REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

REKLAMA

Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

Zwrot VAT niektórym podmiotom

Zmiany dotyczące zasad zwrotu VAT niektórym podmiotom zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, opublikowany w dniu 9 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Autopromocja

Przeważająca część regulacji zawartych w niniejszym rozporządzeniu, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, jest kontynuacją obecnie istniejących rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), opartych na przepisach dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) oraz Trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z dnia 21.11.1986, str. 40).

Zmiany wynikają z konieczności wykonania delegacji ustawowej zawartej w znowelizowanym art. 89 ustawy o VAT w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114). Wprawdzie delegacja ustawowa zawarta w art. 89 ust. 5 ustawy o VAT nie ulega zmianie, ale zmienia się art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, do którego delegacja ta odsyła. Zatem zachodzi uchylenie pośrednie powodujące konieczność wydania nowego rozporządzenia, nie zaś jego zmiany.

W związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz w związku z nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość towarów importowanych istnieje konieczność zmiany § 3  ust. 1  pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), dalej „rozporządzenia”. Wprowadzenie tych zmian stanowi implementację przepisów art. 368, art. 369j oraz art. 369w dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. U. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, z późn. zm.).

Katalog czynności uprawniający do zwrotu VAT

W związku z powyższym, w projekcie rozporządzenia proponuje się w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p wprowadzić zmodyfikowany katalog czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego będzie mógł wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o zwrot podatku VAT i wprowadza się do tego katalogu następujące czynności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. m);

2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, dokonywaną przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. n);

3) dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. o);

4) sprzedaż na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. p).

Konsekwencją powyższych zmian jest dokonanie zmian w § 3 ust. 2 rozporządzenia (co powoduje jednocześnie zniesienie zasady wzajemności w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państwa trzeciego w zakresie czynności  wprowadzanych w § 3 ust. 1 pkt 2  lit. m-p rozporządzenia), § 7 ust. 4 pkt 3 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia (w załączniku tym proponuje się zmienić zapis w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10).

Proponowana zmiana w § 3 ust. 1 pkt 2  lit. g i h, poprzez zastąpienie wyrazów: „w klasie PKWiU ex 30.11” wyrazami: „ w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy” ma na celu dostosowanie do nomenklatury stosowanej w ustawie.

Rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT niektórym podmiotom

W pozostałym zakresie, jak wyjaśnia ustawodawca, projektowane rozporządzenie nie ulega zmianie w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860).

Celem rozporządzenia jest określenie warunków, terminów i trybu dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podatnikom oraz podmiotom zagranicznym określonym w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT.

Rozporządzenie określa także kiedy podatnicy czy podmioty zagraniczne składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz jakie informacje taki wniosek powinien zawierać.

Rozporządzeniem tym określa się również wzór wniosku o zwrot podatku w przypadku, gdy nie jest on składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku oraz sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku.

Autopromocja

Ponadto rozporządzenie określa przypadki, w których podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, dokonujące sprzedaży mogą ubiegać się o zwrot podatku (poszerzając ten katalog o wyżej wymienione czynności zawarte w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p rozporządzenia) oraz reguluje kiedy podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, jak również wskazuje na rodzaj tych dokumentów. W rozporządzeniu kontynuowany jest również tryb zwrotu podatku w przypadku, gdy proporcja podatku podlegająca zwrotowi ulegnie zmianie po złożeniu wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 89 ust. 1e ustawy o VAT.

W § 1 i 2 projektowanego rozporządzenia zamieszczone zostały przepisy ogólne, które określają przedmiot regulacji zawartych w rozporządzeniu oraz zdefiniowano pojęcia jakimi w dalszej części rozporządzenia się posłużono (np. „zwrot podatku”, „podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej”, „podmiot uprawniony z państwa trzeciego” czy „państwo członkowskie siedziby”).

Przepisy § 3 do § 5 regulują przypadki dokonywania zwrotu podatku i określają podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot oraz warunki, jakie te podmioty muszą spełnić aby występować się o zwrot podatku od towarów i usług w Polsce, tj.: wskazują na:

- podmioty, którym przysługuje zwrot podatku  (§ 3),

- warunki, po spełnieniu których dokonywany będzie zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich (§ 4),

- okres uprawniający podatnika do występowania z wnioskami o zwrot podatku w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług lub importowanych towarów na terytorium kraju oraz wysokość kwoty wnioskowanego zwrotu podatku, jak również sposób przeliczania kwot wyrażonych w euro na złote (§ 5).

Przepis § 6 projektowanego rozporządzenia określa warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej. Regulacje te:

- wskazują, że zwrot podatku następował będzie na wniosek podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej w określonym terminie oraz wskazują na informacje jakie taki wniosek powinien zawierać (§ 6 ust. 1 – 4),

- wskazują przypadki, w których podmiot uprawniony ma obowiązek przedkładania wraz z wnioskiem określonych dokumentów oraz odsyłają do przepisu regulującego sposób przeliczania kwot wyrażanych w euro w tych dokumentach (§ 6 ust. 5 do 7),

- zobowiązują naczelnika urzędu skarbowego do niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej otrzymania takiego wniosku (§ 6 ust. 8),

- określają postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku
o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 6 ust. 9 i 10).

Przepisy zawarte w § 7 i 8 określają warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego na piśmie podmiotom uprawnionym z państw trzecich. Przepisy w tym obszarze:

- określają termin i sposób w jaki podmiot uprawniony z państwa trzeciego powinien występować o zwrot podatku (§ 7 ust. 1–3),

- określają rodzaj dokumentów, które do tego wniosku mają być dołączone (§ 7 ust. 4–7),

- regulują postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 7 ust. 8),

- obligują urząd skarbowy do zwrócenia podmiotowi uprawnionemu, po dokonaniu zwrotu podatku, oryginałów dokumentów przedłożonych przez niego wraz z wnioskiem o zwrot podatku (§ 8).

W przepisach § 9 − § 11 określa się terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku, zarówno podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak i podmiotom uprawnionym
z państw trzecich, na podstawie wniosku składanego na piśmie oraz wskazuje się sposób naliczania
i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie. Przepisy te:

- nakładają na naczelnika urzędu skarbowego obowiązek wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (§ 9 ust. 1),

- umożliwiają naczelnikowi urzędu skarbowego wystąpienie z żądaniem dostarczenia dodatkowych lub dalszych dodatkowych informacji, które sporządzone w języku polskim powinny być złożone w określonym  terminie (w § 9 ust. 2–4),

- określają termin do wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji oraz ustalają termin zwrotu uznanej kwoty podatku na 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji (§ 9 ust. 5 i 6),

- określają walutę w jakiej dokonywany jest zwrot podatku, jak również regulują kwestię kosztów związanych z dokonywaniem tego zwrotu (§ 10),

- regulują kwestię odsetek naliczanych od kwot podatku niezwróconych przez urząd skarbowy w terminie określonym w rozporządzeniu (§ 11).

W § 12 zawarto przepis przejściowy umożliwiający ubieganie się podmiotom uprawnionym o zwrot podatku za 2020 r. i I półrocze 2021 r. na podstawie dotychczasowych przepisów. Jeżeli wniosek dotyczy korekty ww. wniosku będzie składany na zasadach dotychczasowych.

Zwrot VAT - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., tj. razem z wejściem w życie przepisów art. 89 ust. 1 i 5 ustawy o VAT (§ 13).

Załączniki nr 1 i 2 stanowią kontynuację obecnie obowiązujących uregulowań. Załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera szczegółowe informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze sposobem opisu niektórych informacji. Załącznik nr 2 zawiera wzór wniosku o zwrot podatku w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby. W Załączniku nr 2 dokonano stosownych zmian w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10, które stanowią konsekwencję zmian zaproponowanych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m–p.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

oprac. Adam Kuchta

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA