Kategorie

Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

Zwrot VAT niektórym podmiotom

Reklama

Zmiany dotyczące zasad zwrotu VAT niektórym podmiotom zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, opublikowany w dniu 9 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przeważająca część regulacji zawartych w niniejszym rozporządzeniu, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, jest kontynuacją obecnie istniejących rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), opartych na przepisach dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) oraz Trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z dnia 21.11.1986, str. 40).

Reklama

Zmiany wynikają z konieczności wykonania delegacji ustawowej zawartej w znowelizowanym art. 89 ustawy o VAT w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114). Wprawdzie delegacja ustawowa zawarta w art. 89 ust. 5 ustawy o VAT nie ulega zmianie, ale zmienia się art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, do którego delegacja ta odsyła. Zatem zachodzi uchylenie pośrednie powodujące konieczność wydania nowego rozporządzenia, nie zaś jego zmiany.

W związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz w związku z nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość towarów importowanych istnieje konieczność zmiany § 3  ust. 1  pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), dalej „rozporządzenia”. Wprowadzenie tych zmian stanowi implementację przepisów art. 368, art. 369j oraz art. 369w dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. U. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, z późn. zm.).

Katalog czynności uprawniający do zwrotu VAT

W związku z powyższym, w projekcie rozporządzenia proponuje się w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p wprowadzić zmodyfikowany katalog czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego będzie mógł wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o zwrot podatku VAT i wprowadza się do tego katalogu następujące czynności:

1) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. m);

2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, dokonywaną przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. n);

3) dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. o);

4) sprzedaż na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. p).

Konsekwencją powyższych zmian jest dokonanie zmian w § 3 ust. 2 rozporządzenia (co powoduje jednocześnie zniesienie zasady wzajemności w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państwa trzeciego w zakresie czynności  wprowadzanych w § 3 ust. 1 pkt 2  lit. m-p rozporządzenia), § 7 ust. 4 pkt 3 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia (w załączniku tym proponuje się zmienić zapis w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10).

Proponowana zmiana w § 3 ust. 1 pkt 2  lit. g i h, poprzez zastąpienie wyrazów: „w klasie PKWiU ex 30.11” wyrazami: „ w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy” ma na celu dostosowanie do nomenklatury stosowanej w ustawie.

Rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT niektórym podmiotom

W pozostałym zakresie, jak wyjaśnia ustawodawca, projektowane rozporządzenie nie ulega zmianie w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860).

Celem rozporządzenia jest określenie warunków, terminów i trybu dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podatnikom oraz podmiotom zagranicznym określonym w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT.

Rozporządzenie określa także kiedy podatnicy czy podmioty zagraniczne składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz jakie informacje taki wniosek powinien zawierać.

Rozporządzeniem tym określa się również wzór wniosku o zwrot podatku w przypadku, gdy nie jest on składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku oraz sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku.

Ponadto rozporządzenie określa przypadki, w których podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, dokonujące sprzedaży mogą ubiegać się o zwrot podatku (poszerzając ten katalog o wyżej wymienione czynności zawarte w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p rozporządzenia) oraz reguluje kiedy podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, jak również wskazuje na rodzaj tych dokumentów. W rozporządzeniu kontynuowany jest również tryb zwrotu podatku w przypadku, gdy proporcja podatku podlegająca zwrotowi ulegnie zmianie po złożeniu wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 89 ust. 1e ustawy o VAT.

W § 1 i 2 projektowanego rozporządzenia zamieszczone zostały przepisy ogólne, które określają przedmiot regulacji zawartych w rozporządzeniu oraz zdefiniowano pojęcia jakimi w dalszej części rozporządzenia się posłużono (np. „zwrot podatku”, „podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej”, „podmiot uprawniony z państwa trzeciego” czy „państwo członkowskie siedziby”).

Przepisy § 3 do § 5 regulują przypadki dokonywania zwrotu podatku i określają podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot oraz warunki, jakie te podmioty muszą spełnić aby występować się o zwrot podatku od towarów i usług w Polsce, tj.: wskazują na:

- podmioty, którym przysługuje zwrot podatku  (§ 3),

- warunki, po spełnieniu których dokonywany będzie zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich (§ 4),

- okres uprawniający podatnika do występowania z wnioskami o zwrot podatku w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług lub importowanych towarów na terytorium kraju oraz wysokość kwoty wnioskowanego zwrotu podatku, jak również sposób przeliczania kwot wyrażonych w euro na złote (§ 5).

Przepis § 6 projektowanego rozporządzenia określa warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej. Regulacje te:

- wskazują, że zwrot podatku następował będzie na wniosek podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej w określonym terminie oraz wskazują na informacje jakie taki wniosek powinien zawierać (§ 6 ust. 1 – 4),

- wskazują przypadki, w których podmiot uprawniony ma obowiązek przedkładania wraz z wnioskiem określonych dokumentów oraz odsyłają do przepisu regulującego sposób przeliczania kwot wyrażanych w euro w tych dokumentach (§ 6 ust. 5 do 7),

- zobowiązują naczelnika urzędu skarbowego do niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej otrzymania takiego wniosku (§ 6 ust. 8),

- określają postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku
o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 6 ust. 9 i 10).

Przepisy zawarte w § 7 i 8 określają warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego na piśmie podmiotom uprawnionym z państw trzecich. Przepisy w tym obszarze:

- określają termin i sposób w jaki podmiot uprawniony z państwa trzeciego powinien występować o zwrot podatku (§ 7 ust. 1–3),

- określają rodzaj dokumentów, które do tego wniosku mają być dołączone (§ 7 ust. 4–7),

- regulują postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 7 ust. 8),

- obligują urząd skarbowy do zwrócenia podmiotowi uprawnionemu, po dokonaniu zwrotu podatku, oryginałów dokumentów przedłożonych przez niego wraz z wnioskiem o zwrot podatku (§ 8).

W przepisach § 9 − § 11 określa się terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku, zarówno podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak i podmiotom uprawnionym
z państw trzecich, na podstawie wniosku składanego na piśmie oraz wskazuje się sposób naliczania
i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie. Przepisy te:

- nakładają na naczelnika urzędu skarbowego obowiązek wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (§ 9 ust. 1),

- umożliwiają naczelnikowi urzędu skarbowego wystąpienie z żądaniem dostarczenia dodatkowych lub dalszych dodatkowych informacji, które sporządzone w języku polskim powinny być złożone w określonym  terminie (w § 9 ust. 2–4),

- określają termin do wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji oraz ustalają termin zwrotu uznanej kwoty podatku na 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji (§ 9 ust. 5 i 6),

- określają walutę w jakiej dokonywany jest zwrot podatku, jak również regulują kwestię kosztów związanych z dokonywaniem tego zwrotu (§ 10),

- regulują kwestię odsetek naliczanych od kwot podatku niezwróconych przez urząd skarbowy w terminie określonym w rozporządzeniu (§ 11).

W § 12 zawarto przepis przejściowy umożliwiający ubieganie się podmiotom uprawnionym o zwrot podatku za 2020 r. i I półrocze 2021 r. na podstawie dotychczasowych przepisów. Jeżeli wniosek dotyczy korekty ww. wniosku będzie składany na zasadach dotychczasowych.

Zwrot VAT - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., tj. razem z wejściem w życie przepisów art. 89 ust. 1 i 5 ustawy o VAT (§ 13).

Załączniki nr 1 i 2 stanowią kontynuację obecnie obowiązujących uregulowań. Załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera szczegółowe informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze sposobem opisu niektórych informacji. Załącznik nr 2 zawiera wzór wniosku o zwrot podatku w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby. W Załączniku nr 2 dokonano stosownych zmian w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10, które stanowią konsekwencję zmian zaproponowanych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m–p.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

oprac. Adam Kuchta

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?