Kategorie

Faktury elektroniczne - data otrzymania, zgoda na otrzymywanie, archiwizacja

Jak ustalić datę otrzymania faktury w formie elektronicznej? W jakiej formie powinna być wyrażona zgoda odbiorcy na otrzymywanie faktur elektronicznych? Czy można archiwizować otrzymane faktury papierowe wyłącznie w formie elektronicznej? Odpowiadamy na te pytania.

Jak ustalić datę otrzymania faktury w formie elektronicznej

Otrzymaliśmy od naszych kontrahentów propozycję wystawiania i przesyłania faktur oraz faktur ko­rygujących w formie elektronicznej. E-faktury wystawiane nam przez kontrahentów będą spełniały wymogi integralności, autentyczności oraz czytelności. Będą one udostępniane w serwisie za po­średnictwem specjalnej platformy - systemu komputerowego dostępnego przez stronę internetową. Dostęp do serwisu będzie możliwy po uprzednim zalogowaniu się, z wykorzystaniem indywidualne­go loginu i hasła. Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieć dostęp oraz możliwość pobrania wystawionych dla nas e-faktur. W przypadku otrzymania e-faktury za pośrednictwem serwisu, otrzy­mamy na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail powiadomienie o otrzymaniu e-faktury od kontrahenta. Czy dzień otrzymania przez nas - za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod wska­zany adres skrzynki elektronicznej - powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w serwi­sie jest momentem doręczenia nam faktury VAT?

Tak. W opisanej w pytaniu sytuacji momentem doręczenia Państwu e-faktury będzie moment otrzy­mania przez Państwa przesłanej przez serwis wiadomości e-mail informującej o umieszczeniu e-fak- tury w serwisie. Należy podkreślić, że w polskim systemie prawnym moment otrzymania e-faktury nie został zdefiniowany. Dlatego, uzasadnione jest odwołanie się do słownikowej definicji tego pojęcia, zgodnie z którą słowo „otrzymać" oznacza „stać się odbiorcą czegoś, dostać coś".

W tym kontekście za najbardziej racjonalne i logiczne należy uznać, iż datą otrzymania e-faktury będzie moment, w któ­rym odbiorca otrzyma informację o dostępie do nowo wystawionej e-faktury (tj. informację o możli­wości wglądu, pobrania lub wydrukowania e-faktury). Będzie to więc data odebrania przez Państwa wiadomości e-mail z informacją, iż e-faktura została wystawiona i udostępniona w serwisie. Biorąc pod uwagę, że wiadomość ta jest generowana i przesyłana na adres elektroniczny niezwłocznie po zamieszczeniu e-faktury w serwisie, to w chwili odbioru tej wiadomości stajecie się Państwo odbiorcą e-faktury. Bez znaczenia jest więc, kiedy zalogujecie się Państwo do systemu i faktycznie zapoznacie z jej treścią.

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2013 r. (sygn. IPPP2/443-157/13-3/JW.) czytamy:

Spółka otrzymuje na adres elektroniczny (e-mail) systemowe powiadomienie o wystawieniu i udo- MF stępnieniu faktury w Serwisie. Powiadomienie powyższe jest przesłane niezwłocznie po za­mieszczeniu e-faktury na serwerze w Serwisie. W związku z tym, skoro Spółka poprzez rejestra­cję w Serwisie i akceptację regulaminu Serwisu wyraziła zgodę na otrzymywanie faktur w taki właśnie sposób, uznać należy, iż Spółka będzie posiadała jednoznaczną wiedzę o wystawieniu faktury przez kontrahenta w momencie otrzymania powiadomienia o tym fakcie na adres e-mail. Mając powyższe na względzie, stanowisko Spółki, iż moment otrzymania przez nią wiadomości e-mail, informującej o umiesz­czeniu i udostępnieniu e-faktury w Serwisie, należy potraktować jako moment otrzymania faktury przez Spółkę, należało uznać za prawidłowe.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 2 pkt 32, art. 106m, art. 106n ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

W jakiej formie powinna być wyrażona zgoda odbiorcy na otrzymywanie faktur elektronicznych

Czy obowiązujące przepisy formułują gdzieś warunki wyrażania zgody na otrzymywanie faktur w for­mie elektronicznej?

Nie. Wprowadzając wymóg uzyskania akceptacji odbiorcy na otrzymywanie wystawianych dla niego faktur w formie elektronicznej, kwestię sposobu wyrażenia zgody ustawodawca pozostawił całkowicie w gestii stron, nie narzucając ani nie wskazując w tym zakresie (nawet przykładowo) żadnych form.

Do­puszczalne jest zatem wyrażenie zgody przez odbiorcę nie tylko aktywnie w postaci formalnej pisemnej zgody na taką formę fakturowania (np. w formie pisma lub e-maila potwierdzającego fakt istnienia takiej zgody), bądź zgody wyrażonej ustnie np. w trakcie rozmowy telefonicznej z kontrahentem, ale też w spo­sób dorozumiany, np. poprzez brak sprzeciwu skierowanego do wystawcy faktury i zaakceptowanie skut­ków (przede wszystkim finansowych - jeśli takie wystąpią), jakie wywołuje tak wystawiony dokument.

Ponieważ decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia mię­dzy stronami transakcji, stanowiąc element umowy przez nie zawartej, to w celu uniknięcia ewentualnych późniejszych nieporozumień wskazane jest wyraźne uregulowanie tego zagadnienia w drodze ustaleń między stronami.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

 

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 2 pkt 32, art. 106n ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Czy można archiwizować otrzymane faktury papierowe wyłącznie w formie elektronicznej

Świadczymy usługi księgowe. Realizując zawarte z klientami umowy o obsługę księgową, otrzymuje­my od nich szereg dokumentów, przede wszystkim faktury sprzedażowe, faktury zakupowe, faktury korygujące, duplikaty tych dokumentów oraz rachunki. Ze względu na to, że wielu klientów wbrew obowiązkowi nie odbiera od nas dokumentów, a nie mamy miejsca na ich magazynowanie, zamie­rzamy prowadzić archiwizację dokumentów otrzymanych w formie papierowej, wyłącznie w postaci plików elektronicznych. Po zeskanowaniu dokumentów papierowych i zarchiwizowaniu wersji elek­tronicznej w naszym systemie informatycznym, papierowe wersje dokumentów będą niszczone. Bę­dziemy przechowywali elektroniczne obrazy zeskanowanych dokumentów, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Czy możemy tak postąpić?

Tak. Dopuszczalne są wszelkie metody (procedury) przechowywania faktur w formie elektronicznej, pod warunkiem zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur, ich integralności oraz czytelności. Jeśli zatem Państwa elektroniczny system archiwizowania dokumentów otrzymanych w formie papierowej spełnia te wymogi, to są Państwo uprawnieni do ich archiwizacji jedynie w sposób elektroniczny, w posta­ci skanów, zaprzestania ich archiwizacji w postaci papierowej oraz ich zniszczenia po zarchiwizowaniu.

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 maja 2014 r. (sygn. ILPP4/443-66/14-2/BA) czytamy:

(...) potwierdzić należy pogląd Wnioskodawcy, że w przypadku wprowadzenia elektronicznego MF systemu archiwizowania otrzymanych w formie papierowej faktur zakupowych, faktur korygują­cych, duplikatów tych dokumentów oraz rachunków, będzie on uprawniony do ich archiwizacji jedynie w sposób elektroniczny, w postaci skanów, zaprzestania ich archiwizacji w postaci papierowej i ich zniszczenia po zarchiwizowaniu. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis sprawy nale­ży stwierdzić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym archiwizowanie otrzymanych w formie papierowej fak­tur zakupowych, faktur korygujących, duplikatów tych dokumentów oraz rachunków w formie elektro­nicznej, będzie zgodne z przepisami art. 112a ustawy.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106m, art. 112a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: 500 pytań o VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.