Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Miejsce opodatkowania VAT usług związanych z nieruchomościami - zmiany 2017

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
Miejsce opodatkowania VAT usług związanych z nieruchomościami
Miejsce opodatkowania VAT usług związanych z nieruchomościami
www.shutterstock.com
Z początkiem 2017 roku zaczęły obowiązywać istotne zmiany w przedmiocie ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Dla ich pełnego zrozumienia konieczne jest poznanie zarówno dotychczasowej praktyki orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i przepisów Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 1042/2013 wraz ze specjalnymi wyjaśnieniami opublikowanymi przez Komisję Europejską.

Miejsce świadczenia usług w VAT - wprowadzenie

Ustalenie miejsca świadczenia usług ma zasadnicze znaczenie dla zasad ich rozliczenia dla celów VAT. Określenie gdzie znajduje się miejsce świadczenia wyznacza bowiem kraj, w którym dana transakcja podlega opodatkowaniu VAT. W wielu przypadkach miejsce świadczenia usługi wskazuje również na podmiot, który jest zobowiązany do jej rozliczenia w ramach tzw. „importu usług”.

Ustanowione w art. 28b ust. 1 oraz 28c ust. 1 ustawy o VAT zasady o podstawowym charakterze wskazują, że miejscem świadczenia usług:

 • w przypadku świadczenia ich na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych;
 • w przypadku świadczenia ich na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

Zastosowanie tych zasad sprowadza się w praktyce do ustalenia statusu odbiorcy usługi. W uproszczeniu, jeżeli nabywca dokonuje zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to miejsce opodatkowania usług dla celów VAT wyznacza jego siedziba działalności, a w przypadku usług nabywanych przez podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej – miejscem opodatkowania będzie kraj siedziby usługodawcy.

Jednocześnie, ustawa o VAT przewiduje od powyższej reguły wyjątki, określone w art. 28b ust. 2-4 i art. 28c ust. 2 i 3 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n ustawy o VAT. Właściwe zastosowanie tych zasad szczególnych może budzić w praktyce większe wątpliwości, gdyż w większości przypadków wymaga szczegółowej analizy danej transakcji zmierzającej do ustalenia co jest jej przedmiotem oraz w jakich okolicznościach jest realizowana.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Usługi związane z nieruchomościami – wyjątek od zasady ogólnej

Dość istotnym wyjątkiem w przedmiocie ustalenia miejsca świadczenia usług (m.in. z uwagi na powszechność jego stosowania) jest zasada określona w art. 28e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Przywołana regulacja wprowadza zasadę – stosowaną zarówno do usług świadczonych na rzecz podatników, jak i podmiotów niebędących podatnikami – która jako czynnik przesądzający o miejscu opodatkowania wskazuje na łatwy w identyfikacji fakt, tj. miejsce położenia nieruchomości. Jej zastosowanie wydaje się być zatem na pierwszy rzut oka proste, wystarczy bowiem znać adres (kraj) pod jakim znajduje się nieruchomość. Niemniej, zagadnienie to w rzeczywistości jest przedmiotem sporów.

Oś tego sporu w poszczególnych przypadkach nie koncertuje się na określeniu gdzie znajduje się nieruchomość, lecz dotyczy praktycznych trudności w przesądzeniu, czy dana usługa rzeczywiście jest związana z nieruchomościami. Innymi słowy, nie ma pełnej zgody – a przynajmniej nie było do tej pory – co do tego jakie cechy świadczenia (usługi) powodują, że z całą pewnością powinno ono zostać uznane za związane z nieruchomością. Powyższego problemu nie rozwiązuje sama konstrukcja art. 28e ustawy o VAT, który wymienione w nim kategorie usług traktuje jedynie przykładowo, pozostawiając ustanowiony przez siebie katalog usług otwartym.

Pomocne orzecznictwo TSUE

Regulacja art. 28e ustawy o VAT oparta jest na art. 47 Dyrektywy VAT. Tym samym, wątpliwości związane z opodatkowaniem usług związanych z nieruchomościami próbował wyjaśniać również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jego orzecznictwo miało do tej pory dość szerokie odzwierciedlenie w podejściu organów podatkowych i sądów administracyjnych.

W tym kontekście szczególnie interesujące jest orzeczenie zapadłe w sprawie polskiego podatnika VAT, tj. wyrok TSUE z 27 czerwca 2013 r. w sprawie RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland (sygn. C-155/12). Wyrok ten dotyczył określenia miejsca opodatkowania kompleksowych usług magazynowania, niemniej wskazane w nim przesłanki jakimi kierował się TSUE w swoim rozstrzygnięciu mają charakter uniwersalny i wykraczający poza tę indywidualną sprawę.

