Kategorie

Kasy fiskalne w formie oprogramowania od 2020 roku

Opracował Paweł Huczko
Kasa fiskalna w formie oprogramowania
Kasa fiskalna w formie oprogramowania
www.shutterstock.com
12 sierpnia 2019 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. wirtualnych kas fiskalnych, które można zainstalować np. na smartfonach czy tabletach). Projekt zawiera przepisy wykonawcze, pozwalające na wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT (zarówno czynnych, jak i zwolnionych) kas rejestrujących w tej formie. Projekt rozporządzenia określa również wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania swoich uwag i opinii odnośnie tego projektu w ramach konsultacji publicznych, które potrwają do 28 sierpnia 2019 r.

Wirtualne kasy rejestrujące (fiskalne) w formie oprogramowania

Możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży (realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) w podatku VAT przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania została przewidziana w art. 111b ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten obowiązuje od 1 maja 2019 r. - został dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675).

W praktyce będzie możliwe stosowanie kas fiskalnych w formie oprogramowanie (czyli np. w formie aplikacji na na smartfonach czy tabletach) dopiero, gdy Minister Finansów wyda (na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT) rozporządzenie określające wymagania techniczne dla takich kas oraz sposób ich używania, w tym w szczególności:
- sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy ich użyciu,
- sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz
- szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tych kas.

Ministerstwo Finansów liczy, że stosowanie kas w postaci oprogramowania zwiększy efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Możliwość stosowania kas fiskalnych w formie oprogramowania może także przynieść zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Uszczelnianie systemu VAT i ograniczenie szarej strefy nierejestrowanej sprzedaży przy wykorzystaniu wirtualnych kas fiskalnych w formie oprogramowania stosowane jest na Słowacji, w Czechach, Chorwacji i Austrii. W Polsce planowane jest wdrożenie rozwiązania opartego na modelu dostawcy rynkowego oprogramowania. Rozwiązanie to ma zbliżone cechy rozwiązania stosowanego w Czechach, Austrii i Chorwacji.

Kasy fiskalne (rejestrujące) w formie oprogramowania będą mogły być używane zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.

Wirtualne kasy fiskalne w postaci oprogramowania stanowić mają alternatywę (dodatkową możliwość) dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących.

Szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia

W § 2 projektu rozporządzenia przewidziany został rozbudowany słownik pojęć użytych w rozporządzeniu np.:
- "algorytm weryfikujący” - to algorytm kontrolujący przypisanie nazw towarów i usług do stawek podatku oraz zwolnienia od podatku zgodnie z zasadą, że wysokość stawki podatku dla danej nazwy towaru lub usługi nie może być zmieniona na wyższą, jeżeli wcześniej jej wysokość została obniżona,
- "klucz współdzielony" - klucz symetryczny, udostępniany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, używany jako klucz wmieszany dla kodów uwierzytelniania wiadomości(zgodnie z algorytmem HMAC-SHA256, norma FIPS 180-4), służącego jako element zabezpieczenia kodu QR, którego ważność określa się na 72 godziny, a czas jego wymiany 24 godzin,
- "baza danych kasy ”- to baza, w której są zapisywane i przechowywane dane wymienione w wymaganiach technicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 
- suma kontrolna” - to unikalny ciąg znaków wyznaczony z zawartości programu za pomocą algorytmu zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004,
- "logo fiskalne" - to:
a) w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci elektronicznej – oznaczenie „PLF”,
b) w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci papierowej – symbol graficzny, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; ,
- "podpis cyfrowy" - to dane dołączone do danych lub ich przekształcenie kryptograficzne w rozumieniu normy ISO 7498-2:1989, które pozwalają odbiorcy danych potwierdzić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem,

Wymagania techniczne kas fiskalnych w postaci oprogramowania

Certyfikat

Kasa taka ma posiadać certyfikat kasy wystawiony przez producenta danej kasy. Producent przydziela danej kasie certyfikat kasy poprzez wprowadzenie certyfikatu kasy do kasy. Producent zapewnia również zabezpieczenie oraz przechowywanie certyfikatów kas.

Producent kas w postaci oprogramowania ma obowiązek dostarczyć certyfikat producenta do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przed przydzieleniem kasie certyfikatu kasy. W przypadku zmiany dostarczonych danych producent niezwłocznie przesyła zmienione dane. Szef Krajowej Administracji Skarbowej rejestruje certyfikat producenta w zbiorze zaufanych certyfikatów w Ministerstwie Finansów. Certyfikat producenta jest ważny 7 lat od daty wystawienia. Producent występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o nadanie numerów unikatowych w celu wprowadzenia przez producenta do danej kasy.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi wykaz producentów kas posiadających zarejestrowany certyfikat producenta danej kasy, który jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów. Wykaz ten tworzony jest po to, aby podatnik wiedział (mógł sprawdzić), które kasy może stosować.

Rodzaje wirtualnych kas fiskalnych

W § 7 omawianego projektu rozporządzenia wprowadzono podział na rodzaje kas ze względu na przeznaczenie oraz sposób ewidencji sprzedaży:

1) kasy ogólne – kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji;

2) kasy o zastosowaniu specjalnym – kasy, które uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, związanym ze szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług, obejmujące kasy:
a) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. poz. z 2019 r. poz. 58, 60, 125, 690 , 730, 1123 i 1180),
b) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,
c) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, zwane dalej „kasami biletowymi”,
d) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,
e) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych,
f) umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub usług (vending).

Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości, zapisu i przechowywania danych, wystawianych dokumentów, pracy kasy oraz kas o zastosowaniu specjalnym określa załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia. Załącznik składa się z części zawierających:
1. Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości, w której wskazano, jakie moduły/komponenty musi zawierać kasa.
2. Wymagania techniczne dla kas dotyczące zapisu i przechowywania danych.
3. Wymagania techniczne dla kas dotyczące wystawianych dokumentów.
4. Wymagania techniczne dla kas dotyczące pracy kasy.
5. Wymagania techniczne dla kas o zastosowaniu specjalnym.

Podatnik może używać kasę, która łączy różne kategorie kas, o ile kasa spełnia wymagania techniczne dla danej kategorii kas. W przypadku szczególnego rodzaju sprzedaży lub szczególnego sposobu prowadzenia ewidencji, dla którego jest wymagane prowadzenie ewidencji przy użyciu kas o zastosowaniu specjalnym, podatnicy są obowiązani używać tych kas. Podatnicy, w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką - muszą używać kas, o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz


Sposób używania kas w postaci oprogramowania

W przepisach od § 9 do § 22 omawianego projektu rozporządzenia zostały uregulowane zasady prowadzenia ewidencji przez podatników przy użyciu kas mających postać oprogramowania.

Podatnicy będą mogli prowadzić ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniają wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 oraz zapewniają połączenie z drukarką i posiadają ważny certyfikat producenta danej kasy.

Projekt zawiera przepisy regulujące zasady postępowania w sytuacjach zwrotów towarów i uznanych reklamacji oraz sposobu postępowania przy wystąpieniu oczywistej omyłki.

W § 11 projektu rozporządzenia zostały drobiazgowo wymienione wszystkie czynności wymagane od podatników podczas stosowania kas. Jest tu w szczególności mowa o obowiązku:
- wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego,
- wystawiania raportów fiskalnych (dobowych, miesięcznych),
- przypisywania oznaczeń literowych od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku - do nazw towarów i usług,
- przechowywania kopii dokumentów fiskalnych.

W § 13 projektu rozporządzenia określono wymogi dla paragonu fiskalnego.

W § 16 projektu rozporządzenia proponuje się przepis dotyczący przypadku wystawiania dokumentów przez kasy w postaci innej niż wydruk. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzedaży przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługi, wskazano, że podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

W § 20 projektu rozporządzenia wymieniono dokumenty, jakie wystawia podatnik prowadząc ewidencję sprzedaży przy użyciu kas:
§ 20. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy, wystawiają:
1) paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 16,
2) raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej,
3) raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej,
4) raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w postaci papierowej,
5) raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej,
6) łączne raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w postaci papierowej,
7) łączne raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej,
8) raporty fiskalne zdarzeń w postaci papierowej;
9) dokumenty niefiskalne w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas o zastosowaniu specjalnym, paragon fiskalny zawiera dane właściwe dla specyfiki danego rodzaju sprzedaży lub specyfiki prowadzonej ewidencji, określone i umieszczone we właściwej kolejności, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. W przypadku dokonywania rozliczania przy użyciu kasy wyłącznie opakowań zwrotnych, podatnik dokonuje tych rozliczeń przy użyciu kasy poprzez wystawienie dokumentu niefiskalnego, który zawiera blok danych określających rozliczenie opakowań zwrotnych i dane dotyczące płatności za sprzedaż ujętą jak na paragonie fiskalnym, zawierające odpowiednio co najmniej oznaczenie „DO ZAPŁATY” lub „DO ZWROTU” lub „CENA” wraz z wysokością należności po uwzględnieniu rozliczenia opakowań zwrotnych.

Ponadto określono:
- obowiązek podatnika sprawdzenia poprawności pracy kasy i udostępniania kasy do kontroli stanu oprogramowania i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów,
- czynności, które powinien podjąć podatnik w przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży,
- obowiązek podatnika fiskalizacji kasy przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji,
- obowiązek zapewnienia przez podatnika, po uruchomieniu kasy w trybie fiskalnym, automatycznego lub na żądanie przesyłania danych między kasą online a Centralnym Repozytorium Kas (CRK),
- czynności, jakie obowiązany jest wykonać podatnik w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym lub zakończenia przez podatnika działalności gospodarczej; W przypadku zakończenia pracy przez kasę w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji na tej kasie.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Aktualnie trwają konsultacje publiczne, uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie tego projektu.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.