Kategorie

Miejsce opodatkowania VAT usług związanych z nieruchomościami - zmiany 2017

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
Miejsce opodatkowania VAT usług związanych z nieruchomościami
Miejsce opodatkowania VAT usług związanych z nieruchomościami
www.shutterstock.com
Z początkiem 2017 roku zaczęły obowiązywać istotne zmiany w przedmiocie ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Dla ich pełnego zrozumienia konieczne jest poznanie zarówno dotychczasowej praktyki orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i przepisów Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 1042/2013 wraz ze specjalnymi wyjaśnieniami opublikowanymi przez Komisję Europejską.

Miejsce świadczenia usług w VAT - wprowadzenie

Ustalenie miejsca świadczenia usług ma zasadnicze znaczenie dla zasad ich rozliczenia dla celów VAT. Określenie gdzie znajduje się miejsce świadczenia wyznacza bowiem kraj, w którym dana transakcja podlega opodatkowaniu VAT. W wielu przypadkach miejsce świadczenia usługi wskazuje również na podmiot, który jest zobowiązany do jej rozliczenia w ramach tzw. „importu usług”.

Ustanowione w art. 28b ust. 1 oraz 28c ust. 1 ustawy o VAT zasady o podstawowym charakterze wskazują, że miejscem świadczenia usług:

 • w przypadku świadczenia ich na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych;
 • w przypadku świadczenia ich na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
Reklama

Zastosowanie tych zasad sprowadza się w praktyce do ustalenia statusu odbiorcy usługi. W uproszczeniu, jeżeli nabywca dokonuje zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to miejsce opodatkowania usług dla celów VAT wyznacza jego siedziba działalności, a w przypadku usług nabywanych przez podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej – miejscem opodatkowania będzie kraj siedziby usługodawcy.

Jednocześnie, ustawa o VAT przewiduje od powyższej reguły wyjątki, określone w art. 28b ust. 2-4 i art. 28c ust. 2 i 3 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n ustawy o VAT. Właściwe zastosowanie tych zasad szczególnych może budzić w praktyce większe wątpliwości, gdyż w większości przypadków wymaga szczegółowej analizy danej transakcji zmierzającej do ustalenia co jest jej przedmiotem oraz w jakich okolicznościach jest realizowana.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Usługi związane z nieruchomościami – wyjątek od zasady ogólnej

Reklama

Dość istotnym wyjątkiem w przedmiocie ustalenia miejsca świadczenia usług (m.in. z uwagi na powszechność jego stosowania) jest zasada określona w art. 28e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Przywołana regulacja wprowadza zasadę – stosowaną zarówno do usług świadczonych na rzecz podatników, jak i podmiotów niebędących podatnikami – która jako czynnik przesądzający o miejscu opodatkowania wskazuje na łatwy w identyfikacji fakt, tj. miejsce położenia nieruchomości. Jej zastosowanie wydaje się być zatem na pierwszy rzut oka proste, wystarczy bowiem znać adres (kraj) pod jakim znajduje się nieruchomość. Niemniej, zagadnienie to w rzeczywistości jest przedmiotem sporów.

Oś tego sporu w poszczególnych przypadkach nie koncertuje się na określeniu gdzie znajduje się nieruchomość, lecz dotyczy praktycznych trudności w przesądzeniu, czy dana usługa rzeczywiście jest związana z nieruchomościami. Innymi słowy, nie ma pełnej zgody – a przynajmniej nie było do tej pory – co do tego jakie cechy świadczenia (usługi) powodują, że z całą pewnością powinno ono zostać uznane za związane z nieruchomością. Powyższego problemu nie rozwiązuje sama konstrukcja art. 28e ustawy o VAT, który wymienione w nim kategorie usług traktuje jedynie przykładowo, pozostawiając ustanowiony przez siebie katalog usług otwartym.

Pomocne orzecznictwo TSUE

Regulacja art. 28e ustawy o VAT oparta jest na art. 47 Dyrektywy VAT. Tym samym, wątpliwości związane z opodatkowaniem usług związanych z nieruchomościami próbował wyjaśniać również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jego orzecznictwo miało do tej pory dość szerokie odzwierciedlenie w podejściu organów podatkowych i sądów administracyjnych.

W tym kontekście szczególnie interesujące jest orzeczenie zapadłe w sprawie polskiego podatnika VAT, tj. wyrok TSUE z 27 czerwca 2013 r. w sprawie RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland (sygn. C-155/12). Wyrok ten dotyczył określenia miejsca opodatkowania kompleksowych usług magazynowania, niemniej wskazane w nim przesłanki jakimi kierował się TSUE w swoim rozstrzygnięciu mają charakter uniwersalny i wykraczający poza tę indywidualną sprawę.

Trybunał stwierdził bowiem, iż usługi w zakresie magazynowania mogą być objęte art. 47 Dyrektywy VAT (stanowiącym odpowiednik art. 28e ustawy o VAT), jedynie wówczas, gdy magazynowanie stanowi świadczenie główne czynności jednolitej i usługobiorcom jest przyznane prawo używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości. TSUE wskazał, że z jego dotychczasowego orzecznictwa wynika, że jedynie świadczenie usług, które pozostaje w wystarczająco bezpośrednim związku z nieruchomością, mieści się w zakresie stosowania art. 47 Dyrektywy VAT. Co więcej, aby świadczenie usług było objęte zakresem tego przepisu, owo świadczenie mysi być związane z wyraźnie określoną nieruchomością. Jednocześnie, niezbędne jest, aby przedmiotem świadczenia usług była sama nieruchomość, a zdaniem Trybunału, tak dzieje się w szczególności wówczas, gdy nieruchomość określoną w sposób wyraźny należy uznać za konstytutywny element świadczenia usług, jako że stanowi ona centralny i nieodzowny element świadczenia (sama nieruchomość stanowi przedmiot świadczenia).

Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 1042/2013

Orzecznictwo TSUE, pomimo że pomocne przy interpretacji art. 28e ustawy o VAT, nie mogło zastąpić wprowadzenia regulacji prawnych, w tym zwłaszcza ustanowienia ich na poziomie wspólnotowym. Tym samym, jako pozytywne rozwiązanie należy poczytywać wejście w życie przepisów Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 1042/2013 z 7 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług, które doprecyzowało m.in. zakres stosowania art. 47 Dyrektywy VAT.

Przepisy te weszły w życie z początkiem 2017 r. i obowiązują wprost w każdym państwie członkowskim UE, bez konieczności ich osobnego zaimplementowania do krajowego porządku prawnego. Generalnie, regulacje te porządkują dwie kwestie, tj. wprowadzają autonomiczną unijną definicję nieruchomości na potrzeby stosowania przepisów o VAT oraz definiują otwarty (przykładowy) katalog usług uznawanych za związane z nieruchomością oraz takich, które związku z nieruchomością nie wykazują.

Zgodnie z Rozporządzeniem 1042/2013 za nieruchomość uznawać się będzie:

a) każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania,

b) każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej poziomu morza, których nie można w łatwy sposób zdemontować lub przenieść,

c) każdy zainstalowany element stanowiący integralną część budynku lub konstrukcji, bez którego budynek lub konstrukcja są niepełne, taki jak drzwi, okna, dachy, schody i windy,

d) każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowane na stałe w budynku lub konstrukcji, które nie mogą być przeniesione bez zniszczenia lub zmiany budynku lub konstrukcji.

Wprowadzenie przepisów definiujących pojęcie „nieruchomości” jest istotne biorąc pod uwagę szerokie orzecznictwo TSUE w tym zakresie. Przykładowo, w kontekście stosowania art. 47 Dyrektywy VAT, Trybunał wypowiadał się w wyroku z 7 września 2006 r. w sprawie sprawa Heger Rudi (sygn. C-166/05), w zakresie usług polegających na przeniesieniu praw do połowu ryb na określonej części rzeki. Z drugiej strony, mając na uwadze daleko posunięte dążenie do harmonizacji podatku VAT oraz konieczność jego jednolitego interpretowania we wszystkich Państwach Członkowskich, nie jest możliwe stosowanie w tym zakresie definicji krajowych (takich jak przewidziane np. w polskim Kodeksie Cywilnym).

Za usługi związane z nieruchomością uważać się będzie usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Rozporządzenie 1042/2013 wskazuje, że usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach:

a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług

b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

Rozporządzenie 1042/2013 określa, że powyższe kryteria będą spełniać w szczególności następujące usługi:

 • opracowanie planów budynku lub jego części przeznaczonych na określoną działkę, bez względu na to, czy budynek został wzniesiony,
 • świadczenie usług nadzoru budowlanego lub ochrony na miejscu,
 • wznoszenie budynku na terenie oraz prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące budynku lub jego części,
 • budowę stałych struktur na terenie, jak również prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące stałych struktur, takich jak systemy rurociągów gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i podobnych,
 • szacowanie wartości nieruchomości, łącznie z przypadkami, kiedy taka usługa jest wymagana na potrzeby ubezpieczenia, w celu ustalenia wartości nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu lub w celu oszacowania ryzyka i strat w przypadku sporów,
 • wynajem lub wydzierżawianie nieruchomości (z wyjątkiem świadczonych w ten sposób usług reklamowych), łącznie z przechowywaniem towarów w wyznaczonej do tego określonej części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego użytku przez usługobiorcę,
 • instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość,
 • usługi prawne związane z przeniesieniem tytułu do nieruchomości, ustanowieniem lub przeniesieniem określonych udziałów w nieruchomościach lub praw rzeczowych dotyczących nieruchomości (bez względu na to, czy są one traktowane tak jak rzeczy), takie jak czynności notarialne lub sporządzanie umów kupna lub sprzedaży nieruchomości, nawet jeżeli transakcja, w wyniku której dochodzi do zmiany stanu prawnego nieruchomości, nie zostaje przeprowadzona.

Wskazany powyżej katalog ma charakter otwarty, zatem zakresem art. 47 Dyrektywy VAT mogą być objęte również inne świadczenia. Niemniej, z uwagi na dość rozbudowany zbiór przykładowych świadczeń stanowiących usługi związane z nieruchomościami, wprowadzenie tego katalogu należy ocenić pozytywnie. Dotyczy to zwłaszcza usługi, które do tej pory nie były wprost wskazywane w treści obowiązujących przepisów jako świadczenia dotyczące nieruchomości (np. instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość) oraz świadczenia których klasyfikacja była przedmiotem licznych sporów (np. przechowywaniem towarów w wyznaczonej do tego określonej części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego użytku przez usługobiorcę).

Zgodnie z nowymi regulacjami art. 47 Dyrektywy VAT dotyczący usług związanych z nieruchomościami nie będzie miał zastosowania do następujących, ściśle określonych świadczeń:

 • opracowania planów budynku lub jego części, jeżeli nie są one przeznaczone na określoną działkę;
 • przechowywania towarów na terenie nieruchomości, jeżeli żadna część nieruchomości nie jest przeznaczona do wyłącznego użytku przez usługobiorcę;
 • świadczenia usług reklamowych, nawet jeżeli wiąże się to z wykorzystaniem nieruchomości;
 • pośrednictwa w świadczeniu usług zakwaterowania hotelowego lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, jeżeli pośrednik działa w imieniu i na rzecz osoby trzeciej;
 • udostępniania miejsca na stoisko podczas targów lub wystaw, łącznie z innymi powiązanymi usługami umożliwiającymi wystawcy przedstawienie towarów, takimi jak projekt stoiska, transport i przechowywanie towarów, udostępnianie maszyn, okablowanie, ubezpieczenie i reklama;
 • instalacji lub montażu maszyn lub sprzętu, utrzymania i naprawy oraz kontroli maszyn lub sprzętu, jak również nadzoru nad maszynami lub sprzętem, które nie są lub nie stają się częścią nieruchomości;
 • zarządzania portfelem inwestycji w nieruchomości;
 • usług prawnych powiązanych z umowami – innych niż usługi prawne związane z przeniesieniem tytułu do nieruchomości, ustanowieniem lub przeniesieniem określonych udziałów w nieruchomościach lub praw rzeczowych dotyczących nieruchomości – łącznie z doradztwem dotyczącym warunków umowy dotyczącej przeniesienia nieruchomości lub wykonania takiej umowy lub też udowodnienia istnienia takiej umowy, jeżeli takie usługi nie dotyczą przeniesienia tytułu do nieruchomości.

Ponadto dokonano także ważnego doprecyzowania dla usług wynajmu / wydzierżawiania całych zestawów maszyn na potrzeby budowy – takie przypadki budziły bowiem w praktyce mnóstwo kontrowersji. Zgodnie z Rozporządzeniem 282/2011, jeżeli sprzęt jest pozostawiony do dyspozycji usługobiorcy w celu przeprowadzenia prac dotyczących nieruchomości, transakcja ta jest świadczeniem usług związanych z nieruchomościami jedynie wtedy, gdy usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonane prace. Przyjmuje się, że usługodawca, który dostarcza usługobiorcy sprzęt wraz z odpowiednim personelem obsługującym w celu przeprowadzenia prac, bierze odpowiedzialność za wykonanie tych prac. Domniemanie, że usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac, można obalić za pomocą jakichkolwiek istotnych przesłanek wynikających ze stanu faktycznego lub prawnego.


Wyjaśnienia Komisji Europejskiej

Zasady wprowadzone przez Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 1042/2013, pomimo dość szczegółowego i kazuistycznego uregulowania zostały dodatkowo doprecyzowane przez specjalne wyjaśnienia Komisji Europejskiej. Wyjaśnienia zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym „Explanatory notes on EU VAT place of supply rules on services connected with immovable property that enter into force in 2017” i są dostępne m.in. w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej (LINK). Publikacja ta nie jest prawnie wiążąca  i zawiera wyłącznie praktyczne oraz nieformalne wskazówki. Niemniej, niektóre zapisy tego dokumentu zasługują na szczególną uwagę (przykładowo, w dokumencie zawarto ciekawe spostrzeżenia dotyczące tego jak w praktyce należy rozumieć warunek „wystarczającego bezpośredniego związku” danego świadczenia z nieruchomością).

Dokument ten należy poczytywać jako dodatkową wskazówkę niezbędną do pełnego zrozumienia zakresu stosowania art. 47 Dyrektywy VAT i jego polskiego odpowiednika pod postacią art. 28e ustawy o VAT. Niemniej, na chwile obecną nie można przesądzić, na ile dokument ten zostanie zaaprobowany przez polskie organy podatkowe. Niemnożna wykluczyć przy tym sytuacji w której, wyjaśnienia Komisji Europejskiej będą chętnie stosowane przez podatników, lecz z różnych przyczyn pomijane przez organy podatkowe. Takie podejście spowodowałoby, że wprowadzenie regulacji Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 1042/2013 i wskazanych wyjaśnień, które miało z założenia zakończyć (albo chociaż ograniczyć) spory w zakresie traktowania usług jako związanych z nieruchomościami, paradoksalnie stanowiłoby nowe zarzewie konfliktu.

Piotr Wyrwa, Doradca podatkowy / Tax Consultant

RSM Poland

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.