REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ustalić datę sprzedaży w przypadku świadczenia usług transportowych

Paweł Dymlang
Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Doświadczony szkoleniowiec, ma za sobą przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jak ustalić datę sprzedaży w przypadku usług transportu? Czy może nią być data rozpoczęcia transportu? Czy za datę wykonania usług można przyjąć datę sprzedaży? Czy jej wykazanie jest obowiązkowe? A co przypadku, gdy tylko wydajemy klientowi towar, bez transportu (sama sprzedaż)?

RADA

REKLAMA

Autopromocja

Wykazanie daty sprzedaży na fakturze jest obowiązkowe. W przypadku świadczenia usług transportowych za datę sprzedaży należy uznać dzień wykonania tej usługi. Nie zawsze będzie to jednak dzień odebrania przesyłki przez odbiorcę. W przypadku sprzedaży towarów za dzień dokonania sprzedaży dostawca powinien przyjąć dzień przeniesienia na kupującego prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Szczegółowy sposób ustalania daty sprzedaży w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Jedną z informacji obligatoryjnych, bez której faktura VAT obarczona jest wadą formalną, jest data sprzedaży. Dokładniej rzecz biorąc - na fakturze należy podać dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży lub tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym (§ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur).

Dlatego należy zdefiniować pojęcie sprzedaży. Sprzedażą są: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez datę sprzedaży należy wobec tego uznawać datę zrealizowania jednej z wyżej wymienionych czynności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Data sprzedaży towarów

W przypadku obrotu towarowego, a mianowicie: odpłatnej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów, datą sprzedaży jest data przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel na nabywcę. Jeżeli strony we wzajemnych umowach nie ustalą indywidualnie, jakie czynności muszą być wykonane przez sprzedawcę, aby uznać, że doszło do skutecznej sprzedaży, dostawca w zależności od okoliczności przyjmuje jedną z zasad:

1) in loco magazyn dostawcy - za dzień sprzedaży dostawca przyjmuje dzień wydania towaru z magazynu, jeżeli na podstawie zawartej umowy nie ponosi kosztów transportu,

2) in franco magazyn odbiorcy - za dzień sprzedaży dostawca przyjmuje dzień dostarczenia towaru w umówionym miejscu i czasie, jeżeli sprzedawca ponosi koszty transportu, przy czym wykorzystuje własny środek transportu,

3) dzień powierzenia towaru przewoźnikowi dostawca uznaje za dzień sprzedaży, jeżeli ponosi koszty dostawy, ale korzysta z usług przewoźnika.

Oczywiście strony umowy, indywidualnie kształtując warunki dostaw, w szczególności w obrocie towarowym międzynarodowym, mogą się posługiwać gotowymi schematami/kodami według Incoterms 2000 (m.in. np. EXW, FCA, CIF, CIP, DAF, DDU, DDP).

WAŻNE!

Określenie dnia, w którym ryzyko utraty rzeczy przechodzi na nabywcę, można utożsamiać z dniem, w którym nabywca towaru nabywa prawo do rozporządzania nim jak właściciel. Jest to data sprzedaży.

Data sprzedaży przy świadczeniu usług

Zdecydowanie trudniejszym zadaniem jest ustalenie daty sprzedaży w przypadku świadczenia usług, w szczególności niematerialnych. W tym przypadku data wyświadczenia usługi jest datą sprzedaży. Dlatego decydujące jest prawidłowe ustalenie momentu wykonania usługi. Przy czym należy zauważyć, że nie ma ustawowej definicji ani daty sprzedaży, ani momentu wykonania usługi. Moment wykonania usługi jest często ustalany w oparciu o moment realizacji poszczególnych elementów umów, w których kontrahenci zastrzegają sobie, w jaki sposób dojdzie do realizacji i finalizacji usługi (przygotowanie i przesłanie dokumentacji, sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru itp.).

„O tym, czy dana usługa została faktycznie wykonana, decyduje jej charakter. O charakterze i o dacie jej wykonania decydują strony umowy cywilnoprawnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy moment ten określa powszechnie obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług” (wyrok NSA z 5 lutego 2002 r., sygn. akt I SA/Wr 1586/97).

 

Aby ustalić dzień wykonania usługi, świadczący usługę musi:

1) przede wszystkim odwołać się do treści zawartej umowy; wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy oznacza wykonanie usługi po stronie usługodawcy. Strony powinny precyzyjnie ustalać warunki wykonania umowy;

2) w przypadku braku umów ustalać w oparciu o okoliczności faktyczne, potwierdzone dowodami (np. podpisany odbiór przesyłki jest dowodem zrealizowania usługi kurierskiej).

Przy ustalaniu momentu wykonania usługi transportowej należy się odwołać do przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przewoźnik powinien zawiadomić niezwłocznie odbiorcę o nadejściu do miejsca przeznaczenia przesyłki. Odbiorca, po otrzymaniu informacji o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia, może w imieniu własnym wykonać wszelkie prawa wynikające z umowy przewozu, jeżeli jednocześnie wykona zobowiązania wynikające z tej umowy. Przyjmując przesyłkę i list przewozowy, odbiorca zobowiązuje się do zapłaty przewoźnikowi oznaczonych w liście przewozowym należności. Dlatego w przypadku odebrania przesyłki ten dzień będzie momentem wykonania usługi.

Przykład

REKLAMA

W dniu 12 marca przewoźnik dostarczył odbiorcy przesyłkę. Z umowy zawartej pomiędzy dostawcą a nabywcą towaru wynikało, że to nabywca ma ponieść koszty transportu. Jednak to dostawca towaru nabył usługę transportową (koszty nabytej w imieniu własnym, ale na rzecz nabywcy towaru będą refakturowane). Potwierdzenie odbioru przesyłki przez odbiorcę na liście przewozowym (np. CMR) oznacza moment wykonania usługi i datę sprzedaży.

Jeżeli jednak odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki albo z innych przyczyn nie można jej doręczyć, przewoźnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wysyłającego. Jeżeli wysyłający nie nadeśle w odpowiednim czasie wskazówek, przewoźnik powinien oddać przesyłkę na przechowanie lub zabezpieczyć ją, zawiadamiając o tym wysyłającego i odbiorcę. Z przepisu tego należy wnioskować, że jeżeli doręczenie przesyłki z różnych przyczyn nie jest możliwe, to za dzień wykonania usługi należy uważać dzień, w którym przewoźnik wykona wszystkie wskazówki wysyłającego odnośnie do postępowania z przedmiotem transportu. Za co oczywiście, jeżeli jest to uzasadnione, może żądać podwyższenia wynagrodzenia lub refakturować zakupioną usługę na wysyłającego, np. „hotel dla rzeczy”, wynajęcie magazynu itd. Gdy takich wskazówek brak, za dzień wykonania usługi należy uważać dzień zawiadomienia wysyłającego i odbiorcy o oddaniu przesyłki na przechowanie lub dzień zawiadomienia o innych sposobie zabezpieczenia przesyłki (czasem charakter wysyłki tego wymaga - szybko psujące się produkty, żywiec). Przewoźnik odpowiada za przesyłkę od chwili jej przyjęcia do przewozu aż do chwili wydania odbiorcy.

Przykład

W dniu 12 marca przewoźnik dostarczył przesyłkę pod wskazany w liście przewozowym adres. Niestety okazało się, że z powodu remontów dróg dojazd do miejsca docelowego pojazdem o masie pow. 1,5 ton nie jest możliwy. Po kontakcie telefonicznym z wysyłającym ustalono, aby towar dostarczyć do jednego z magazynów oddziału, położonego 5 km od miejsca docelowego. Dostarczenie przesyłki do tego miejsca powoduje, że usługa została wykonana.

Co najważniejsze, dla podatkowego rozliczenia usług transportowych istotne jest rozdzielenie pojęć momentu wykonania usługi od momentu powstania obowiązku podatkowego lub momentu, w którym możemy lub musimy wystawić fakturę VAT dla jej udokumentowania. W przypadku usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT). Jak z powyższego widać, ustalenie momentu wykonania usługi jest istotne. Jeżeli bowiem w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi otrzymamy całość lub część ceny, to w tym dniu i w tej kwocie powstanie obowiązek podatkowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi nie otrzymamy wynagrodzenia w całości lub w części, to 30 dnia od dnia wykonania usługi powstanie u nas obowiązek podatkowy w wysokości kwoty należnej, a nieotrzymanej z tytułu wykonanej usługi transportowej.

Przykład

Stwierdzono, że usługa transportowa została wykonana 12 marca. Usługodawca w tym dniu może wystawić fakturę, może też czekać na wystawienie faktury do 11 kwietnia, chyba że przed tym terminem otrzyma całość lub część zapłaty wynikającej z umowy. W dniu otrzymania chociażby części należności po wykonaniu usługi musi wystawić fakturę na tę kwotę. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dniu otrzymania zapłaty. Jeżeli takiej zapłaty przewoźnik nie otrzyma, to i tak musi odprowadzić VAT należny z tego tytułu za kwiecień w deklaracji składanej do 25 maja.

Dla udokumentowania usługi transportowej fakturę należy wystawić nie później niż w dniu, w którym powstaje obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Oznacza to, że fakturę powinniśmy wystawić najpóźniej w dniu otrzymania zapłaty (w całości lub w części), a gdy nie ma zapłaty, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia wykonania usługi. Natomiast najwcześniej i - podkreślam - najbezpieczniej podatkowo fakturę powinniśmy wystawić w dniu wykonania usługi. Jak widać, ustalenie momentu wykonania jest bardzo istotne, aby prawidłowo rozliczyć i udokumentować wyświadczenie takiej usługi dla celów VAT.

• art. 784-787 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731

• art. 2 pkt 22, art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

• § 9 ust. 1 pkt 3, § 15 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 542

Paweł Dymlang

doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA