Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy fiskalne 2011 - czyli kto utraci zwolnienie

kasy fiskalne 2011
kasy fiskalne 2011
inforCMS
Począwszy od maja 2011 osoby świadczące m.in. usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, rekrutacji pracowników, detektywistyczne, ochroniarskie, sekretarskie, tłumaczenia oraz usługi w zakresie ochrony zdrowia będą musiały zacząć używać kas fiskalnych. Kupno kasy czeka również liczne grupy podatników płacących kartę podatkową, które obecnie objęte są zwolnieniem. Dotychczas te kategorie podatników nie miały obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Znamy już treść rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie to zostało podpisane w niezmienionym kształcie w porównaniu do projektu z 11 maja 2010 r..

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2011 roku. Nowe kategorie podatników będą musiały rozpocząć korzystanie z kas rejestrujących od 1 maja 2011 r.

Kasy muszą mieć wszyscy … z pewnymi wyjątkami

Zasadniczo, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Sylwester 2010 z kasą fiskalną - jak zmienić stawki VAT

Jednak myśl z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa, może zwolnić, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przy wydawaniu rozporządzenia Minister Finansów uwzględnia wytyczne określone w ustawie.

Aktualny do końca 2010 r. zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzeniaewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797).Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia te co do zasady przestają obowiązywaćz dniem 1 stycznia 2011 r.

Brak publikacji nowego rozporządzenia przeddniem 1 stycznia 2011 r. oznaczałby, iż już od 1 stycznia 2011 r. wszystkiepodmioty korzystające dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formiemusiałyby posiadać kasy i prowadzić taką ewidencję.

Kasy fiskalne 2011 - rady Ministerstwa Finansów


Utrzymane zostaną podstawowe zasady zwolnień z obowiązku używania kas

Omawiane rozporządzenieutrzymuje do 31 grudnia 2012 r. dotychczasowe zwolnienie od obowiązku ewidencjiprzy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach (40.000 zł). Zezwolnień, co do zasady, nie będą mogli korzystać podatnicy, u których wielkośćobrotów z tytułu działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VATprzekroczyła w okresie rocznym kwotę 40 000 zł.

Zachowane również zostajedotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynającychdziałalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000 zł zdziałalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT tracą prawo dokorzystania ze zwolnienia.

Nadal utrzymana zostaje zasadawyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kasrejestrujących bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników:
-kontynuujących po dniu 31 grudnia 2010 r. działalność, o której mowa w art. 111ust. 1 ustawy o VAT, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą
- prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

 W rozporządzeniuprzewiduje się (jak dotychczas), że bezwzględu na wysokość obrotów, obowiązkiem ewidencji przy zastosowaniu kas będąobjęte czynności:
- w zakresie świadczenia usługprzewozów osób i ładunków taksówkami,
- w zakresie pasażerskichprzewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych zaprzejazd oraz
- przy dostawie zespołów,podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętupowszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego,
- sprzedaży wyrobów z metaliszlachetnych lub z udziałem tych metali,
- sprzedaży płyt CD i DVD orazniektórych innych nagranych nośników informatycznych (w tym zawierającychoprogramowanie komputerowe), a także
- sprzedaży wszelkiego rodzajupaliw płynnych oraz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

Generalnie rozporządzenie utrzymuje zwolnienia z omawianego obowiązku ewidencjonowania równieżprzy:
- dostawie towarów i świadczeniuniektórych usług w formie bezobsługowej przy zastosowaniu automatówprzyjmujących należność za ich wykonanie (z wyjątkiem np. sprzedaży paliwpłynnych i gazowych), jak również przy
- sprzedaży towarów i usługrozliczanych w systemie płatności bezgotówkowych (za pośrednictwem poczty lubrachunku bankowego).

W regulacjach zawartych w § 3ust. 7 oraz § 7 rozporządzenia zakłada się, że zwolnień podmiotowych ipodmiotowo-przedmiotowych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz § 3ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, które wcześniej straciły prawo do zwolnieńi powinny posiadać kasy. Ponadto utrzymuje się zasadę, że w dalszym ciąguobowiązujące są terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisówobowiązujących przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Kto będzie musiał korzystać z kasy fiskalnej od 1 maja 2011 r.

W omawianym rozporządzeniu nie przewidziano (z dotychczas stosowanych)zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży następujących usługlub towarów:

1. usługi magazynowania iprzechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia -których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą(PKWiU z 1997 r. - ex 63.12.14),

2. usługi przechowalni bagażu nadworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących doautomatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmująnależność (PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.10-00.10),

3. usługi przechowalni bagażu nadworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących doautomatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność(PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.21-00.10) 1),

Jednak usługi wymienione w pkt2-3 będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznikado rozporządzenia, w której kompleksowo uregulowano zagadnieniastosowania zwolnień od ewidencji kasowej usług świadczonych przy zastosowaniuautomatów.

4. usługi prawnicze,rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresieprowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. - 74.1),za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,

5. usługi rzeczoznawstwa objęterównież grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie - którychświadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiUz 1997 r. – ex 74.2),

6. usługi rekrutacji pracownikówi pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresiedokumentowane jest fakturą PKWiU z 1997 r.- ex 74.5),

7. usługi detektywistyczne iochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresiedokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.- ex 74.6),

8. usługi sekretarskie itłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r.- ex 74.83),

9. usługi komercyjne pozostałe,gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej,usługi świadczone przez agencje inkasa - których świadczenie przez podatnika wcałym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),

10. usługi w zakresie ochronyzdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.- 85),

11. usługi związane z rekreacją,kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiemstosowania kas (PKWiU z 1997 r.- ex 92),

12. usługi pogrzebowe i pokrewne(PKWiU z 1997 r.- 93.03),

13. usługi świadczone wgospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.- 95) - wyłączenie to również macharakter formalny, gdyż przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania,usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem.

Objaśnienia: ex –rozumie się przez to zakres wyrobów i usług węższy, niż określony w danym grupowaniu PKWiU.

Polecamy: Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną

W rozporządzeniu zrezygnowano również z całej kategoriizwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas odnoszących się do grup podatnikówrozliczających się w ramach tzw. karty podatkowej w podatku dochodowym. 

Przykładowo dotyczy to takichgrup zawodowych, jak: usługi ślusarskie, usługi w zakresie wyrobu i naprawynaczyń blaszanych, usługi pobielania kotłów i naczyń, usługi w zakresiekotlarstwa, usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych,witrażownictwo, kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł,wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwo, kilimiarstwo, usługi hafciarskie,dziewiarstwo na drutach i szydełkach, repasacja pończoch, usługi w zakresiebieliźniarstwa, usługi w zakresie gorseciarstwa, modniarstwo, usługi krawiecki.

W przypadku likwidacji tegotytułu zwolnienia od ewidencji podatnicy wykonujący czynności będą mogli nadalkorzystać ze zwolnienia podmiotowego w przypadku nieprzekroczenia obrotu napoziomie 40 000 zł.

 

Kto nadal nie będzie musiał mieć kasy fiskalnej

W zakresie zwolnieńprzedmiotowych z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozporządzenie przewiduje dalsze czasowe(czyli przynajmniej do końca 2011 roku) pozostawienie następujących kategoriisprzedaży usług lub towarów:

- niektóre usługi dotyczącerolnictwa (takie jak: przygotowanie pól do upraw, pielęgnowanie upraw,opryskiwanie, zbiór upraw, nadzór i opieka nad stadem),

- niektóre usługi komunalne isieciowe (np. w zakresie dostaw energii, gazu, usługi telekomunikacyjne),

- komunikacja miejska orazprzewozy świadczone przy zastosowaniu rykszy, dorożek, łodzi flisackich naDunajcu,

- obozowiska dla dzieci, usługi isprzedaż przy zastosowaniu automatów (z wyjątkami np. dotyczącymi wyrobówakcyzowych),

- usługi pocztowe i kurierskie,

- usługi finansowe,

- usługi administracji publiczneji ubezpieczeń,

- usługi w zakresie edukacji,

- usługi typu statutowegoświadczone przez organizacje,

- usługi notariuszyewidencjonowane w tzw. repertoriach A i P,

- niektóre inne usługi (np.dotyczące niektórych kategorii usług takich jak wynajmowanie i obsługanieruchomości w całości dokumentowanych fakturami, usług opłacanych zapośrednictwem poczty lub banku, świadczonych przez podatników zawierającychmałą liczbę transakcji w skali roku, dzierżawy gruntów, sprzedaży na rzeczpracowników).

Pełny wykaz zwolnieńprzedmiotowych zawiera załącznik do rozporządzenia

W załączniku tym w celuzapewnienia podatnikom pełnej informacji o zakresie zwolnień od ewidencjiwymieniono również pozycje dotyczące sprzedaży towarów własnej produkcji przezrolników ryczałtowych, które to zwolnienie co do zasady wynika z generalnejregulacji zwolnieniowej zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku odtowarów i usług.

Przy określaniu zakresu tychusług przyjęto metodę, jak najwierniejszego tłumaczenia nazw usług i towarówprzy przejściu z zastosowania klasyfikacji PKWiU - 1997 r. na obowiązującąklasyfikację PKWiU – 2008. W tym zakresie korzystano również z opiniipowołanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zespołu roboczego dospraw przygotowania klucza przejścia PKWiU 1997 – PKWiU 2008 dla pozycjiwskazanych i zdefiniowanych przez Ministerstwo Finansów do celów podatkowych.

Z zakresu zwolnieńprzedmiotowo-podmiotowych proponuje się częściowe utrzymanie systemu zwolnień upodatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usługobjętych w/w zwolnieniami przedmiotowymi w ogólnych obrotach jest większy niż80% (ograniczenie zwolnienia w tej dziedzinie polegałoby na podniesieniu proguobligującego do stosowania zwolnienia z 70% na 80%).

Od kiedy zmiany wejdą w życie

W rozporządzeniuzałożono, że omówione zmiany systemowe w zakresie zwolnień wchodzą w życie od 1 maja 2011 r.

Do końca kwietnia 2011 r. obowiązująjeszcze dotychczasowe zasady zwolnień (z wyjątkiem podatników rozpoczynającychdziałalność w pierwszym półroczu 2011 r., których od samego początkuobowiązywałby nowy w/w 80 % limit, niezbędny dla skorzystania ze zwolnieniapodmiotowego) przez przedsiębiorców specjalizujących się akurat w sferachdziałalności gospodarczej objętej zwolnieniem od stosowania kas.

Zdaniem Ministra Finansów możliwość stosowania zwolnieniajeszcze na początku przyszłego roku jest rozstrzygnięciem niezbędnym, gdyż relatywnieszeroki zakres ograniczeń w stosowaniu zwolnień, wymaga dłuższego okresu vacatolegis dla dostosowania się techniczno-organizacyjnego podatników oraz dostawcówkas (w zakresie przedstawienia odpowiedniej oferty sprzedaży urządzeńkasowych).

Minister Finansów zauważył też wuzasadnieniu projektu, że likwidacja zwolnień z obowiązku stosowania kasspowoduje z jednej strony ubytek dochodów budżetu państwa z tytułu VAT w rokulikwidacji takich zwolnień, w związku z regulacjami ustawowymi przewidującymirefundowanie podatnikowi części wydatków poniesionych na zainstalowanie kas (90% ceny netto zakupu, nie więcej niż 700 zł).

Kiedy znikną wszystkie zwolnienia

Zdaniem Ministra Finansówcałkowita likwidacja zwolnień od kas w najbliższym czasie jest o tylenieuzasadniona, że dodatkowo zwiększyłoby to skutki finansowe (w związku zdofinansowaniem przez budżet zakupu kas). Inną okolicznością przemawiającą zautrzymaniem niektórych zwolnień jest ich specyfika (np. usługi finansowe czyubezpieczeniowe) lub fakt prawie stuprocentowego potwierdzania transakcjifakturą (np. dostawy mediów).

 Źródło: Ministerstwo Finansów

 Pełna treść rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych na 2011 rok

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.