Kategorie

Ministerstwo Finansów o kontroli transakcji wewnątrzwspólnotowych

Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską odnośnie kontroli transakcji wewnątrzwspólnotowych i wykrywania oszustw podatkowych w zakresie VAT.

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie na temat VAT w obrocie unijnym stwierdziła, że Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe za słabo przeciwdziałają oszustwom podatkowym. Nie wiadomo nawet, jaka jest skala tych przestępstw. Urzędy skarbowe kontrolują rocznie zaledwie 1% takich podatników. W interpelacji poselskiej nr 16096 posłanka Anna Sobecka zapytała Ministra Finansów o to jak zamierza skuteczniej wykrywać oszustwa podatkowe z zakresu VAT, zwłaszcza w obrocie z innymi krajami UE.

W imieniu Ministra Finansów odpowiedzi udzielił 16 czerwca 2010 r. podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz.

Minister Finansów poinformował, że ogółem urzędy skarbowe w 2009 r. przeprowadziły 130 597 kontroli podatkowych, obejmujących 389 250 okresów rozliczeniowych, i zrealizowały 36 256 kontroli doraźnych, wykrywając uszczuplenia podatkowe na łączną kwotę 838 156 341 zł.

Organy podatkowe w 2009 r. przeprowadziły także 2 927 563 czynności sprawdzające, a kwota ustaleń z tych czynności wyniosła 506 310 932 zł.

Najwięcej kontroli i czynności sprawdzających przeprowadzanych przez organy podatkowe ukierunkowanych jest na kontrole dotyczące zasadności wykazywanych kwot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy.

Liczba skontrolowanych okresów rozliczeniowych ogółem wyniosła 389 250, w tym okresy rozliczeniowe dotyczące VAT - 304 493 (78,2%). Ponadto urzędy skarbowe przeprowadziły 11 649 kontroli doraźnych w podatku od towarów i usług.

Liczba przeprowadzonych czynności sprawdzających w 2009 r. wyniosła 2 927 563, w tym dotyczących VAT - 605 103 czynności.

Reklama

Odnosząc się do stwierdzenia, że urzędy skarbowe za słabo przeciwdziałają oszustwom podatkowym w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, kontrolując rocznie zaledwie 1% takich podatników, Minister wyjaśnił, że odsetek ten wyliczono, zestawiając liczbę kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe w zakresie wyłącznie zagadnienia transakcji wewnątrzwspólnotowych z liczbą podatników zarejestrowanych w organach podatkowych jako podatnicy VAT-UE, która wynosi blisko 420 tys. podmiotów.

Według resortu finansów realizując działania kontrolne w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych, urzędy skarbowe na grupie zarejestrowanych podmiotów przeprowadziły różnego rodzaju selekcje, których efektem było wskazanie do kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających konkretnych podmiotów, u których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości było największe. Nie można bowiem zakładać, i organy podatkowe są dalekie od takich założeń, że wszystkie podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE są potencjalnymi oszustami podatkowymi.

Zdaniem MF celem działań podejmowanych przez organy podatkowe nie jest notoryczne sprawdzanie uczciwych podatników, którzy rzetelnie rozliczają swoje zobowiązania podatkowe. Takie działanie byłoby nieracjonalne.

Ponadto działania w zakresie kontroli podatkowej podejmowane są w ramach posiadanych zasobów kadrowych. Nie można zatem zakładać w perspektywie krótkoterminowej sprawdzenia wszystkich podatników zarejestrowanych w organach podatkowych jako podatnicy VAT-UE, takie zadanie jest bowiem niewykonalne.

Dlatego też przyjęty przez Ministerstwo Finansów model analizy ryzyka oraz typowania podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających zakłada szeregowanie podmiotów populacji w oparciu o ogólny wskaźnik ryzyka.

Polecamy: serwis PIT

Kontrole podatkowe są realizowane wobec podmiotów, które w ocenie organów podatkowych osiągnęły najwyższą wartość ogólnego wskaźnika ryzyka, co pozwala w sposób bardziej optymalny wykorzystać posiadane zasoby kadrowe.

Reklama

Należy pamiętać, że w komórkach kontroli w urzędach skarbowych zatrudnionych jest niespełna 4,4 tys. kontrolerów, którzy pracują w terenie, tworząc dwuosobowe zespoły kontrolne, a obszar transakcji wewnątrzwspólnotowych jest tylko jednym z wielu obszarów będących przedmiotem ich zainteresowania.

Zdaniem Ministra Finansów realizacja wniosków o informacje na temat transakcji objętych podatkiem od wartości dodanej przez państwa członkowskie UE w terminach dłuższych niż wyznaczone przez rozporządzenie 1798/2003 (co jest niewątpliwie negatywnym zjawiskiem) w wielu przypadkach wynika z uregulowań proceduralnych prawa polskiego.

Niemal zawsze w przypadkach udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez administracje państw członkowskich wymagane jest przeprowadzenie postępowania kontrolnego lub czynności sprawdzających.

Polecamy: serwis VAT

Do najważniejszych przyczyn powstawania opóźnień MF zaliczył:
- ustawowy obowiązek przestrzegania przez pracowników urzędów skarbowych reguł rządzących proceduralnym prawem administracyjno-podatkowym (kwestia terminów doręczeń, zapewnienia podatnikowi możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się na jego temat itp.),
- duży ciężar gatunkowy spraw, ich złożoność, która rodzi konieczność przeprowadzenia wielu czynności niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w sposób umożliwiający przekazanie kompletnej odpowiedzi administracji państwa członkowskiego występującego z wnioskiem,
- obszerny ilościowo zakres zagadnień do zweryfikowania w ramach wniosku o pomoc administracyjną w dziedzinie podatku od wartości dodanej (np. wielość okresów rozliczeniowych do zweryfikowania w ramach jednego wniosku lub duża ilość otrzymanych pytań),
- brak kontaktu z podatnikami (podatnicy nie stawiają się na wezwania organów podatkowych),
- brak dostępu do dokumentów, ksiąg podatkowych, które mogły zostać zabezpieczone, na przykład przez organy ścigania takie jak prokuratura czy policja.

Decyzje o przedłużeniu terminu najczęściej są spowodowane tym, aby przedstawić pełny obraz analizowanych transakcji, a to z kolei wpływa na osiągnięcie celu, na jakim zależy obu zainteresowanym stronom - opodatkowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem VAT w obu krajach w sposób prawidłowy.

Powyższe trudności zostały przewidziane w czasie prac nad treścią aktów prawnych regulujących zasady tej wymiany. I tak, sposób informowania na temat opóźnienia w realizacji formularza SCAC wynika z treści art. 10 rozporządzenia Rady WE nr 1798/2003: ˝Jeżeli organ, do którego kierowany jest wniosek, nie jest w stanie odpowiedzieć na wniosek w terminie, informuje niezwłocznie organ wnioskujący na piśmie o przyczynach niemożności dotrzymania terminu oraz o możliwym terminie udzielenia odpowiedzi˝.

Takie informacje wskazuje organ realizujący odpowiedź, a więc naczelnik urzędu skarbowego, do którego trafił wniosek. Każdorazowo po otrzymaniu informacji o przedłużeniu terminu realizacji wniosku jest ona niezwłocznie przekazywana przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych administracji podatkowej do właściwego państwa członkowskiego. Obecnie w tego typu sprawach zainteresowane państwo członkowskie jest informowane o przyczynach przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi.

Według informacji MF działanie Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie jest na bieżąco monitorowane, a w ślad za zauważonymi nieprawidłowościami wprowadzane są usprawnienia w jego działaniu. Podsumowań oraz porównań doświadczeń osób kontaktowych oraz Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie - jak okazało się w praktyce - najskuteczniej, systematycznie i kompleksowo dokonuje się na cyklicznych spotkaniach roboczych podmiotów zaangażowanych w wymianę informacji o podatku VAT w Polsce, organizowanych przez Ministerstwo Finansów regularnie dwa razy w roku w formie kilkudniowych warsztatów i wykładów.

W trakcie gromadzenia danych dla instytucji zewnętrznych (analizy statystyczne) badane są ilości wniosków przychodzących z zagranicy oraz wysyłanych przez polską administrację podatkową. Przy tej też okazji są dokonywane - w miarę potrzeby - korekty w organizacji wewnętrznej pracy biura.

W lipcu 2009 r. Ministerstwo Finansów w celu usprawnienia procesu wymiany informacji przekazało podległym jednostkom do stosowania ˝Rejestry wniosków o udzielenie informacji˝, służące do ewidencjonowania oraz monitorowania przebiegu realizacji wniosków o informacje - na podstawie art. 5 rozporządzenia Rady nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92, oraz informacji spontanicznych - na podstawie art. 19, a także zapytań o dane rejestracyjne - na podstawie art. 27 ww. rozporządzenia.

Zdaniem Ministra Finansów pomimo czasowej wadliwości platformy integracji proces porównywania danych wynikających z systemu VIES i POLTAX był możliwy, a wyniki nie były przekłamane. Utrudnienie polegało na konieczności weryfikowania danych w każdym z systemów odrębnie.

Podczas awarii platformy polska administracja podatkowa nie otrzymała żadnych sygnałów o zakłóceniach cokwartalnej automatycznej wymiany informacji (pobieranej z polskiej części systemu VIES). Liczba przesłanych i otrzymanych informacji dostępnych w urzędach skarbowych pokrywała się z danymi pochodzącymi z systemów innych państw członkowskich. 

Obecnie platforma integracji działa bez zakłóceń, a ponadto jej działanie jest monitorowane na bieżąco.

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.