REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

REKLAMA

Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

Zwrot VAT niektórym podmiotom

Zmiany dotyczące zasad zwrotu VAT niektórym podmiotom zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, opublikowany w dniu 9 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

REKLAMA

Autopromocja

Przeważająca część regulacji zawartych w niniejszym rozporządzeniu, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, jest kontynuacją obecnie istniejących rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), opartych na przepisach dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) oraz Trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z dnia 21.11.1986, str. 40).

REKLAMA

Zmiany wynikają z konieczności wykonania delegacji ustawowej zawartej w znowelizowanym art. 89 ustawy o VAT w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114). Wprawdzie delegacja ustawowa zawarta w art. 89 ust. 5 ustawy o VAT nie ulega zmianie, ale zmienia się art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, do którego delegacja ta odsyła. Zatem zachodzi uchylenie pośrednie powodujące konieczność wydania nowego rozporządzenia, nie zaś jego zmiany.

W związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz w związku z nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość towarów importowanych istnieje konieczność zmiany § 3  ust. 1  pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), dalej „rozporządzenia”. Wprowadzenie tych zmian stanowi implementację przepisów art. 368, art. 369j oraz art. 369w dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. U. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, z późn. zm.).

Katalog czynności uprawniający do zwrotu VAT

W związku z powyższym, w projekcie rozporządzenia proponuje się w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p wprowadzić zmodyfikowany katalog czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego będzie mógł wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o zwrot podatku VAT i wprowadza się do tego katalogu następujące czynności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. m);

2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, dokonywaną przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. n);

3) dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. o);

4) sprzedaż na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. p).

Konsekwencją powyższych zmian jest dokonanie zmian w § 3 ust. 2 rozporządzenia (co powoduje jednocześnie zniesienie zasady wzajemności w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państwa trzeciego w zakresie czynności  wprowadzanych w § 3 ust. 1 pkt 2  lit. m-p rozporządzenia), § 7 ust. 4 pkt 3 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia (w załączniku tym proponuje się zmienić zapis w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10).

Proponowana zmiana w § 3 ust. 1 pkt 2  lit. g i h, poprzez zastąpienie wyrazów: „w klasie PKWiU ex 30.11” wyrazami: „ w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy” ma na celu dostosowanie do nomenklatury stosowanej w ustawie.

Rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT niektórym podmiotom

W pozostałym zakresie, jak wyjaśnia ustawodawca, projektowane rozporządzenie nie ulega zmianie w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860).

Celem rozporządzenia jest określenie warunków, terminów i trybu dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podatnikom oraz podmiotom zagranicznym określonym w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT.

Rozporządzenie określa także kiedy podatnicy czy podmioty zagraniczne składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz jakie informacje taki wniosek powinien zawierać.

Rozporządzeniem tym określa się również wzór wniosku o zwrot podatku w przypadku, gdy nie jest on składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku oraz sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku.

Ponadto rozporządzenie określa przypadki, w których podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, dokonujące sprzedaży mogą ubiegać się o zwrot podatku (poszerzając ten katalog o wyżej wymienione czynności zawarte w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p rozporządzenia) oraz reguluje kiedy podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, jak również wskazuje na rodzaj tych dokumentów. W rozporządzeniu kontynuowany jest również tryb zwrotu podatku w przypadku, gdy proporcja podatku podlegająca zwrotowi ulegnie zmianie po złożeniu wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 89 ust. 1e ustawy o VAT.

W § 1 i 2 projektowanego rozporządzenia zamieszczone zostały przepisy ogólne, które określają przedmiot regulacji zawartych w rozporządzeniu oraz zdefiniowano pojęcia jakimi w dalszej części rozporządzenia się posłużono (np. „zwrot podatku”, „podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej”, „podmiot uprawniony z państwa trzeciego” czy „państwo członkowskie siedziby”).

Przepisy § 3 do § 5 regulują przypadki dokonywania zwrotu podatku i określają podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot oraz warunki, jakie te podmioty muszą spełnić aby występować się o zwrot podatku od towarów i usług w Polsce, tj.: wskazują na:

- podmioty, którym przysługuje zwrot podatku  (§ 3),

- warunki, po spełnieniu których dokonywany będzie zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich (§ 4),

- okres uprawniający podatnika do występowania z wnioskami o zwrot podatku w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług lub importowanych towarów na terytorium kraju oraz wysokość kwoty wnioskowanego zwrotu podatku, jak również sposób przeliczania kwot wyrażonych w euro na złote (§ 5).

Przepis § 6 projektowanego rozporządzenia określa warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej. Regulacje te:

- wskazują, że zwrot podatku następował będzie na wniosek podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej w określonym terminie oraz wskazują na informacje jakie taki wniosek powinien zawierać (§ 6 ust. 1 – 4),

- wskazują przypadki, w których podmiot uprawniony ma obowiązek przedkładania wraz z wnioskiem określonych dokumentów oraz odsyłają do przepisu regulującego sposób przeliczania kwot wyrażanych w euro w tych dokumentach (§ 6 ust. 5 do 7),

- zobowiązują naczelnika urzędu skarbowego do niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej otrzymania takiego wniosku (§ 6 ust. 8),

- określają postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku
o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 6 ust. 9 i 10).

Przepisy zawarte w § 7 i 8 określają warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego na piśmie podmiotom uprawnionym z państw trzecich. Przepisy w tym obszarze:

- określają termin i sposób w jaki podmiot uprawniony z państwa trzeciego powinien występować o zwrot podatku (§ 7 ust. 1–3),

- określają rodzaj dokumentów, które do tego wniosku mają być dołączone (§ 7 ust. 4–7),

- regulują postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 7 ust. 8),

- obligują urząd skarbowy do zwrócenia podmiotowi uprawnionemu, po dokonaniu zwrotu podatku, oryginałów dokumentów przedłożonych przez niego wraz z wnioskiem o zwrot podatku (§ 8).

W przepisach § 9 − § 11 określa się terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku, zarówno podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak i podmiotom uprawnionym
z państw trzecich, na podstawie wniosku składanego na piśmie oraz wskazuje się sposób naliczania
i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie. Przepisy te:

- nakładają na naczelnika urzędu skarbowego obowiązek wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (§ 9 ust. 1),

- umożliwiają naczelnikowi urzędu skarbowego wystąpienie z żądaniem dostarczenia dodatkowych lub dalszych dodatkowych informacji, które sporządzone w języku polskim powinny być złożone w określonym  terminie (w § 9 ust. 2–4),

- określają termin do wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji oraz ustalają termin zwrotu uznanej kwoty podatku na 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji (§ 9 ust. 5 i 6),

- określają walutę w jakiej dokonywany jest zwrot podatku, jak również regulują kwestię kosztów związanych z dokonywaniem tego zwrotu (§ 10),

- regulują kwestię odsetek naliczanych od kwot podatku niezwróconych przez urząd skarbowy w terminie określonym w rozporządzeniu (§ 11).

W § 12 zawarto przepis przejściowy umożliwiający ubieganie się podmiotom uprawnionym o zwrot podatku za 2020 r. i I półrocze 2021 r. na podstawie dotychczasowych przepisów. Jeżeli wniosek dotyczy korekty ww. wniosku będzie składany na zasadach dotychczasowych.

Zwrot VAT - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., tj. razem z wejściem w życie przepisów art. 89 ust. 1 i 5 ustawy o VAT (§ 13).

Załączniki nr 1 i 2 stanowią kontynuację obecnie obowiązujących uregulowań. Załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera szczegółowe informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze sposobem opisu niektórych informacji. Załącznik nr 2 zawiera wzór wniosku o zwrot podatku w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby. W Załączniku nr 2 dokonano stosownych zmian w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10, które stanowią konsekwencję zmian zaproponowanych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m–p.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

oprac. Adam Kuchta

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA