Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

Zwrot VAT niektórym podmiotom

Zmiany dotyczące zasad zwrotu VAT niektórym podmiotom zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, opublikowany w dniu 9 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przeważająca część regulacji zawartych w niniejszym rozporządzeniu, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, jest kontynuacją obecnie istniejących rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), opartych na przepisach dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) oraz Trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z dnia 21.11.1986, str. 40).

Zmiany wynikają z konieczności wykonania delegacji ustawowej zawartej w znowelizowanym art. 89 ustawy o VAT w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114). Wprawdzie delegacja ustawowa zawarta w art. 89 ust. 5 ustawy o VAT nie ulega zmianie, ale zmienia się art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, do którego delegacja ta odsyła. Zatem zachodzi uchylenie pośrednie powodujące konieczność wydania nowego rozporządzenia, nie zaś jego zmiany.

W związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz w związku z nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość towarów importowanych istnieje konieczność zmiany § 3  ust. 1  pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), dalej „rozporządzenia”. Wprowadzenie tych zmian stanowi implementację przepisów art. 368, art. 369j oraz art. 369w dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. U. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, z późn. zm.).

Katalog czynności uprawniający do zwrotu VAT

W związku z powyższym, w projekcie rozporządzenia proponuje się w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p wprowadzić zmodyfikowany katalog czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego będzie mógł wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o zwrot podatku VAT i wprowadza się do tego katalogu następujące czynności:

1) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. m);

2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, dokonywaną przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. n);

3) dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. o);

4) sprzedaż na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. p).

Konsekwencją powyższych zmian jest dokonanie zmian w § 3 ust. 2 rozporządzenia (co powoduje jednocześnie zniesienie zasady wzajemności w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państwa trzeciego w zakresie czynności  wprowadzanych w § 3 ust. 1 pkt 2  lit. m-p rozporządzenia), § 7 ust. 4 pkt 3 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia (w załączniku tym proponuje się zmienić zapis w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10).

Proponowana zmiana w § 3 ust. 1 pkt 2  lit. g i h, poprzez zastąpienie wyrazów: „w klasie PKWiU ex 30.11” wyrazami: „ w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy” ma na celu dostosowanie do nomenklatury stosowanej w ustawie.

Rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT niektórym podmiotom

W pozostałym zakresie, jak wyjaśnia ustawodawca, projektowane rozporządzenie nie ulega zmianie w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860).

Celem rozporządzenia jest określenie warunków, terminów i trybu dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podatnikom oraz podmiotom zagranicznym określonym w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT.

Rozporządzenie określa także kiedy podatnicy czy podmioty zagraniczne składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz jakie informacje taki wniosek powinien zawierać.

Rozporządzeniem tym określa się również wzór wniosku o zwrot podatku w przypadku, gdy nie jest on składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku oraz sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku.

Ponadto rozporządzenie określa przypadki, w których podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, dokonujące sprzedaży mogą ubiegać się o zwrot podatku (poszerzając ten katalog o wyżej wymienione czynności zawarte w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p rozporządzenia) oraz reguluje kiedy podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, jak również wskazuje na rodzaj tych dokumentów. W rozporządzeniu kontynuowany jest również tryb zwrotu podatku w przypadku, gdy proporcja podatku podlegająca zwrotowi ulegnie zmianie po złożeniu wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 89 ust. 1e ustawy o VAT.

W § 1 i 2 projektowanego rozporządzenia zamieszczone zostały przepisy ogólne, które określają przedmiot regulacji zawartych w rozporządzeniu oraz zdefiniowano pojęcia jakimi w dalszej części rozporządzenia się posłużono (np. „zwrot podatku”, „podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej”, „podmiot uprawniony z państwa trzeciego” czy „państwo członkowskie siedziby”).

Przepisy § 3 do § 5 regulują przypadki dokonywania zwrotu podatku i określają podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot oraz warunki, jakie te podmioty muszą spełnić aby występować się o zwrot podatku od towarów i usług w Polsce, tj.: wskazują na:

- podmioty, którym przysługuje zwrot podatku  (§ 3),

- warunki, po spełnieniu których dokonywany będzie zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich (§ 4),

- okres uprawniający podatnika do występowania z wnioskami o zwrot podatku w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług lub importowanych towarów na terytorium kraju oraz wysokość kwoty wnioskowanego zwrotu podatku, jak również sposób przeliczania kwot wyrażonych w euro na złote (§ 5).

Przepis § 6 projektowanego rozporządzenia określa warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej. Regulacje te:

- wskazują, że zwrot podatku następował będzie na wniosek podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej w określonym terminie oraz wskazują na informacje jakie taki wniosek powinien zawierać (§ 6 ust. 1 – 4),

- wskazują przypadki, w których podmiot uprawniony ma obowiązek przedkładania wraz z wnioskiem określonych dokumentów oraz odsyłają do przepisu regulującego sposób przeliczania kwot wyrażanych w euro w tych dokumentach (§ 6 ust. 5 do 7),

- zobowiązują naczelnika urzędu skarbowego do niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej otrzymania takiego wniosku (§ 6 ust. 8),

- określają postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku
o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 6 ust. 9 i 10).

Przepisy zawarte w § 7 i 8 określają warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego na piśmie podmiotom uprawnionym z państw trzecich. Przepisy w tym obszarze:

- określają termin i sposób w jaki podmiot uprawniony z państwa trzeciego powinien występować o zwrot podatku (§ 7 ust. 1–3),

- określają rodzaj dokumentów, które do tego wniosku mają być dołączone (§ 7 ust. 4–7),

- regulują postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 7 ust. 8),

- obligują urząd skarbowy do zwrócenia podmiotowi uprawnionemu, po dokonaniu zwrotu podatku, oryginałów dokumentów przedłożonych przez niego wraz z wnioskiem o zwrot podatku (§ 8).

W przepisach § 9 − § 11 określa się terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku, zarówno podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak i podmiotom uprawnionym
z państw trzecich, na podstawie wniosku składanego na piśmie oraz wskazuje się sposób naliczania
i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie. Przepisy te:

- nakładają na naczelnika urzędu skarbowego obowiązek wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (§ 9 ust. 1),

- umożliwiają naczelnikowi urzędu skarbowego wystąpienie z żądaniem dostarczenia dodatkowych lub dalszych dodatkowych informacji, które sporządzone w języku polskim powinny być złożone w określonym  terminie (w § 9 ust. 2–4),

- określają termin do wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji oraz ustalają termin zwrotu uznanej kwoty podatku na 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji (§ 9 ust. 5 i 6),

- określają walutę w jakiej dokonywany jest zwrot podatku, jak również regulują kwestię kosztów związanych z dokonywaniem tego zwrotu (§ 10),

- regulują kwestię odsetek naliczanych od kwot podatku niezwróconych przez urząd skarbowy w terminie określonym w rozporządzeniu (§ 11).

W § 12 zawarto przepis przejściowy umożliwiający ubieganie się podmiotom uprawnionym o zwrot podatku za 2020 r. i I półrocze 2021 r. na podstawie dotychczasowych przepisów. Jeżeli wniosek dotyczy korekty ww. wniosku będzie składany na zasadach dotychczasowych.

Zwrot VAT - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., tj. razem z wejściem w życie przepisów art. 89 ust. 1 i 5 ustawy o VAT (§ 13).

Załączniki nr 1 i 2 stanowią kontynuację obecnie obowiązujących uregulowań. Załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera szczegółowe informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze sposobem opisu niektórych informacji. Załącznik nr 2 zawiera wzór wniosku o zwrot podatku w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby. W Załączniku nr 2 dokonano stosownych zmian w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10, które stanowią konsekwencję zmian zaproponowanych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m–p.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

oprac. Adam Kuchta

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT
Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT
Tylko teraz
119,00 zł
129,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  9 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zgłaszanie naruszeń a ochrona sygnalistów – procedura. Zostało już mało czasu na wdrożenie!
  Zgłaszanie naruszeń a ochrona sygnalistów – procedura. Problematyka sygnalizacji nieprawidłowości i ochrony sygnalistów to wyzwania, przed którymi niebawem staną podmioty z sektora prywatnego i publicznego w całej Europie. Pojawiają się w związku z tym liczne pytania, np.: czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmie? Co mi grozi jeżeli tego nie zrobię? To już ostatni moment, aby zgłębić temat – wskazuje mec. Dagmara Pajączkowska z kancelarii Chmura i Partnerzy.
  Wykup samochodu z leasingu - zmiany od 2022 roku
  Wykup samochodu z leasingu - zmiany od 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez Polski Ład pozbawią sporą część przedsiębiorców możliwości zawarcia umowy leasingu z korzystnym, 1-proc. wykupem auta – wynika z analiz Santander Consumer Multirent. Od czasu ogłoszenia zmian dla branży leasingowej przyjętych w ramach Polskiego Ładu nie milknie dyskusja o tym, jak wpłyną one na prawa leasingobiorców. Z przedstawionych informacji wynika, że nowe przepisy skupią się na ograniczeniu możliwości wykupienia pojazdu do majątku prywatnego. Jak teraz będzie wyglądał ten proces?
  Odpowiedzialność nabywcy na tle ustawy o VAT
  Solidarna odpowiedzialność VAT. Nabywanie towarów od kontrahentów ma swoje konsekwencje podatkowe. W większości przypadków przedsiębiorcy dokonują w takiej sytuacji odliczenia podatku VAT na podstawie otrzymanych faktur. Ustawa o VAT przewiduje jednak tzw. solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe kontrahenta w określonych przypadkach. Dodatkowo coraz bardziej popularny staje się nurt należytej staranności, który – co warto zaznaczyć na wstępie – nie doczekał się jeszcze ustawowej definicji. Te dwie instytucje są kluczowe, jeżeli chodzi o odpowiedzialność podatkową nabywcy towarów na tle ustawy o VAT.
  Sprzedaż wysyłkowa towarów konsumentom w Polsce przez podatnika VAT zgłoszonego do procedury OSS a JPK_VAT
  W ramach procedury OSS nie należy rozliczać dostaw towarów na rzecz konsumentów, podlegających opodatkowaniu w Polsce i nie spełniających definicji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) z art. 2 pkt 22a ustawy o VAT. Takie dostawy powinny być rozliczane w krajowej deklaracji VAT, a właściwym organem podatkowym pozostaje dla tych transakcji krajowy organ podatkowy. Złożenie deklaracji elektronicznej JPK_VAT w Polsce jest konieczne w takich przypadkach. Rejestracja do procedury unijnej na potrzeby rozliczenia WSTO nie wyłącza obowiązku składania krajowych deklaracji VAT. Złożenie deklaracji krajowej nie stanowi naruszenia procedury OSS. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2021 r.
  Stawka 0% VAT na żywność
  Stawka 0% VAT na żywność. 7 grudnia 2021 r. na spotkaniu ECOFIN ministrowie finansów państw członkowskich UE osiągnęli porozumienie co do tekstu nowelizacji dyrektywy VAT w zakresie objęcia stawką 0% produktów żywnościowych. Do zmiany dyrektywy potrzebna jest decyzja Rady Unii Europejskiej i może to nastąpić nie wcześniej niż w 2022 roku. Polska nie chce czekać z wprowadzeniem stawki 0% VAT na żywność do 2022 roku (przede wszystkim z uwagi na wysoką inflację) i cały czas apeluje do Komisji Europejskiej o zgodę na tymczasowe (na 6 miesięcy) zastosowanie tej stawki.
  Składka zdrowotna 2022 a stawka godzinowa w umowach zlecenia
  Jak nowe zasady ustalania składki zdrowotnej wpłyną w 2022 roku na obliczanie stawki godzinowej zleceniobiorców? Jak obliczyć składkę zdrowotną i wynagrodzenie zleceniobiorcy, który oprócz zlecenia pracuje też na umowę o pracę.
  Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, tzw. CIT estoński w 2022 roku - ile faktycznie wyniesie opodatkowanie
  CIT estoński w 2022 roku. Nowelizacja wielu przepisów podatkowych (tzw. Nowy Ład), wprowadzi od 2022 roku znaczne zmiany w zakresie opodatkowania spółek ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT-em estońskim). Zmiana dotychczasowych zasad wydaje się niezbędna, gdyż jak wskazuje praktyka, CIT estoński w obecnym kształcie nie spotkał się uznaniem w oczach podatników. W 2021 roku tą formę opodatkowania wybrało jedynie około 300 podmiotów z ponad 460 tysięcy aktywnych spółek zarejestrowanych w Polsce.
  Korekta "in minus" wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) - termin
  Korekta "in minus" WNT - termin. W lipcu 2021 r. podatnik rozliczający VAT miesięcznie nabył towary od niemieckiego kontrahenta. W związku z tym rozpoznał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Pod koniec października 2021 r. podatnik zwrócił część tych towarów. 5 listopada 2021 r. otrzymał od niemieckiego kontrahenta fakturę korygującą. Kiedy podatnik powinien dokonać korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku ze zwrotem części towarów?
  Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU
  Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU. Podatnik sprzedaje monitory komputerowe. Czy wykazując faktury dokumentujące ich dostawy w pliku JPK_VAT, powinien stosować kod GTU_06?
  Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych
  Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych. 7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki niemu – w ramach wytyczonej przez rząd strategii rozwoju elektromobilności – w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.
  VAT przy likwidacji spółki cywilnej - rozliczenia
  VAT przy likwidacji spółki cywilnej. Ze statystyk wynika, że nawet 1/3 firm nie przetrwa swojego pierwszego roku na rynku. Świadomy przedsiębiorca powinien wiedzieć jakie czynności na gruncie podatku VAT powinien dokonać w ramach likwidacji działalności gospodarczej.
  „Nowy start” - wparcie finansowe na ponowne otwarcie firmy
  „Nowy start” - wparcie finansowe na ponowne otwarcie firmy. Strach przed porażką jest jednym z głównych hamulcowych rozwoju przedsiębiorczości. Jak wynika z badania PARP, 41 proc. osób, które widzą szanse biznesowe w swoim otoczeniu, nie decyduje się na otworzenie własnej firmy z powodu tej obawy. Porażka jest jednak ryzykiem wpisanym w każdy biznes i może stanowić ważną lekcję na przyszłość. Tym, którzy mimo niepowodzenia zdecydowali się wrócić na rynek i ponownie rozpocząć działalność gospodarczą, PARP pomaga w ramach projektu „Nowy start”. O wsparcie, dzięki któremu łatwiejszy będzie powrót na rynek, mogą aplikować mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.
  Kasy fiskalne w 2022 roku – limit, zwolnienia, nowe rozporządzenie
  Kasy fiskalne w 2022 roku - limit, zwolnienia. Kto w 2022 roku będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych)? Kiedy nastąpi utrata zwolnienia? Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
  Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
  Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
  Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
  TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.