REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy fiskalne w formie oprogramowania od 2020 roku

Kasa fiskalna w formie oprogramowania
Kasa fiskalna w formie oprogramowania
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

12 sierpnia 2019 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. wirtualnych kas fiskalnych, które można zainstalować np. na smartfonach czy tabletach). Projekt zawiera przepisy wykonawcze, pozwalające na wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT (zarówno czynnych, jak i zwolnionych) kas rejestrujących w tej formie. Projekt rozporządzenia określa również wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania swoich uwag i opinii odnośnie tego projektu w ramach konsultacji publicznych, które potrwają do 28 sierpnia 2019 r.

Wirtualne kasy rejestrujące (fiskalne) w formie oprogramowania

Możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży (realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) w podatku VAT przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania została przewidziana w art. 111b ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten obowiązuje od 1 maja 2019 r. - został dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675).

Autopromocja

W praktyce będzie możliwe stosowanie kas fiskalnych w formie oprogramowanie (czyli np. w formie aplikacji na na smartfonach czy tabletach) dopiero, gdy Minister Finansów wyda (na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT) rozporządzenie określające wymagania techniczne dla takich kas oraz sposób ich używania, w tym w szczególności:
- sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy ich użyciu,
- sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz
- szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tych kas.

Ministerstwo Finansów liczy, że stosowanie kas w postaci oprogramowania zwiększy efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Możliwość stosowania kas fiskalnych w formie oprogramowania może także przynieść zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Uszczelnianie systemu VAT i ograniczenie szarej strefy nierejestrowanej sprzedaży przy wykorzystaniu wirtualnych kas fiskalnych w formie oprogramowania stosowane jest na Słowacji, w Czechach, Chorwacji i Austrii. W Polsce planowane jest wdrożenie rozwiązania opartego na modelu dostawcy rynkowego oprogramowania. Rozwiązanie to ma zbliżone cechy rozwiązania stosowanego w Czechach, Austrii i Chorwacji.

Kasy fiskalne (rejestrujące) w formie oprogramowania będą mogły być używane zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.

Wirtualne kasy fiskalne w postaci oprogramowania stanowić mają alternatywę (dodatkową możliwość) dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących.

Szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia

W § 2 projektu rozporządzenia przewidziany został rozbudowany słownik pojęć użytych w rozporządzeniu np.:
- "algorytm weryfikujący” - to algorytm kontrolujący przypisanie nazw towarów i usług do stawek podatku oraz zwolnienia od podatku zgodnie z zasadą, że wysokość stawki podatku dla danej nazwy towaru lub usługi nie może być zmieniona na wyższą, jeżeli wcześniej jej wysokość została obniżona,
- "klucz współdzielony" - klucz symetryczny, udostępniany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, używany jako klucz wmieszany dla kodów uwierzytelniania wiadomości(zgodnie z algorytmem HMAC-SHA256, norma FIPS 180-4), służącego jako element zabezpieczenia kodu QR, którego ważność określa się na 72 godziny, a czas jego wymiany 24 godzin,
- "baza danych kasy ”- to baza, w której są zapisywane i przechowywane dane wymienione w wymaganiach technicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 
- suma kontrolna” - to unikalny ciąg znaków wyznaczony z zawartości programu za pomocą algorytmu zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004,
- "logo fiskalne" - to:
a) w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci elektronicznej – oznaczenie „PLF”,
b) w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci papierowej – symbol graficzny, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; ,
- "podpis cyfrowy" - to dane dołączone do danych lub ich przekształcenie kryptograficzne w rozumieniu normy ISO 7498-2:1989, które pozwalają odbiorcy danych potwierdzić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem,

Wymagania techniczne kas fiskalnych w postaci oprogramowania

Certyfikat

Kasa taka ma posiadać certyfikat kasy wystawiony przez producenta danej kasy. Producent przydziela danej kasie certyfikat kasy poprzez wprowadzenie certyfikatu kasy do kasy. Producent zapewnia również zabezpieczenie oraz przechowywanie certyfikatów kas.

Producent kas w postaci oprogramowania ma obowiązek dostarczyć certyfikat producenta do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przed przydzieleniem kasie certyfikatu kasy. W przypadku zmiany dostarczonych danych producent niezwłocznie przesyła zmienione dane. Szef Krajowej Administracji Skarbowej rejestruje certyfikat producenta w zbiorze zaufanych certyfikatów w Ministerstwie Finansów. Certyfikat producenta jest ważny 7 lat od daty wystawienia. Producent występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o nadanie numerów unikatowych w celu wprowadzenia przez producenta do danej kasy.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi wykaz producentów kas posiadających zarejestrowany certyfikat producenta danej kasy, który jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów. Wykaz ten tworzony jest po to, aby podatnik wiedział (mógł sprawdzić), które kasy może stosować.

Rodzaje wirtualnych kas fiskalnych

W § 7 omawianego projektu rozporządzenia wprowadzono podział na rodzaje kas ze względu na przeznaczenie oraz sposób ewidencji sprzedaży:

1) kasy ogólne – kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji;

Autopromocja

2) kasy o zastosowaniu specjalnym – kasy, które uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, związanym ze szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług, obejmujące kasy:
a) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. poz. z 2019 r. poz. 58, 60, 125, 690 , 730, 1123 i 1180),
b) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,
c) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, zwane dalej „kasami biletowymi”,
d) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,
e) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych,
f) umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub usług (vending).

Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości, zapisu i przechowywania danych, wystawianych dokumentów, pracy kasy oraz kas o zastosowaniu specjalnym określa załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia. Załącznik składa się z części zawierających:
1. Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości, w której wskazano, jakie moduły/komponenty musi zawierać kasa.
2. Wymagania techniczne dla kas dotyczące zapisu i przechowywania danych.
3. Wymagania techniczne dla kas dotyczące wystawianych dokumentów.
4. Wymagania techniczne dla kas dotyczące pracy kasy.
5. Wymagania techniczne dla kas o zastosowaniu specjalnym.

Podatnik może używać kasę, która łączy różne kategorie kas, o ile kasa spełnia wymagania techniczne dla danej kategorii kas. W przypadku szczególnego rodzaju sprzedaży lub szczególnego sposobu prowadzenia ewidencji, dla którego jest wymagane prowadzenie ewidencji przy użyciu kas o zastosowaniu specjalnym, podatnicy są obowiązani używać tych kas. Podatnicy, w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką - muszą używać kas, o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz


Sposób używania kas w postaci oprogramowania

W przepisach od § 9 do § 22 omawianego projektu rozporządzenia zostały uregulowane zasady prowadzenia ewidencji przez podatników przy użyciu kas mających postać oprogramowania.

Podatnicy będą mogli prowadzić ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniają wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 oraz zapewniają połączenie z drukarką i posiadają ważny certyfikat producenta danej kasy.

Projekt zawiera przepisy regulujące zasady postępowania w sytuacjach zwrotów towarów i uznanych reklamacji oraz sposobu postępowania przy wystąpieniu oczywistej omyłki.

W § 11 projektu rozporządzenia zostały drobiazgowo wymienione wszystkie czynności wymagane od podatników podczas stosowania kas. Jest tu w szczególności mowa o obowiązku:
- wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego,
- wystawiania raportów fiskalnych (dobowych, miesięcznych),
- przypisywania oznaczeń literowych od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku - do nazw towarów i usług,
- przechowywania kopii dokumentów fiskalnych.

W § 13 projektu rozporządzenia określono wymogi dla paragonu fiskalnego.

W § 16 projektu rozporządzenia proponuje się przepis dotyczący przypadku wystawiania dokumentów przez kasy w postaci innej niż wydruk. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzedaży przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługi, wskazano, że podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

W § 20 projektu rozporządzenia wymieniono dokumenty, jakie wystawia podatnik prowadząc ewidencję sprzedaży przy użyciu kas:
§ 20. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy, wystawiają:
1) paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 16,
2) raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej,
3) raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej,
4) raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w postaci papierowej,
5) raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej,
6) łączne raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w postaci papierowej,
7) łączne raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej,
8) raporty fiskalne zdarzeń w postaci papierowej;
9) dokumenty niefiskalne w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas o zastosowaniu specjalnym, paragon fiskalny zawiera dane właściwe dla specyfiki danego rodzaju sprzedaży lub specyfiki prowadzonej ewidencji, określone i umieszczone we właściwej kolejności, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. W przypadku dokonywania rozliczania przy użyciu kasy wyłącznie opakowań zwrotnych, podatnik dokonuje tych rozliczeń przy użyciu kasy poprzez wystawienie dokumentu niefiskalnego, który zawiera blok danych określających rozliczenie opakowań zwrotnych i dane dotyczące płatności za sprzedaż ujętą jak na paragonie fiskalnym, zawierające odpowiednio co najmniej oznaczenie „DO ZAPŁATY” lub „DO ZWROTU” lub „CENA” wraz z wysokością należności po uwzględnieniu rozliczenia opakowań zwrotnych.

Ponadto określono:
- obowiązek podatnika sprawdzenia poprawności pracy kasy i udostępniania kasy do kontroli stanu oprogramowania i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów,
- czynności, które powinien podjąć podatnik w przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży,
- obowiązek podatnika fiskalizacji kasy przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji,
- obowiązek zapewnienia przez podatnika, po uruchomieniu kasy w trybie fiskalnym, automatycznego lub na żądanie przesyłania danych między kasą online a Centralnym Repozytorium Kas (CRK),
- czynności, jakie obowiązany jest wykonać podatnik w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym lub zakończenia przez podatnika działalności gospodarczej; W przypadku zakończenia pracy przez kasę w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji na tej kasie.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Aktualnie trwają konsultacje publiczne, uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie tego projektu.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA