REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy fiskalne 2011 - czyli kto utraci zwolnienie

kasy fiskalne 2011
kasy fiskalne 2011
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Począwszy od maja 2011 osoby świadczące m.in. usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, rekrutacji pracowników, detektywistyczne, ochroniarskie, sekretarskie, tłumaczenia oraz usługi w zakresie ochrony zdrowia będą musiały zacząć używać kas fiskalnych. Kupno kasy czeka również liczne grupy podatników płacących kartę podatkową, które obecnie objęte są zwolnieniem. Dotychczas te kategorie podatników nie miały obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Znamy już treść rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Autopromocja

Rozporządzenie to zostało podpisane w niezmienionym kształcie w porównaniu do projektu z 11 maja 2010 r..

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2011 roku. Nowe kategorie podatników będą musiały rozpocząć korzystanie z kas rejestrujących od 1 maja 2011 r.

Kasy muszą mieć wszyscy … z pewnymi wyjątkami

Zasadniczo, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sylwester 2010 z kasą fiskalną - jak zmienić stawki VAT

Jednak myśl z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa, może zwolnić, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przy wydawaniu rozporządzenia Minister Finansów uwzględnia wytyczne określone w ustawie.

Aktualny do końca 2010 r. zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzeniaewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797).Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia te co do zasady przestają obowiązywaćz dniem 1 stycznia 2011 r.

Brak publikacji nowego rozporządzenia przeddniem 1 stycznia 2011 r. oznaczałby, iż już od 1 stycznia 2011 r. wszystkiepodmioty korzystające dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formiemusiałyby posiadać kasy i prowadzić taką ewidencję.

Kasy fiskalne 2011 - rady Ministerstwa Finansów


Utrzymane zostaną podstawowe zasady zwolnień z obowiązku używania kas

Omawiane rozporządzenieutrzymuje do 31 grudnia 2012 r. dotychczasowe zwolnienie od obowiązku ewidencjiprzy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach (40.000 zł). Zezwolnień, co do zasady, nie będą mogli korzystać podatnicy, u których wielkośćobrotów z tytułu działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VATprzekroczyła w okresie rocznym kwotę 40 000 zł.

Zachowane również zostajedotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynającychdziałalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000 zł zdziałalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT tracą prawo dokorzystania ze zwolnienia.

Nadal utrzymana zostaje zasadawyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kasrejestrujących bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników:
-kontynuujących po dniu 31 grudnia 2010 r. działalność, o której mowa w art. 111ust. 1 ustawy o VAT, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą
- prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

 W rozporządzeniuprzewiduje się (jak dotychczas), że bezwzględu na wysokość obrotów, obowiązkiem ewidencji przy zastosowaniu kas będąobjęte czynności:
- w zakresie świadczenia usługprzewozów osób i ładunków taksówkami,
- w zakresie pasażerskichprzewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych zaprzejazd oraz
- przy dostawie zespołów,podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętupowszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego,
- sprzedaży wyrobów z metaliszlachetnych lub z udziałem tych metali,
- sprzedaży płyt CD i DVD orazniektórych innych nagranych nośników informatycznych (w tym zawierającychoprogramowanie komputerowe), a także
- sprzedaży wszelkiego rodzajupaliw płynnych oraz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

Generalnie rozporządzenie utrzymuje zwolnienia z omawianego obowiązku ewidencjonowania równieżprzy:
- dostawie towarów i świadczeniuniektórych usług w formie bezobsługowej przy zastosowaniu automatówprzyjmujących należność za ich wykonanie (z wyjątkiem np. sprzedaży paliwpłynnych i gazowych), jak również przy
- sprzedaży towarów i usługrozliczanych w systemie płatności bezgotówkowych (za pośrednictwem poczty lubrachunku bankowego).

W regulacjach zawartych w § 3ust. 7 oraz § 7 rozporządzenia zakłada się, że zwolnień podmiotowych ipodmiotowo-przedmiotowych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz § 3ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, które wcześniej straciły prawo do zwolnieńi powinny posiadać kasy. Ponadto utrzymuje się zasadę, że w dalszym ciąguobowiązujące są terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisówobowiązujących przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Kto będzie musiał korzystać z kasy fiskalnej od 1 maja 2011 r.

W omawianym rozporządzeniu nie przewidziano (z dotychczas stosowanych)zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży następujących usługlub towarów:

1. usługi magazynowania iprzechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia -których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą(PKWiU z 1997 r. - ex 63.12.14),

2. usługi przechowalni bagażu nadworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących doautomatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmująnależność (PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.10-00.10),

3. usługi przechowalni bagażu nadworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących doautomatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność(PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.21-00.10) 1),

Jednak usługi wymienione w pkt2-3 będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznikado rozporządzenia, w której kompleksowo uregulowano zagadnieniastosowania zwolnień od ewidencji kasowej usług świadczonych przy zastosowaniuautomatów.

4. usługi prawnicze,rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresieprowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. - 74.1),za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,

5. usługi rzeczoznawstwa objęterównież grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie - którychświadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiUz 1997 r. – ex 74.2),

6. usługi rekrutacji pracownikówi pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresiedokumentowane jest fakturą PKWiU z 1997 r.- ex 74.5),

7. usługi detektywistyczne iochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresiedokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.- ex 74.6),

8. usługi sekretarskie itłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r.- ex 74.83),

9. usługi komercyjne pozostałe,gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej,usługi świadczone przez agencje inkasa - których świadczenie przez podatnika wcałym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),

10. usługi w zakresie ochronyzdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.- 85),

11. usługi związane z rekreacją,kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiemstosowania kas (PKWiU z 1997 r.- ex 92),

12. usługi pogrzebowe i pokrewne(PKWiU z 1997 r.- 93.03),

13. usługi świadczone wgospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.- 95) - wyłączenie to również macharakter formalny, gdyż przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania,usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem.

Objaśnienia: ex –rozumie się przez to zakres wyrobów i usług węższy, niż określony w danym grupowaniu PKWiU.

Polecamy: Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną

W rozporządzeniu zrezygnowano również z całej kategoriizwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas odnoszących się do grup podatnikówrozliczających się w ramach tzw. karty podatkowej w podatku dochodowym. 

Przykładowo dotyczy to takichgrup zawodowych, jak: usługi ślusarskie, usługi w zakresie wyrobu i naprawynaczyń blaszanych, usługi pobielania kotłów i naczyń, usługi w zakresiekotlarstwa, usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych,witrażownictwo, kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł,wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwo, kilimiarstwo, usługi hafciarskie,dziewiarstwo na drutach i szydełkach, repasacja pończoch, usługi w zakresiebieliźniarstwa, usługi w zakresie gorseciarstwa, modniarstwo, usługi krawiecki.

W przypadku likwidacji tegotytułu zwolnienia od ewidencji podatnicy wykonujący czynności będą mogli nadalkorzystać ze zwolnienia podmiotowego w przypadku nieprzekroczenia obrotu napoziomie 40 000 zł.

 

Kto nadal nie będzie musiał mieć kasy fiskalnej

W zakresie zwolnieńprzedmiotowych z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozporządzenie przewiduje dalsze czasowe(czyli przynajmniej do końca 2011 roku) pozostawienie następujących kategoriisprzedaży usług lub towarów:

- niektóre usługi dotyczącerolnictwa (takie jak: przygotowanie pól do upraw, pielęgnowanie upraw,opryskiwanie, zbiór upraw, nadzór i opieka nad stadem),

- niektóre usługi komunalne isieciowe (np. w zakresie dostaw energii, gazu, usługi telekomunikacyjne),

- komunikacja miejska orazprzewozy świadczone przy zastosowaniu rykszy, dorożek, łodzi flisackich naDunajcu,

- obozowiska dla dzieci, usługi isprzedaż przy zastosowaniu automatów (z wyjątkami np. dotyczącymi wyrobówakcyzowych),

- usługi pocztowe i kurierskie,

- usługi finansowe,

- usługi administracji publiczneji ubezpieczeń,

- usługi w zakresie edukacji,

- usługi typu statutowegoświadczone przez organizacje,

- usługi notariuszyewidencjonowane w tzw. repertoriach A i P,

- niektóre inne usługi (np.dotyczące niektórych kategorii usług takich jak wynajmowanie i obsługanieruchomości w całości dokumentowanych fakturami, usług opłacanych zapośrednictwem poczty lub banku, świadczonych przez podatników zawierającychmałą liczbę transakcji w skali roku, dzierżawy gruntów, sprzedaży na rzeczpracowników).

Pełny wykaz zwolnieńprzedmiotowych zawiera załącznik do rozporządzenia

W załączniku tym w celuzapewnienia podatnikom pełnej informacji o zakresie zwolnień od ewidencjiwymieniono również pozycje dotyczące sprzedaży towarów własnej produkcji przezrolników ryczałtowych, które to zwolnienie co do zasady wynika z generalnejregulacji zwolnieniowej zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku odtowarów i usług.

Przy określaniu zakresu tychusług przyjęto metodę, jak najwierniejszego tłumaczenia nazw usług i towarówprzy przejściu z zastosowania klasyfikacji PKWiU - 1997 r. na obowiązującąklasyfikację PKWiU – 2008. W tym zakresie korzystano również z opiniipowołanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zespołu roboczego dospraw przygotowania klucza przejścia PKWiU 1997 – PKWiU 2008 dla pozycjiwskazanych i zdefiniowanych przez Ministerstwo Finansów do celów podatkowych.

Z zakresu zwolnieńprzedmiotowo-podmiotowych proponuje się częściowe utrzymanie systemu zwolnień upodatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usługobjętych w/w zwolnieniami przedmiotowymi w ogólnych obrotach jest większy niż80% (ograniczenie zwolnienia w tej dziedzinie polegałoby na podniesieniu proguobligującego do stosowania zwolnienia z 70% na 80%).

Od kiedy zmiany wejdą w życie

W rozporządzeniuzałożono, że omówione zmiany systemowe w zakresie zwolnień wchodzą w życie od 1 maja 2011 r.

Do końca kwietnia 2011 r. obowiązująjeszcze dotychczasowe zasady zwolnień (z wyjątkiem podatników rozpoczynającychdziałalność w pierwszym półroczu 2011 r., których od samego początkuobowiązywałby nowy w/w 80 % limit, niezbędny dla skorzystania ze zwolnieniapodmiotowego) przez przedsiębiorców specjalizujących się akurat w sferachdziałalności gospodarczej objętej zwolnieniem od stosowania kas.

Zdaniem Ministra Finansów możliwość stosowania zwolnieniajeszcze na początku przyszłego roku jest rozstrzygnięciem niezbędnym, gdyż relatywnieszeroki zakres ograniczeń w stosowaniu zwolnień, wymaga dłuższego okresu vacatolegis dla dostosowania się techniczno-organizacyjnego podatników oraz dostawcówkas (w zakresie przedstawienia odpowiedniej oferty sprzedaży urządzeńkasowych).

Minister Finansów zauważył też wuzasadnieniu projektu, że likwidacja zwolnień z obowiązku stosowania kasspowoduje z jednej strony ubytek dochodów budżetu państwa z tytułu VAT w rokulikwidacji takich zwolnień, w związku z regulacjami ustawowymi przewidującymirefundowanie podatnikowi części wydatków poniesionych na zainstalowanie kas (90% ceny netto zakupu, nie więcej niż 700 zł).

Kiedy znikną wszystkie zwolnienia

Zdaniem Ministra Finansówcałkowita likwidacja zwolnień od kas w najbliższym czasie jest o tylenieuzasadniona, że dodatkowo zwiększyłoby to skutki finansowe (w związku zdofinansowaniem przez budżet zakupu kas). Inną okolicznością przemawiającą zautrzymaniem niektórych zwolnień jest ich specyfika (np. usługi finansowe czyubezpieczeniowe) lub fakt prawie stuprocentowego potwierdzania transakcjifakturą (np. dostawy mediów).

 Źródło: Ministerstwo Finansów

 Pełna treść rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych na 2011 rok

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA