Kategorie

Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną

Joanna Dmowska
Joanna Dmowska
Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT, redaktor naczelna Biuletynu VAT, autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz kilkunastu specjalistycznych wydawnictw książkowych.
kasy fiskalne - kto musi prowadzić ewidencję, kasy fiskalne - zwolnienia
kasy fiskalne - kto musi prowadzić ewidencję, kasy fiskalne - zwolnienia
inforCMS
Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą powinieneś sprawdzić, czy musisz kupić kasę fiskalną i używać jej na co dzień. Możesz skorzystać z ulgi podatkowej związanej z tym zakupem.

VAT 2019

Krok 1. Sprawdź, czy działalność, jaką prowadzisz wymaga posługiwania się kasą fiskalną

Nie musisz posiadać kasy rejestrującej (zwanej często też „kasą fiskalną”), gdy sprzedajesz towary lub świadczysz usługi tylko i wyłącznie na rzecz firm lub organizacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Polecamy: Biuletyn VAT

Jeżeli sprzedajesz towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym (tj. rolnikom, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT) – musisz, co do zasady, rejestrować sprzedaż kasą fiskalną.

Od tej zasady są jednak wyjątki (zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej), o których przeczytasz w Kroku 2.

Przepisy w zakresie VAT przewidują kilka grup podatników, którzy nie mogą korzystać z żadnych zwolnień. Dlatego od początku rozpoczęcia działalności musisz ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej, gdy dokonujesz:

1. sprzedaży gazu płynnego;

2. przewozów pasażerskich, samochodowych, zarówno gdy są to kursy regularne jak i nieregularne. Obowiązek dotyczy np. firmy prowadzącej przewozy tzw. busy;

3. usług taksówkowych;

4. sprzedaży silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Reklama

Warsztaty samochodowe nie muszą mieć kas fiskalnych gdy sprzedawane towary są montowane przez nich w samochodzie, ponieważ w takim przypadku świadczą usługę, a nie sprzedają towary. Urzędy skarbowe wymagają aby na fakturze za usługę naprawy, nie wyszczególniać sprzedawanych części samochodowych, aby nie utracić prawa do zwolnienia.

5. sprzedaży sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), oraz sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

Sprzedaż używanego telefonu, telewizora, nawet gdy jest to pojedyncza transakcja powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej.

Kasy fiskalne – zakres zwolnień w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

6. sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali – wykaz w załączniku do rozporządzenia w sprawie faktur ;

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Sprzedaż biżuterii ze srebra zawsze musi być ewidencjonowana na kasie rejestrującej nawet gdy jest to działalność sezonowa.

7. sprzedaży nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

Kiosk który sprzedaje filmy na płytach DVD, czy nagrane płyty CD musi mieć kasy. Dotyczy to również sprzedaży na straganach.

8. dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

9. sprzedaży wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU.

Obowiązek ten nie dotyczy podatników, którzy sprzedają alkohol lub tytoń na pokładach statków.

Pracodawca jeżeli sprzedaje lub przekazuje nieodpłatnie towary wymienione w pkt 4-7 pracownikom, a przekazanie to podlega VAT, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, pod warunkiem, że nie jest na podstawie innych przepisów zobowiązany ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej.

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Aktywne druki i formularze

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Krok 2. Sprawdź, czy przypadkiem nie możesz skorzystać ze zwolnienia

Jeśli nie wykonujesz żadnych z powyższych (wymienionych w Kroku 1) rodzajów działalności gospodarczej, ustal czy możesz korzystać ze zwolnień.

Nie możesz  korzystać ze zwolnienia, gdy na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów byłeś zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej.

Reklama

1. Najpierw sprawdź w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czy wykonywane przez Ciebie usługi lub sprzedawane towary zostały tam wymienione. Jeśli tak, to możesz korzystać ze zwolnienia i nie musisz posiadać kasy rejestrującej. Jeśli nie to sprawdź czy możesz korzystać ze zwolnień omówionych poniżej w pkt 2-3.

Do 30 kwietnia 2011 r. obowiązywał okres przejściowy, który pozwalał podatnikom stosować zwolnienie w przypadku świadczenia usług niewymienionych w nowym rozporządzeniu(poz. 1-32), a które były wymienione w poprzednim. Były to następujące usługi:

Symbol PKWiU z 1997 r.

Nazwa towaru, usługi (czynności )

ex 63.12.14

Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 63.21.10-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność

(wymienione usługi ewentualnie będą mogły korzystać ze zwolnienia wymienionego w poz. 40 załącznika do obecnie obowiązującego rozporządzenia)

ex 63.21.21-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność

(wymienione usługi ewentualnie będą mogły korzystać ze zwolnienia wymienionego w poz. 40 załącznika do obecnie obowiązującego rozporządzenia)

74.1

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

(wyłączenie nie dotyczy usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do  repertorium A i P, którzy korzystają ze zwolnienia na podstawie poz. 26 załącznika do obecnie obowiązującego rozporządzenia)

ex 74.2

Usługi  architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.5

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.6

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.83

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych

ex 74.84

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów), których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą, np. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej czy usługi świadczone przez agencje inkasa

85

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

ex 92

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach

93.03

Usługi pogrzebowe i pokrewne

93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt

95

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych

(wyłączenie to ma charakter formalny, ponieważ przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem)

Od 1 maja 2011 r. prawo do korzystania ze specjalnego zwolnienia stracili podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Tylko do 30 kwietnia 2011 r. można było korzystać ze zwolnienia ze względu na sposób opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Nie oznacza to, każdy podatnik, który świadczy te usługi musi stosować od 1 maja 2011 r. kasy rejestrujące. Może stosować zwolnienie przewidziane w pkt 3 lub zwolnienia przewidziane w poz. 33-48 załącznika do rozporządzenia.


2. Jeśli oprócz czynności wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia wykonujesz (w 2012 r.) inne (nie wymienione) to również nie musisz posiadać kasy, gdy spełniasz jeden z następujących warunków:

- w 2011 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży (wymienionej w załączniku) w obrotach ogółem z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej był wyższy niż 80%,

- przewidywany udział obrotów z tytułu tej sprzedaży (wymienionej w załączniku) w obrotach ogółem podatnika z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej do zrealizowania do końca 2012 r. będzie wyższy niż 80% (dotyczy podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2011 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia).

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy:

1) licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2012 r., jeżeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT był równy albo niższy niż 80 % - w przypadku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2012 r.,

2) licząc od dnia 31 grudnia 2011 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2012 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT będzie do końca 2012 r. równy albo niższy niż 80 %.

Zwolnienia tego nie stosuje się do:

1) podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2012 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2011 r. przewidywały powstanie obowiązku ewidencjonowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2011 r., w związku z zaistniałymi do 31 grudnia 2011 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do 31 grudnia 2011 r.

3. Jeśli nie możesz korzystać ze zwolnień omówionych wyżej w pkt 1-2, to kasy nie będziesz musiał posiadać dopóty, dopóki obrót nie przekroczy kwoty:

 • 20 000 zł z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej – jeśli rozpoczynasz w 2012 r. działalność;
 • 40 000 zł z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej – gdy kontynuujesz działalność, pod warunkiem, że obrót z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej nie przekroczył w 2011 r. kwoty 40 000 zł.

Obliczając ww. limity, nie uwzględniamy obrotu z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz firm. Liczymy tylko wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Nowe wzory deklaracji i informacji PIT 2014 / 2015

Umowy zlecenia 2014 / 2015 – składki ZUS


Krok 3. Kupujemy kasę fiskalną i prawidłowo rozpoczynamy rejestrację sprzedaży przy jej pomocy

Gdy stwierdzisz, że nie możesz korzystać z żadnego zwolnienia lub przestaniesz spełniać warunki musisz rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. Przepisy określają specjalne terminy rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie, gdy korzystałeś ze zwolnień omówionych w pkt 2-3 rozporządzenia.

Terminy wprowadzenia kasy rejestrującej

Jeśli korzystałeś ze zwolnienia omówionego w pkt 2 i przestałeś spełniać warunki, to musisz wprowadzić kasę rejestrującą:

1) od 1 września 2011 r. – jeśli w I półroczu 2011 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży (wymienionej w załączniku do poprzedniego rozporządzenia) w obrotach ogółem z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej był równy lub mniejszy niż 80%.

2) od 2 marca 2012 r. - jeśli w II półroczu 2011 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży (wymienionej w załączniku do rozporządzenia) w obrotach ogółem z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej był równy lub mniejszy niż 80%.

Jeśli korzystałeś ze zwolnienia omówionego w pkt 3 (Krok 2.) i przestałeś spełniać warunki musisz wprowadzić kasę rejestrującą:

1. po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu – gdy obowiązywała cię kwota limitu 40 000 zł. Jeśli limit został przekroczony np. 15 lipca, kasę będziesz musiał wprowadzić od 1 października br.;

2. od dnia następującego po dniu w którym przekroczony został limit – gdy obowiązywała cię kwota limitu 20 000 zł. Jeśli limit został przekroczony np. 15 lipca, kasę będziesz musiał wprowadzić od 16 lipca br.;

Najpierw musisz oczywiście kupić kasę fiskalną. Na rynku jest wiele modeli. Warto przy zakupie zwrócić uwagę czy producent kasy posiada decyzję Ministra Finansów, uznającą że dany model kasy rejestrującej spełnia warunki i kryteria techniczne, co jest niezbędne aby skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Kupując kasę musisz też wykonać poprawnie i terminowo szereg czynności, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tylko gdy rozpoczynasz ewidencjonowanie. Gdy po pewnym okresie będziesz wymieniał kasę lub kupował nową, ulga nie będzie Ci przysługiwać.

Co zrobić, aby nie stracić prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej:

1. posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą oraz fakturę VAT wystawioną na Twoją firmę,

2. złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania;

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, określonego w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia - jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot.

3. rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach (patrz wyżej ramka: Terminy wprowadzenia kasy rejestrującej), przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem Ministra Finansów.

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących

……………., data …………………..

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Adres: …………………………….

NIP: ………………………………

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w ………………………………..

Zgłoszenie kas rejestrujących

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących informuję że od …………………………. rozpoczynam ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrującej.

Do ewidencjonowania obrotu będę używał/a ……... kasę/y rejestrującą/e.

Kasa/y będzie/będą użytkowane pod adresem: …………………………….. .

Podpis podatnika

Definicje

Fiskalizacja kasy - jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego (§ 1 pkt 11 rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników). Jest to nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonują służby serwisowe.

Rozpoczęcie ewidencjonowania - czynność faktyczna polegająca na zaewidencjonowaniu za pomocą zafiskalizowanej kasy fiskalnej pierwszej sprzedaży podlegającej takiemu obowiązkowi.

Dodatkowo podatnik musi dokonać fiskalizacji kasy i w terminie 7 dni od dnia tej fiskalizacji, dokonać jej zgłoszenia do urzędu skarbowego na specjalnym druku (określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące).

Za nieterminowe rozpoczęcie ewidencjonowania grozi Ci:
1.
utrata prawa do ulgi,
2. utrata 30% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą ewidencjonowaną na kasie rejestrującej – do czasu rozpoczęcia ewidencjonowania
3. sankcje karno - skarbowe.


Krok. 4. Jeżeli musisz kupić kasę fiskalną, skorzystaj przynajmniej z ulgi na jej zakup

Gdy spełniasz warunki możesz skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Przysługuje Ci ulga w wysokości 90% ceny netto (bez VAT), nie więcej niż 700 zł na każdą kasę zgłoszoną przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

VAT naliczony z tej faktury odliczasz tak, jak od innych zakupów. Sposób zwrotu ulgi jest uzależniony od tego czy jesteś czynnym podatnikiem VAT, czy zwolnionym.


Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT-7

1. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, to rozliczasz ulgę w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym rozpocząłeś ewidencjonowanie, lub za miesiące następne. Sposób rozliczenia ulgi jest uzależniony od tego:

a) czy w danym okresie rozliczeniowym podatek należny od dokonanej przez Ciebie sprzedaży jest wyższy od podatku naliczonego od twoich zakupów – jeśli tak, kwotę do wpłaty pomniejszasz o przysługującą Ci ulgę. Pamiętaj, że w danym miesiącu możesz rozliczyć ulgę tylko do wysokości kwoty do wpłaty wynikającej z deklaracji. Nierozliczoną kwotę przenosisz na następny miesiąc. Kwotę odliczenia wykazuje się w deklaracji VAT-7 i VAT-7K w pozycji 56 „Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym”.

b) czy też podatek należny od dokonanej przez Ciebie sprzedaży jest równy lub niższy od podatku naliczonego od twoich zakupów - jeśli tak, to do zwrotu w danym miesiącu przysługuje Ci:

- 25% kwoty odpowiadającej 90% ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne lub

- 50% kwoty odpowiadającej 90% ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Jan Kowalski od września br. musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej. W sierpniu br. zakupił kasę rejestrującą za cenę netto 2500 (VAT wyniósł 550 zł). W sierpniu rozpoczął ewidencjonowania i spełnił wszystkie warunki aby skorzystać z ulgi. Dlatego może zakup kasy rozliczyć w deklaracji za sierpień.

W jego przypadku ulga wyniesie 700 zł, gdyż 90% z 2500 zł przekracza maksymalny limit odliczenia (czyli owe 700 zł).

Zakup kasy rozlicza w deklaracji VAT-7 w następujących pozycjach:
- poz. 49 – 2500 zł,
- poz. 50 – 550 zł ,


Ponieważ VAT należny od sprzedaży dokonanej w sierpniu wyniósł 12 250 zł (poz. 46) i jest większy od VAT naliczonego od zakupów, który wyniósł 3420 zł (poz. 55), to ulgę wpisuje w poz. 56.

Pan Kowalski może wpisać całą kwotę ulgi, czyli 700 zł, ponieważ nadwyżka podatku należnego od sprzedaży nad podatkiem naliczonym wyniosła 8830 zł (12 250-3420).

Gdyby nadwyżka ta wyniosła przykładowo 600 zł, to w poz. 56 wpisałby tylko 600 zł. Pozostałe 100 zł rozliczyłby w deklaracji za następny miesiąc.

Ostatecznie Pan Kowalski wpisuje w poz. 58 deklaracji VAT-7 (kwota do wpłaty do urzędu) – 8130 zł (8830 – 700).

Jan Kowalski od września br. musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej. W sierpniu br. zakupił kasę rejestrującą za cenę netto 2500 (VAT wyniósł 550 zł). W sierpniu rozpoczął ewidencjonowania i spełnił wszystkie warunki aby skorzystać z ulgi. Dlatego może zakup kasy rozliczyć w deklaracji za sierpień.

W jego przypadku ulga wyniesie 700 zł (2500 zł x 50% > 700).

Zakup kasy rozlicza w deklaracji VAT-7 w następujących pozycjach:
- poz. 49 – 2500 zł,
- poz. 50 – 550 zł ,


Ponieważ VAT od sprzedaży dokonanej w sierpniu wyniósł 1850 zł (poz. 46) i jest mniejszy od VAT naliczonego od zakupów, który wyniósł 3420 zł (poz. 55), to ulgę wpisuje w poz. 59.

Pan Kowalski może wpisać 25% ulgi, czyli 175 zł ponieważ rozlicza się miesięcznie. Gdyby rozliczał się kwartalnie w poz. 59 wpisałby 350 zł.

Następnie wpisuje w poz. 60 (kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) – 1745 zł [(3420-1850) + 175]. Następnie kwotę tę wykazujemy albo do zwrotu, albo do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Pozostałą kwotę ulgi Pan Kowalski rozliczy w następnych miesiącach.

2. Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT – musisz złożyć wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego. Zwrot otrzymasz na rachunek bankowy w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku.

Do wniosku dołącz koniecznie:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Wniosek o zwrot przysługującej podatnikowi zwolnionemu z VAT kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej

……………., data …………………..

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Adres: …………………………….

NIP: ………………………………

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w ………………………………..


WNIOSEK

Na podstawie art. 111 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm. wnoszę o zwrot przysługującej mi kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej w wysokości ………………….


Uzasadnienie

Od dnia ………………. ewidencjonuję obrót na kasie rejestrującej. Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Spełniłem/am wszystkie warunki wymagane aby skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej, tj.:

- przed rozpoczęciem ewidencjonowania ………………….. złożyłem/am zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich użytkowania

- …………………., w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy złożyłem/am zawiadomienie o miejscu ich/jej instalacji,

- posiadam dowód zapłaty całej należności za zakup kasy rejestrującej,

- ewidencjonowanie było rozpoczęte w obowiązującym mnie terminie ustawowym,

- kasa rejestrująca spełnia kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Dlatego wnoszę o zwrot o zwrot przysługującej mi kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej w wysokości ………………….. Ponieważ cena zakupu kas/y bez VAT wyniosła ……………..


Podpis podatnika

Załączniki:

- informacja o podmiocie, który dokonał fiskalizacji kasy,

- oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę;

- informacja o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu;

- fotokopia świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służąca do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą (dotyczy tylko podatników świadczących usługi taksówkowe).

Kiedy będziesz musiał zwrócić otrzymaną ulgę

Może się zdarzyć, że będziesz musiał zwrócić odliczone lub zwrócone Ci kwoty ulgi na zakup kas rejestrujących.

Taka nieprzyjemność może Cię spotkać, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1. zaprzestaniesz ich używania,

2. nie dokonasz w obowiązującym terminie (co 24 miesiące) zgłoszenia kasy do obowiązkowego, przeglądu technicznego przez właściwy serwis,

3. zaprzestaniesz działalności,

4. sprzedasz swoje przedsiębiorstwo lub zakład (oddział),

5. naruszysz wspomniane wyżej warunki, którą dają prawo do odliczenia (np. gdy urząd ustali że kasa została wprowadzona po terminie)

Krok 5. Pamiętaj na co dzień o podstawowych zasadach ewidencjonowania sprzedaży kasą rejestrującą

Prowadząc sprzedaż rejestrowaną za pomocą kasy fiskalnej musisz:

1) rejestrować każdą sprzedaż i drukować przy każdej sprzedaży paragon fiskalny lub fakturę VAT,

2) wydawać kupującemu oryginał wydrukowanego paragonu,

3) sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu,

4) ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestać sprzedaży gdy nie działa kasa podstawowa, a nie posiadasz kasy zapasowej,

5) wykonywać co 24 miesiące obowiązkowy przegląd techniczny kasy przez właściwy serwis,

6) drukować wszystkie emitowane przez kasę dokumenty i ich kopie na taśmie papierowej z rolki,

7) przechowywać kopie dokumentów kasowych do czasu przedawnienia zobowiązań (mija on po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Specjalny termin przechowywania przewidziano dla kopi dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2011 r. sprzedaży. Dokumenty te muszą być przechowywane co najmniej 2 lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż. Dlatego np. rolki z paragonami za 2010 r. musisz trzymać do końca 2012 r.

8) stosować kasę wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży - nie pożyczaj nigdy i nikomu swojej kasy!!

9) nanieść na obudowę kasy w sposób trwały jej numer ewidencyjny, nadany przez naczelnika urzędu skarbowego,

10) przechowywać książkę serwisową kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniać ją na żądanie urzędu skarbowego, a także służby serwisowej.

Gdy nie będziesz przestrzegał tych warunków grożą ci sankcje karno skarbowe lub utrata ulgi.

Joanna Dmowska
Ekspert z zakresu VAT

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.