Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.

Kwestię obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (tzw. odliczenie VAT) regulują postanowienia art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Warunkiem kluczowym skorzystania z prawa do odliczenia jest wykorzystanie nabytych towarów i usług do czynności podlegających opodatkowaniu.

1. Kiedy trzeba posiadać status podatnika VAT czynnego, aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego?

Ustawodawca umożliwia podatnikom dokonanie odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach. Co do zasady, według art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Odliczenie podatku naliczonego może być realizowane w przypadku spełnienia przesłanek pozytywnych, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, oraz niewystąpienia przesłanek negatywnych, wymienionych w art. 88 ustawy o VAT. Normy art. 88 ustawy o VAT wskazują bowiem wyjątki pozbawiające podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jeden z nich, wynikający z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, odnosi się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Tacy podatnicy nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur.

Ważne!
Za moment rejestracji jako podatnik VAT czynny przyjmuje się datę złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Formułując wymóg formalny związany z rejestracją VAT, ustawodawca wskazuje jednocześnie, że warunkiem dokonania odliczenia podatku naliczonego jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT. Realizując swoje uprawnienie, podatnik powinien zatem niewątpliwie posiadać ten status. Przepisy ustawy o VAT nie nakładają jednak obowiązku, aby wskazany warunek był spełniony już w chwili otrzymania faktury. Oznacza to, że brak statusu czynnego podatnika VAT w dacie wystawienia i otrzymania faktury nie wyklucza prawa dokonania na jej podstawie odliczenia podatku naliczonego.

1.1 Jaką datę rozpoczęcia działalności wskazać w VAT-R, który jest składany po dokonaniu zakupów?

Oczywiście przesłanka formalna wykluczająca prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powinna być usunięta przez podatnika. Należy odróżnić moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego od momentu skorzystania z tego prawa. Przy założeniu, że dokonane zakupy będą służyły czynnościom podlegającym opodatkowaniu, podatnik nabędzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury. Chcąc skorzystać z tego prawa, powinien jednak dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny.

W zgłoszeniu rejestracyjnym jako okres rozliczeniowy, od którego podatnik będzie składał deklaracje VAT, należy wskazać datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, rozumianą jako moment poniesienia pierwszych wydatków mających związek z przyszłą realizacją czynności opodatkowanych VAT.

W praktyce działalności gospodarczej takie sytuacje nie należą do rzadkości. Podatnicy podejmujący działalność niejednokrotnie realizują bowiem zakupy towarów i usług na jej potrzeby jeszcze przed formalną rejestracją do VAT. Rejestracji, jako podatnicy VAT czynni, dokonują dopiero w momencie faktycznego podjęcia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Ewentualne opóźnienie w tym zakresie nie wpłynie jednak na przysługujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z otrzymanych faktur.

Przykład
W okresie od września do listopada 2021 r. przedsiębiorca podejmujący jednoosobową działalność gospodarczą dokonywał nabyć towarów i usług związanych z remontem lokalu handlowego, w którym począwszy od kwietnia 2022 r. rozpoczął wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Przed rozpoczęciem sprzedaży, 15 kwietnia 2022 r., przedsiębiorca zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. W zgłoszeniu rejestracyjnym zadeklarował, że z tytułu VAT będzie rozliczał się miesięcznie. W składanym zgłoszeniu rejestracyjnym jako datę rozpoczęcia rozliczeń z tytułu VAT podatnik powinien wskazać wrzesień 2021 r., w którym dokonał pierwszych nabyć towarów i usług na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwestia odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją do podatku od towarów i usług budziła niekiedy pewne wątpliwości interpretacyjne. Pod wpływem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa krajowego organy podatkowe przyznają już obecnie pełne prawo do realizacji odliczenia. Oczywiście pod warunkiem rejestracji jako podatnik VAT czynny przed skorzystaniem z tego prawa od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT.. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.245.2021.2.AW), w której wskazywano, że:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ujętego w fakturach zaliczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę przed formalną rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, bowiem od samego początku zamiarem Wnioskodawcy było wykorzystywanie lokalu w opodatkowanej VAT działalności gospodarczej polegającej na wynajmie Apartamentu Operatorowi. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że jakkolwiek w momencie podpisywania umowy przedwstępnej i otrzymania pierwszych faktur zaliczkowych, Wnioskodawca nie był formalnie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, to już od samego początku działał w charakterze podatnika VAT z zamiarem wykorzystania Apartamentu w ramach działalności opodatkowanej (opodatkowanego wynajmu Apartamentu na rzecz Operatora).

Podobnie argumentowano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.1.2021.1.ŻR).

Brak terminowej rejestracji do podatku od towarów i usług nie może być tym samym przesłanką skutkującą wyłączeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabyć towarów i usług, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Sama rejestracja to czynność typowo techniczna, niewpływająca na rzeczywisty status podatnika, stanowiący kategorię obiektywną. W razie uchybień w zakresie terminu rejestracji jako podatnik VAT czynny organy podatkowe powinny umożliwiać korygowanie takiego błędu poprzez dokonanie wstecznej rejestracji do podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę ostatnie interpretacje indywidualne wydawane w tym zakresie, wydaje się, że takie jest również stanowisko organów podatkowych.

1.2. Czy można skorygować VAT-R, gdy wskazano późniejszy okres rozpoczęcia działalności?

Powstaje pytanie, co podatnik powinien zrobić, gdy pierwotnie wskaże faktyczną datę rozpoczęcia działalności. Zdaniem organów podatkowych może złożyć korektę(aktualizację) formularza VAT-R. W cytowanym już piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r. czytamy:

Natomiast w celu dokonania odliczenia podatku naliczonego ujętego w fakturach zaliczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę przed formalną rejestracją Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego konieczne jest uprzednie dokonanie przez Wnioskodawcę odpowiedniej korekty zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dla potrzeb podatku od towarów i usług wskazując okres rozliczeniowy, od którego Zainteresowany jako podatnik VAT czynny będzie mógł rozliczać podatek od towarów i usług i składać deklaracje dla potrzeb tego podatku.

2. Kiedy można odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją

W przypadku nabyć towarów i usług dokonywanych w okresach rozliczeniowych bezpośrednio poprzedzających moment rejestracji jako podatnik VAT czynny może się okazać, że wszystkie zakupy zostaną rozliczone w bieżącej deklaracji dla podatku od towarów i usług. Przepisy art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT umożliwiają bowiem skorzystanie z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, ewentualnie w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych miesięcy. W praktyce podatnik dokonujący nabyć towarów i usług w ciągu trzech miesięcy poprzedzających okres jego rejestracji jako podatnik VAT czynny może rozliczyć wszystkie te zakupy w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym zarejestrował się jako podatnik VAT czynny.

Przykład
W okresie od lutego do kwietnia 2022 r. przedsiębiorca podejmujący jednoosobową działalność gospodarczą dokonywał nabyć towarów i usług związanych z wyposażeniem pomieszczeń biurowych firmy. Zawarł umowę najmu lokalu, kupił wyposażenie biura, w tym meble i sprzęt komputerowy. Począwszy od maja 2022 r. przedsiębiorca rozpoczął w tym lokalu wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Przed rozpoczęciem sprzedaży, 12 maja 2022 r., zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Odliczenie podatku naliczonego dotyczącego wszystkich nabyć dokonanych przed formalną rejestracją będzie mógł zrealizować jednorazowo, w JPK_V7 za maj 2022 r., gdyż od zakupów dokonanych w lutym na odliczenie ma jeszcze trzy kolejne miesiące.

3. Jakimi dokumentami musi dysponować podatnik, aby odliczyć VAT?

Podstawą odliczenia VAT jest faktura wystawiona na firmę kupującego, zawierająca jej NIP. W przypadku zakupów dokonywanych przed rejestracją problemem może być NIP nabywcy. Kupujący nie zawsze nim dysponuje. Numer NIP nie może być zastąpiony numerem PESEL czy REGON. Należy pamiętać, że nie zawsze uzupełnimy NIP na fakturze. Gdy sprzedawca zaewidencjonuje obrót na kasie, a paragon nie zawiera numeru NIP kupującego, to takie zakupy traktujemy jak prywatne. Nie można później wystawić faktury na firmę, zawierającej NIP kupującego. Jak czytamy w objaśnieniach podatkowych MF z 16 października 2020 r.:

Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie rejestrującej i potwierdzona paragonem fiskalnym, fakturę z numerem NIP wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy. Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi zdecydować, czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument. Obowiązek zgłoszenia zamiaru otrzymania faktury przed finalizacją zakupów dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz podatników.

Dlatego gdy nie dysponujemy jeszcze numerem NIP, a wiemy, że zakupy będą przeznaczone do działalności, to należy ustalić ze sprzedawcą, aby wystawił nam tylko fakturę i nie ewidencjonował tej sprzedaży na kasie. Ujmowanie na kasach rejestrujących sprzedaży na rzecz podatników jest dopuszczalne przepisami ustawy o VAT, ale to od sprzedawcy zależy, czy ujmie taką sprzedaż, czy nie.

Z takich faktur (niewystawionych do paragonu) nabywca może odliczyć VAT, mimo że nie zawierają jego numeru NIP. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2022 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.483.2021.2.AK) czytamy:

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnioskodawca spełnił warunki formalne, tj. dokonał 3 listopada 2021 r. zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R wskazując wrzesień 2021 r. jako okres, za który została złożona pierwsza deklaracja dla celów podatku VAT rezygnując z prawa do zwolnienia od 1 września 2021 r., i został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawionych ww. fakturach, mimo, że faktury te nie zawierały NIP Wnioskodawcy, ponieważ brak NIP-u przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu pozostałych danych podmiotu będącego nabywcą jest wadą techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Ponadto - jak wskazał Wnioskodawca - nieruchomości będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stanowisko to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził również w piśmie z 28 kwietnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.111.2021.1.DS).

Gdy nabywca otrzyma NIP, może wystawić notę korygującą. Notę należy wysłać sprzedawcy w celu jej potwierdzenia. O sposobie i formie tej akceptacji decydują strony transakcji. Warto zarówno w samej nocie, jak i w wiadomości do kontrahenta zawrzeć informację, że w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie od otrzymania noty korygującej brak sprzeciwu w zakresie korygowanych danych uważa się za akceptację noty korygującej (milcząca akceptacja).

Nabywca może również wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej.

Podstawa prawna:

 • art. 86 ust. 1, 10 i 11, art. 88 ust. 4 oraz art. 96 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1137.

POWOŁANE INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.1.2021.1.ŻR)

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.245.2021.2.AW)

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2022 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.483.2021.2.AK)

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.111.2021.1.DS)

Ewa Kowalska, Ekspert w zakresie VAT

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.