Kategorie

Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu - korekta odliczonego VAT

Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu - korekta odliczonego VAT
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu - korekta odliczonego VAT
Od 1 kwietnia 2014 r. do ustawy o VAT został dodany art. 90b, który przewiduje specjalny system korekt związanych ze zmianą przeznaczenia użytkowanego samochodu. Po zmianie przepisów podatnicy mogą podjąć decyzję, że użytkowany przez nich samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (osobowy lub ciężarowy) będzie wykorzystany wyłącznie do działalności gospodarczej. W takim przypadku mogą odliczać 100% VAT. Gdy samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych – odliczą 50% VAT. Decyzję zawsze mogą zmienić.

Jak wynika z wyjaśnień MF: Zmiana wykorzystywania pojazdu musi mieć charakter trwały i stały, potwierdzony obiektywnymi okolicznościami, znajdującymi swój wyraz m.in. w zmianie zasad używania pojazdu,
określonymi przez podatnika. Krótkookresowe (np. tygodniowe) zmiany wykorzystywania pojazdu wskazują na użytek „mieszany” pojazdu od samego początku ponoszenia wydatków związanych z pojazdem – wskazują bowiem na możliwość użytku prywatnego
.

Gdy podatnik zmieni decyzję, musi złożyć aktualizację VAT-26. Aktualizacji wcześniej złożonej informacji musi obowiązkowo dokonać, jeżeli nastąpi zmiana wykorzystywania danego pojazdu z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie „mieszane” (co wiąże się ze zmniejszeniem wysokości przysługującego odliczenia podatku ze 100% na 50%).

W takiej sytuacji aktualizacja informacji powinna zostać dokonana najpóźniej przed dniem, w którym dokonano zmiany wykorzystywania pojazdu. Gdy podatnik zmieni wykorzystanie z mieszanego na wykorzystanie wyłącznie do działalności, składa VAT-26 w terminie siedmiu dni od dnia, kiedy poniesie pierwszy wydatek, od którego będzie odliczał pełny VAT.

Aktualizację VAT-26 należy złożyć najpóźniej przed dniem, w którym dokonano zmiany wykorzystywania pojazdu.

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Poniżej omówimy najważniejsze zasady dokonywania korekt.

1. Prawo do korekty (gdy korekta jest na plus) oraz obowiązek korekty (gdy korekta jest na minus) dotyczy podatników, u których o prawie do odliczenia VAT od samochodów zadecydowało przeznaczenie samochodu lub jego konstrukcja (gdy z powodu zmian w konstrukcji pojazd nie będzie spełniał warunków do pełnego odliczenia VAT lub zacznie spełniać).

Podatnik kupił samochód 15 kwietnia 2015 r. i zadecydował, że będzie on wykorzystywany wyłącznie do działalności. Złożył do urzędu VAT-26. Załóżmy, że w listopadzie 2015 r. zmieni zdanie. W tej sytuacji będzie zobowiązany do korekty odliczonego VAT.

2. Ani obowiązek korekty, ani uprawnienie do korekty nie dotyczy samochodów kupionych przed 1 kwietnia 2014 r., gdy zmieni się ich przeznaczenie. Jak wynika z art. 11 ustawy zmieniającej z 7 lutego 2014 r. przepisy art. 90b ustawy o VAT stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 1 kwietnia 2014 r. Wyjątkiem jest sprzedaż samochodów.

3. Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie, jak przy nabyciu „na własność ” – jednorazowo „z góry”), zatem istnieje możliwość weryfikowania odliczania na bieżąco – w miesiącu zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest też zmiana zasad odliczania.

4. Podatnik ma prawo lub obowiązek dokonać korekty, ale tylko gdy nie minął okres korekty.

Okres korekty zależy od tego, jaka jest wartość początkowa samochodu. Jeśli wartość początkowa samochodu:
- nie przekracza 15 000 zł – korekty dokonuje się, jeżeli zmiana jego wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy;

Załóżmy, że podatnik wykupi w lipcu 2015 r. samochód z leasingu. Jego wartość początkowa wyniesie 12 000 zł. Okres korekty kończy się 30 czerwca 2016 r. Gdy po tym terminie podatnik zmieni przeznaczenie samochodu, nie będzie zobowiązany ani uprawniony do korekty.

- przekracza 15 000 zł – korekty dokonuje się, jeżeli zmiana jego wykorzystywania nastąpiła w okresie 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.

Załóżmy, że podatnik kupi w lipcu 2015 r. samochód. Wartość początkowa pojazdu wyniesie 52 000 zł. Okres korekty kończy się 30 czerwca 2020 r. Gdy po tym terminie podatnik zmieni przeznaczenie samochodu, nie będzie zobowiązany ani uprawniony do korekty.

Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na odliczenie VAT zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

Zdaniem MF miesiąc, w którym dokonano zakupu, jest pierwszym miesiącem korekty. Według zasad liczenia terminów z Ordynacji podatkowej powinien to być następny miesiąc.

5. Z obowiązku złożenia VAT-26 zwolnieni są podatnicy, którzy samochód wykorzystują wyłącznie do działalności gospodarczej, ale jest on przeznaczony do:
- odsprzedaży,
- sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, lub
- oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Warunkiem jest, że odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Oznacza to zasadniczo, że ci podatnicy mogą od zakupu samochodu odliczyć 100%, ale nie muszą składać do urzędu VAT-26 ani prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Jednak jak wyjaśnia MF: Użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do odprzedaży, ale przed jej dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wskazane elementy.

Obowiązek złożenia VAT-26 dotyczy również samochodów np. wykupionych z leasingu i przeznaczonych do odsprzedaży, aby od wykupu samochodu można było odliczyć 100% VAT. Gdy wykupiony samochód będzie przeznaczony do celów mieszanych, od wykupu samochodu odliczymy 50% VAT. Powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji możemy posłużyć się systemem korekt, gdy samochód po wykupieniu jest przeznaczony do odsprzedaży i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a nie złożono VAT-26? Ustawodawca, określając zasadę korekt, odnosi się do wartości początkowej środków trwałych, co sugeruje, że zasada ta ma zastosowanie do środków trwałych. Nie można jednak się z tym zgodzić. Sposób rozliczenia wydatku w podatku dochodowym nie może decydować o rozliczeniu VAT. W takiej sytuacji, ustalając, jakiemu okresowi
korekty podlega samochód, należy określić jego wartość początkową, tak jakby był zaliczany do środków trwałych.


6. W przypadku niezłożenia informacji w terminie dla celów stosowania odliczenia uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej dopiero od dnia jej złożenia. W konsekwencji do czasu złożenia tej informacji podatnikowi będzie przysługiwać prawo tylko do ograniczonego (50%) odliczenia VAT. Pełne odliczenie znajdzie zastosowanie dopiero do wydatków poniesionych od dnia jej złożenia. Dotyczy to jednak wydatków innych niż zakup samochodu. W takiej sytuacji system korekt ma zastosowanie do wydatku związanego z zakupem samochodu.

MF wyjaśniło ten problem na przykładzie:

Podatnik nabył 2 kwietnia 2014 r. samochód z homologacją ciężarową o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i ładowności większej niż 500 kg, który ma być wykorzystywany przez niego wyłącznie do działalności gospodarczej. Poniósł wydatki na zakup paliwa 5 kwietnia 2014 r. i 20 maja 2014 r. oraz na zakup opon 17 kwietnia 2014 r. Informacja została złożona 15 maja 2014 r. Podatnik odliczył 100% podatku od wszystkich poniesionych wydatków. Termin do złożenia informacji upłynął 9 kwietnia 2014 r.

W związku ze złożeniem informacji po terminie podatnik od wydatków poniesionych w dniach 2, 5 i 17 kwietnia 2014 r. może dokonać odliczenia VAT w wysokości 50%, natomiast od wydatku poniesionego 20 maja 2014 r. podatnik może odliczyć 100% podatku.

W odniesieniu do wydatku poniesionego 2 kwietnia 2014 r. (zakup samochodu) podatnik może dokonać korekty podatku naliczonego.

Jak wynika z tego przykładu, gdy podatnik odliczył w całości podatek naliczony od wszystkich wydatków związanych z pojazdem, w odniesieniu do którego nie złożył w terminie informacji, będzie on obowiązany dokonać korekty wszystkich odliczeń. Natomiast do wydatków związanych z zakupem samochodu będzie miał zastosowanie system korekt.

Podatnik kupił samochód 10 kwietnia 2015 r. i odliczył 100% VAT, załóżmy jednak, że VAT-26 złoży dopiero w czerwcu 2015 r. W tej sytuacji będzie musiał dokonać korekty odliczenia za kwiecień 2015 r., w której zmniejszy odliczenie VAT od samochodu o 50%. Następnie w deklaracji za czerwiec 2015 r. skorzysta z systemu korekt i zwiększy VAT naliczony.

7. Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Kwoty korekty wykazujemy w poz. 43 deklaracji VAT-7, gdy samochód jest środkiem trwałym.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

8. Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, kwota korekty powinna uwzględniać proporcję zastosowaną przy odliczeniu.

Korekta zwiększająca VAT

15 kwietnia 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy, który ma służyć do celów mieszanych. VAT z faktury wyniósł 13 800 zł. Dlatego w deklaracji za kwiecień 2014 r. podatnik odliczył 6900 zł. Następnie podjął decyzję, że samochód od 1 kwietnia 2015 r. będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności. 1 kwietnia 2015 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). W tym przypadku do końca okresu korekty zostało 48 miesięcy. Okres korekty wynosi 60 miesięcy i kończy się 31 marca 2019 r.

W takiej sytuacji należy wyliczyć VAT w następujący sposób:
kwota nieodliczonego VAT : liczba miesięcy korekty x liczba miesięcy pozostałych do końca korekty

Podatnik w rozliczeniu za kwiecień 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 5520 zł (6900 zł : 60 mies. x 48 mies.).

Korekta zmniejszająca VAT

15 kwietnia 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy, który będzie służył wyłącznie do działalności. VAT z faktury wyniósł 11 500 zł. 21 kwietnia 2014 r. podatnik złożył VAT-26, dlatego w deklaracji za kwiecień 2014 r. odliczył 11 500 zł. Załóżmy, że podatnik podjął decyzję, że samochód od 1 kwietnia 2016 r. będzie wykorzystywany do celów mieszanych. Dlatego 1 kwietnia 2016 r. złoży w urzędzie skarbowym aktualizację VAT-26. W tym przypadku do końca okresu korekty zostało 36 miesięcy. Okres korekty wynosi 60 miesięcy i kończy się 31 marca 2019 r.

W takiej sytuacji należy wyliczyć VAT w następujący sposób:
kwota VAT, jakiej podatnik by nie odliczył, gdyby stosował ograniczenia (tj. 50% VAT z faktury) : liczba miesięcy korekty x liczba miesięcy pozostałych do końca korekty

Podatnik w rozliczeniu za kwiecień 2016 r. będzie miał obowiązek zmniejszyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 3450 zł (5750 zł : 60 mies. x 36 mies.).

Korekta zmniejszająca VAT, gdy podatnik stosuje proporcję

15 kwietnia 2014 r. podatnik wykupił z leasingu samochód osobowy, który będzie służył wyłącznie do działalności. VAT z faktury wyniósł 2300 zł. 21 kwietnia 2014 r. podatnik złożył VAT-26. Ponieważ samochód służy do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, przy odliczaniu VAT podatnik zastosował proporcję, która wyniosła 80%. Dlatego w deklaracji za kwiecień 2014 r. odliczył 1840 zł (2300 zł x 80%). Następnie podatnik podjął decyzję, że samochód od 1 października 2014 r. będzie wykorzystywany do celów mieszanych. Dlatego 1 października 2014 r. podatnik złożył w urzędzie skarbowym aktualizację VAT-26. W tym przypadku do końca okresu korekty zostało 6 miesięcy. Okres korekty wynosi 12 miesięcy i kończy się 31 marca 2015 r.

W takiej sytuacji należy wyliczyć VAT w następujący sposób:
kwota VAT, jakiej podatnik by nie odliczył, gdyby stosował ograniczenia (tj. 50% VAT z faktury x wskaźnik proporcji) : liczba miesięcy korekty x liczba miesięcy pozostałych do końca korekty

Podatnik w rozliczeniu za październik 2014 r. miał obowiązek zmniejszyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 460 zł (1150 zł x 80% : 12 mies. x 6 mies.).

Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatkowych samochodów firmowych: Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.