Kategorie

Kasy fiskalne 2011 - czyli kto utraci zwolnienie

kasy fiskalne 2011
inforCMS
Począwszy od maja 2011 osoby świadczące m.in. usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, rekrutacji pracowników, detektywistyczne, ochroniarskie, sekretarskie, tłumaczenia oraz usługi w zakresie ochrony zdrowia będą musiały zacząć używać kas fiskalnych. Kupno kasy czeka również liczne grupy podatników płacących kartę podatkową, które obecnie objęte są zwolnieniem. Dotychczas te kategorie podatników nie miały obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Znamy już treść rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie to zostało podpisane w niezmienionym kształcie w porównaniu do projektu z 11 maja 2010 r..

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2011 roku. Nowe kategorie podatników będą musiały rozpocząć korzystanie z kas rejestrujących od 1 maja 2011 r.

Kasy muszą mieć wszyscy … z pewnymi wyjątkami

Zasadniczo, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Sylwester 2010 z kasą fiskalną - jak zmienić stawki VAT

Reklama

Jednak myśl z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa, może zwolnić, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przy wydawaniu rozporządzenia Minister Finansów uwzględnia wytyczne określone w ustawie.

Aktualny do końca 2010 r. zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzeniaewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797).Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia te co do zasady przestają obowiązywaćz dniem 1 stycznia 2011 r.

Brak publikacji nowego rozporządzenia przeddniem 1 stycznia 2011 r. oznaczałby, iż już od 1 stycznia 2011 r. wszystkiepodmioty korzystające dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formiemusiałyby posiadać kasy i prowadzić taką ewidencję.

Kasy fiskalne 2011 - rady Ministerstwa Finansów


Utrzymane zostaną podstawowe zasady zwolnień z obowiązku używania kas

Reklama

Omawiane rozporządzenieutrzymuje do 31 grudnia 2012 r. dotychczasowe zwolnienie od obowiązku ewidencjiprzy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach (40.000 zł). Zezwolnień, co do zasady, nie będą mogli korzystać podatnicy, u których wielkośćobrotów z tytułu działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VATprzekroczyła w okresie rocznym kwotę 40 000 zł.

Zachowane również zostajedotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynającychdziałalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000 zł zdziałalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT tracą prawo dokorzystania ze zwolnienia.

Nadal utrzymana zostaje zasadawyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kasrejestrujących bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników:
-kontynuujących po dniu 31 grudnia 2010 r. działalność, o której mowa w art. 111ust. 1 ustawy o VAT, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą
- prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

 W rozporządzeniuprzewiduje się (jak dotychczas), że bezwzględu na wysokość obrotów, obowiązkiem ewidencji przy zastosowaniu kas będąobjęte czynności:
- w zakresie świadczenia usługprzewozów osób i ładunków taksówkami,
- w zakresie pasażerskichprzewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych zaprzejazd oraz
- przy dostawie zespołów,podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętupowszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego,
- sprzedaży wyrobów z metaliszlachetnych lub z udziałem tych metali,
- sprzedaży płyt CD i DVD orazniektórych innych nagranych nośników informatycznych (w tym zawierającychoprogramowanie komputerowe), a także
- sprzedaży wszelkiego rodzajupaliw płynnych oraz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

Generalnie rozporządzenie utrzymuje zwolnienia z omawianego obowiązku ewidencjonowania równieżprzy:
- dostawie towarów i świadczeniuniektórych usług w formie bezobsługowej przy zastosowaniu automatówprzyjmujących należność za ich wykonanie (z wyjątkiem np. sprzedaży paliwpłynnych i gazowych), jak również przy
- sprzedaży towarów i usługrozliczanych w systemie płatności bezgotówkowych (za pośrednictwem poczty lubrachunku bankowego).

W regulacjach zawartych w § 3ust. 7 oraz § 7 rozporządzenia zakłada się, że zwolnień podmiotowych ipodmiotowo-przedmiotowych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz § 3ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, które wcześniej straciły prawo do zwolnieńi powinny posiadać kasy. Ponadto utrzymuje się zasadę, że w dalszym ciąguobowiązujące są terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisówobowiązujących przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Kto będzie musiał korzystać z kasy fiskalnej od 1 maja 2011 r.

W omawianym rozporządzeniu nie przewidziano (z dotychczas stosowanych)zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży następujących usługlub towarów:

1. usługi magazynowania iprzechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia -których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą(PKWiU z 1997 r. - ex 63.12.14),

2. usługi przechowalni bagażu nadworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących doautomatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmująnależność (PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.10-00.10),

3. usługi przechowalni bagażu nadworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących doautomatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność(PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.21-00.10) 1),

Jednak usługi wymienione w pkt2-3 będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznikado rozporządzenia, w której kompleksowo uregulowano zagadnieniastosowania zwolnień od ewidencji kasowej usług świadczonych przy zastosowaniuautomatów.

4. usługi prawnicze,rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresieprowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. - 74.1),za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,

5. usługi rzeczoznawstwa objęterównież grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie - którychświadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiUz 1997 r. – ex 74.2),

6. usługi rekrutacji pracownikówi pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresiedokumentowane jest fakturą PKWiU z 1997 r.- ex 74.5),

7. usługi detektywistyczne iochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresiedokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.- ex 74.6),

8. usługi sekretarskie itłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r.- ex 74.83),

9. usługi komercyjne pozostałe,gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej,usługi świadczone przez agencje inkasa - których świadczenie przez podatnika wcałym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),

10. usługi w zakresie ochronyzdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.- 85),

11. usługi związane z rekreacją,kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiemstosowania kas (PKWiU z 1997 r.- ex 92),

12. usługi pogrzebowe i pokrewne(PKWiU z 1997 r.- 93.03),

13. usługi świadczone wgospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.- 95) - wyłączenie to również macharakter formalny, gdyż przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania,usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem.

Objaśnienia: ex –rozumie się przez to zakres wyrobów i usług węższy, niż określony w danym grupowaniu PKWiU.

Polecamy: Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną

W rozporządzeniu zrezygnowano również z całej kategoriizwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas odnoszących się do grup podatnikówrozliczających się w ramach tzw. karty podatkowej w podatku dochodowym. 

Przykładowo dotyczy to takichgrup zawodowych, jak: usługi ślusarskie, usługi w zakresie wyrobu i naprawynaczyń blaszanych, usługi pobielania kotłów i naczyń, usługi w zakresiekotlarstwa, usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych,witrażownictwo, kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł,wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwo, kilimiarstwo, usługi hafciarskie,dziewiarstwo na drutach i szydełkach, repasacja pończoch, usługi w zakresiebieliźniarstwa, usługi w zakresie gorseciarstwa, modniarstwo, usługi krawiecki.

W przypadku likwidacji tegotytułu zwolnienia od ewidencji podatnicy wykonujący czynności będą mogli nadalkorzystać ze zwolnienia podmiotowego w przypadku nieprzekroczenia obrotu napoziomie 40 000 zł.

 

Kto nadal nie będzie musiał mieć kasy fiskalnej

W zakresie zwolnieńprzedmiotowych z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozporządzenie przewiduje dalsze czasowe(czyli przynajmniej do końca 2011 roku) pozostawienie następujących kategoriisprzedaży usług lub towarów:

- niektóre usługi dotyczącerolnictwa (takie jak: przygotowanie pól do upraw, pielęgnowanie upraw,opryskiwanie, zbiór upraw, nadzór i opieka nad stadem),

- niektóre usługi komunalne isieciowe (np. w zakresie dostaw energii, gazu, usługi telekomunikacyjne),

- komunikacja miejska orazprzewozy świadczone przy zastosowaniu rykszy, dorożek, łodzi flisackich naDunajcu,

- obozowiska dla dzieci, usługi isprzedaż przy zastosowaniu automatów (z wyjątkami np. dotyczącymi wyrobówakcyzowych),

- usługi pocztowe i kurierskie,

- usługi finansowe,

- usługi administracji publiczneji ubezpieczeń,

- usługi w zakresie edukacji,

- usługi typu statutowegoświadczone przez organizacje,

- usługi notariuszyewidencjonowane w tzw. repertoriach A i P,

- niektóre inne usługi (np.dotyczące niektórych kategorii usług takich jak wynajmowanie i obsługanieruchomości w całości dokumentowanych fakturami, usług opłacanych zapośrednictwem poczty lub banku, świadczonych przez podatników zawierającychmałą liczbę transakcji w skali roku, dzierżawy gruntów, sprzedaży na rzeczpracowników).

Pełny wykaz zwolnieńprzedmiotowych zawiera załącznik do rozporządzenia

W załączniku tym w celuzapewnienia podatnikom pełnej informacji o zakresie zwolnień od ewidencjiwymieniono również pozycje dotyczące sprzedaży towarów własnej produkcji przezrolników ryczałtowych, które to zwolnienie co do zasady wynika z generalnejregulacji zwolnieniowej zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku odtowarów i usług.

Przy określaniu zakresu tychusług przyjęto metodę, jak najwierniejszego tłumaczenia nazw usług i towarówprzy przejściu z zastosowania klasyfikacji PKWiU - 1997 r. na obowiązującąklasyfikację PKWiU – 2008. W tym zakresie korzystano również z opiniipowołanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zespołu roboczego dospraw przygotowania klucza przejścia PKWiU 1997 – PKWiU 2008 dla pozycjiwskazanych i zdefiniowanych przez Ministerstwo Finansów do celów podatkowych.

Z zakresu zwolnieńprzedmiotowo-podmiotowych proponuje się częściowe utrzymanie systemu zwolnień upodatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usługobjętych w/w zwolnieniami przedmiotowymi w ogólnych obrotach jest większy niż80% (ograniczenie zwolnienia w tej dziedzinie polegałoby na podniesieniu proguobligującego do stosowania zwolnienia z 70% na 80%).

Od kiedy zmiany wejdą w życie

W rozporządzeniuzałożono, że omówione zmiany systemowe w zakresie zwolnień wchodzą w życie od 1 maja 2011 r.

Do końca kwietnia 2011 r. obowiązująjeszcze dotychczasowe zasady zwolnień (z wyjątkiem podatników rozpoczynającychdziałalność w pierwszym półroczu 2011 r., których od samego początkuobowiązywałby nowy w/w 80 % limit, niezbędny dla skorzystania ze zwolnieniapodmiotowego) przez przedsiębiorców specjalizujących się akurat w sferachdziałalności gospodarczej objętej zwolnieniem od stosowania kas.

Zdaniem Ministra Finansów możliwość stosowania zwolnieniajeszcze na początku przyszłego roku jest rozstrzygnięciem niezbędnym, gdyż relatywnieszeroki zakres ograniczeń w stosowaniu zwolnień, wymaga dłuższego okresu vacatolegis dla dostosowania się techniczno-organizacyjnego podatników oraz dostawcówkas (w zakresie przedstawienia odpowiedniej oferty sprzedaży urządzeńkasowych).

Minister Finansów zauważył też wuzasadnieniu projektu, że likwidacja zwolnień z obowiązku stosowania kasspowoduje z jednej strony ubytek dochodów budżetu państwa z tytułu VAT w rokulikwidacji takich zwolnień, w związku z regulacjami ustawowymi przewidującymirefundowanie podatnikowi części wydatków poniesionych na zainstalowanie kas (90% ceny netto zakupu, nie więcej niż 700 zł).

Kiedy znikną wszystkie zwolnienia

Zdaniem Ministra Finansówcałkowita likwidacja zwolnień od kas w najbliższym czasie jest o tylenieuzasadniona, że dodatkowo zwiększyłoby to skutki finansowe (w związku zdofinansowaniem przez budżet zakupu kas). Inną okolicznością przemawiającą zautrzymaniem niektórych zwolnień jest ich specyfika (np. usługi finansowe czyubezpieczeniowe) lub fakt prawie stuprocentowego potwierdzania transakcjifakturą (np. dostawy mediów).

 Źródło: Ministerstwo Finansów

 Pełna treść rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych na 2011 rok

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.