Trybunał stwierdził bowiem, iż usługi w zakresie magazynowania mogą być objęte art. 47 Dyrektywy VAT (stanowiącym odpowiednik art. 28e ustawy o VAT), jedynie wówczas, gdy magazynowanie stanowi świadczenie główne czynności jednolitej i usługobiorcom jest przyznane prawo używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości. TSUE wskazał, że z jego dotychczasowego orzecznictwa wynika, że jedynie świadczenie usług, które pozostaje w wystarczająco bezpośrednim związku z nieruchomością, mieści się w zakresie stosowania art. 47 Dyrektywy VAT. Co więcej, aby świadczenie usług było objęte zakresem tego przepisu, owo świadczenie mysi być związane z wyraźnie określoną nieruchomością. Jednocześnie, niezbędne jest, aby przedmiotem świadczenia usług była sama nieruchomość, a zdaniem Trybunału, tak dzieje się w szczególności wówczas, gdy nieruchomość określoną w sposób wyraźny należy uznać za konstytutywny element świadczenia usług, jako że stanowi ona centralny i nieodzowny element świadczenia (sama nieruchomość stanowi przedmiot świadczenia).

Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 1042/2013

Orzecznictwo TSUE, pomimo że pomocne przy interpretacji art. 28e ustawy o VAT, nie mogło zastąpić wprowadzenia regulacji prawnych, w tym zwłaszcza ustanowienia ich na poziomie wspólnotowym. Tym samym, jako pozytywne rozwiązanie należy poczytywać wejście w życie przepisów Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 1042/2013 z 7 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług, które doprecyzowało m.in. zakres stosowania art. 47 Dyrektywy VAT.

Przepisy te weszły w życie z początkiem 2017 r. i obowiązują wprost w każdym państwie członkowskim UE, bez konieczności ich osobnego zaimplementowania do krajowego porządku prawnego. Generalnie, regulacje te porządkują dwie kwestie, tj. wprowadzają autonomiczną unijną definicję nieruchomości na potrzeby stosowania przepisów o VAT oraz definiują otwarty (przykładowy) katalog usług uznawanych za związane z nieruchomością oraz takich, które związku z nieruchomością nie wykazują.

Zgodnie z Rozporządzeniem 1042/2013 za nieruchomość uznawać się będzie:

a) każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania,

b) każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej poziomu morza, których nie można w łatwy sposób zdemontować lub przenieść,

c) każdy zainstalowany element stanowiący integralną część budynku lub konstrukcji, bez którego budynek lub konstrukcja są niepełne, taki jak drzwi, okna, dachy, schody i windy,

d) każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowane na stałe w budynku lub konstrukcji, które nie mogą być przeniesione bez zniszczenia lub zmiany budynku lub konstrukcji.

Wprowadzenie przepisów definiujących pojęcie „nieruchomości” jest istotne biorąc pod uwagę szerokie orzecznictwo TSUE w tym zakresie. Przykładowo, w kontekście stosowania art. 47 Dyrektywy VAT, Trybunał wypowiadał się w wyroku z 7 września 2006 r. w sprawie sprawa Heger Rudi (sygn. C-166/05), w zakresie usług polegających na przeniesieniu praw do połowu ryb na określonej części rzeki. Z drugiej strony, mając na uwadze daleko posunięte dążenie do harmonizacji podatku VAT oraz konieczność jego jednolitego interpretowania we wszystkich Państwach Członkowskich, nie jest możliwe stosowanie w tym zakresie definicji krajowych (takich jak przewidziane np. w polskim Kodeksie Cywilnym).

Za usługi związane z nieruchomością uważać się będzie usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Rozporządzenie 1042/2013 wskazuje, że usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach:

a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług

b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

Rozporządzenie 1042/2013 określa, że powyższe kryteria będą spełniać w szczególności następujące usługi:

 • opracowanie planów budynku lub jego części przeznaczonych na określoną działkę, bez względu na to, czy budynek został wzniesiony,
 • świadczenie usług nadzoru budowlanego lub ochrony na miejscu,
 • wznoszenie budynku na terenie oraz prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące budynku lub jego części,
 • budowę stałych struktur na terenie, jak również prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące stałych struktur, takich jak systemy rurociągów gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i podobnych,
 • szacowanie wartości nieruchomości, łącznie z przypadkami, kiedy taka usługa jest wymagana na potrzeby ubezpieczenia, w celu ustalenia wartości nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu lub w celu oszacowania ryzyka i strat w przypadku sporów,
 • wynajem lub wydzierżawianie nieruchomości (z wyjątkiem świadczonych w ten sposób usług reklamowych), łącznie z przechowywaniem towarów w wyznaczonej do tego określonej części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego użytku przez usługobiorcę,
 • instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość,
 • usługi prawne związane z przeniesieniem tytułu do nieruchomości, ustanowieniem lub przeniesieniem określonych udziałów w nieruchomościach lub praw rzeczowych dotyczących nieruchomości (bez względu na to, czy są one traktowane tak jak rzeczy), takie jak czynności notarialne lub sporządzanie umów kupna lub sprzedaży nieruchomości, nawet jeżeli transakcja, w wyniku której dochodzi do zmiany stanu prawnego nieruchomości, nie zostaje przeprowadzona.

Wskazany powyżej katalog ma charakter otwarty, zatem zakresem art. 47 Dyrektywy VAT mogą być objęte również inne świadczenia. Niemniej, z uwagi na dość rozbudowany zbiór przykładowych świadczeń stanowiących usługi związane z nieruchomościami, wprowadzenie tego katalogu należy ocenić pozytywnie. Dotyczy to zwłaszcza usługi, które do tej pory nie były wprost wskazywane w treści obowiązujących przepisów jako świadczenia dotyczące nieruchomości (np. instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość) oraz świadczenia których klasyfikacja była przedmiotem licznych sporów (np. przechowywaniem towarów w wyznaczonej do tego określonej części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego użytku przez usługobiorcę).

Zgodnie z nowymi regulacjami art. 47 Dyrektywy VAT dotyczący usług związanych z nieruchomościami nie będzie miał zastosowania do następujących, ściśle określonych świadczeń:

 • opracowania planów budynku lub jego części, jeżeli nie są one przeznaczone na określoną działkę;
 • przechowywania towarów na terenie nieruchomości, jeżeli żadna część nieruchomości nie jest przeznaczona do wyłącznego użytku przez usługobiorcę;
 • świadczenia usług reklamowych, nawet jeżeli wiąże się to z wykorzystaniem nieruchomości;
 • pośrednictwa w świadczeniu usług zakwaterowania hotelowego lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, jeżeli pośrednik działa w imieniu i na rzecz osoby trzeciej;
 • udostępniania miejsca na stoisko podczas targów lub wystaw, łącznie z innymi powiązanymi usługami umożliwiającymi wystawcy przedstawienie towarów, takimi jak projekt stoiska, transport i przechowywanie towarów, udostępnianie maszyn, okablowanie, ubezpieczenie i reklama;
 • instalacji lub montażu maszyn lub sprzętu, utrzymania i naprawy oraz kontroli maszyn lub sprzętu, jak również nadzoru nad maszynami lub sprzętem, które nie są lub nie stają się częścią nieruchomości;
 • zarządzania portfelem inwestycji w nieruchomości;
 • usług prawnych powiązanych z umowami – innych niż usługi prawne związane z przeniesieniem tytułu do nieruchomości, ustanowieniem lub przeniesieniem określonych udziałów w nieruchomościach lub praw rzeczowych dotyczących nieruchomości – łącznie z doradztwem dotyczącym warunków umowy dotyczącej przeniesienia nieruchomości lub wykonania takiej umowy lub też udowodnienia istnienia takiej umowy, jeżeli takie usługi nie dotyczą przeniesienia tytułu do nieruchomości.

Ponadto dokonano także ważnego doprecyzowania dla usług wynajmu / wydzierżawiania całych zestawów maszyn na potrzeby budowy – takie przypadki budziły bowiem w praktyce mnóstwo kontrowersji. Zgodnie z Rozporządzeniem 282/2011, jeżeli sprzęt jest pozostawiony do dyspozycji usługobiorcy w celu przeprowadzenia prac dotyczących nieruchomości, transakcja ta jest świadczeniem usług związanych z nieruchomościami jedynie wtedy, gdy usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonane prace. Przyjmuje się, że usługodawca, który dostarcza usługobiorcy sprzęt wraz z odpowiednim personelem obsługującym w celu przeprowadzenia prac, bierze odpowiedzialność za wykonanie tych prac. Domniemanie, że usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac, można obalić za pomocą jakichkolwiek istotnych przesłanek wynikających ze stanu faktycznego lub prawnego.


Wyjaśnienia Komisji Europejskiej

Zasady wprowadzone przez Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 1042/2013, pomimo dość szczegółowego i kazuistycznego uregulowania zostały dodatkowo doprecyzowane przez specjalne wyjaśnienia Komisji Europejskiej. Wyjaśnienia zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym „Explanatory notes on EU VAT place of supply rules on services connected with immovable property that enter into force in 2017” i są dostępne m.in. w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej (LINK). Publikacja ta nie jest prawnie wiążąca  i zawiera wyłącznie praktyczne oraz nieformalne wskazówki. Niemniej, niektóre zapisy tego dokumentu zasługują na szczególną uwagę (przykładowo, w dokumencie zawarto ciekawe spostrzeżenia dotyczące tego jak w praktyce należy rozumieć warunek „wystarczającego bezpośredniego związku” danego świadczenia z nieruchomością).

Dokument ten należy poczytywać jako dodatkową wskazówkę niezbędną do pełnego zrozumienia zakresu stosowania art. 47 Dyrektywy VAT i jego polskiego odpowiednika pod postacią art. 28e ustawy o VAT. Niemniej, na chwile obecną nie można przesądzić, na ile dokument ten zostanie zaaprobowany przez polskie organy podatkowe. Niemnożna wykluczyć przy tym sytuacji w której, wyjaśnienia Komisji Europejskiej będą chętnie stosowane przez podatników, lecz z różnych przyczyn pomijane przez organy podatkowe. Takie podejście spowodowałoby, że wprowadzenie regulacji Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 1042/2013 i wskazanych wyjaśnień, które miało z założenia zakończyć (albo chociaż ograniczyć) spory w zakresie traktowania usług jako związanych z nieruchomościami, paradoksalnie stanowiłoby nowe zarzewie konfliktu.

Piotr Wyrwa, Doradca podatkowy / Tax Consultant

RSM Poland

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.