Kategorie

Jak rozliczyć w VAT zaliczki na poczet transakcji zrealizowanych w 2011 roku

Paweł Barnik
Ekspert podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Rozliczanie w VAT zaliczek na poczet transakcji zrealizowanych w 2011 roku
Niestety przepisy przejściowe dotyczące rozliczania VAT na przełomie 2010 r. i 2011 r. są nieprecyzyjne. Budzą one uzasadnione wątpliwości podatników. Przyjrzyjmy się zasadom rozliczania zaliczek.

To już pewne - od 1 stycznia 2011 r. stosować będziemy nowe stawki podatkowe wprowadzone na mocy ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z ustawą budżetową (tzw. ustawy okołobudżetowej) - Dz. U. Nr 238, poz. 1578

Reklama

Na podstawie art. 19 pkt 5 powołanej ustawy dodaje się do ustawy o podatku od towarów i usług art. 146a–146e w brzmieniu:
„Art. 146a. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:
1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %;
3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7 %;
4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4 %.”

Jednocześnie ustawodawca do art. 41 wprowadził przepisy o charakterze przejściowym (ust. 14a-14h) regulujące właściwy sposób opodatkowania transakcji na przełomie miesięcy objętych zmianą stawek podatkowych.

I tak, na mocy art. 41 ust. 14f ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

Zaliczki dane w 2010 roku

Reklama

W konsekwencji, jeżeli do końca 2010 r. podatnik otrzyma zaliczki na poczet przyszłych skonkretyzowanych transakcji, zobowiązany będzie do ich opodatkowania wg obowiązujących obecnie stawek podatku VAT. Powyższe powoduje konieczność rozpoznania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania wpłaty (co wynika z brzmienia art. 19 ust. 11 ustawy o VAT).

Natomiast w sytuacji, gdy otrzymana zaliczka dotyczy transakcji, która zostanie zrealizowana (wykonana) w 2011 r. (tzn. po dniu zmiany stawki podatku VAT) oraz podatnik zobowiązany będzie do wystawienia tzw. faktury końcowej (inaczej: rozliczeniowej - o ile wartość otrzymanych zaliczek/przedpłat nie obejmuje całej ceny brutto wynagrodzenia) - transakcję opodatkuje się wg stawki obowiązującej w 2011 r. (23%).

Przy czym wartość brutto należności pomniejszona zostanie o kwotę otrzymanej w 2010 r. zaliczki.

Co więcej, zmiana stawki podatku VAT nie będzie powodowała zmiany wysokości opodatkowania w stosunku do zaliczki otrzymanej w 2010 r. Tak wynika z analizy przepisów regulujących wystawianie tzw. faktur końcowych.

Zgodnie bowiem z brzmieniem § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 - 3 (czyt. obecnie wystawione faktury zaliczkowej), nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7 - 9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W konsekwencji, zdaniem Autora, mając na uwadze projektowany przepis przejściowy, tj. art. 41 ust. 14f ustawy o VAT, w stosunku do otrzymanej zaliczki/przedpłaty w 2010 r. zachowana zostanie stawka podatku VAT obowiązująca przed dniem zmiany stawki (22%).

Niemniej, mając na uwadze literalne brzmienie przepisów regulujących sposób wystawiania faktur zaliczkowych oraz tzw. końcowych, należy transakcję w całości opodatkować wg stawki podatku obowiązującej w 2011 r. a kolejno obniżyć zarówno wartość należności jak i kwotę podatku o wartość otrzymanej w 2010 r. zaliczki/przedpłaty.

Polecamy: Jak rozliczyć w VAT zaliczki na poczet transakcji zrealizowanych

Polecamy: VAT 2011

Powyższe obrazują przykłady uzależniając sposób rozliczenia w zależności od przyjętego sposobu ustalenia wynagrodzenia (w kwocie brutto – w tym przypadku koszty zmiany podatku poniesie sprzedawca, oraz w kwocie netto - tutaj koszty zmiany podatku poniesie nabywca).

Spółka A ustaliła w umowie ze Spółką B, że wartość kontraktu wyniesie 2450 zł brutto. Z umowy tej wynika również, że Spółka B jest zobowiązana do wpłaty na rzecz sprzedawcy zaliczki na poczet tej transakcji w wysokości 1220 zł. Zaliczka została uiszczona w dniu 14.12.2010 r., natomiast reszta wynagrodzenia zostanie uiszczona w 2011 r. po dostawie zamówionego towaru.

Spółka A wystawi fakturę zaliczkową na wartość 1220 zł (brutto) w tym podatek VAT wg 22% stawki podatku VAT (220 zł). Natomiast w 2011 r. wystawi fakturę końcową (rozliczeniową) w następujący sposób:
- wartość brutto kontraktu 2450 zł, VAT (23%) 458,13 zł, netto 1991,87 zł
- pomniejszone o otrzymaną w 2010 r. zaliczkę - brutto 1220 zł, VAT (22%) 220 zł, netto 1000 zł.
- pozostało 1230 zł brutto, VAT (238,13 zł), netto 991,87 zł.

Spółka A ustaliła w umowie ze Spółką B, że wartość kontraktu wyniesie 2008,20 zł netto + VAT (Możliwość ustalenia cen netto dotyczy zasadniczo profesjonalnego obrotu gospodarczego). Z umowy tej wynika również, że Spółka B jest zobowiązany do wpłaty na rzecz sprzedawcy, zaliczki na poczet tej transakcji w wysokości 1220 zł brutto. Zaliczka została uiszczona w dniu 14.12.2010 r., natomiast reszta wynagrodzenia zostanie uiszczona w 2011 r. po dostawie zamówionego towaru.

Spółka A wystawi fakturę zaliczkową na wartość 1000 zł + podatek VAT wg 22% stawki podatku VAT (220 zł). Natomiast w 2011 r. wystawi fakturę końcową (rozliczeniową) w następujący sposób:
- wartość netto kontraktu 2008,20 zł, VAT (23%) 461,89 zł, brutto 2470,09 zł
- pomniejszone o otrzymaną w 2010 r. zaliczkę - netto 1000 zł, VAT (22%) 220 zł, brutto 1220 zł.
- pozostało 1008,20 zł netto, VAT (241,89 zł), brutto 1250,09 zł.

Brak konieczności wystawienia tzw. faktury końcowej

W sytuacji, gdy wartość otrzymanej w 2010 r. zaliczki równa będzie wartości brutto zamówionego towaru lub usługi, podatnik na mocy § 10 ust. 6 powołanego powyżej rozporządzenia wykonawczego, nie będzie zobowiązany do wystawienia tzw. faktury końcowej.

Jak czytamy bowiem w powołanym przepisie prawa podatkowego, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 - 3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi [dot. wszystkich wystawionych dotychczas faktur zaliczkowych], sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.

Jeżeli podatnik otrzyma w 2010 r. zaliczkę na 100% należnego wynagrodzenia brutto, nie będzie zobowiązany do wystawienia tzw. faktury końcowej. Jednocześnie zmiana stawki podatku VAT nie będzie powodowała zmiany wysokości opodatkowania w stosunku do zaliczki otrzymanej w 2010 r.

Spółka A otrzymała w grudniu 2010 r. 100% zaliczkę w wysokości 2450 zł brutto, powyższe udokumentowano fakturą VAT, dla której zastosowano 22 % stawkę podatku VAT. Z uwagi na fakt, iż wystawiona faktura dot. zaliczki obejmuje całą cenę brutto usługi, Spółka A nie wystawi tzw. faktury końcowej.

Natomiast brak konieczności wystawienia tzw. faktury końcowej nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy w umowie wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o wartość netto + podatek VAT. W tym bowiem przypadku zmiana stawki podatku VAT spowoduje zmianę (zwiększenie) wynagrodzenia należnego.

Kasy fiskalne 2011

Tym samym, jeśli sprzedawca zażąda dokonania dopłaty w zakresie zwiększenia wynagrodzenia należnego (w tym bowiem przypadku koszt zwiększenia stawki podatkowej ponosi nabywca) zobowiązany będzie do wystawienia faktury końcowej. Inaczej ujmując, otrzymana do końca 2010 r. zaliczka nie będzie równa wartości brutto otrzymanego dotychczas wynagrodzenia.

Spółka A otrzymała w grudniu 2010 r. 100% zaliczkę w wysokości 2430,08 zł. Powyższe udokumentowała fakturą VAT (stawka VAT - 22%). Zakładając, że wynagrodzenie należne w kontrakcie ustalono stosując metodę „od stu” (kwota netto + VAT), należne wynagrodzenie w 2011 r. (po zmianie stawki podatku) wyniesie 1991,87 + VAT = 2450,00 zł. W konsekwencji, Spółka A powinna wystawić fakturę końcową (rozliczeniową). W fakturze tej wartość brutto pomniejszy o otrzymaną w 2010 r. zaliczkę.

Faktura końcowa (rozliczeniowa) powinna być wystawiona w następujący sposób:
- wartość netto kontraktu 1991,87 zł, VAT (23%) 458,13 zł, netto 2450 zł,
- pomniejszone o otrzymaną w 2010 r. zaliczkę - netto 1991,87 zł, VAT (22%) 438,21 zł, brutto 2430,08 zł,
- pozostało netto 0 zł, VAT 19,92 zł, brutto 19.92 zł.

Oczywiście zaprezentowane w niniejszej publikacji sposoby rozliczenia zaliczek w zakresie transakcji realizowanych na przełomie 2010 i 2011 r. są jedynie przykładowe. Celem jest zwrócenie uwagi na problem przed jakim postawił podatników ustawodawca wprowadzając w pośpiechu przepisy, które nie regulują wielu wątpliwych kwestii.

Jednocześnie mając na uwadze, iż obecnie nie istnieje projekt aktu wykonawczego regulujący sposób wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych na przełomie okresów objętych zmianą stawek podatkowych, wskazane jest aby kwestię tę w końcu uregulować mocą zmian przepisów wykonawczych, ewentualnie wydając interpretację ogólną w danej materii.

Powyższe jest szczególnie uzasadnione, gdyż proponowane zmiany przepisów wcale nie muszą okazać się ostateczne (istnieje bowiem projekt zmian umożliwiający rok w rok podnoszenie stawek podatkowych w uzależnieniu od relacji długu publicznego do PKB).

Podsumowując wskazane jest aby w przepisach rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur uregulować sposób wystawiania faktur końcowych (obliczających należny podatek VAT nie poprzez iloczyn różnic kwot należności i kwot otrzymanych zaliczek, lecz w oparciu o różnicę wynagrodzenia i iloczynu stawki podatkowej). Tak, aby otrzymane zaliczki przed dniem zmiany stawki faktycznie nie powodowały zmiany stawki podatkowej w zakresie transakcji zrealizowanej w 2011 r.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.