gotowymi schematami/kodami według Incoterms 2000 (m.in. np. EXW, FCA, CIF, CIP, DAF, DDU, DDP).

WAŻNE!

Określenie dnia, w którym ryzyko utraty rzeczy przechodzi na nabywcę, można utożsamiać z dniem, w którym nabywca towaru nabywa prawo do rozporządzania nim jak właściciel. Jest to data sprzedaży.

Data sprzedaży przy świadczeniu usług

Reklama

Zdecydowanie trudniejszym zadaniem jest ustalenie daty sprzedaży w przypadku świadczenia usług, w szczególności niematerialnych. W tym przypadku data wyświadczenia usługi jest datą sprzedaży. Dlatego decydujące jest prawidłowe ustalenie momentu wykonania usługi. Przy czym należy zauważyć, że nie ma ustawowej definicji ani daty sprzedaży, ani momentu wykonania usługi. Moment wykonania usługi jest często ustalany w oparciu o moment realizacji poszczególnych elementów umów, w których kontrahenci zastrzegają sobie, w jaki sposób dojdzie do realizacji i finalizacji usługi (przygotowanie i przesłanie dokumentacji, sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru itp.).

„O tym, czy dana usługa została faktycznie wykonana, decyduje jej charakter. O charakterze i o dacie jej wykonania decydują strony umowy cywilnoprawnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy moment ten określa powszechnie obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług” (wyrok NSA z 5 lutego 2002 r., sygn. akt I SA/Wr 1586/97).

 

Aby ustalić dzień wykonania usługi, świadczący usługę musi:

1) przede wszystkim odwołać się do treści zawartej umowy; wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy oznacza wykonanie usługi po stronie usługodawcy. Strony powinny precyzyjnie ustalać warunki wykonania umowy;

2) w przypadku braku umów ustalać w oparciu o okoliczności faktyczne, potwierdzone dowodami (np. podpisany odbiór przesyłki jest dowodem zrealizowania usługi kurierskiej).

Przy ustalaniu momentu wykonania usługi transportowej należy się odwołać do przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przewoźnik powinien zawiadomić niezwłocznie odbiorcę o nadejściu do miejsca przeznaczenia przesyłki. Odbiorca, po otrzymaniu informacji o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia, może w imieniu własnym wykonać wszelkie prawa wynikające z umowy przewozu, jeżeli jednocześnie wykona zobowiązania wynikające z tej umowy. Przyjmując przesyłkę i list przewozowy, odbiorca zobowiązuje się do zapłaty przewoźnikowi oznaczonych w liście przewozowym należności. Dlatego w przypadku odebrania przesyłki ten dzień będzie momentem wykonania usługi.

Przykład

W dniu 12 marca przewoźnik dostarczył odbiorcy przesyłkę. Z umowy zawartej pomiędzy dostawcą a nabywcą towaru wynikało, że to nabywca ma ponieść koszty transportu. Jednak to dostawca towaru nabył usługę transportową (koszty nabytej w imieniu własnym, ale na rzecz nabywcy towaru będą refakturowane). Potwierdzenie odbioru przesyłki przez odbiorcę na liście przewozowym (np. CMR) oznacza moment wykonania usługi i datę sprzedaży.

Jeżeli jednak odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki albo z innych przyczyn nie można jej doręczyć, przewoźnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wysyłającego. Jeżeli wysyłający nie nadeśle w odpowiednim czasie wskazówek, przewoźnik powinien oddać przesyłkę na przechowanie lub zabezpieczyć ją, zawiadamiając o tym wysyłającego i odbiorcę. Z przepisu tego należy wnioskować, że jeżeli doręczenie przesyłki z różnych przyczyn nie jest możliwe, to za dzień wykonania usługi należy uważać dzień, w którym przewoźnik wykona wszystkie wskazówki wysyłającego odnośnie do postępowania z przedmiotem transportu. Za co oczywiście, jeżeli jest to uzasadnione, może żądać podwyższenia wynagrodzenia lub refakturować zakupioną usługę na wysyłającego, np. „hotel dla rzeczy”, wynajęcie magazynu itd. Gdy takich wskazówek brak, za dzień wykonania usługi należy uważać dzień zawiadomienia wysyłającego i odbiorcy o oddaniu przesyłki na przechowanie lub dzień zawiadomienia o innych sposobie zabezpieczenia przesyłki (czasem charakter wysyłki tego wymaga - szybko psujące się produkty, żywiec). Przewoźnik odpowiada za przesyłkę od chwili jej przyjęcia do przewozu aż do chwili wydania odbiorcy.

Przykład

W dniu 12 marca przewoźnik dostarczył przesyłkę pod wskazany w liście przewozowym adres. Niestety okazało się, że z powodu remontów dróg dojazd do miejsca docelowego pojazdem o masie pow. 1,5 ton nie jest możliwy. Po kontakcie telefonicznym z wysyłającym ustalono, aby towar dostarczyć do jednego z magazynów oddziału, położonego 5 km od miejsca docelowego. Dostarczenie przesyłki do tego miejsca powoduje, że usługa została wykonana.

Co najważniejsze, dla podatkowego rozliczenia usług transportowych istotne jest rozdzielenie pojęć momentu wykonania usługi od momentu powstania obowiązku podatkowego lub momentu, w którym możemy lub musimy wystawić fakturę VAT dla jej udokumentowania. W przypadku usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT). Jak z powyższego widać, ustalenie momentu wykonania usługi jest istotne. Jeżeli bowiem w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi otrzymamy całość lub część ceny, to w tym dniu i w tej kwocie powstanie obowiązek podatkowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi nie otrzymamy wynagrodzenia w całości lub w części, to 30 dnia od dnia wykonania usługi powstanie u nas obowiązek podatkowy w wysokości kwoty należnej, a nieotrzymanej z tytułu wykonanej usługi transportowej.

Przykład

Stwierdzono, że usługa transportowa została wykonana 12 marca. Usługodawca w tym dniu może wystawić fakturę, może też czekać na wystawienie faktury do 11 kwietnia, chyba że przed tym terminem otrzyma całość lub część zapłaty wynikającej z umowy. W dniu otrzymania chociażby części należności po wykonaniu usługi musi wystawić fakturę na tę kwotę. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dniu otrzymania zapłaty. Jeżeli takiej zapłaty przewoźnik nie otrzyma, to i tak musi odprowadzić VAT należny z tego tytułu za kwiecień w deklaracji składanej do 25 maja.

Dla udokumentowania usługi transportowej fakturę należy wystawić nie później niż w dniu, w którym powstaje obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Oznacza to, że fakturę powinniśmy wystawić najpóźniej w dniu otrzymania zapłaty (w całości lub w części), a gdy nie ma zapłaty, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia wykonania usługi. Natomiast najwcześniej i - podkreślam - najbezpieczniej podatkowo fakturę powinniśmy wystawić w dniu wykonania usługi. Jak widać, ustalenie momentu wykonania jest bardzo istotne, aby prawidłowo rozliczyć i udokumentować wyświadczenie takiej usługi dla celów VAT.

• art. 784-787 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731

• art. 2 pkt 22, art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

• § 9 ust. 1 pkt 3, § 15 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 542

Paweł Dymlang

doradca podatkowy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.