Kategorie

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a kasa fiskalna - zasada i zwolnienia

Ryczałt ewidencjonowany a kasa fiskalna - zasada i zwolnienia
Ryczałt ewidencjonowany a kasa fiskalna - zasada i zwolnienia
Shutterstock
Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma (co do zasady) obowiązek ewidencji takiej sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Jednak może skorzystać z jednego z kilku dostępnych zwolnień z tego obowiązku. Jak?

Czy sprzedaż opodatkowana ryczałtem musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej?

Klient mojego biura rachunkowego rozpoczął działalność gospodarczą, którą opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym. Swoje usługi zamierza świadczyć także na rzecz osób prywatnych. Czy mój klient jest zobowiązany do ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej? Czy może opodatkowanie ryczałtem zwalnia go z tego obowiązku?

Nie, opodatkowanie świadczonych usług ryczałtem ewidencjonowanym nie zwalnia Pani klienta z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Może on rozważyć skorzystanie ze zwolnień, jakie w tym zakresie przewiduje rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Omawiamy je szczegółowo w dalszej części artykułu.

Ryczałtowcy zasadniczo na kasie fiskalnej

Podatnik opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma również obowiązek ewidencji takiej sprzedaży w kasie fiskalnej. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników VAT, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Forma opodatkowania podatkiem dochodowym nie ma w tym przypadku znaczenia, gdyż o obowiązku stosowania kasy fiskalnej decyduje status nabywcy. Skoro Pani klient będzie świadczył swoje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to ma obowiązek rejestrowania tej sprzedaży w kasie fiskalnej. Fakt, że będzie korzystał z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie zwalnia go z tego obowiązku.

Podatnik, który rozpoczął działalność gospodarczą, w tym podatnik opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, tak jak Pani klient, może korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencji w kasie fiskalnej, które przewiduje rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji. Warunkiem skorzystania z tych zwolnień jest spełnienie określonych w nim wymogów.

1. Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej ze względu na wartość sprzedaży

Pierwszym zwolnieniem, z którego mogą korzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w tym podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, jest zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży. Zwolnienie to przysługuje podatnikom rozpoczynających po 31 grudnia 2021 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia nie uwzględnia się sprzedaży z tytułu czynności, o których mowa w poz. 35 i 47 załącznika do ww. rozporządzenia, tj. sprzedaży z tytułu:

 • dostaw nieruchomości oraz
 • dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku do­chodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niema­terialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zosta­ły udokumentowane fakturą (§ 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Bierze się natomiast pod uwagę wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania, o której mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. W związku z tym w przypadku wykonywania przez podatnika zarówno czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania w kasie, jak i tych, które takiemu zwolnieniu nie podlegają, niedopuszczalne jest stosowanie limitu sprzedaży wyłącznie do pozostałych czynności, które nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym.

Przy obliczaniu wartości sprzedaży na potrzeby omawianego zwolnienia podatnicy nie powinni natomiast uwzględniać należnego podatku od towarów i usług (§ 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

Przykład
Podatnik rozpoczął świadczenie usług opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym od 1 października 2022 r. Usługi te nie są zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencji w kasie fiskalnej. Podatnik chciałby skorzystać ze zwolnienia z uwagi na wartość sprzedaży. W tym celu musi obliczyć limit sprzedaży uprawniający go do korzystania z tego zwolnienia. W 2022 r. limit ten wyniesie 5041,10 zł (20 000 zł x 92 dni/365 dni).

Przykład
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym od 1 października 2022 r. Część świadczonych przez niego usług korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencji, pozostała część świadczonych przez niego usług nie jest zwolniona z ewidencji. Limit sprzedaży uprawniający go do zwolnienia z obowiązku ewidencji w kasie fiskalnej wynosi w 2022 r. 5041,10 zł. Do tego limitu podatnik powinien wliczać zarówno usługi przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencji w kasie, jak i te niekorzystające z takiego zwolnienia.

Podatnicy muszą wiedzieć, że nie wszystkie rodzaje czynności mogą korzystać z omawianego zwolnienia. W rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wskazano bowiem czynności, które nie mogą być nim objęte. Są to czynności podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji w kasie fiskalnej, które zostały wskazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Jeżeli zatem Pani klient chciałby skorzystać ze zwolnienia z ewidencji w kasie fiskalnej z uwagi na wartość sprzedaży, musi:

 • po pierwsze, oszacować wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych za okres, w którym w 2022 r. będzie prowadził działalność gospodarczą,
 • po drugie, sprawdzić, czy usługi, które wykonuje, nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania jako usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji w kasie.

Podatnicy, którzy zdecydują się na korzystanie z omawianego zwolnienia, powinni wiedzieć, że traci ono moc:

 • po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży realizowana na rzecz osób prywatnych w proporcji do okresu wykonywania tych czynności przekroczyła kwotę 20 000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania);
 • z chwilą wykonania jednej z czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowa­nia (§ 5 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowa­nia). Dotyczy to również sytuacji, gdy wykonanie takiej czynności nastąpi w okresie dwóch miesięcy, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządze­nia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Jak bowiem stanowi § 5 ust. 7 tego rozporządzenia, w przypadku różnych terminów utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia, zwolnienia te tracą moc w terminie najwcześniejszym.

2. Zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych ze względu na udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem na rzecz osób prywatnych

Drugim zwolnieniem, z którego może skorzystać podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą, w tym podatnik opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, jest zwolnienie ze względu na udział sprzedaży zwolnionej w całkowitej sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Zwolnienie to przewiduje § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Na podstawie tego przepisu ze zwolnienia mogą korzystać podatnicy rozpoczynający po 31 grudnia 2021 r. dostawę towarów lub świadcze­nie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich udział procentowy sprzedaży z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w całkowitej sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz ww. osób:

a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności lub

b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

- będzie wyższy niż 80%.

Analogicznie jak w przypadku zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży, przy ustalaniu wysokości całkowitej sprzedaży dokonanej na rzecz osób prywatnych nie uwzględnia się sprzedaży z tytułu czynności, o których mowa w poz. 35 i 47 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, tj. sprzedaży z tytułu:

 • dostaw nieruchomości oraz
 • dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku do­chodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niema­terialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zosta­ły udokumentowane fakturą (§ 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Bierze się natomiast pod uwagę wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania, o której mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Z omawianego zwolnienia nie mogą skorzystać podatnicy wykonujący czynności podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji, czyli czynności wskazane w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Jeżeli zatem Pani klient chciałby skorzystać z omawianego zwolnienia, musi:

 • po pierwsze, sprawdzić, czy wykonuje usługi przedmiotowo zwolnione z ewidencji w kasie fiskalnej, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania,
 • po drugie, oszacować wartość udziału sprzedaży z tytułu świadczenia tych usług w całkowitej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób prywatnych,
 • po trzecie, sprawdzić, czy usługi, które wykonuje, nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania jako usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji w kasie.

Podatnicy, którzy zdecydują się na korzystanie z omawianego zwolnienia, powinni wiedzieć, że w przypadku podatników rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób prywatnych:

 • w pierwszym półroczu roku podatkowego, u których udział procentowy w okre­sie pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności jest równy albo niższy niż 80% - zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres (§ 5 ust. 4 rozporządzenia w spra­wie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania),
 • w drugim półroczu roku podatkowego, u których udział procentowy będzie do końca roku równy albo niższy niż 80% - zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia roku podatkowego (§ 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

3. Zwolnienia przedmiotowe ze stosowania kas fiskalnych

Trzecim zwolnieniem, z którego może skorzystać podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą, jest zwolnienie przedmiotowe, czyli zwolnienia z uwagi na rodzaj wykonywanych czynności (§ 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Czynności zwolnio­ne przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania określa załącznik do rozporządze­nia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Czynności wymienione w tym załączniku nie są jednak zwolnione z obowiązku ewiden­cjonowania, jeżeli należą do czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, czyli czynności podlegają­cych bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania w kasie fiskalnej.

Do najpopularniejszych usług opodatkowanych ryczałtem, które mogą jednocześnie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej, należą usługi:

 • finansowe i ubezpieczeniowe, sklasyfikowane w PKWiU 64-66 (poz. 24 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania); usługi te są opodatkowane ryczałtem w wysokości 15%, gdy nie są świadczone w ramach wolnych zawodów;
 • notarialne (poz. 27 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania); usługi te są opodatkowane ryczałtem w wysokości 17%, gdy są świadczone w ramach wolnych zawodów;
 • wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowane w PKWiU ex 68.20.1 (poz. 25 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania); usługi te są opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł; zwolnienie to ma charakter warunkowy. Przysługuje tylko w przypadku, gdy:
  • świadczona usługa jest w całości dokumentowana fakturami lub
  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Podatnik, który spełnia co najmniej jeden z ww. warunków, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji świadczonych usług w kasie fiskalnej. W przeciwnym wypadku nie ma prawa do tego zwolnienia. Może jednak rozważyć skorzystanie ze zwolnienia np. z uwagi na przewidywaną wartość sprzedaży.

3.1. Zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych w przypadku płatności na rachunek bankowy

Podatnicy, w tym podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji z uwagi na rodzaj świadczonej usługi, mogą rozważyć skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencji ze względu na formę dokonywanej zapłaty. Tego rodzaju zwolnienie zostało określone w poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.
Ma ono zastosowanie, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.
Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analogicznie jak w przypadku wcześniej omówionych zwolnień, również z tego zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy świadczący usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji w kasie fiskalnej. Od zasady tej obowiązują nieliczne wyjątki, określone w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Podstawa prawna:

Katarzyna Wojciechowska, ekspert w zakresie podatków

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Martyna
  2023-01-14 18:23:18
  Sprzedaż przez internet. Ubrania, bielizna. Przelewy poprzez allegro (PayU, przelewy 24), następnie zbiorczo przesyłane na konto bankowe. Czy muszę mieć kasę fiskalna ? Czy nawet przekraczając 20000 można z niej zrezygnować?
  0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mój Prąd 5.0. Kiedy nowe dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów?

Mój Prąd 5.0. Kiedy nowa edycja programu? Jest zapowiedź! Piąta edycja to dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Poinformowała dzisiaj minister klimatu Anna Moskwa.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2023. Jakie zmiany? Co rolnik musi wiedzieć?

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie 2023 potrwa do 15 maja i jest prowadzony wyłącznie za pomocą aplikacji eWniosekPlus. W tym roku pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak usprawnić organizację i rozliczanie podróży służbowych w firmie? Polityka podróży, automatyzacja rezerwacji i akceptacji

Pandemia oraz lockdown w ostatnich latach sprawił, że transformacja cyfrowa nie jest już wyborem, a koniecznością. By zachować konkurencyjność polskie firmy muszą dostosować się do zmian i zacząć korzystać z nowych narzędzi i rozwiązań. Jednym z nich na pewno będzie automatyzacja, która znacząco może skrócić czas, który pracownicy przeznaczają na niepotrzebnie przeciągające się zadania, np. rozliczanie podróży służbowych.

Ewolucja ustawy o fundacji rodzinnej

Nie minęło zbyt wiele od czasu uchwalenia ustawy o fundacji rodzinnej, a ustawodawca dokonał już nowych zmian w jej brzmieniu. Warto przyjrzeć się temu, co zostało wprowadzone w toku procesu legislacyjnego w tym zakresie.

Podatki 2023. Wynajem mieszkania w działalności gospodarczej. Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności?

Polski Ład przyniósł duże zmiany na rynku wynajmu nieruchomości. Od 2023 roku, osoby fizyczne osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego mogą je opodatkowywać wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. A jak powinni rozliczać się podatkowo przedsiębiorcy, którzy wynajmują mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? 

PIT po terminie. Czynny żal jako ratunek

Złożenie PIT-u po terminie może spowodować sankcję finansową. Każdy spóźniony z rozliczeniem ma jednak szansę -  czynny żal. Napisanie tego pisma jest bardzo łatwe, usprawiedliwieniem może być zwykłe roztargnienie.

WHO: Wkrótce Covid-19 tak samo niebezpieczny jak grypa sezonowa

Covid-19 wkrótce nie będzie bardziej niebezpieczny od grypy sezonowej - oświadczyła 17 marca 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), której szef Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził nadzieję na obniżenie w tym roku maksymalnego poziomu alarmowego w związku z pandemią koronawirusa.

PIT 2023. Które PIT-y nie zostaną automatycznie złożone 2 maja w usłudze Twój e-PIT?

Twój e-PIT to wygodna forma rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W większości przypadków można nie zrobić nic, a i tak roczne zeznanie podatkowe zostanie automatycznie złożone do urzędu skarbowego. Ale nie zawsze jest tak dobrze. Które zeznanie podatkowe PIT nie zostanie automatycznie złożone 2 maja 2023 r. w usłudze Twój e-PIT?

Czego pracownicy oczekują od przełożonego? Jaki powinien być szef? Dużo kontroli, mało motywacji, rzadko słyszymy słowo „dziękuję”

Nawet dobre wynagrodzenie nie zatrzyma w firmie pracownika, któremu przeszkadza postawa przełożonego i niełatwe z nim relacje. Z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska wynika, że 48% pracowników chciałoby odejść z pracy z powodu szefa, nawet gdyby byli zadowoleni z firmy i zarobków. W relacjach z przełożonymi obecnie najbardziej brakuje pracownikom doceniania i słowa “dziękuję”. Mimo że w trudnych ekonomicznie czasach to właśnie finanse są głównym motywatorem, ogromny wpływ na zaangażowanie zatrudnionych mają także liderzy. Tymczasem firmy, zatrudniając niewłaściwych, tracą miliony i przegrywają z konkurencją w walce o talenty. 

Obowiązkowe e-faktury od 2024 r. Jak przygotować się do KSeF?

Wystawienie papierowej faktury na rzecz kontrahenta już niedługo nie będzie możliwe. Obowiązkowy stanie się KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Jest to jedna z najistotniejszych zmian podatkowych na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Uchylenie przepisów covid-owych a legalność pobytu cudzoziemców w Polsce w 2023 roku. Co się zmieni 24 sierpnia? Wyjaśnia Urząd do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że 24 sierpnia 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Przepisy uchyliła ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Jakie skutki to spowoduje? Co powinni zrobić cudzoziemcy przebywający w Polsce?

Kredyt 2% na mieszkanie a zdolność kredytowa. Jakie mieszkanie będzie można kupić?

14 marca 2023 r. rząd przyjął program "Pierwsze Mieszkanie", który składa się z dwóch zasadniczych części:  tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc. i Konto Mieszkaniowego. Te rozwiązania mają pomóc osobom do 45 roku życia kupić swojego pierwsze mieszkanie albo dom ze wsparciem finansowym budżetu państwa. Jednocześnie zmieniły się zasady liczenia zdolności kredytowej, które oznaczają wzrost o około 20 proc. kwoty możliwej do otrzymania z banku. Jakie mieszkanie będzie można kupić z pomocą finansową państwa? Jak banki będą obliczały zdolność kredytową w przypadku programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”? 

Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jakie zmiany w 2. wersji nowelizacji ustawy o VAT?

Ministerstwo Finansów poinformowało 16 marca 2023 r., że Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt (z 22 lutego 2023 r. z autopoprawką z 7 marca br) nowelizacji ustawy o VAT wdrażający w szczególności obowiązkowy model Krajowego Systemu e-Faktur. W projekcie tym zawarte są też przepisy dot. elektronizacji wydawania i ujednolicenia prowadzenia postępowania dotyczącego wiążących informacji (WIS, WIA, WIP i WIT). Jest to druga wersja projektu w tym zakresie. Pierwsza powstała pod koniec 2022 roku. Większość przepisów tej nowelizacji - w tym wdrożenie obowiązkowego KSeF - wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Ulga na dziecko 2023 - w rozliczeniu za 2022 rok – ile wynosi, jak odliczyć, limity dochodu, zwrot ulgi gdy brakuje podatku

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że najpopularniejszą ulgą, stosowaną przez podatników jest ulga prorodzinna potocznie zwana „ulgą na dziecko”. Jak rozliczyć ulgę na dziecko w 2023 roku (za 2022 rok)? Ile wynosi ulga na dziecko? Ile można odliczyć? Kto może odliczyć tę ulgę, a kto nie ma do tego prawa? Czy można liczyć na ulgę, gdy brakuje podatku do odliczenia?

Kredyty frankowe - wyrok TSUE. Ochrona dla konsumentów także po unieważnieniu umowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 16 marca 2023 r. wyrok w sprawie kredytów frankowych. Zdaniem TSUE ochrona przyznana konsumentom przez prawo UE nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po jej wykonaniu.

Ulga dla rodzin 4+ i ulga na dziecko. Jak połączyć korzyści?

Opieka nad czwórką lub większą liczbą dzieci daje prawo do dwóch ulg jednocześnie. Ulga dla rodzin 4+ łącznie z ulgą na dziecko może obniżyć podatek lub spowodować zwrot podatku. Jak ująć obie ulgi, żeby zyskać jak najwięcej?

Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym na konkretną godzinę?

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że już 10 mln wizyt zostało zarezerwowanych przez podatników przez usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Najczęściej osobiście przychodzą do urzędu skarbowego (po wcześniejszej rezerwacji wizyty) podatnicy którzy chcą uzyskać zaświadczenie, załatwić sprawę związaną z podatkami majątkowymi lub z rozliczeniem PIT. Trzeba wiedzieć, że można uniknąć stania w kolejce w urzędzie skarbowym jeżeli wcześniej umówi się wizytę w konkretnym terminie i o konkretnej godzinie (nawet z 21-dniowym wyprzedzeniem). Jak to zrobić? Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym? Nie zawsze jednak trzeba wizytę w urzędzie skarbowym umawiać. Kiedy nie trzeba tego robić?

Opłaty za leasing przedsiębiorstwa i goodwill. Co z podatkiem?

Na goodwill, czyli wartość dodatnią firmy, składają się przewyższające cenę nabycia (przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - ZCP) elementy inne niż wycenione rynkowo aktywa i zobowiązania, takiej jak: renoma, know-how, czy kontakty biznesowe. Po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych taką „niematerialną wartość dodatnią” można amortyzować, a odpisy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Czy oddanie w leasing takiej ZCP, wraz z goodwill, zrodzi po stronie firmy podlegający opodatkowaniu przychód?

PIT 2023 - najczęstsze błędy podatników, skutki źle wypełnionego PIT-a, korekta błędu

Jakie błędy najczęściej zdarzają się podatnikom przy wypełnianiu PIT-ów? Co grozi za źle wypełniony PIT? Jak poprawić błąd?

Oddanie krwi to ulga w PIT i dwa dni wolne. Co jeszcze można zyskać?

Oddanie krwi i jej składników jest prostym sposobem na uratowanie komuś zdrowia, a nawet życia. W Polsce co roku robi to około pół miliona osób. Oprócz oczywistego pożytku, jakim jest pomaganie innym, krwiodawstwo wiąże się z korzyściami dla samego dawcy, również tymi finansowymi, w rozliczeniu PIT. 

Luka bezpieczeństwa w Microsoft Outlook. Konieczna natychmiastowa interwencja administratorów

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa w komunikacie z 15 marca 2023 r. poinformował, że Microsoft opublikował informację o krytycznej (czyli łatwej do wykorzystania i o szerokich skutkach) podatności w aplikacji Outlook na systemie Windows. Może ona prowadzić do zdalnego przejęcia konta, bez udziału użytkownika. Podatność była aktywnie używana w atakach przeprowadzanych przez jedną z grup powiązanych z rosyjskim rządem od kwietnia 2022 roku, w tym także w Polsce. Zalecane jest podjęcie natychmiastowych działań przez administratorów wszystkich organizacji, których użytkownicy korzystają z poczty poprzez klienta Microsoft Outlook.

Rozliczenie faktury od oszusta. Kto powinien pobierać fakturę z KSeF?

Jedno z pytań dotyczących KSeF: kto powinien pobierać przesłane do niego faktury, skoro domyślnie, od momentu wystawienia wszystkie są ważnymi w obiegu prawnym dokumentami?

Zwrot podatku. Kto ma szansę na przelew z urzędu skarbowego?

Nadpłata podatku spowoduje zwrot. Według szacunków Ministerstwa Finansów zwrot podatku PIT w 2023 r. obejmie 15 mln podatników na łączną kwotę 15 mld zł. Kto może się spodziewać dodatkowych środków po rozliczeniu PIT-u?

Ulga na złe długi w PIT, CIT i VAT. Niezapłacone faktury bez podatku

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT a także w VAT. Ta preferencja podatkowa jest równoznaczna z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

NBP: Program "Pierwsze mieszkanie" (kredyt 2 proc.) podniesie ceny mieszkań - skorzystają głównie deweloperzy i ludzie zamożni

Program "Pierwsze mieszkanie" (w tym tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc.") nie zwiększy zauważalnie dostępności mieszkań, podbije ich ceny, a na programie skorzystają głównie osoby zamożne i deweloperzy - wynika z opinii Narodowego Banku Polskiego do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.